Dane zbiorcze

Proszę o informację, czy w zakładce finanse powinny zostać uwzględnione osoby, które prowadzą księgowość szkół w tym wypłaty wynagrodzeń zatrudnione w Urzędzie Miejskim? Nadmieniam, że w Urzędzie nie ma referatu oświaty.

Jeżeli w Urzędzie nie ma Wydziału Oświaty, proszę wykazać wymienione przez Państwa osoby, które zajmują się zarządzaniem i administrowaniem oświatą.

Czy w przekazywanych danych – “Dane zbiorcze – finanse” dot.: kosztów wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą zatrudnionych w JST – należy uwzględnić środki wypłacone z funduszu świadczeń socjalnych?

Nie, takich informacji nie wprowadza się w SIO.

Do jakiego stanowiska należy przyporządkować osobę zatrudnioną w szkole na stanowisku sekretarki (nie sekretarza)?

Sekretarkę należy wykazać w stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Czy wpisując wiek komputera mam wpisywać datę produkcji czy zakupu?

Komputery należy przyporządkować do odpowiedniej grupy biorąc pod uwagę ich rok produkcji. Nieistotna jest data nabycia komputera lub data przekazania komputera do szkoły/placówki. Należy uwzględniać również komputery przenośne – laptopy.

Czy wprowadzając kategorie wiekowe czytelników, należy brać pod uwagę tylko uczniów? Czy może należy liczyć też inne osoby korzystające z biblioteki, np. nauczycieli?

W kategorii powyżej 19 lat – proszę uwzględnić zarówno uczniów jak i nauczycieli oraz inne osoby.

Wypełniając dane dotyczące I kwartału w rubryce “łączna wysokość wynagrodzeń” wpisujemy sumę wszystkich wynagrodzeń z okresu styczeń-marzec? Czy tylko za marzec?

Dane te, np. liczba pracowników, powinny odzwierciedlać stan na koniec kwartału, a nie średnią za dany kwartał. Konsekwentnie „łączna wysokość wynagrodzeń” powinna dotyczyć wynagrodzeń osób wykazanych na koniec kwartału, z pominięciem wynagrodzeń osób, które w danym kwartale pracowały, ale już nie pracują i na koniec kwartału nie zostały ujęte.

Czy wynagrodzenie za czas nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby zaliczamy do kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych?

Nie, takich informacji nie wprowadza się w SIO.

Czy do kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami należy zaliczać nieperiodyczne składniki wynagrodzenia, np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne?

W danych zbiorczych w sekcji Finanse należy wykazać wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych bez pochodnych pracodawcy. Należy wykazać również nieperiodyczne składniki wynagrodzenia, np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

Co oznacza źródło finansowania w wydatkach?

4 cyfra paragrafu określa źródło finansowania. W aplikacji SIO widnieje 3-cyfrowy paragraf, a 4 liczbę wykazuje się, jako źródło finansowania.

W danych zbiorczych w WYDATKACH nie można wprowadzić wydatku wykonanego mniejszego od poprzedniego kwartału, bo pojawia się komunikat: „Wartość wykonania dla działu, rozdziału, paragrafu, formy finansowania jest mniejsza od wartości podanej w poprzednim kwartale”.

Pojawiający się komunikat to tylko ostrzeżenie pozwalające zapisać dane. Wydatki wykonane mogą być mniejsze, po wprowadzeniu danej kwoty należy kliknąć przycisk zapisz i dane zostają bez problemu zapisane mimo wprowadzenia niższej kwoty.Okno z widokiem na formularz dodania informacji o wydatkach i komunikatem wartość wykonania dla działu , rodzaju jest mniejsza od wartości podanej w poprzednim kwartale

Co należy rozumieć przez wydatki majątkowe?

W wydatkach majątkowych należy ująć takie, które nie są bieżącymi, amortyzują się dłużej niż rok. Meble, komputery, książki, co do zasady to wydatki bieżące. Zgodnie z przepisami o rachunkowości za majątkowy uznajemy wydatek powyżej 10 tys. zł. Natomiast wydatkiem majątkowym zawsze będzie zakup auta, inwestycja (zmiana wartości użytkowej budynku) itp. Co do zasady, tych wydatków nie mogą Państwo pokrywać z dotacji. Proszę pamiętać, że w wydatkach ogółem należy podać wszystkie wydatki, niezależnie od źródła finansowania, nie tylko pokryte z dotacji.

Brak możliwości wprowadzenia danych w paragrafie, w którym plan wynosi zero a wykonanie np. 1000,00. Np. paragraf 412 plan – 0 ; wykonanie 675,00. Program nie pozwala wpisać, pojawia się komunikat, że „wykonanie nie może być większe niż zerowy plan”. Co zrobić w takiej sytuacji?

Zgodnie z prawem nie można realizować wydatków, które nie są ujęte w planie finansowym.  Wydatki szkoła realizuje zgodnie ze swoim planem finansowym, którego nie może przekroczyć. Jeśli w trakcie trwania roku budżetowego zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian np. dodanie nowego paragrafu lub przesunięć w planie finansowym, to trzeba zmienić plan finansowy, ale można to zrobić w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Kogo należy uwzględnić w danych zbiorczych dotyczących bursy?

W przypadku bursy – w tabeli należy wykazać wyłącznie osoby niebędące wychowankami, korzystające z bursy (tj. pozycje z listy: studenci, nauczyciele, młodociani pracownicy oraz inne osoby).Wychowanków bursy wykazuje się wraz z danymi identyfikacyjnymi i okresem pobytu w module UCZNIOWIE .

Kogo należy uwzględnić w danych zbiorczych – “dane o działalności internatu” ?

W internacie – w tabeli należy wykazać wyłącznie osoby niebędące uczniami szkoły lub zespołu/jednostki złożonej, w której przynajmniej w jednej placówce wchodzącej w struktury w RSPO jest internat.Uczniowie tych szkół, wprowadzani są na poziomie danych dziedzinowych ucznia w module UCZNIOWIE > Pozostałe dane dziedzinowe > Korzystanie z internatu.

Nie mogę wpisać kosztów pracowników niebędących nauczycielami, ani sierpniowego, ani rocznego. Cały czas pokazuje się komunikat: “Nie można dodać wpisu dotyczącego przeciętnego wynagrodzenia. Pominięto w poprzednich latach sprawozdanie roczne”

Prawdopodobnie wprowadzili Państwo sprawozdanie za okres styczeń-sierpień, bez sprawozdania rocznego. Proszę sprawdzić każdy poprzedni rok sprawozdawczy i upewnić się, w którym nie zostało wprowadzone sprawozdanie za dany rok oraz uzupełnić je.
1 2