Wyniki wyszukiwania dla frazy:

Wyświetl wyniki dla:

Wyniki: 688

Sortowanie:

Uczniowie

Data ostatniej aktualizacji: 18.06.2024 Uczeń komentarz merytoryczny Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.), zwana dalej ustawą, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporządzeniem. 1. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych o poszczególnych uczniach: Do przekazywania danych o poszczególnych uczniach (w zakresie określonym ustawą) zobowiązane są: szkoły i placówki oświatowe, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, jednostki samorządu terytorialnego, okręgowe komisje egzaminacyjne. UWAGA: Placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówki artystyczne ogniska artystyczne przekazują o poszczególnych uczniach wyłącznie dane dotyczące wypadków, jakim uległ uczeń będąc pod opieką placówki (art. 19 ustawy). Placówki te nie powinny wprowadzać danych wszystkich wychowanków. UWAGA: Placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego przekazują o poszczególnych uczniach wyłącznie dane o uczestnikach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych i turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, a w przypadku uczestników innych form dokształcania i doskonalenia wyłącznie dane dotyczące wypadków, jakim uległ uczestnik będąc pod opieką placówki (art. 19a ustawy). UWAGA: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, wykazują dane identyfikacyjne uczniów, dla których prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub wczesne wspomaganie rozwoju. Poradnie przekazują dane dziedzinowe, zgodnie z art. 8 pkt 2 lit. a-e ustawy. 2. Dane identyfikacyjne Każda jednostka gromadząca dane na temat poszczególnych uczniów jest zobowiązana do podania danych identyfikacyjnych ucznia, czyli dokonania jego rejestracji. Zgodnie z art. 11 ustawy dane identyfikacyjne ucznia w bazie danych SIO obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim kraj pochodzenia i dane dotyczące statusu ucznia: 1) obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członek rodziny takiej osoby posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu; 2) osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; 3) osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) osoba posiadająca ważną Kartę Polaka; 5) osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby; 6) osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany; 6a) osoba, której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, albo członek rodziny takiej osoby; 7) osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby; 8) osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 9) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 10) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z późn. zm.); 11) członek rodziny osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej; 11a) osoba, która posiada kartę pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 12) osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej; 13) inny. 2.1. Uczeń posiadający numer PESEL Jeżeli wprowadzone informacje na temat ucznia zawierały numer PESEL, jego dane po zapisaniu w bazie danych SIO zostają dodatkowo przekazane do rejestru PESEL celem ich weryfikacji. W rezultacie poprawnej weryfikacji do SIO zostaje zwrócone potwierdzenie tożsamości ucznia oraz jego dodatkowe dane pozyskane z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO (drugie imię, płeć, data i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo). 2.2. Uczeń nieposiadający numeru PESEL Jeżeli uczeń nie posiada numeru PESEL, niezbędne jest podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy zaznaczyć opcję Brak numeru PESEL, a następnie, oprócz imienia i nazwiska, uzupełnić typ oraz numer dokumentu tożsamości (serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), kolejne imiona, datę urodzenia oraz płeć. 2.3. Uczeń niebędący obywatelem polskim W przypadku, kiedy uczeń nie jest obywatelem polskim (niezależnie od tego, czy posiada numer PESEL, czy nie) należy zaznaczyć opcję Czy podajesz status i kraj pochodzenia ucznia niebędącego obywatelem polskim i podać status ucznia oraz kraj pochodzenia. 2.4 Rejestracja ucznia w przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych z rejestrem PESEL W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia z danymi zawartymi w rejestrze PESEL uczeń zostaje zarejestrowany i widnieje w aplikacji jako niezweryfikowany. Dla ucznia niezweryfikowanego możliwe jest wprowadzenie jego danych dziedzinowych. Zgodnie z art. 44 ust. 5 i 6 ustawy w przypadku negatywnej weryfikacji szkoła lub placówka oświatowa jest obowiązana do niezwłocznego wyjaśnienia stanu faktycznego dotyczącego niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL. W celu wyjaśnienia stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa na podstawie posiadanej dokumentacji przekazuje kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia informację o braku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL. Na podstawie przekazanej informacji właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego z urzędu dokona sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657). W informacji przekazywanej do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego szkoła lub placówka oświatowa podaje: 1) imię i nazwisko ucznia; 2) numer PESEL ucznia; 3) datę i miejsce urodzenia ucznia; 4) adres miejsca zamieszkania ucznia oraz adresy zamieszkania rodziców ucznia, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia; 5) imiona i nazwiska rodziców ucznia; 6) podstawę prawną przekazania informacji, czyli art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657). Właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadomi o sposobie załatwienia sprawy szkołę lub placówkę oświatową, która przekazała taką informację o negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia z danymi zawartymi w rejestrze PESEL. Niezwłocznie po wyjaśnieniu stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa jest zobowiązana do ponownego przekazania do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia. Po pozytywnej weryfikacji znika w aplikacji oznaczenie ucznia jako niezweryfikowanego. Wszystkie wprowadzone dane dziedzinowe tego ucznia pozostają bez zmian. Z powyższej procedury wyłączeni są kierownicy szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. 3. Nauka ucznia/obowiązek 3.1. Nauka W przypadku uczniów z naboru wrześniowego jako datę zakończenia nauki należy wykazywać dzień 31 sierpnia, także w przypadku maturzystów. Z kolei w przypadku uczniów z naboru lutowego jako datę zakończenia nauki należy wykazywać dzień 31 stycznia. W szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży: branżowych szkołach I stopnia i szkołach policealnych oraz we wszystkich typach szkół dla dorosłych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą rozpoczynać się w pierwszym powszednim dniu lutego i kończyć w ostatni piątek stycznia. W Kolegium Pracowników Służb Społecznych data zakończenia nauki to 30 września. W przedszkolach pełniących dyżur w okresie wakacyjnym: dzieci uczęszczające cały rok do przedszkola w tym podczas wakacji powinny być przypisane do swojego oddziału nieprzerwanie do 31 sierpnia danego roku; dzieci uczęszczające cały rok do przedszkola z wyłączeniem wakacji również powinny być przypisane do swojego oddziału nieprzerwanie do 31 sierpnia danego roku; przedszkole nie wykazuje przerwy wakacyjnej; dzieci z innych przedszkoli uczęszczające do przedszkola dyżurującego podczas wakacji powinny być wykazane, tj. zarejestrowane i przypisane do oddziału podstawowego (wystarczy utworzenie jednego oddziału) na czas uczęszczania do przedszkola dyżurującego. W takim oddziale wakacyjnym może być wykazane więcej niż 25 dzieci. W Danych dodatkowych dotyczących języka obcego prosimy o wybranie opcji inny (w związku z tym, że nauka języków obcych podczas dyżurów wakacyjnych nie będzie podlegała analizie, a program SIO wymaga wskazania języka obcego). Powyższy oddział prosimy nazwać oddziałem wakacyjnym w opisie oddziału. W przedszkolach niepełniących dyżuru w okresie wakacyjnym: dzieci uczęszczające cały rok do przedszkola powinny być przypisane do swojego oddziału nieprzerwanie do 31 sierpnia danego roku niezależnie od tego, czy uczęszczają podczas wakacji do innego przedszkola; przedszkole nie wykazuje przerwy wakacyjnej. 3.2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego: Dane te przekazywane są w ramach  Nauki ucznia/dodaj obowiązek przedszkolny i wypełniają je tylko szkoły podstawowe z ustalonym obwodem, których dyrektorzy zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły. Szkoły podstawowe z ustalonym obwodem nie rejestrują oraz nie przekazują danych dziedzinowych dzieci, które uczęszczają do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w innej szkole podstawowej, rozpoczęły spełnianie obowiązku szkolnego (zostały przyjęte do szkoły podstawowej), albo realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Formularz należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do dzieci, które: spełniają obowiązek: przez uczęszczanie do szkoły lub przedszkola przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce przez uczęszczanie do szkoły lub przedszkola za granicą nie spełniają obowiązku (wybór opcji z innej przyczyny) Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. W odniesieniu do dziecka, które ma wypełniony Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie należy przekazywać innych danych dziedzinowych. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której dziecko niespełniające obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego uczestniczy w danej szkole w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. W takim przypadku można przypisać dziecko do oddziału dodatkowego wczesnego wspomagania rozwoju. 3.3. Obowiązek szkolny: Dane te przekazuje się w ramach Nauki ucznia/obowiązek i wypełniają je tylko szkoły podstawowe z ustalonym obwodem, których dyrektorzy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie tej szkoły. Szkoły podstawowe z ustalonym obwodem nie rejestrują oraz nie przekazują danych dziedzinowych dzieci i młodzieży, które uczęszczają do innej szkoły w polskim systemie oświaty albo realizują obowiązek szkolny poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Formularz należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do dzieci i młodzieży, które: spełniają obowiązek: przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce, przez uczęszczanie do szkoły za granicą, niespełnianie obowiązku: z innej przyczyny, z powodu odroczenia. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W odniesieniu do dziecka, które ma wypełniony Obowiązek szkolny nie należy przekazywać innych danych dziedzinowych. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której dziecko niespełniające obowiązku szkolnego uczestniczy w danej szkole w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. W takim przypadku można przypisać dziecko do oddziału dodatkowego wczesnego wspomagania rozwoju. Dziecku, które nie realizuje obowiązku szkolnego z powodu odroczenia i uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazującej dane, nie należy wypełniać danych w Obowiązek szkolny. Obowiązek nauki JST:  Dane wypełniają gminy i miasta na prawach powiatu. Formularz należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do osób od ukończenia szkoły podstawowej do 18 lat, zamieszkałych na terenie gminy, które: spełniają obowiązek: przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy, przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce, przez uczęszczanie do szkoły wyższej, przez uczęszczanie do szkoły za granicą, przez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe; nie spełniają obowiązku nauki: z innej przyczyny. 4. Uczniowie w oddziałach Aby przypisać ucznia do oddziału należy w pierwszej kolejności uzupełnić informację o nauce ucznia, tj. rozpocząć naukę w Nauka ucznia. Należy także zarejestrować odpowiednie oddziały w zakładce Podmiot. Przypisania do oddziału dokonuje się na dany rok szkolny, tzn. należy zakończyć przypisanie do oddziału w poprzednim roku szkolnym, żeby móc przypisać ucznia do oddziału w bieżącym roku szkolnym. Ten sam uczeń nie może być jednocześnie przypisany do następujących oddziałów: dwa różne oddziały zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, oddział podstawowy i oddział zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, oddział przygotowawczy i oddział zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, dwa różne oddziały podstawowe za wyjątkiem oddziałów ze związaniem w podmiocie leczniczym (szkoła przyszpitalna), oddziałów w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego oraz oddziałów wychowania przedszkolnego; w takim przypadku zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy o SIO, w ciągu dwóch tygodni należy ustalić, do której szkoły uczęszcza uczeń. Sprawę należy wyjaśnić z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia i ustalić w której szkole uczeń realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. MEiN nie może przekazać informacji w której szkole uczeń się uczy. Po ustaleniu stanu faktycznego, szkoła do której uczeń nie uczęszcza kończy uczniowi okres nauki i przypisanie do oddziału; dwa różne oddziały wychowanie przedszkolne z wyłączeniem oddziałów ze związaniem w podmiocie leczniczym (szkoła przyszpitalna) w przypadku gdy jedna placówka wychowania przedszkolnego jest publiczna prowadzona przez inny podmiot niż gmina, a druga niepubliczna lub gdy są to dwie niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego; w takim przypadku zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego uzyskała informację, że dane dziecko jest uczniem więcej niż jednej dotowanej przez nią placówki wychowania przedszkolnego, występuje do tych placówek w celu uzyskania pisemnego oświadczenia rodzica. W oświadczeniu rodzic powinien wskazać jedną z ww. placówek jako placówkę, do której jego dziecko będzie uczęszczało w danym roku szkolnym. Placówka po uzyskaniu oświadczenia rodzica jest zobowiązana przekazać ten dokument jednostce samorządu terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia tego wystąpienia samorządu. Należy pamiętać, że dziecko może być zapisane do więcej niż jednej placówki wychowania przedszkolnego dotowanej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Jednakże, tylko jedna z nich powinna otrzymywać dotację, o której mowa w art. 16-21 ww. ustawy, z budżetu tej jednostki. W związku z powyższym sprawa powinna być pilnie wyjaśniona z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Do roku szkolnego 2019/2020 Oddział przedszkolny, do którego uczęszczają zarówno dzieci 5-letnie jak i 6-letnie należy zarejestrować jako 2 oddziały podstawowe, aby przypisać do nich dzieci według wieku: oddział 0 dla dzieci 6-letnich i oddział poniżej 0 dla dzieci 5-letnich. W oddziale poniżej 0 prosimy wykazać wszystkie dzieci 5-letnie jako nieobjęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. W powyższym przypadku mamy do czynienia z oddziałem łączonym. Po utworzeniu oddziału 0 i poniżej 0 oraz przypisaniu do nich dzieci, należy je połączyć w jeden oddział łączony (w zakładce Oddziały dodatkowe). Jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału 0 w Szkole Podstawowej i kontynuuje naukę w tej szkole w klasie na poziomie wyższym niż 0 to należy: zakończyć przypisanie do oddziału 0, zakończyć okres nauki ucznia (będzie to zakończenie danego etapu edukacji), wznowić naukę ucznia (będzie to rozpoczęcie I etapu edukacyjnego), przypisać ucznia do oddziału podstawowego na poziomie wyższym niż 0. Od roku szkolnego 2020/2021 Oddział wychowania przedszkolnego, obejmuje dzieci: realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci sześcioletnie i dzieci starsze na podstawie opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego dzieci nieobjęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (dzieci  pięcioletnie i młodsze). Jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału  wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej i kontynuuje naukę w tej szkole w klasie na poziomie wyższym niż wychowanie przedszkolne to należy: zakończyć przypisanie do oddziału wychowanie przedszkolne, zakończyć okres nauki ucznia (będzie to zakończenie danego etapu edukacji), wznowić naukę ucznia (będzie to rozpoczęcie I etapu edukacyjnego), przypisać ucznia do oddziału podstawowego na poziomie wyższym niż wychowanie przedszkolne. W przypadku ucznia, który będąc uczniem danej szkoły został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (MOW) lub przyjęty do młodzieżowego ośrodka socjoterapii (MOS) lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (SOSW), szkoła macierzysta powinna zakończyć zarówno przypisanie ucznia do oddziału, jak i naukę temu uczniowi z dniem poprzedzającym dzień, w którym uczeń ten zostaje przyjęty do MOW, MOS lub SOSW. Uczeń taki, w szkole macierzystej będzie miał zakończoną naukę oraz zakończone przypisanie do oddziału na czas przeniesienia. Jednocześnie uczeń ten, musi zostać zarejestrowany jako wychowanek w placówce do której zostaje przeniesiony oraz powinien być także zarejestrowany oraz przypisany do oddziału w szkole specjalnej działającej w danym ośrodku, jeśli do niej uczęszcza realizując obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Przykładowo, jeśli uczeń zostaje umieszczony w MOW od dnia 1 września, to szkoła macierzysta powinna zakończyć temu uczniowi przypisanie do oddziału i naukę z dniem 31 sierpnia oraz uczeń ten powinien zostać zarejestrowany jako wychowanek w MOW oraz w szkole specjalnej działającej w tym ośrodku oraz przypisany do oddziału z dniem 1 września na czas umieszczenia w ośrodku. W przypadku ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, który jest wpisany do księgi uczniów danej szkoły, ale realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkoła macierzysta powinna przypisać tego ucznia do oddziału podstawowego i wykazać posiadane przez ucznia orzeczenie. W ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym ten sam uczeń również powinien być przypisany do oddziału. Uczeń w takim przypadku, będzie przypisany do oddziału zarówno w szkole, jak i w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. W przypadku, gdy dziecko ma w przedszkolu/szkole tylko zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, a nie jest wychowankiem przedszkola, po wprowadzeniu danych dziecka należy przypisać go do oddziału dodatkowego Wczesne wspomaganie rozwoju, ale nie należy rozpoczynać nauki temu dziecku (nie wypełnia się danych w Nauka wychowanka). Ponadto porozumienie, o którym mowa w art. 127 ust 9 ustawy Prawo oświatowe, określa podmiot zobowiązany do przekazywania danych o zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W związku z tym, dane dziecko może mieć wykazane przypisane do oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju tylko przez jeden podmiot. W przypadku uczniów szkół artystycznych bez pionu ogólnokształcącego, przypisując ucznia do oddziału podstawowego, należy podać między innymi informacje w zakresie zawodu, specjalizacji i specjalności dotyczące określonego ucznia. W tego typu szkołach tworzy się jeden oddział na danym poziomie klasy (tj. jeden oddział w ramach jednego cyklu kształcenia lub jednego trybu nauki). Podczas rejestracji danego oddziału, powinny zostać wykazane wszystkie zawody, specjalizacje i specjalności, w których realizowane jest kształcenie na danym poziomie klasy. Dzięki temu możliwy będzie wybór odpowiedniego zawodu, specjalności i specjalizacji w trakcie przypisywania ucznia do oddziału. Od roku szkolnego 2021/2022 w przypadku ucznia, który kształci się w więcej niż jednym zawodzie, ucznia przypisujemy raz do oddziału podstawowego o specyfice dodatkowej wielozawodowy w ramach jednego okresu przypisania, wykazując uczniowi kolejne zawody, w których się kształci. 5. Dane dziedzinowe W ustawie (art. 1225) określono dokładnie, jakie dane dziedzinowe ucznia są wykazywane przez poszczególne podmioty. 5.1. Miejsce zamieszkania ucznia Zgodnie z art. 13-15 ust. 1 ustawy, w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub nauką ucznia w szkole lub kolegium pracowników służb społecznych, w SIO gromadzona jest informacja o miejscu zamieszkania ucznia. W SIO nie gromadzi się miejsca zamieszkania ucznia, w przypadku uczniów szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Przez miejsce zamieszkania ucznia należy rozumieć miejscowość, w której uczeń przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego). Dane dziedzinowe, o których mowa w punktach 5.2 5.13 są wypełniane przez szkoły. 5.2. Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą: Należy wypełnić w przypadku, gdy dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą za zgodą wydaną w formie decyzji administracyjnej przez dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. Nie należy w tym wierszu wykazywać dzieci, którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Chodzi tu wyłącznie o przypadki, kiedy dziecko jest uczone przez rodziców, lub inne osoby i nie uczęszcza do żadnego przedszkola, oddziału przedszkolnego czy innej formy wychowania przedszkolnego. Aby zarejestrować spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą, dziecko musi być przypisane do oddziału podstawowego na poziomie 0 wychowania przedszkolnego. 5.3. Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą: Należy wypełnić, jeżeli uczeń spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zgody dyrektora szkoły (wydanej w formie decyzji administracyjnej) na taki tryb spełniania tego obowiązku zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. Chodzi tu wyłącznie o przypadki, kiedy dziecko jest uczone przez rodziców lub inne osoby, a świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły otrzymuje na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. Mówiąc językiem potocznym, chodzi o przypadki nauczania domowego. UWAGA: Opcji tej nie należy wybierać w stosunku do dzieci, którym przyznano nauczanie indywidualne, bowiem również wtedy, gdy nauczanie odbywa się w ich domu rodzinnym lub w innym miejscu poza szkołą, jest ono organizowane przez tę szkołę. Nie należy również wybierać tej opcji w przypadku dzieci, które realizują obowiązek szkolny w innej szkole niż szkoła z wyznaczonym obwodem. 5.4. Nauczanie indywidualne: Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Indywidualne nauczanie organizowane jest na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną szkoła nie wykazuje w SIO tych orzeczeń. W dacie rozpoczęcia i zakończenia należy wpisać faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia indywidualnego nauczania, np. 01.04.2019 (data rozpoczęcia) i 17.05.2019 (data zakończenia). 5.5. Karta rowerowa: Należy wypełnić w przypadku uczniów, którym dyrektor szkoły wydał kartę rowerową (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami), podając datę jej uzyskania, tj. datę wydania karty. 5.6. Korzystanie z internatu: Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, może zorganizować internat. Opcję należy wypełnić, jeśli dany uczeń korzysta z internatu zorganizowanego w szkole, która posiada internat oraz jeżeli korzysta z internatu zorganizowanego w szkole wchodzącej w skład zespołu szkół, jeżeli w którejkolwiek szkole w tym zespole jest internat. 5.7. Indywidualny program nauczania i indywidualny tok nauki: Zgodnie z art. 115 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (a w przypadku szkoły realizującej kształcenie ogólne również opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. 5.8. Korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego: Należy wypełnić, jeśli uczeń korzysta z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy Prawo oświatowe. W dacie rozpoczęcia i zakończenia należy wpisać faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia korzystania z nauki, np. 01.09.2019 (data rozpoczęcia) i 26.06.2020 (data zakończenia). 5.9. Korzystanie z nauki języka i kultury kraju pochodzenia: Należy wypełnić, jeśli uczeń korzysta z nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o której mowa w art. 165 ust. 15 ustawy Prawo oświatowe, podając datę rozpoczęcia i zakończenia korzystania. 5.10. Uczeń/wychowanek pochodzenia romskiego, na rzecz którego szkoła przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne: Należy wypełnić, jeśli uczeń jest uczniem pochodzenia romskiego, na rzecz którego szkoła podejmuje dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz wspomagające edukację tych dzieci i młodzieży, o których mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1627). 5.11. Miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu:  W przypadku szkół kształcących w zawodzie należy wskazać miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. Jeżeli uczeń w ciągu roku realizuje praktyczną naukę zawodu w kilku miejscach, należy wskazać każde miejsce indywidualnie, wraz z podaniem daty rozpoczęcia i daty zakończenia odbywania praktycznej nauki zawodu w danym miejscu. 5.12. Status młodocianego pracownika:  Należy uzupełnić, jeżeli uczeń posiada status młodocianego pracownika w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232) Dane dziedzinowe wychowanka, o których mowa w punktach 5.13 5.16 wypełnia się dla uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. 5.13. Spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania