Wyniki wyszukiwania dla frazy:

Wyświetl wyniki dla:

Wyniki: 670

Sortowanie:

Usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 W module Nauczyciele należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostanie usunięte Stanowisko. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie. Aby usunąć Stanowisko należy kliknąć w ikonę menu znak (), a następnie z listy wybrać USUŃ. W nowym oknie należy potwierdzić chęć usunięcia wprowadzonych danych klikając przycisk USUŃ. Chcąc zrezygnować z usuwania danych należy kliknąć w przycisk ANULUJ. Poprawnie usunięta zmiana zakończy się komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.

Modyfikacja

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 W module Nauczyciele należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostanie modyfikowane Stanowisko. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie. Aby rozpocząć modyfikację należy kliknąć w ikonę menu (znak ), a następnie z listy wybrać MODYFIKUJ. Podczas modyfikacji możemy dodać datę zakończenia pełnienia danego stanowiska lub zmienić wprowadzone stanowisko. Po wyborze danych należy je zapisać klikając przycisk ZAPISZ. Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.

Przekazywanie szkoły/placówki

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 Przekazanie szkoły/placówki oświatowej odbywa się na podstawie poniższego schematu: JST/Minister ma możliwość przekazania wybranej placówki poprzez wskazanie nowego organu rejestrującego. Nowy organ rejestrujący musi zaakceptować bądź odrzucić przekazanie placówki. W przypadku akceptacji przekazania placówki a) Przekazanie pomiędzy JST a Ministerstwem zostanie wysłany wniosek do GUS. b) Przekazanie pomiędzy dwoma JST procedura przekazania zostaje zakończona. W przypadku odrzucenia przekazania przez JST/Ministra lub GUS, jednostka z której przekazano placówkę musi zaakceptować odrzucenie przekazania. Po wyjaśnieniu powodu odrzucenia przekazania przez nowy organ rejestrujący lub GUS można ponownie rozpocząć proces przekazywania placówki. UWAGA! Szkoła/placówka nie może być przekazywana z JST do organu prowadzącego innego niż JST/Minister np. stowarzyszenia, fundacji czy osoby fizycznej. W przypadku przekazania placówki prowadzonej przez JST do prowadzenia przez organ prowadzący inny niż JST/Minister należy najpierw zlikwidować placówkę, a następnie zarejestrować ją na nowo z nowym sposobem ewidencjonowania. Aby rozpocząć przekazywanie szkoły/placówki należy wejść w boczne Menu i wybrać zakładkę PODMIOT , następnie LISTA PODMIOTÓW. Następnie z listy placówek należy wybrać placówkę, która będzie przekazywana. W prawym górnym rogu należy kliknąć w MENU i następnie z listy wybrać PRZEKAŻ DO INNEGO JST/MINISTERSTWA. Po kliknięciu PRZEKAŻ DO INNEGO JST/MINISTERSTWA pojawi się okno, w którym należy podać nowy Organ prowadzący/rejestrujący oraz datę przekazania. W kolejnym kroku należy kliknąć w znak LUPA i pojawi się okno, w którym należy wyszukać organ, któremu przekazuje się szkołę/placówkę. Nowy organ najlepiej wyszukać po numerze REGON. Wybrany w wyszukiwarce nowy organ prowadzący/rejestrujący zostanie wstawiony do formularza przekazania placówki.. Potem należy wybrać z kalendarza DATĘ PRZEKAZANIA. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć w przycisk PRZEKAŻ. Pojawi się poniższe okno: W celu kontynuowania Przekazywania szkoły/placówki należy kliknąć w przycisk PRZEKAŻ lub w przypadku rezygnacji w przycisk ANULUJ. Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. Lista placówek przekazanych i będących w trakcie procesu przekazywania widoczna jest w Module PODMIOT zakładka PRZEKAZYWANIE PLACÓWEK. Placówka w trakcie przekazywania lub placówka przekazana nie są widoczne na Liście podmiotów w module Podmiot. Po przekazaniu szkoły placówki będzie widniała ze statusem: OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ. Wycofanie przekazanej szkoły/placówki Po kliknięciu opcji PRZEKAŻ, a przed zaakceptowaniem lub odrzuceniem przekazania przez nowy organ prowadzący/rejestrujący, organ przekazujący może zrezygnować z przekazania szkoły/placówki poprzez WYCOFANIE PRZEKAZANIA. Aby dokonać wycofania przekazania należy wybrać PODMIOT, a następnie PRZEKAZYWANIE PLACÓWEK. W MENU dostępnym przy podmiocie należy z listy wybrać WYCOFAJ PRZEKAZANIE. Pojawi się poniższe okno: W celu kontynuowania Wycofania przekazania należy kliknąć w przycisk WYCOFAJ lub w przypadku rezygnacji w przycisk ANULUJ. Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. Placówka ponownie pojawi się na LIŚCIE PODMIOTÓW. Nie będzie widoczna na liście placówek przekazywanych. Akceptacja przejmowanej szkoły/placówki Aby rozpocząć akceptację przejmowanej szkoły/placówki nowy organ prowadzący z menu musi wybrać PODMIOT, a następnie PRZEKAZYWANIE PLACÓWEK. W MENU dostępnym przy przekazywanej szkole/placówce należy wybrać ZAAKCEPTUJ PRZEKAZANIE. Pojawi się poniższe okno: W celu kontynuowania akceptacji należy kliknąć w przycisk ZAAKCEPTUJ lub w przypadku rezygnacji w przycisk ANULUJ. Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. Widok listy przekazywanych placówek po zakończonej operacji: Nowa placówka po akceptacji przekazania pojawi się na Liście podmiotów W JST przekazującym status przy Przekazywanej szkole/placówce zmieni się na Zakończone. Odrzucenie przejmowanej szkoły/placówki Aby odrzucić przekazanie szkoły/placówki nowy organ prowadzący/rejestrujący musi wejść do modułu PODMIOT, a następnie PRZEKAZYWANIE PLACÓWEK. Przy placówce/szkole należy kliknąć w MENU i z listy wybrać ODRZUĆ. Pojawi się poniższe okno: W celu kontynuowania odrzucenia placówki/szkoły należy kliknąć w przycisk ODRZUĆ lub w przypadku rezygnacji w przycisk ANULUJ. Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE . Widok po zakończonej operacji: W JST przekazującym status przy Przekazywanej szkole/placówce zmieni się na ODRZUCONE PRZEZ JST/MINISTERSTWO. Aby w organie, który rozpoczął przekazywanie placówka wróciła na Listę podmiotów należy przy placówce kliknąć MENU i zaakceptować odrzucenie placówki. Filtrowanie przekazywanych placówek Placówki na liście placówek przekazywanych można filtrować poprzez przycisk FILTRUJ znajdujący się w prawym górnym rogu. Placówkę/szkołę można wyszukać po: nazwie, RSPO placówki, REGON placówki, Placówki można wyszukać po oznaczeniu odpowiedniego CHECKBOXA przy: Czy w trakcie przekazywania? Czy przekazane z mojego podmiotu? Po wprowadzeniu danych szkoły/placówki należy kliknąć w przycisk WYSZUKAJ .

Rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 W module NAUCZYCIELE należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostanie dodane Stanowisko. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie. Aby rozpocząć dodawanie Stanowska należy kliknąć ikonę DODAJ. Pojawi się okno, w którym należy wybrać Typ stanowiska, stanowisko oraz datę objęcia stanowiska. Po uzupełnieniu formularza należy go zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ. Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.

Wyłączenie szkoły lub placówki z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół)

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 JST Wyłączenie szkoły lub placówki z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół) W module PODMIOT należy wybrać z listy szkołę/placówkę, która będzie wyłączona z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół) i stanie się samodzielna. W kolejnym kroku należy kliknąć MENU w prawym górnym rogu okna, wybrać MODYFIKUJ a następnie dokonać zmian. Należy przewinąć okno formularz do sekcji Dane dodatkowe. W polu Podmiot nadrzędny za pomocą ikony  KRZYŻYKA  usuwamy podmiot nadrzędny (np. zespół szkół) oraz uzupełniamy nowowyświetlone pola: Imię dyrektora, Nazwisko dyrektora: Zmiany należy zapisać poprzez  przycisk w prawym dolnym rogu ZAPISZ. Na dole ekranu pojawi się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. Struktura wyłączonej placówki po zaakceptowaniu przez GUS zmieni się i wskaże placówkę samodzielną.

Włączenie szkoły lub placówki do jednostki nadrzędnej (zespołu szkół)

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 JST Włączenie szkoły lub placówki do jednostki nadrzędnej (zespołu szkół) W module PODMIOT z listy zarejestrowanych szkół należy wybrać placówkę, którą włączamy do jednostki nadrzędnej (zespołu szkół). W podglądzie szczegółów danej placówki w prawym górnym rogu klikamy ikonkę MENU , wybrać MODYFIKUJ a następnie dokonać zmian. Należy przewinąć okno formularz do sekcji Dane dodatkowe  W polu Podmiot nadrzędny poprzez wyszukiwarkę klikamy znak LUPA  należy odnaleźć jednostkę nadrzędną np. Zespół Szkół do której włączamy wskazaną placówkę. W polach wyszukiwarki podmiotów należy wpisać przynajmniej jedną z danych, szukanego podmiotu np. REGON czy RSPO, a następnie kliknąć ikonkę WYSZUKAJ, a w przypadku źle wprowadzonych danych ikonkę   Na liście pojawi się placówka zgodna z wprowadzonymi kryteriami wyszukiwania: Po kliknięciu w wybrany podmiot zostanie on automatycznie wczytany do formularza modyfikacji. Z dostępnego kalendarza należy wybrać datę włączenia do zespołu, a cały formularz zapisać za pomocą przycisku  ZAPISZ znajdującego się w prawym dolnym rogu. Na dole ekranu pojawi się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. W strukturze   jednostki nadrzędnej jaki i placówki włączonej będzie widoczna włączana szkoła.

Struktura placówek oświatowych

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 JST- Struktura placówek oświatowych Aby sprawdzić jaką strukturę posiada konkretna naniesiona w bazie placówka, należy wejść w LISTĘ PLACÓWEK w wybranym wierszu, w ostatniej kolumnie ukazanej tabeli nacisnąć kursorem myszy ikonkę STRUKTURY : W osobnym oknie ukaże się podgląd na pełną strukturę podmiotu, uwzględniając wytłuszczonym drukiem miejsce w strukturze wybranej placówki. Strzałki skierowane w prawą stronę wskazują na pozostałe podmioty znajdujące się w tym związaniu.

Usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych Tygodniowego wymiaru zajęć jedynie z powodu błędu. W tym celu należy kliknąć  menu  ( znak )  i wybrać opcję USUŃ. Pojawi się komunikat: Usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć spowoduje usunięcie zarejestrowanych w ramach tego tygodniowego wymiaru zajęć obowiązków nauczyciela. Usunięcie błędnego wpisu należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ. Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie. Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych. Obowiązki usunięcie Funkcja usunięcia obowiązku dotyczy tylko części informacji wprowadzonych danych w tym panelu. Aby usunąć obowiązek nauczyciela należy wybrać odpowiedni wpis obowiązku, następnie z menu (znak  )           i opcję USUŃ. Pojawi się komunikat: Usunięcie obowiązku należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ. Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Obowiązki. Dane dotyczące Tygodniowego wymiaru zajęć oraz Obowiązki można również usunąć bezpośrednio z modułu Nauczyciele po wybraniu w panelu bocznym zakładki Lista umów. W panelu danych Tygodniowy wymiar zajęć z menu ( znak ), należy wybrać opcję USUŃ. Pojawi się komunikat: Usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć spowoduje usunięcie zarejestrowanych w ramach tego tygodniowego wymiaru zajęć obowiązków nauczyciela. Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ. Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie. Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.

Rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 Tygodniowy wymiar zajęć Aby wypełnić formularz dotyczący tygodniowego wymiaru zajęć musi być wykazana umowa/zatrudnienie na podstawie, którego można określić wymiar zajęć nauczyciela. W module Nauczyciel z Listy nauczycieli należy wybrać wskazaną osobę, w zakładce ZATRUDNIENIE przejść do panelu danych Tygodniowy wymiar zajęć: Nauczyciel w ramach jednego stosunku pracy powinien mieć przypisany jeden tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, wynikający z art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Należy zauważyć, że dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć. W przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna (zgodnie z art. 42 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela), należy wpisać wartość uśrednioną faktyczną liczbę godzin z umowy. Pojęcie tygodniowy wymiar zajęć odnosi się zasadniczo do zatrudnienia na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach publicznych. Trzeba w tym kontekście podkreślić, że tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, dotyczy zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami (wychowankami). Nie powinien on obejmować innych obowiązków nauczyciela, za wyjątkiem osób pełniących funkcje kierownicze. W przypadku tych osób (dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników) w polu tym wpisujemy wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę. W przypadku świadczenia pracy w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie Kodeksu Pracy (dotyczy to publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych), w tygodniowym wymiarze zajęć wykazujemy wyłącznie godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami. Należy więc określić, ile godzin zajęć realizowanych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami przypada na pełny etat w danej szkole i taki wymiar zajęć wykazać w polu tygodniowy wymiar zajęć. Np. jeżeli nauczyciel zatrudniony na podstawie przepisów Kodeksu Pracy w pełnym wymiarze (40 godzin tygodniowo), realizuje 25 godzin zajęć dydaktycznych (wychowawczych lub opiekuńczych) to jego tygodniowy wymiar zajęć w SIO wynosił będzie 25/25. W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wykazany w SIO tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych powinien oddawać wymiar zatrudnienia tego nauczyciela. Na przykład nauczyciel zatrudniony w wymiarze 20/40 i realizujący w ramach tego wymiaru 15 godzin dydaktycznych w polu tygodniowy wymiar zajęć powinien mieć wpisaną wartość 15/30. Zaznaczyć również należy, że w przypadku zatrudniania na podstawie Kodeksu Pracy, uprawnione jest, podobnie jak w przypadku zatrudniania na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, różnicowanie w jednej szkole/placówce pensum nauczyciela, w zależności od rodzaju jego obowiązków, o ile wynika to z przyjętych w tej szkole/placówce reguł. W przypadku osób pełniących funkcje kierownicze, również obowiązki związane z wykonywaniem tej funkcji powinny być wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. W polu Obowiązki inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia powinny być wykazane jako zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej w szkole lub placówce oświatowej. W przypadku świadczenia pracy w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowa zlecenia lub umowa o dzieło), nie wyświetla się pole Tygodniowy wymiar zajęć. Liczbę godzin, na realizację których zawarto umowę, realizowanych bezpośrednio z uczniami, należy wykazać w polu Obowiązki. UWAGA: Nauczycielowi, któremu wypełniono tygodniowy wymiar zajęć należy wypełnić obowiązki. W przypadku niewypełnienia obowiązków program wskaże błąd. Jedynie w przypadku, gdy nauczyciel w roku szkolnym, którego dotyczą obowiązki ma wykazaną jedną z następujących nieobecności: urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop wychowawczy, urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, urlop dla poratowania zdrowia, zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 ustawy Karta Nauczyciela- nieobecność jest nieaktywna dla nieobecności wprowadzanych w 2019/2020 niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela, urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy Karta Nauczyciela, niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 4 Kodeksu pracy możliwe jest wypełnienie tygodniowego wymiaru zajęć bez konieczności wykazywania obowiązków. Aby przejść do wypełnienia formularza należy w pierwszej kolejności wskazać rok szkolny, którego dotyczą dane: następnie kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w prawym górnym rogu panelu Tygodniowego wymiaru zajęć, automatycznie otworzy się formularz, w którym należy wykazać wymiar zajęć nauczyciela. W polu Tygodniowa liczba godzin pracy (licznik) oraz w polu Pensum (mianownik) należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania, np. 18/18, 22/22, 26/26. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy tygodniowa liczba godzin pracy (licznik) może być wartością ułamkową, np. 9,5/18. W pozycji Godziny ponadwymiarowe należy podać liczbę godzin ponadwymiarowych, przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny. Liczba ta może przyjmować wartość ułamkową. Zgodnie z przepisami godziny ponadwymiarowe nie mogą przekroczyć 50% godzin pensum, a także nie mogą być przydzielane osobie, która jest zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy (dotyczy podstaw prawnych stosunku pracy opartych na przepisach ustawy Karta Nauczyciela). W przypadku pozostałych podstaw prawnych przede wszystkim chodzi umowy oparte na Kodeksie Pracy jest możliwe wykazanie większej liczby godzin ponadwymiarowych niż 50% pensum. W obszarze Zwiększony wymiar zajęć należy wykazać liczbę godzin zwiększonego wymiaru ponad tzw. pensum, ustaloną dla danego nauczyciela na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela (nie chodzi tu o godziny, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, potocznie zwane godzinami karcianymi, ani o godziny ponadwymiarowe). Po wprowadzeniu danych w oknie tygodniowego wymiaru zajęć zatwierdzamy je przyciskiem  ZAPISZ. Po zapisaniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie. Wpis zapisze się w panelu danych Tygodniowego wymiaru zajęć: Obowiązki Obowiązki nauczyciela należy wykazać zgodnie z aktualnym tygodniowym rozkładem zajęć, określającym organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla danej szkoły lub placówki, ustalonym na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Należy wykazać wszystkie obowiązki nauczyciela, ich rodzaj według załączonego słownika wraz ze wskazaniem szkoły, w której są one wykonywane, typu szkoły dla oddział, specyfiki oddziału, etapu edukacji i liczby godzin. W celu dodania obowiązków nauczyciela należy kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w górnej część panelu danych Obowiązki automatycznie otworzy się okno, w którym należy wprowadzić dane: W przypadku pełnienia przez nauczyciela dwóch lub więcej różnych obowiązków należy w pierwszej kolejności wykazać dane o jednym z tych obowiązków, a następnie kolejne obowiązki, które są realizowane przez tego nauczyciela. W oknie należy opisać każdy obowiązek odrębnie. Pojedynczy obowiązek to np. język polski, nauczany w szkole podstawowej, w oddziale integracyjnym, prowadzony na II etapie edukacyjnym. Po wypełnieniu pól typ obowiązku, obowiązek, miejsce pełnienia obowiązku, rodzaj specyfiki oddziału, typ szkoły dla oddziału (dostępny w szkołach, które mogą prowadzić oddziały  ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych), etap edukacyjny (dostępny w szkołach podstawowych i placówkach wychowania przedszkolnego), oraz liczba godzin obowiązku, należy zapisać dane za pomocą przycisku ZAPISZ znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza. Po zapisaniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie. Zapisany obowiązek zostanie umieszczony na liście obowiązków nauczyciela. Komunikat Niepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć świadczy o niespójności danych między wykazanym tygodniowym wymiarem zajęć a dotychczas wprowadzonym obowiązkiem. Np. w tygodniowym wymiarze zajęć mamy podane 18/18 (co powyżej wykazane jest jako obowiązek język polski(18 godz.)) i 2 godziny ponadwymiarowe (jeszcze nieuwzględnione) stąd komunikat o niespójności danych. Informacja o błędzie znika po wprowadzeniu pozostałej część obowiązku. Należy kliknąć przycisk DODAJ i w nowo otwartym oknie uzupełnić brakujące godziny poprzez dodanie nowego obowiązku. Następnie należy zapisać dane, wpis automatycznie pojawią się w panelu Obowiązki, a komunikat o niespójności zniknie: Wprowadzony i poprawie zapisany obowiązek nauczyciela będzie oznaczony w podsumowaniu danych wskazanego nauczyciela, wszystkie dotychczasowe niespójności danych wyświetlane w etykietach znikną: Dane dotyczące Tygodniowego wymiaru zajęć oraz Obowiązki można również wprowadzić bezpośrednio z modułu NAUCZYCIELE po wybraniu w panelu bocznym zakładki Lista umów. Wyświetli się lista umów wprowadzonych do systemu, należy kliknąć w odpowiedni wpis i przejść do zakładki Dane umowy następnie w oknie głównym przy Tygodniowym wymiarze zajęć kliknąć przycisk DODAJ. Pojawi się okno do wypełnienia danych: należy zapisać dane za pomocą przycisku ZAPISZ znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza. Po zapisaniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie. Wpis zapisze się w panelu danych Tygodniowego wymiaru zajęć: W celu dodania obowiązków nauczyciela należy wybrać funkcję DODAJ. automatycznie otworzy się okno, w którym należy wprowadzić dane: W przypadku pełnienia przez nauczyciela dwóch lub więcej różnych obowiązków należy w pierwszej kolejności wykazać dane o jednym z tych obowiązków, a następnie kolejne obowiązki, które są realizowane przez tego nauczyciela. W oknie należy opisać każdy obowiązek odrębnie poprzez funkcję DODAJ. Następnie należy zapisać dane za pomocą przycisku ZAPISZ znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza. Po zapisaniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie. Wszystkie dane dotyczące obowiązku zostaną zapisane w panelu danych: Wprowadzanie obowiązku uwagi: 1. W przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna (zgodnie z art. 42 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela), należy wpisać wartość uśrednioną faktyczną liczbę godzin z umowy. W przypadku, gdy nauczyciel otrzyma aneks do umowy, na mocy którego zostaną mu przydzielone dodatkowe godziny, np. godziny nauczania indywidualnego, należy zmodyfikować tygodniowy wymiar zajęć poprzez wprowadzenie daty zakończenia dla pierwotnego wymiaru zajęć i dodanie nowego wymiaru zajęć z wykazaniem godzin ponadwymiarowych i podaniem okresu, na jaki te godziny zostały przydzielone do realizacji. 2. W obowiązkach nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole lub placówce oświatowej powinny być wykazane zarówno faktycznie wykonywane obowiązki dydaktyczne, opiekuńcze lub wychowawcze, np. język polski 4/18 oraz zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej 14/18 (wybrane z grupy obowiązków inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia). W przypadku całkowitego zwolnienia z pełnienia obowiązków dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych zniżka godzin odpowiada wymiarowi pensum tego nauczyciela. W przypadku niewykazania zniżki godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej nauczyciel będzie traktowany jako niepełnozatrudniony. Analogiczna sytuacja występuję w przypadku, gdy nauczyciel nie pełni obowiązków zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o związkach zawodowych. 3. Suma godzin w panelu danych obowiązki (godzin wszystkich wprowadzonych obowiązków nauczyciela) powinna się równać sumie godzin tygodniowego wymiaru zajęć i godzin ponadwymiarowych albo godzin zwiększonego wymiaru. 4 . Obowiązki muszą zostać wypełnione, jeżeli wypełniony jest tygodniowy wymiar zajęć. WYJĄTEK stanowi sytuacja, gdy nauczyciel w roku szkolnym, którego dotyczą obowiązki ma wykazaną jedną z następujących nieobecności: urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop wychowawczy, urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, urlop dla poratowania zdrowia, zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 ustawy Karta Nauczyciela- nieobecność nieaktywna dla nieobecności wprowadzanych w 2019/2020 urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy Karta Nauczyciela, niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 4 Kodeksu pracy W takim przypadku możliwe jest pominięcie obowiązków przy jednoczesnym wypełnieniu tygodniowego wymiaru zajęć. Brak podania obowiązków nauczyciela powinien dotyczyć jednak sytuacji szczególnych, np. sytuacji, gdy w związku z przebywaniem przez nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub przeniesienia w stan nieczynny, nie określono dla nauczyciela obowiązków na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym.

Podgląd szczegółów placówek oświatowych

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 JST- Podgląd szczegółów zarejestrowanych placówek Aplikacja zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej przewiduje potrzebę podglądu szczegółów wprowadzonych danych placówek zarejestrowanych w systemie centralnym przez organy rejestrujące je, celem sprawdzenia poprawności zarejestrowanych danych lub potrzeby ich modyfikacji. Do podglądu szczegółów wchodzimy poprzez kliknięcie placówki na liście podmiotów. Spowoduje to ukazanie się nowego okna z widokiem na cały zakres wprowadzonych danych: dane podmiotu prowadzącego, dane teleadresowe szkoły/placówki oświatowej, dane korespondencyjne, dane do REGON, dane osoby do kontaktu z GUS,