Oddziały

Co należy zrobić z błędnie zarejestrowanym oddziałem?

Jeżeli do błędnie zarejestrowanego oddziału przypisani są uczniowie, to w pierwszej kolejności należy usunąć uczniom przypisania do tego oddziału. Następnie wejść z moduł Oddziały, zaznaczyć wybrany oddział i użyć opcji „kosza” w prawnym górnym rogu aplikacji. Po usunięciu błędnego oddziału, pozostając w module Oddziały, należy zarejestrować nowy. Kolejnym krokiem jest przypisanie uczniów do nowego, prawidłowo zarejestrowanego oddziału.

Dlaczego na liście zawodów nie jest widoczny zawód, który występuje w naszej szkole/placówce?

Prawdopodobnie organ rejestrujący szkołę/placówkę nie dodał go do listy występujących zawodów w Państwa szkole/placówce. Należy zgłosić brak widocznego zawodu do organu rejestracyjnego.

Co to jest “oddział dodatkowy” i co w nim rejestrujemy?

Oddział dodatkowy to sposób wykazania:
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • grup nauczania języka mniejszości, tj. grup międzyprzedszkolnych, międzyszkolnych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w których realizowana jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego,
 • oddziałów przygotowawczych,
 • kursów umiejętności zawodowych,
 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
 • kwalifikacyjnych kursów w placówce doskonalenia nauczycieli,
 • zajęć dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET,
 • pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole w podmiocie leczniczym
 • oddziałów łączonych.

Nie mogę zarejestrować klasy w szkole podstawowej/przedszkolu. Na liście wyboru nie widnieje klasa bądź lista jest nieaktywna.

Należy zgłosić brak widocznej klasy do organu rejestracyjnego. Prawdopodobnie organ rejestrujący nie dodał danego etapu edukacji w Państwa szkole.

Co należy wpisać w polu “opis” oraz “oznaczenie” podczas rejestracji oddziałów?

Oznaczenie: Należy wpisać oznaczenie oddziału (np. A, B, C) w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce nomenklatury. W to pole można wpisać tylko jedną literę od A do Z. Wprowadzone oznaczenie musi być zgodne z oznaczeniem oddziału podawanym OKE w wykazie uczniów danego oddziału przystępujących do egzaminu. Opis: W tym polu należy wpisać opis oddziału zgodny z nomenklaturą szkoły. Opis oddziału może być taki sam jak jego oznaczenie.

Jak zapisać naukę języka kaszubskiego w klasach, w których tylko cześć uczniów bierze udział w zajęciach?

Należy zarejestrować oddział ogólnodostępny i przypisać wszystkich uczniów z danego oddziału, następnie zarejestrować oddział dodatkowy nauki języka mniejszości narodowej i przypisać uczniów którzy uczą się języka mniejszości.

Co oznacza: „Liczba uczniów uczących się”?

Kolumna pokazuje aktualną ilość przypisanych uczniów do danego oddziału wg stanu na dzień dzisiejszy.

Co oznacza: „Liczba uczniów przypisanych”?

Kolumna wskazuje ilość wszystkich uczniów, którzy byli przypisani do tej klasy w wybranym roku szkolnym. W liczbie tej ujęci są także uczniowie, którzy ukończyli naukę.

Mam oddział gdzie np.1/2 uczniów uczęszcza na zajęcia sportowe i powinni mieć wpisaną dyscyplinę sportową, a druga połowa nie uczęszcza na te zajęcia?

Dla takich przypadków należy zarejestrować dwa oddziały podstawowe (nie będzie to oddział łączony), np.: – Ia sportowy i przypisać uczniów z odpowiednią dyscypliną, którzy uczęszczają na te zajęcia; – Ia ogólnodostępny i przypisać uczniów bez dyscypliny. Tak sama sytuacja w oddziałach sportowych z dodatkową specyfika „mistrzostwa sportowego”

Jak zarejestrować klasę wielozawodową?

Należy wejść w zakładkę Oddziały, następnie: Dodaj – i tu w formularzu oddziału wybrać specyfikę podstawową np. ogólnodostępny, oraz specyfikę dodatkową I: wielozawodowy. Następnie przejść do pola ZAWODY i wybrać odpowiednie kierunki kształcenia.

Czy można modyfikować zarejestrowany oddział?

Tak, modyfikacja oddziału jest możliwa z zakładki Oddziały > Widok wszystkich oddziałów > wybieramy interesujący nas oddział i klikając na “ołówek”. Przechodzimy w ten sposób do edycji formularza klasy. Modyfikacji podlegają pola:
 • Oznaczenie
 • Opis
 • Języki obce
 • Język mniejszości
 • Dyscypliny sportowe
 • Zawody
Jeżeli zmianie ulega specyfika oddziału, to błędną klasę należy usunąć i zarejestrować na nowo.

Program każe wprowadzić w oddziale “wychowanie przedszkolne” język obcy. W oddziałach uczą się dzieci, które nie mają obowiązkowego nauczania języka obcego w tej grupie. Co w takiej sytuacji?

W celu utworzenia w SIO oddziałów “wychowanie przedszkolne” konieczny jest wybór języka obcego, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) jednym z zadań przedszkola jest “tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy: 1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka”.

Do jakiego oddziału przedszkolnego należy przydzielić dzieci 3-4 letnie oraz 5-6 letnie?

Od roku 2020/2021 zrezygnowano w SIO z dzielenia dzieci między oddziały 0 i poniżej 0.  Wszystkie dzieci przypisuje się do oddziałów “wychowanie przedszkolne” zgodnie ze stanem faktycznym. Do roku 2019/2020 dzieci 3, 4, 5 letnie przypisywało się do oddziału “poniżej O”, a dzieci 6 letnie do oddziału “O”.

Jak utworzyć oddziały łączone?

Oddziały łączone to oddziały międzyklasowe, w których naukę realizują równolegle uczniowie z różnych klas. Rejestracja oddziału łączonego umożliwia tworzenie oddziałów łączonych z dowolnych oddziałów podstawowych zarejestrowanych w danej szkole. Nie ma ograniczeń co do liczby oddziałów łączonych w jeden oddział łączony w danej szkole. Oddział, który uprzednio został włączony do jednego oddziału łączonego, nie może już wejść do kolejnego oddziału łączonego. Nie ma możliwości stworzenia oddziału łączonego z oddziałów wchodzących w skład różnych szkół. Aby zarejestrować oddział łączony należy w pierwszej kolejności zarejestrować oddziały podstawowe, które mają być połączone. Jeśli czynności te zostały wykonane, możliwe jest stworzenie oddziału łączonego. Przydatna instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/oddzial-dodatkowy-rejestracja/  (Informacje pod koniec instrukcji).

Szkoła Branżowa I Stopnia działa w MOS, cykl kształcenia trwa 2 lata. Podczas zakładania oddziału możliwość wyboru jedynie cyklu trzyletniego. Jak mamy założyć oddział dla Szkoły Branżowej?

Cykl 3 letni będzie się wyświetlał, jest to poprawne. W szkołach Branżowych przy MOS,MOW i zakładach poprawczych, ukończenie tego typu szkoły jest możliwe po kl. II.
1 2