Uczniowie

W jakim przypadku należy wprowadzić “korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego”?

Należy to wprowadzić, jeśli uczeń korzysta z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy – Prawo oświatowe, podając datę rozpoczęcia i zakończenia korzystania.

Czy w zajęciach dodatkowych (zajęcia dla szczególnie uzdolnionych, zajęcia dla zainteresowanych) należy wykazywać zajęcia wyrównawcze?

W module “zajęcia dodatkowe” prosimy nie wykazywać zajęć wyrównawczych, wykażą je Państwo w październiku w pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czy do egzaminu maturalnego należy zgłosić wszystkich uczniów uprawnionych do tego egzaminu, czy uczniów, którzy zadeklarowali (złożyli deklaracje maturalne) taką chęć?

Należy zgłaszać tylko takich uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu w swojej szkole.

Jak rozumieć liczbę uczniów biorących udział w wychowaniu do życia w rodzinie? Jeśli w szkole co kilka dni ulega zmianie liczba uczniów to podać liczbę z ostatniego dnia roku szkolnego 31.08. czy z pierwszego dnia roku szkolnego 01.09?

Ucznia należy uwzględnić w liczbie uczniów biorących udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli w ciągu danego roku szkolnego uczestniczył przynajmniej w połowie zajęć (nie licząc usprawiedliwionych nieobecności). Dane należy wypełnić w terminie do dnia 7 czerwca każdego roku kalendarzowego według stanu za rok szkolny, w którym są przekazywane.

Proszę o pomoc w przypisaniu dziecka do oddziału dodatkowego. Pojawia się następujący komunikat: Uczeń jest już przypisany w tym okresie do oddziału WWR w innym podmiocie. Patrz instrukcja merytoryczna: pomocsio.men.gov.pl/ Instrukcje merytoryczne/Uczniowie – Oddział dodatkowy.

Wyświetlający się komunikat oznacza, że uczeń jest przypisany do oddziału WWR w innej szkole lub placówce oświatowej. Sytuację tę należy wyjaśnić z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia. Zgodnie z prawem, uczeń może być przypisany do oddziału WWR tylko w jednej szkole/placówce. Jeżeli uczeń nie korzysta z zajęć WWR w szkole/placówce, gdzie jest aktualnie przypisany, wówczas ta jednostka powinna zakończyć danemu uczniowi okres przypisania do oddziału WWR, co pozwoli przypisać tego ucznia do oddziału WWR w szkole/placówce, w której rzeczywiście korzysta z tego rodzaju zajęć.Należy wyjaśnić z rodzicami ucznia, w jakiej innej placówce, może być w tym samym czasie przypisany do oddziału WWR, a nie powinien.

Czy w przypadku wychowanków zakwaterowanych w bursie szkolnej przez cały cykl nauki należy wprowadzać okres pobytu dla każdego roku szkolnego odrębnie?

Okres pobytu w bursie powinien odzwierciedlać faktyczny pobyt wychowanka w tej placówce. Bursy są podmiotami feryjnymi, toteż należy rozpocząć pobyt z początkiem roku szkolnego i zakończyć pobyt z końcem zajęć dydaktycznych w tym roku szkolnym. W kolejnych latach szkolnych należy postępować tak samo.

Czy mamy wykazywać w SIO dzieci oraz nauczycieli, którzy korzystają z dotacji UE?

W SIO wykazują Państwo wszystkie dzieci w oddziałach i wszystkich nauczycieli.

Czy w zajęciach dodatkowych należy wykazywać jedynie koła zainteresowań, które funkcjonują w szkole czy też zajęcia wyrównawcze dodatkowe z przedmiotów, z którymi uczniowie maja problemy i właśnie dlatego na nie uczęszczają wtedy kiedy chcą?

Zajęć wyrównawczych prosimy nie wykazywać w zajęciach dodatkowych. Wykażą je Państwo w październiku w pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czy w zajęciach dodatkowych dla szczególnie uzdolnionych i/lub dla zainteresowanych należy wykazywać uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu unijnego, w którym uczestniczy szkoła?

Tak, należy wprowadzić tę informację w SIO.

Na podstawie jakich danych należy podać liczbę miejsc w placówce dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz dla Przedszkola Specjalnego?

Liczbę miejsc należy wykazać zgodnie ze statutem i/lub arkuszem organizacyjnym.

Uczeń uczęszcza na zajęcia dodatkowe – dla zainteresowanych. Są to zajęcia przedmiotowe – z języka angielskiego i matematyki. Podczas wprowadzania danych pojawia się komunikat ” w tym samym okresie przypisania nie może istnieć więcej niż jedna informacja o uczestnictwie ucznia w zajęciach dodatkowych z tym samym typem zajęć dodatkowych i rodzajem zajęć dodatkowych”. Czy w takim przypadku należy udział w zajęciach dodatkowych danego ucznia wykazać tylko raz, pomimo tego, że uczestniczy w zajęciach z dwóch przedmiotów?

Tak, należy danego ucznia wykazać tylko raz, pomimo tego, że uczestniczy w zajęciach z dwóch przedmiotów.

Czy w zakładce „zajęcia dodatkowe” należy wprowadzać płatne czy niepłatne zajęcia?

Proszę wykazać wszystkie zajęcia zarówno płatne, jak i niepłatne.

Czy do zajęć dodatkowych można wpisać zajęcia z projektów unijnych np. SKS?

Tak, należy wprowadzić tę informację w SIO.

Uczeń chodzi na kółko teatralne w szkole, dla zainteresowanych – zajęcia artystyczne, które prowadzi nauczyciel. Godziny te nie są ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny. Czy wykazujemy te zajęcia poszczególnym uczniom w danych dziedzinowych?

Tak, należy wprowadzić tę informację w SIO.

Uczeń od 1 września do 5 grudnia danego roku szkolnego chodził do szkoły. Był przypisany do oddziału. Od 6 grudnia dyrektor szkoły wydał decyzję zezwalającą na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą – uczeń będzie nauczany przez rodziców. Czy w związku z tym należy zakończyć przypisanie ucznia do oddziału?

Uczeń powinien pozostać przypisany do odpowiedniego oddziału. Ponadto w danych dziedzinowych należy uczniowi wykazać informację o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą.W tym celu należy uczniowi w zakładce dane dziedzinowe dodać spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Program nie pozwoli na wykazanie tej danej bez aktywnego przypisania ucznia do oddziału. Należy podać też okres spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą.
1 2 3 4 5 6 7