Wyniki wyszukiwania dla frazy:

Wyświetl wyniki dla:

Wyniki: 670

Sortowanie:

Modyfikacja

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 Modyfikacji danych dotyczących zatrudnienia nauczyciela można wykonać na dwa sposoby. 1. Aby zmodyfikować dane dotyczące zatrudnienia nauczyciela w module Lista nauczycieli należy z listy wybrać osobę, której dane mają zostać poprawione. Następnie należy wybrać zakładkę ZATRUDNIENIE. W celu dokonania modyfikacji należy kliknąć w przycisk menu ( znak ), a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ. Po wyborze opcji Modyfikuj pojawi się okno, w którym należy dokonać zmiany. Możliwa jest modyfikacja podstawy prawnej zatrudnienia jeśli nie zostały zarejestrowane dane do tej umowy takie jak: tygodniowy wymiar zajęć, obowiązki itp. W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat ostrzegający o ich usunięciu. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk ZAPISZ. Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie. 2. Innym sposobem zmodyfikowania danych w zatrudnieniu jest skorzystanie z Panelu bocznego tzn. wybrać moduł NAUCZYCIELE zakładka Lista umów. Aby modyfikować dane w zatrudnieniu należy na liście kliknąć w wybraną umowę. W kolejnym kroku należy w prawym górnym rogu okna kliknąć w przycisk EDYCJI, znak (OŁÓWEK). Po wyborze opcji modyfikacji pojawi się nowe okno, w którym należy wprowadzić zmiany. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk ZAPISZ. Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.

Wyszukiwanie

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 JST Organy prowadzące wyszukiwanie  Okno prezentujące organy prowadzące ze względu na ochronę danych osobowych osób fizycznych wymaga wskazania kryteriów wyszukiwania przed udostępnieniem widoku listy organów prowadzących. Po kliknięciu w moduł ORGANY PROWADZĄCE, możliwe jest: Wyszukanie organów prowadzących innych niż JST, które zostały zarejestrowane w SIO Dodanie organu prowadzącego innego niż JST Modyfikacja organu prowadzącego widniejącego na liście organów dostępna z widoku szczegółów danego organu Likwidacja organu prowadzącego dostępna z widoku szczegółów danego organu Wyszukanie organów prowadzących innych niż JST Aby wyszukać zarejestrowany organ prowadzący inny niż JST należy w oknie głównym kliknąć przycisk  FILTRUJ. Następnie pojawi się okno w którym należy wprowadzić dane organu który chcemy wyszukać. Wyszukiwanie należy rozpocząć od wprowadzeni TYPU  jest to pole wymagane. Po wybraniu typu oraz w przypadku wyboru osoby fizycznej podaniu PESEL, należy kliknąć przycisk  WYSZUKAJ  . W przypadku wprowadzenia błędnych danych należy kliknąć przycisk  WYCZYŚĆ  , który całkowicie zamyka okno wyszukiwania. Aby ponownie wejść do wyszukiwania organu prowadzącego innego niż JST należy kliknąć przycisk  FILTRUJ . Po kliknięciu przycisku wyszukiwania pojawi się tabela zawierająca wszystkie organy prowadzące zgodne z wcześniej wyszukiwaną frazą np. Fundacje. Tabela składa się z następujących kolumn: nazwa/ nazwisko i imiona w polu wyświetlana jest nazwa organu prowadzącego lub imię i nazwisko jeśli organem prowadzącym jest osoba fizyczna datę rejestracji data rejestracji organu w SIO REGON/PESEL organu prowadzącego typ organu prowadzącego województwo województwo w którym znajduje się siedziba organu prowadzącego Klikając na DANE ORGANU wyświetli się jego PODGLĄD SZCZEGÓŁÓW zawierający informacje takie jak: Typ organu prowadzącego REGON Nazwę Adres Dane teleadresowe Po wejściu w zakładkę LISTA PROWADZONYCH PLACÓWEK będą widoczne placówki podległe organowi. UWAGA! Na liście prowadzonych placówek będą też widoczne placówki zlikwidowane. Wpis takiej placówki będzie przekreślony. W przypadku PODGLĄDU SZCZEGÓŁÓW organu prowadzącego jakim jest osoba fizyczna wyświetla się dane: Typ organu prowadzącego PESEL Imię Nazwisko Pozostałe imiona Adres Dane teleadresowe

Usunięcie organów prowadzących

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 Usunięcie organów prowadzących W celu usunięcia organu prowadzącego należy wejść do modułu Organy Prowadzące, a następnie wyszukać organ, który chcemy usunąć. Pokaże się okno ze szczegółami organu prowadzącego innego niż JST/Minister. Należy kliknąć w menu  znajdującą się w prawym górnym rogu okna, a następnie z listy należy wybrać opcję USUŃ . Po kliknięciu pojawi się okienko Czy na pewno usunąć wybrany organ prowadzący?. Wykonanie operacji wymaga kliknięcia w przycisk  USUŃ . UWAGA! Organ prowadzący można usunąć tylko wtedy, kiedy nie prowadzi on żadnych szkół lub placówek oświatowych.

Tworzenie pliku CSV oraz import danych

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 Plik z danymi do importu musi być przygotowany w formacie CSV (comma-separated values, wartości rozdzielone przecinkiem). W samym pliku dane muszą być podane w odpowiedniej kolejności w przeciwnym wypadku nie będzie można zaimportować danych identyfikacyjnych z pliku. Aby poprawnie zaimportować dane, w przygotowanym pliku CSV dane muszą być rozdzielone znakiem ; (średnik). Dane powinny być zakodowane w formacie UTF-8, w przeciwnym przypadku konieczne będzie poprawienie danych w aplikacji przed ich wysłaniem. W pierwszym wierszu pliku CSV powinny być wpisane nazwy kolumn, tzn. imię, nazwisko, PESEL. W przeciwnym przypadku (gdy w pierwszym wierszu będą wpisane dane nauczyciela) nie zostaną one zaczytane podczas importu. Kolejność danych w pliku CSV powinna być następująca: W przypadku danych z numerem PESEL Imię Nazwisko PESEL W przypadku danych bez numeru PESEL Imię Nazwisko Pusta kolumna Data urodzenia w formacie (RRRR-MM-DD) Plik o formacie CSV najłatwiej utworzyć na podstawie pliku XLS lub XLSX zapisując dane w nowym formacie (CSV  rozdzielany przecinkami). Przed zapisaniem danych z pliku w formacie XLS lub XLSX należy dopilnować, aby dane były wprowadzone w prawidłowej kolejności. Następnie należy wybrać opcję zapisz jako w menu zapisu pliku w programie Excel. W oknie zapisu plik należy wybrać typ CSV (rozdzielany przecinkami) w zapisz jako typ. Zapisany plik będzie można zaimportować w aplikacji SIO. W przypadku importowania danych identyfikacyjnych bez numeru PESEL konieczne będzie uzupełnienie pola płci, kolejnych imion, kraju pochodzenia oraz typu dokumenty tożsamości i jego numeru. Jeżeli po imporcie do aplikacji pliku pojawiają się dziwne znaki i dane nie zaimportują się należy je poprawić przed wysłaniem danych. Dane można kodować np. poprzez program Notepad++. Plik CSV należy otworzyć w tym programie, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Edit with Notepad++. Następnie należy wybrać w zakładce Format opcję Konwertuj na format UTF-8 i zapisać plik. Aby rozpocząć import danych należy kliknąć w przycisk  IMPORTUJ, następnie WYBIERZ PLIK IMPORTU. W kolejnym kroku należy wybrać wcześniej utworzony plik w formacie CSV. Gdy nauczyciele mają być dodawani pojedynczo należy skorzystać z przycisku  ZAPISZ. Natomiast przycisk  ZAPISZ WSZYSTKIE  powoduje dodanie wszystkich nauczycieli z pliku. Poprzez przycisk  ZMIEŃ PLIK IMPORTU  można zmienić plik z danymi. Po wybraniu opcji  ZAPISZ WSZYSTKIE  po zakończeniu importu pojawi się komunikat podający ilość osób zarejestrowanych z pliku: Poprawnie zaimportowano 10/10 nauczycieli. Nauczyciele zarejestrowani poprawnie wyświetlą się w kolorze zielonym.

Rejestracja organów prowadzących

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 W celu zarejestrowania nowego organu prowadzącego w systemie zmodernizowanego SIO, w panelu z lewej strony okna należy otworzyć zakładkę ORGANY PROWADZĄCE INNE NIŻ JST/MINISTER , a następnie kliknąć w przycisk  DODAJ. Otworzy się formularz, który pozwoli zarejestrować nowy organ prowadzący. Wypełniając formularz rejestracyjny w pierwszej kolejności należy określić Typ organu prowadzącego: Fundacje Organizacje Społeczne inne niż wymienione Organizacje Wyznaniowe Organizacje Związkowe Osoba fizyczna Osoba Fizyczna Pracodawca Osoba zagraniczna Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych Przedsiębiorstwo Państwowe Samorząd Gospodarczy i Zawodowy Samorządowa osoba prawna Spółdzielnia Spółki Handlowe Stowarzyszenia Szkoły Wyższe Niepubliczne Szkoły Wyższe Publiczne Następnie w zależności od typu organu podajemy takie dane jak: REGON lub PESEL (w przypadku typu organu: osoba fizyczna) NIP (pole automatycznie uzupełnione w przypadku wpisania REGON), Nazwę (pole automatycznie uzupełnione w przypadku wpisania REGON), imię i nazwisko (w przypadku typu organu osoba fizyczna), adres (pole automatycznie uzupełnione w przypadku wpisania REGON), dane teleadresowe. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Kreator nie pozwoli zapisać formularza, jeśli wspomniane informacje nie zostaną wypełnione. Jeśli informacje na ekranie są właściwe, należy kliknąć przycisk   ZAPISZ   w prawym dolnym rogu aplikacji. Po zapisaniu formularza pojawi się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. Nowy organ prowadzący zostanie dodany do listy organów prowadzących, można go wyszukać korzystając z przycisku FILTRUJ należy wybrać odpowiedni TYP organu, wpisać numer REGON i wybrać opcję WYSZUKAJ. Dany organ prowadzący inny niż JST pojawi się w głównym oknie systemu: Po kliknięciu w znak LISTY znajdującej się w prawym górnym rogu pojawią się placówki podległe Organowi prowadzącemu. UWAGA! Placówki będą widoczne na Liście prowadzonych placówek po wykazaniu w nich danego Organu prowadzącego. UWAGA! Na liście prowadzonych placówek będą też widoczne placówki zlikwidowane. Wpis takiej placówki będzie przekreślony.

Modyfikacja danych teleadresowych jednostek pozarejestrowych przez te jednostki

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 Aplikacja Systemu Informacji Oświatowej przewiduje potrzebę podglądu i edycji danych teleadresowych przez jednostki poza rejestrowe. Jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty mogące zmieniać dane teleadresowe: ministerstwo, kuratorium oświaty, JST, specjalistyczna jednostka nadzoru, organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad zakładami, CKE, OKE, ZEAS, CUW, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, wojewoda, izba rzemieślnicza Aktualizacja danych teleadresowych możliwa jest z poziomu modułu SZCZEGÓŁY PODMIOTU po wybraniu opcji MODYFIKUJ DANE TELEADRESOWE dostępnej w prawym górnym rogu systemu. Po wybraniu opcji MODYFIKUJ DANE TELEADRESOWE  otworzy się formularz w którym możliwa jest zmiana danych: Numer telefonu Numer telefonu komórkowego Fax E-mail Strona www Wprowadzone zmiany zatwierdzamy poprzez kliknięcie ZAPISZ.

Zmiana adresu placówki/szkoły przeprowadzającej egzaminy

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 Aby dokonać zmiany adresu placówki należy przejść na moduł PODMIOT , a następnie na zakładkę LISTA PODMIOTÓW . Jeżeli przy placówce z prawej strony pojawia się ZNAK  oznacza to, że w placówce/szkole są podanie nieaktualne dane adresowe. Po wejściu w placówkę/szkołę będzie widoczny poniższy komunikat: W przypadku, gdy przy placówce z prawej strony pojawia się ZNAK oznacza to, że placówka/szkoła zgłosiła brak poprawności danych siedziby podmiotu. Po wejściu w placówkę/szkołę będzie widoczny poniższy komunikat: W kolejnym kroku należy przejść na daną placówkę i następnie poprzez MODYFIKACJE, dokonać zmiany ADRESU SIEDZIBY SZKOŁY PLACÓWKI OŚWIATOWEJ. Następnie należy wprowadzić zmiany w adresie siedziby szkoły/placówki oświatowej i zapisać zmiany poprzez przycisk ZAPISZ . W przypadku rezygnacji z wprowadzania zmian należy kliknąć w przycisk ANULUJ. Po zapisaniu zmiany pojawi się komunikat : OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. Po zapisaniu pojawi się w prawym górnym rogu komunikat: PRZETWARZANY W GUS. Po zatwierdzeniu danych w GUS komunikat zmieni się na: ZAAKCEPTOWANY W GUS.

Usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 Z funkcji usunięcia danych identyfikacyjnych nauczyciela należy skorzystać tylko w przypadku błędnej rejestracji nauczyciela na liście nauczycieli. Nauczyciela można usunąć po zaznaczeniu danej osoby na liście nauczycieli (checkbox po lewej stronie listy) lub po wejściu do podglądu szczegółów wybranego nauczyciela. Z listy nauczycieli można usunąć jednego lub wielu nauczycieli w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk USUŃ, który pojawi się w prawym górnym rogu listy nauczycieli (przycisk ten jest widoczny dopiero po zaznaczeniu przynajmniej jednego nauczyciela). W przypadku usuwania pojedynczego nauczyciela można tą czynność wykonać po wejściu w podgląd szczegółów wybranego nauczyciela. Aby usunąć nauczyciela należy kliknąć przycisk USUŃ (znak KOSZ), znajdujący się w prawym górnym rogu okna. Pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie usunięcia nauczyciela. Po zaznaczeniu pola Rozumiem, że usuwam wszystkie dane o nauczycielu z podmiotu i że jest to proces nieodwracalny, przycisk USUŃ podświetli się na czerwono. Po jego kliknięciu nauczyciel zostanie usunięty. Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie. Z listy nauczycieli można usunąć też kilku nauczycieli jednocześnie w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk USUŃ (znak KOSZ), który pojawi się w prawym górnym rogu listy nauczycieli. Po wybraniu nauczycieli i kliknięciu  w przycisk USUŃ (znak KOSZ) pojawi się okno z wymienionymi nauczycielami i przyciskiem USUŃ. Z przygotowanej listy można usunąć danego nauczyciela klikając znak x obok wybranego nauczyciela. Po zaznaczeniu pola Czy na pewno chcesz usunąć dane wybranych nauczycieli? przycisk USUŃ podświetli się na czerwono stanie się aktywny. Po jego kliknięciu nauczyciele zostaną usunięci, a na dole strony wyświetli się komunikat: Poprawnie wysłano 2 z 2.

Usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 W SIO można usunąć błędnie zarejestrowany oddział dodatkowy z listy oddziałów pod warunkiem, że nie ma do niego przypisanych uczniów oddział musi być pusty. Aby usunąć oddział dodatkowy należy wybrać go z listy zarejestrowanych oddziałów: Należy kliknąć w wybrany wpis, pojawi się okno podglądu szczegółów oddziału w prawym górnym rogu należy wybrać opcję KOSZ. Pojawi się okno z pytaniem: Chęć usunięcia oddziału należy potwierdzić klikając przycisk USUŃ. Proces zostanie potwierdzony komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie. Usunięty oddział zniknie z listy oddziałów:

Rejestracja danych identyfikacyjnych nauczyciela ze znakiem obcojęzycznym

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 Rejestracja danych identyfikacyjnych ucznia/nauczyciela ze znakiem obcojęzycznym W przypadku rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia lub nauczyciela, którego w imię lub nazwisko zawiera znaki niewystępujące w polskim alfabecie można je wprowadzić za pomocą tablicy znaków: W przypadku posiadania systemu operacyjnego Windows tablicę znaków wywołuje się w następujący sposób: Na klawiaturze komputera klikamy na klawisz z symbolem Windows lub przyciskiem myszy klikamy na pulpicie ten sam znak w pasku  W polu Start, wpisujemy: tablica znaków i zatwierdzamy klawiszem Enter. Po otworzeniu Tablicy Znaków w wyżej wymieniony sposób, ukaże się nowe okno, w którym możemy wyszukać i skopiować pożądany znak. Na Tablicy Znaków wybieramy znak, który chcemy skopiować i klikamy Wybierz. Wybrany znak pojawi się w oknie Znaki do skopiowania. Następnym krokiem jest skopiowanie tego znaku do aplikacji, czyli klikamy na przycisk Kopiuj i otwieramy aplikację SIO. W aplikacji SIO, w polu Imię lub Nazwisko, wpisujemy litery występujące w języku polskim, a znak obcojęzyczny wklejamy z Tablicy znaków klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję: Wklej. Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk ZAPISZ w prawym dolnym rogu ekranu. Rejestrowane dane pojawią się na liście: Opisany sposób dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. WAŻNE W przypadku rejestracji ucznia/nauczyciela z niemieckim znakiem . W przypadku rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia lub nauczyciela, którego imię lub nazwisko zawiera niemiecki znak z powodu jego braku w tablicy znaków systemu Windows znak ten prosimy skopiować bezpośrednio z tej instrukcji.