Oddziały

Filia szkoły podstawowej istnieje od 2018, nie mogę zarejestrować oddziału V.

Od roku szkolnego 2023/2024 w filiach Szkół Podstawowych (posiadających 14-znakowy REGON podmiotu), które zostały założone 21.01.2017 lub później nie można zarejestrować oddziałów podstawowych na poziomie klas V-VIII.Na podstawie Art. 358 Przepisów art. 95 ust. 2-5 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się do szkół podstawowych obejmujących strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej, w tym szkół filialnych, utworzonych przed dniem 20 stycznia 2017 r.

Nie mogę zarejestrować nowego oddziału. wyświetla się komunikat: Wystąpiły błędy: W roku szkolnym działalności oddziału w podmiocie nie zarejestrowano danych zbiorczych dotyczących liczby miejsc

W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane dotyczące liczby miejsc w placówce w module Dane zbiorcze > Dane o działalności > Liczba miejsc w placówce:https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-51/Od roku szkolnego 2023/2024 możliwość rejestracji oddziału podstawowego "Wychowanie przedszkolne" w typach podmiotów w Szkole Podstawowej z oddziałami "wychowanie przedszkolne", Przedszkole, Punkt przedszkolny i Zespół wychowania przedszkolnego uzależniona od wypełnionych danych zbiorczych dotyczących liczby miejsc w placówce.

Uczeń nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dlaczego nie mogę przypisać ucznia do oddziału w szkole o specyfice specjalna?

W przypadku jeśli uczeń nie ma aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz aktywnego okresu obowiązywania, nie ma możliwości przypisania ucznia do oddziału specjalnego w szkole specjalnej - jedynym wyjątkiem jest uczeń o statusie "uchodźca"

Co należy zrobić z błędnie zarejestrowanym oddziałem?

Jeżeli do błędnie zarejestrowanego oddziału przypisani są uczniowie, to w pierwszej kolejności należy usunąć uczniom przypisania do tego oddziału.Następnie wejść z moduł Oddziały, zaznaczyć wybrany oddział i użyć opcji „kosza” w prawnym górnym rogu aplikacji.Po usunięciu błędnego oddziału, pozostając w module Oddziały, należy zarejestrować nowy.Kolejnym krokiem jest przypisanie uczniów do nowego, prawidłowo zarejestrowanego oddziału.

Dlaczego na liście zawodów nie jest widoczny zawód, który występuje w naszej szkole/placówce?

Prawdopodobnie organ rejestrujący szkołę/placówkę nie dodał go do listy występujących zawodów w Państwa szkole/placówce. Należy zgłosić brak widocznego zawodu do organu rejestracyjnego.

Co to jest “oddział dodatkowy” i co w nim rejestrujemy?

Oddział dodatkowy to sposób wykazania:
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • grup nauczania języka mniejszości, tj. grup międzyprzedszkolnych, międzyszkolnych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w których realizowana jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego,
 • oddziałów przygotowawczych,
 • kursów umiejętności zawodowych,
 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
 • kwalifikacyjnych kursów w placówce doskonalenia nauczycieli,
 • zajęć dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET,
 • pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole w podmiocie leczniczym
 • oddziałów łączonych.

Nie mogę zarejestrować klasy w szkole podstawowej/przedszkolu. Na liście wyboru nie widnieje klasa bądź lista jest nieaktywna.

Należy zgłosić brak widocznej klasy do organu rejestracyjnego. Prawdopodobnie organ rejestrujący nie dodał danego etapu edukacji w Państwa szkole.

Co należy wpisać w polu “opis” oraz “oznaczenie” podczas rejestracji oddziałów?

Oznaczenie:Należy wpisać oznaczenie oddziału (np. A, B, C) w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce nomenklatury.W to pole można wpisać tylko jedną literę od A do Z.Wprowadzone oznaczenie musi być zgodne z oznaczeniem oddziału podawanym OKE w wykazie uczniów danego oddziału przystępujących do egzaminu.Opis:W tym polu należy wpisać opis oddziału zgodny z nomenklaturą szkoły. Opis oddziału może być taki sam jak jego oznaczenie.

Jak zapisać naukę języka kaszubskiego w klasach, w których tylko cześć uczniów bierze udział w zajęciach?

Należy zarejestrować oddział ogólnodostępny i przypisać wszystkich uczniów z danego oddziału, następnie zarejestrować oddział dodatkowy nauki języka mniejszości narodowej i przypisać uczniów którzy uczą się języka mniejszości.

Co oznacza: „Liczba uczniów uczących się”?

Kolumna pokazuje aktualną ilość przypisanych uczniów do danego oddziału wg stanu na dzień dzisiejszy.

Co oznacza: „Liczba uczniów przypisanych”?

Kolumna wskazuje ilość wszystkich uczniów, którzy byli przypisani do tej klasy w wybranym roku szkolnym. W liczbie tej ujęci są także uczniowie, którzy ukończyli naukę.

Mam oddział gdzie np.1/2 uczniów uczęszcza na zajęcia sportowe i powinni mieć wpisaną dyscyplinę sportową, a druga połowa nie uczęszcza na te zajęcia?

Dla takich przypadków należy zarejestrować dwa oddziały podstawowe (nie będzie to oddział łączony), np.: – Ia sportowy i przypisać uczniów z odpowiednią dyscypliną, którzy uczęszczają na te zajęcia; – Ia ogólnodostępny i przypisać uczniów bez dyscypliny. Tak sama sytuacja w oddziałach sportowych z dodatkową specyfika „mistrzostwa sportowego”

Jak zarejestrować klasę wielozawodową?

Należy wejść w zakładkę Oddziały, następnie: Dodaj – i tu w formularzu oddziału wybrać specyfikę podstawową np. ogólnodostępny, oraz specyfikę dodatkową I: wielozawodowy. Następnie przejść do pola ZAWODY i wybrać odpowiednie kierunki kształcenia.

Czy można modyfikować zarejestrowany oddział?

Tak, modyfikacja oddziału jest możliwa z zakładki Oddziały > Widok wszystkich oddziałów > wybieramy interesujący nas oddział i klikając na “ołówek”. Przechodzimy w ten sposób do edycji formularza klasy.Modyfikacji podlegają pola:
 • Oznaczenie
 • Opis
 • Języki obce
 • Język mniejszości
 • Dyscypliny sportowe
 • Zawody
Jeżeli zmianie ulega specyfika oddziału, to błędną klasę należy usunąć i zarejestrować na nowo.

Program każe wprowadzić w oddziale “wychowanie przedszkolne” język obcy. W oddziałach uczą się dzieci, które nie mają obowiązkowego nauczania języka obcego w tej grupie. Co w takiej sytuacji?

W celu utworzenia w SIO oddziałów “wychowanie przedszkolne” konieczny jest wybór języka obcego, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) jednym z zadań przedszkola jest “tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka”.
1 2