Wyniki wyszukiwania dla frazy:

Wyświetl wyniki dla:

Wyniki: 680

Sortowanie:

Rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 22.09.2023 Zgodnie z rozporządzeniem MEiN dane przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny. Do bazy danych SIO przekazywane są: dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, udzieloną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego według form tej pomocy dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzieloną przez szkołę, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej pomocy. Instrukcja Merytoryczna Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Aby wypełnić informacje dotyczące danych Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę  Dane zbiorcze, a następnie Inne. W prawym górnym rogu okna należy wybrać rok kalendarzowy za jaki będą wprowadzane dane. Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy rozpocząć użyciem przycisku  DODAJ znajdującego się w prawym górnym rogu okna przy wybranej placówce. Po kliknięciu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym należy uzupełnić pola: Klasa Forma zajęć psychologiczno-pedagogicznych Liczba uczniów ogółem oraz od 2018/19 pole: W tym, liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego Formy zajęć jakie można wprowadzić to: zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, porady i konsultacje, klasa terapeutyczna, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, warsztaty. UWAGA! W przypadku braku zarejestrowanych oddziałów podstawowych w roku szkolnym, za który wypełniane są dane nie ma możliwości wykazania Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Pole klasa będzie nieaktywne. Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ. Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie. W przypadku wprowadzania kolejnych form zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych w szkole należy kliknąć w przycisk ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY.

Jak wykazać w obowiązkach nauczyciela gimnastykę korekcyjną?

Data ostatniej aktualizacji: 18.09.2023 Gimnastykę korekcyjną w klasach 1-8 szkoły podstawowej należy wpisywać jako obowiązek zajęcia rekreacyjno-zdrowotne. W oddziałach "wychowanie przedszkolne" > wszelkie zajęcia typu rytmika, muzyka, plastyka, taniec, gimnastyka korekcyjna, etc. są składową wychowania przedszkolnego. Prosimy o wpisywanie obowiązku wychowanie przedszkolne.

Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

Data ostatniej aktualizacji: 05.09.2023 Aby uzupełnić Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska należy wejść w moduł NAUCZYCIELE i Lista nauczycieli, następnie wybrać nauczyciela z listy, wejść w zakładkę Dane dziedzinowe i Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz kliknąć DODAJ. Po kliknięciu funkcji DODAJ otworzy się formularz do wypełnienia: Z pośród rodzajów kwalifikacji należy wskazać kwalifikacje ogólnokształcące lub kwalifikacje zawodowe a następnie z listy należy wybrać przedmiot nauczania, do którego nauczyciel ma kwalifikację oraz typ placówki, w której może nauczać dany przedmiot i datę uzyskania kwalifikacji: Po wprowadzeniu danych kwalifikacji nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku  ZAPISZ. Po kliknięciu przycisku  ZAPISZ pojawi się komunikat:  Operacja zakończona pomyślnie. Wprowadzone dane Kwalifikacji do zajmowanego stanowiska można modyfikować. W tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzając aktualne dane i zapisując modyfikowany formularz. W przypadku chęci usunięcia danych z listy, należy skorzystać z opcji USUŃ. Po kliknięciu w przycisk USUŃ pojawi się komunikat potwierdzający: Usunięcie wpisu należy zatwierdzić wybierając opcję  USUŃ. Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

Oddziały podstawowe

Data ostatniej aktualizacji: 04.09.2023 1. INFORMACJE OGÓLNE Dane w zakładce Oddziały podstawowe są wykazywane przez: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, kolegia pracowników służb społecznych. Odziały rejestruje się w danej szkole, dlatego w przypadku zespołu/jednostki złożonej należy w pierwszej kolejności wybrać właściwy podmiot, tj. daną szkołę, dla której chcemy zarejestrować odpowiednie oddziały. 2. REJESTRACJA ODDZIAŁU PODSTAWOWEGO Przez oddziały podstawowe należy rozumieć oddziały klas lub semestrów, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego lub podstawa programowa kształcenia w zawodach. Każdy oddział funkcjonujący w danym przedszkolu lub szkole należy zarejestrować oddzielnie klikając DODAJ ODDZIAŁ. W przypadku oddziałów łączonych należy oddzielenie zarejestrować każdy oddział podstawowy wchodzący w skład takiego oddziału. Uwaga: W przypadku szkół artystycznych bez pionu ogólnokształcącego należy zarejestrować jeden oddział podstawowy na danym poziomie klasy w określonym roku szkolnym (tj. jeden oddział w ramach jednego cyklu kształcenia lub jednego trybu nauki), nie ma potrzeby tworzenia kilku oddziałów jednej klasy. W przypadku tego typu szkół oddział służy wykazaniu wszystkich uczniów uczących się na danym poziomie klasy. W związku z tym w ramach rejestracji oddziału szkoła wykazuje wszystkie zawody, specjalizacje i specjalności, w których realizowane jest kształcenie na danym poziomie klasy. Aby możliwe było wykazanie kilku zawodów w ramach jednego oddziału, konieczne jest (po wybraniu specyfiki podstawowej) zaznaczenie wielozawodowy w specyfice dodatkowej. Zakres danych do wypełnienia w oknie Nowy oddział uzależniony jest od typu szkoły. Przykładowo część Zawody będzie dostępna tylko dla szkół, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia w zawodzie. Od roku szkolnego 2023/2024 rejestracja oddziału podstawowego nie będzie możliwa w przypadku braku informacji o liczbie miejsc w placówce. Dane o liczbie miejsc w placówce gromadzone są na podstawie § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663). 2.1. Dane podstawowe Rok szkolny: W tym polu należy wskazać rok szkolny, na który rejestrowany jest oddział. Typ oddziału: Oddział podstawowy. Typ szkoły dla oddziału: Należy określić właściwy typ szkoły, dla której dodawany jest nowy oddział. Przykładowo, jeśli rejestrujemy nowy oddział podstawowy w szkole podstawowej to należy wybrać Szkoła podstawowa, jeśli rejestrujemy nowy oddział w liceum ogólnokształcącym to należy wybrać Liceum ogólnokształcące, jeśli rejestrujemy nowy oddział w branżowej szkole I stopnia to należy wybrać Branżowa szkoła I stopnia, itd. Podbudowa Pole podbudowa oddziału dostępne od roku szkolnego 2019/2020 w placówkach: Liceum ogólnokształcące, Technikum, Branżowej szkole I stopnia , Liceum sztuk plastycznych, Bednarskiej Szkole Realnej Do wyboru dwie opcje podbudowy: szkoła podstawowa oddział rejestrowany dla uczniów, który w roku szklonym 2018/19 ukończyli ośmioletnią Szkołę podstawową, gimnazjum oddział rejestrowany dla uczniów, który w roku szkolnym 2018/19 ukończyli Gimnazjum. W zależności od podbudowy określany jest cykl kształcenia w placówce: Liceum ogólnokształcące podbudowa szkoła podstawowa cykl kształcenia 4-letni Liceum ogólnokształcące podbudowa gimnazjum cykl kształcenia 3-letni Technikum podbudowa szkoła podstawowa cykl kształcenia 5-letni Technikum podbudowa gimnazjum cykl kształcenia 4-letni Branżowa szkoła I stopnia podbudowa szkoła podstawowa i gimnazjum cykl 3-letni Liceum sztuk plastycznych na podbudowie szkoła podstawowa cykl 5-letni Liceum sztuk plastycznych na podbudowie gimnazjum cykl 4-letni Bednarska Szkoła Realna obie podbudowy cykl 4-letni Klasa/Semestr: W tym polu należy określić, dla której klasy bądź semestru oddział jest rejestrowany. Odpowiednie wartości (np. klasa I, II, III, lub semestr I, II itd.) należy wybrać z rozwijanej listy po kliknięciu na Klasa/semestr. Możliwości wyboru klas/semestrów uzależnione są przede wszystkim od typu jednostki oraz kategorii uczniów, dla których szkoła jest zorganizowana, wykazanych przez organ rejestrujący szkołę w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Dodatkowo w przypadku szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego możliwość wyboru klas jest uzależniona od etapów edukacyjnych wprowadzonych w RSPO. Wychowanie przedszkolne Do roku szkolnego 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych przewidziano dwie możliwości do wyboru: 0 oddziały 0, to oddziały dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne; Poniżej 0 oddziały Poniżej 0 należy zarejestrować dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Od roku szkolnego 2020/2021 dla oddziałów przedszkolnych przewidziano możliwość do wyboru: Wychowanie przedszkolne dla oddziałów na tym poziomie możliwa do wyboru jest tylko specyfika podstawowa -ogólnodostępny, integracyjny, specjalny oraz jedna ze specyfik dodatkowych z językiem nauczania mniejszości narodowej, dwujęzyczny dla mniejszości narodowej, z dodatkową nauką języka mniejszości lub brak specyfiki dodatkowej. Należy rejestrować oddziały wychowania przedszkolnego, zgodnie z utworzonymi oddziałami (grupami) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W przypadku innych form wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego) należy zarejestrować w podmiocie jeden oddział. Do oddziału należy przypisać wszystkie dzieci uczęszczające do grupy/grup w danej placówce. Łączna liczba dzieci przypisana do oddziału w danej placówce, nie może przekroczyć 25 (łącznie z dziećmi, które mają wykazane nauczanie domowe). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1520), zajęcia w punkcie lub zespole są prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci, przy jednoczesnym jednoznacznym określeniu, że w punkcie przedszkolnym/zespole wychowania przedszkolnego nie może być więcej niż 25 dzieci. Oznaczenie: Należy wpisać oznaczenie oddziału (np. A, B, C) w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury. W to pole można wpisać tylko jedną literę od A do Z.. Wprowadzone oznaczenie musi być zgodne z oznaczeniem oddziału podawanym OKE w wykazie uczniów danego oddziału przystępujących do egzaminu. Opis: Należy określić nazwę oddziału w zależności od nomenklatury przyjętej w danej szkole. Nazwa oddziału dla danej klasy musi być unikalna. Oznacza, to że nie mogą wystąpić np. dwa oddziały klasy I o tej samej nazwie. Tryb nauki: Należy wybrać z listy rozwijanej tryb nauki, w jakim prowadzone jest kształcenie w rejestrowanym oddziale. Należy wskazać właściwą wartość z listy rozwijanej: dzienna, wieczorowa, zaoczna, na odległość nie funkcjonuje od roku szkolnego 2017/2018, stacjonarne. Zawartość listy rozwijanej zależy od typu szkoły. Specyfika podstawowa: W pierwszej kolejności dla każdego oddziału należy określić specyfikę podstawową wybierając jedną z pozycji z rozwijanej listy: integracyjny, o charakterze eksperymentalnym, ogólnodostępny, specjalny, terapeutyczny, przysposabiający do pracy, specjalny przysposabiający do pracy, międzynarodowy, dwujęzyczny w szkole podstawowej, liceum i technikum. Zakres listy specyfik podstawowych zależy od typu jednostki, kategorii uczniów oraz specyfiki szkoły wykazanych przez organ rejestrujący w RSPO. Specyfika dodatkowa: Określenie specyfiki dodatkowej oddziału nie jest obowiązkowe. Jeżeli dany oddział posiada tylko specyfikę podstawową, to pole Specyfika dodatkowa należy zostawić nieuzupełnione. W przypadku błędnego przypisania specyfiki dodatkowej dla oddziału, należy kliknąć na krzyżyk znajdujący się z prawej strony wypełnionego pola wybrana specyfika dodatkowa zostanie usunięta. W zależności od wybranej specyfiki podstawowej pojawiają się odpowiednie możliwości wyboru w specyfice dodatkowej. Na liście mogą znajdować się następujące specyfiki dodatkowe: 1) wielozawodowy, 2a) sportowy, 2b) mistrzostwa sportowego, 3a) z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, 3b) dwujęzyczny dla mniejszości narodowej, 3c) z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego. W przypadku występowania w danym oddziale wielu specyfik dodatkowych ważna jest kolejność dodawania specyfik. Na hierarchię, w jakiej należy dodawać specyfiki dodatkowe, wskazuje numeracja powyżej. Przykładowo w przypadku wybrania w polu Specyfika dodatkowa I wielozawodowy, pojawi się pole Specyfika dodatkowa II, i gdy tutaj zostanie określone np. sportowy to pojawi się pole Specyfika dodatkowa III. Wybranie w pierwszej kolejności specyfik dodatkowych oznaczonych trójką uniemożliwia dodawanie kolejnych specyfik. Jeśli w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, do jednego oddziału uczęszczają uczniowie kształcący się w różnych zawodach dla takiego oddziału należy wskazać specyfikę Wielozawodowy. Możliwe jest wskazanie zawodów w zależności od cyklu kształcenia wykazanego dla szkoły. Określenie dla oddziału jednej ze specyfik dodatkowych wymienionych powyżej w pkt 3a, 3b lub 3c oznacza, że wszyscy uczniowie w danym oddziale korzystają z nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego we wskazanej formie. Jeśli nie wszyscy uczniowie w danym oddziale uczą się języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, uczniów tych należy wykazać w grupie międzyszkolnej nauczania języka mniejszości (oddział dodatkowy). Należy podkreślić, że nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego odbywa się na pisemny wniosek rodziców dziecka lub ucznia, albo pełnoletniego ucznia. Do oddziałów wymienionych w punktach 3a), 3b) i 3c) (z nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego) nie ma możliwości przypisania uczniów cudzoziemców nie będących obywatelami polskimi. Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2006 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 823) mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich/ mniejszością etniczną, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich. Związanie organizacyjne: W przypadku wyboru specyfiki podstawowej oddziału  specjalny, pojawia się również możliwość określenia związania oddziału. W przypadku braku związania organizacyjnego należy wybrać  brak związania. Jeżeli szkoła została zarejestrowana, przez organ rejestrujący w RSPO, jako szkoła ze związaniem organizacyjnym w podmiocie leczniczym, pole Związanie organizacyjne jest wypełniane automatycznie. 2.2. Dane dodatkowe Języki obce: Kolejnym krokiem jest wybór języków obcych nowożytnych nauczanych w danym oddziale. Wybór języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale dokonywany jest poprzez zaznaczenie kwadratu po lewej stronie danego języka. Program umożliwia zaznaczenie kilku języków obcych nowożytnych w jednym oddziale. Należy wykazać wszystkie języki obce, jakich uczniowie uczą się w tym oddziale, w szczególności w przypadku szkół, w których nauka języka obcego zorganizowana jest w grupach międzyoddziałowych i w konsekwencji w jednej klasie znajdują się uczniowie uczący się różnych języków obcych. W przypadku, gdy do oddziału został przypisany tylko jeden język obcy, zostanie on automatycznie przypisany wszystkim uczniom w tym oddziale, przy czym w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie możliwość usunięcia informacji o nauczaniu języka obcego. Jeżeli rejestrowany oddział ma wykazane związanie organizacyjne w podmiocie leczniczym, i w oddziale tym, dzieci nie będą miały zajęć z języka obcego nowożytnego, program dopuszcza sytuację, że język obcy dla oddziału nie zostanie wybrany. W celu utworzenia w ramach SIO oddziałów poniżej 0 konieczny jest wybór języka obcego, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) jednym z zadań przedszkola jest tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy: 1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka. Dyscypliny sportowe: Jeśli w specyfice dodatkowej wskazano specyfikę sportową albo mistrzostwa sportowego, pojawi się pole, w którym należy określić dyscyplinę sportu, w której kształcenie odbywa się w danym oddziale. Wybór dyscypliny sportowej dokonywany jest poprzez zaznaczenie kwadratu po lewej stronie nazwy dyscypliny. Program umożliwia zaznaczenie kilku dyscyplin sportowych w jednym oddziale. Należy wykazać wszystkie dyscypliny sportowe, w jakich uczniowie kształcą się w tym oddziale umożliwi to przypisanie poszczególnym uczniom właściwej dyscypliny, w której się kształcą. W przypadku, gdy do oddziału została przypisana tylko jedna dyscyplina sportowa, zostanie ona automatycznie przypisana wszystkim uczniom w tym oddziale. Język mniejszości: W przypadku oddziałów, w których określono specyfikę dodatkową z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, albo dwujęzyczne dla mniejszości narodowej, albo z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego należy określić język mniejszości narodowej/etnicznej lub język regionalny, którego nauczanie prowadzone jest w danym oddziale. Zostanie on automatycznie przypisany wszystkim uczniom w tym oddziale. Wybór języka mniejszości narodowej/etnicznej lub języka regionalnego nauczanego w oddziale dokonywany jest poprzez zaznaczenie kwadratu po lewej stronie danego języka. 2.3. Cykl kształcenia dla zawodu/zawodów Pole pojawia się w przypadku szkół kształcących w zawodach. Jeżeli przepisy przewidują tylko jedną długość cyklu kształcenia, jest ona przypisywana automatycznie. 2.4. Zawody W przypadku szkół kształcących w zawodach należy określić zawód, w którym uczniowie w danym oddziale się kształcą. Możliwe jest wskazanie zawodów w zależności od cyklu kształcenia wykazanego dla szkoły. W przypadku szkół artystycznych należy określić zawód, specjalność i specjalizację. Lista zawodów dostępnych w szkołach jest tożsama z listą zawodów przekazanych do RSPO przez organ rejestrujący. Jeżeli w specyfice dodatkowej wskazano specyfikę wielozawodową należy określić wszystkie zawody, w których uczą się uczniowie w danym oddziale. Dla specyfiki wielozawodowej należy określić przynajmniej dwa zawody dla danego oddziału. Przypisując uczniów techników i branżowych szkół I stopnia do oddziału wielozawodowego należy wskazać jeden konkretny zawód, w którym uczeń kształci się w danym okresie. od roku szkolnego 2021/2022 blokada przypisania ucznia kilka razy do tego samego oddziału z różnymi zawodami w szkołach artystycznych bez pionu Podsumowanie rejestracji oddziału podstawowego Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych należy kliknąć przycisk Zapisz. Jeżeli w formularzu rejestracyjnym oddziału występują jakiekolwiek błędy, pojawi się komunikat Formularz zawiera błędy i zostaną podświetlone na czerwono te pola, które zostały błędnie wypełnione. Jeżeli formularz został wypełniony poprawnie, system zakomunikuje Operacja zakończona pomyślnie i oddział zostanie zarejestrowany.

Dane o działalności

Data ostatniej aktualizacji: 04.09.2023 Dane zbiorcze Dane o działalności Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.) , zwana dalej ustawą, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporządzeniem. Dane o działalności szkolnego schroniska młodzieżowego Powyższe dane są gromadzone na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1663): § 3 pkt 8 lit. i (liczba miejsc) oraz pkt 10 (czas pracy schroniska). Dane należy aktualizować na bieżąco, tj. w terminie 7 dni od dnia zmiany w stanie faktycznym. Dane należy podać zgodnie ze statutem lub arkuszem organizacyjnym. Należy najpierw wybrać rok szkolny, którego dotyczą przekazywane dane, a następnie po wybraniu miesiąca, wpisać liczbę dni, w których schronisko jest czynne w ramach wskazanego miesiąca. Proszę zwrócić uwagę, że nie należy mnożyć liczby miejsc przez liczbę dni w miesiącu. Należy wykazać rzeczywistą liczbę miejsc w schronisku. Jeśli zdarzy się sytuacja, że liczba miejsc jest różna w różnych dniach danego miesiąca, to można wykazać w tym miesiącu więcej niż jedną kombinację liczby dni i liczby miejsc, np. przez 20 dni jest 40 miejsc, a przez 10 dni 60 miejsc. Dane o działalności internatu/bursy Dane o działalności internatu/bursy gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. e oraz pkt 2c lit. a tiret pierwsze ustawy i przekazywane do dnia 10 października każdego roku według stanu za poprzedni rok szkolny, na podstawie § 31 ust. 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia. Po wybraniu roku szkolnego, którego dotyczą dane, należy podać liczbę miejsc. Następnie, wskazując kategorię korzystających, należy podać średnioroczną liczbę osób, obliczoną według zasady: suma średnich stanów miesięcznych podzielona przez 10. W przypadku internatu należy dodatkowo podać średnioroczną liczbę osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (obliczoną według powyższej zasady). W ramach Danych zbiorczych w przypadku bursy należy wykazać wyłącznie osoby niebędące wychowankami korzystającymi z bursy. Wychowanków bursy wykazuje się wraz z danymi identyfikacyjnymi i okresem pobytu w module Uczniowie. W przypadku internatu należy wykazać wyłącznie osoby niebędące uczniami szkoły, w której zorganizowano internat oraz niebędące uczniami szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół jeżeli w którejkolwiek szkole w tym zespole jest internat.  Uczniowie szkoły korzystający z internatu, w której został on zorganizowany oraz uczniowie korzystający z internatu zorganizowanego w szkole wchodzącej w skład zespołu szkół, jeżeli w którejkolwiek szkole w tym zespole jest internat są wykazywani na poziomie danych dziedzinowych ucznia w module Uczniowie. Dane o działalności domów wczasów dziecięcych Dane o działalności domu wczasów dziecięcych gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2c lit. a tiret drugie ustawy i przekazywane do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok szkolny, na podstawie § 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret czwarty rozporządzenia. Należy najpierw wybrać rok szkolny, którego dotyczą dane. Następnie należy wypełnić rubryki Liczba miejsc oraz Liczba turnusów. Dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli Dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2c lit. d ustawy oraz § 13 rozporządzenia i przekazywane do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego, według stanu za poprzedni rok szkolny na podstawie § 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret czwarty rozporządzenia. Należy wybrać rok szkolny, którego dotyczą dane, a następnie dla każdej formy (seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty i szkolenia) wskazać liczbę zorganizowanych w poprzednim roku szkolnym zdarzeń danego rodzaju oraz liczbę uczestników. Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia Pozaszkolne formy kształcenia Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia dotyczą placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego i gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2c lit. c ustawy oraz § 12 rozporządzenia i przekazywane do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego, według stanu za poprzedni rok szkolny na podstawie § 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret czwarty rozporządzenia. Liczba pozaszkolnych form kształcenia Należy wykazać liczbę kursów zorganizowanych w poprzednim roku szkolnym i zakończonych do dnia 31 sierpnia. Za pomocą przycisku Dodaj należy wskazać odpowiednią formę kształcenia wybierając ją z rozwijanej listy. Dla danej formy kształcenia należy wskazać liczbę form kształcenia z podziałem na formę stacjonarną, zaoczną i na odległość. Liczba uczestników W tabeli należy wykazać tych uczestników, którzy zapisali się na kurs i uczestniczyli w co najmniej jednych zajęciach. Należy wskazać rok szkolny, za jaki przekazywane są dane, następnie przy pomocy przycisku Dodaj należy dodać kolejne formy kształcenia, wybierając z rozwijanej listy odpowiednią kategorię. Dla każdej z wybranych kategorii należy podać liczbę uczestników ogółem, liczbę osób realizujących obowiązek nauki, liczbę osób pracujących oraz liczbę bezrobotnych. Po wybraniu odpowiedniej formy kształcenia w tabeli 1, automatycznie wygeneruje się ta sama forma kształcenia w tabeli 2, w której należy wykazać liczbę kobiet spośród uczestników kursów wykazanych w tabeli 1. Liczba osób, które ukończyły kursy Tabelę wypełnia się analogicznie do tabeli Liczba uczestników, z tym, że tu należy wykazać uczestników, którzy ukończyli daną formę doskonalenia lub dokształcania. Nie należy wykazywać tych pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, których placówka nie prowadziła w poprzednim roku szkolnym (nie wykazuje się wartości zerowych). Liczba miejsc w placówce Dane o liczbie miejsc w placówce gromadzone są na podstawie § 3 pkt 8 rozporządzenia. Dane należy aktualizować na bieżąco, tj. w terminie 7 dni od dnia zmiany w stanie faktycznym. Liczbę miejsc w placówce wypełnia się w Danych zbiorczych. Należy zatem wybrać Dane zbiorcze, następnie Dane o działalności. Następnie, jeśli dana placówka jest w zespole należy wybrać tę placówkę i wypełnić dane o liczbie miejsc. Dane o liczbie miejsc gromadzone są w: przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, zespole wychowania przedszkolnego, punkcie przedszkolnym, specjalnym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Informacje o liczbie miejsc w internacie, bursie, szkolnym schronisku młodzieżowym oraz domu wczasów dziecięcych wykazywane są w innych miejscach w Danych o działalności. W formularzu należy określić rok szkolny, na który przekazujemy dane oraz wprowadzić informację o liczbie miejsc w placówce we wskazanym roku. Liczbę miejsc należy wykazać zgodnie ze statutem i/lub arkuszem organizacyjnym. Liczb