Uczniowie

Uczeń klasy VIII, prawidłowo przypisany do oddziału w szkole podstawowej, po weryfikacji z poziomu JST spełniania obowiązku nauki ma status: Brak spełniania obowiązku nauki.

Status jest poprawny,  organ JST kontroluje status spełniania obowiązku nauki - uczeń jest przypisany do oddziału w szkole podstawowej - to znaczy, że realizuje obowiązek szkolny.Z poziomu organu JST nie weryfikuje się aktualnie spełniania obowiązku szkolnego.

Dlaczego podczas przypisania ucznia do oddziału pojawia się komunikat: Uwaga, wybrane zostały dla ucznia więcej niż dwa języki obce. Jeżeli wybór jest prawidłowy, to zapisz przypisanie?

Po wybraniu więcej niż dwóch języków obcych, podczas przypisania ucznia do oddziału wyświetla się komunikat: Uwaga, wybrane zostały dla ucznia więcej niż dwa języki obce. Jeżeli wybór jest prawidłowy, to zapisz przypisanie.Jest to ostrzeżenie, po weryfikacji poprawności danych należy zapisać.

Uczeń nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dlaczego nie mogę przypisać ucznia do oddziału w szkole o specyfice specjalna?

W przypadku jeśli uczeń nie ma aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz aktywnego okresu obowiązywania, nie ma możliwości przypisania ucznia do oddziału specjalnego w szkole specjalnej - jedynym wyjątkiem jest uczeń o statusie "uchodźca"

Czy w poradni należy rejestrować wszystkich uczniów?

W poradni dane identyfikacyjne ucznia należy zarejestrować tylko w przypadku uczniów, którym poradnia organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Co zrobić, jeśli przy nowo zarejestrowanym uczniu pojawia się komunikat „Uczeń niezweryfikowany w PESEL” ?

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych).Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w nieodpowiednie pola, wprowadzone więcej niż jedno imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Co oznaczają ETYKIETY w zakładce UCZNIOWIE?

Zapraszamy do zapoznania się z oznaczeniami poszczególnych ikon w instrukcji: pomoc SIO etykiety na liście uczniów

Jak sprawdzić kto został przypisany do danej klasy?

Aby wyfiltrować uczniów przypisanych do odpowiedniego oddziału, należy w module Uczniowie skorzystać z filtrów znajdujących się po prawej stronie aplikacji, następnie wybieramy rok szkolny oddziału > typ oddziału > wybrać odpowiedni oddział > kliknąć Wyszukaj. (można również zaznaczyć odpowiednie statusy takie, jak nauka: posiada/nie posiada/dowolne).  Pokaże się cała lista uczniów przypisanych do wskazanego oddziału.Można również w module Oddziały, wybrać oddział i wejść w zakładkę PRZYPISANIA. Widoczni są tu uczniowie przypisani do danego oddziału.

Czy można wyszukać konkretnego ucznia?

Tak, można wyszukać ucznia na liście ogólnej, poprzez wprowadzenie: imienia/nazwiska lub numeru pesel w polu “wyszukaj” i zaakceptować wybór klawiszem ENTER/ bądź nacisnąć lupkę.

Jak sprawdzić liczbę uczniów aktualnie uczących się w danej klasie?

Aby sprawdzić ilość osób przypisanych do oddziału, należy przejść do zakładki ODDZIAŁY i sprawdzić w kolumnie: “Liczba uczniów uczących się” przy interesującym nas oddziale.

Jak dokonać modyfikacji danych identyfikacyjnych?

Dane można zmodyfikować poprzez wejście w szczegóły tego ucznia i edycję formularza po kliknięciu w ikonę “ołówka”. Zmiany należy zapisać.Dane identyfikacyjne ucznia modyfikuje się w przypadku:
  • Zmiany imienia lub nazwiska ucznia
  • W momencie otrzymania przez ucznia numeru PESEL (w przypadku uczniów zarejestrowanych bez numeru PESEL).
UWAGA: W przypadku zmiany numeru PESEL przez ucznia, taką osobę należy zarejestrować ponownie (dodanie nowego ucznia).

Uczniowi zmienił się nr PESEL. Co w takim przypadku należy zrobić?

W module “przypisania” należy zakończyć przypisanie ze statusem “przerwał naukę” oraz naukę uczniowi.Następnie dany uczeń, powinien zostać ponownie zarejestrowany w bazie SIO z nowymi danymi identyfikacyjnymi.

Uczniowi zmieniono nazwisko. Jak należy wprowadzić zmianę w SIO?

Trzeba przejść do modyfikacji danych identyfikacyjnych tego dziecka i po dokonaniu zmian, zapisać formularz.

Przypisuję ucznia do oddziału podstawowego, w momencie zapisywania pojawia się na czerwono komunikat o treści: “Formularz zawiera błędy”. Pole język obcy podświetla się na czerwono.

Podczas przypisywania ucznia do oddziału należy uzupełnić wszystkie wymagane pola (zaznaczone gwiazdką*) w tym język obcy.

Co oznacza komunikat: “Wystąpiły błędy: Uczeń nie posiada aktywnego okresu nauki”.

Komunikat wskazuje na brak uzupełnionego okresu nauki w roku szkolnym, w którym chcą Państwo przypisać dziecko w danej klasie. Należy wejść w zakładkę “NAUKA UCZNIA” i rozpocząć naukę z tą samą datą co przypisanie do oddziału.

Podczas grupowego rozpoczynania nauki uczniów, w polu “data rozpoczęcia” wstawiona jest automatycznie data rozpoczęcia działalności szkoły. Jak ją zmienić?

Należy kliknąć w ikonę kalendarza przy polu “data rozpoczęcia” i wybrać interesujący nas rok , a następnie miesiąc i dzień.
1 2 3 4 5 6 7