Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności do serwisu

Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://pomoc.sio.gov.pl  strony internetowej Pomocy Systemu Informacji Oświatowej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-05 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-04-01 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-01 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej sekretariat.DWST@men.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 3474 458. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dane teleadresowe siedziby Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym

tel. (22) 34-74-458

e-mail: sekretariat.DWST@men.gov.pl

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym otrzymają niezbędną pomoc.

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym znajduje się na II piętrze gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W gmachu znajdują się widny, którymi można dostać się na II piętro, które jest siedzibą Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście.

Do Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest autobusem miejskim – przystanki: Pl. Na Rozdrożu 02, Pl. Na Rozdrożu 03.

Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem ochrony za pomocą domofonów zlokalizowanych w wejściu głównym oraz przed bramą nr I.

Wyżej wymieniony pracownik uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np.:

  • opuści słupek blokujący wjazd na dziedziniec a następnie wskaże miejsce do zaparkowania samochodu lub innego pojazdu,
  • odprowadzi interesanta do windy i  pomoże do niej wjechać przy użyciu rampy,
  • pomoże wjechać na schody przy użyciu schodołaza.

Informujemy ponadto, że na poziomie 0 Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.