Wyniki wyszukiwania dla frazy:

Wyświetl wyniki dla:

Wyniki: 685

Sortowanie:

Uczeń klasy VIII, prawidłowo przypisany do oddziału w szkole podstawowej, po weryfikacji z poziomu JST spełniania obowiązku nauki ma status: Brak spełniania obowiązku nauki.

Data ostatniej aktualizacji: 20.03.2024 Status jest poprawny,  organ JST kontroluje status spełniania obowiązku nauki - uczeń jest przypisany do oddziału w szkole podstawowej - to znaczy, że realizuje obowiązek szkolny. Z poziomu organu JST nie weryfikuje się aktualnie spełniania obowiązku szkolnego.

Rejestracja organów prowadzących

Data ostatniej aktualizacji: 27.02.2024 W celu zarejestrowania nowego organu prowadzącego w systemie zmodernizowanego SIO, w panelu z lewej strony okna należy otworzyć zakładkę ORGANY PROWADZĄCE INNE NIŻ JST/MINISTER , a następnie kliknąć w przycisk  DODAJ. Otworzy się formularz, który pozwoli zarejestrować nowy organ prowadzący. Wypełniając formularz rejestracyjny w pierwszej kolejności należy określić Typ organu prowadzącego: Fundacje Organizacje Społeczne inne niż wymienione Organizacje Wyznaniowe Organizacje Związkowe Osoba fizyczna Osoba Fizyczna Pracodawca Osoba zagraniczna Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych Przedsiębiorstwo Państwowe Samorząd Gospodarczy i Zawodowy Samorządowa osoba prawna Spółdzielnia Spółki Handlowe Stowarzyszenia Szkoły Wyższe Niepubliczne Szkoły Wyższe Publiczne Następnie w zależności od typu organu podajemy takie dane jak: REGON lub PESEL (w przypadku typu organu: osoba fizyczna) NIP (pole automatycznie uzupełnione w przypadku wpisania REGON), Nazwę (pole automatycznie uzupełnione w przypadku wpisania REGON), imię i nazwisko (w przypadku typu organu osoba fizyczna), adres (pole automatycznie uzupełnione w przypadku wpisania REGON), dane teleadresowe. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Kreator nie pozwoli zapisać formularza, jeśli wspomniane informacje nie zostaną wypełnione. Jeśli informacje na ekranie są właściwe, należy kliknąć przycisk   ZAPISZ   w prawym dolnym rogu aplikacji. Po zapisaniu formularza pojawi się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. Nowy organ prowadzący zostanie dodany do listy organów prowadzących, można go wyszukać korzystając z przycisku FILTRUJ należy wybrać odpowiedni TYP organu, wpisać numer REGON i wybrać opcję WYSZUKAJ. Dany organ prowadzący inny niż JST pojawi się w głównym oknie systemu: Po kliknięciu w znak LISTY znajdującej się w prawym górnym rogu pojawią się placówki podległe Organowi prowadzącemu. UWAGA! Placówki będą widoczne na Liście prowadzonych placówek po wykazaniu w nich danego Organu prowadzącego. UWAGA! Na liście prowadzonych placówek będą też widoczne placówki zlikwidowane. Wpis takiej placówki będzie przekreślony.

Rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 22.02.2024 W zespołach szkół, czy jednostkach złożonych, dane dotyczące oddziałów wprowadzamy do poszczególnych placówek wchodzących w ich skład. W przypadku zespołów szkół i placówek oświatowych, w których znajduje się więcej niż jedna placówka, która wykazuje oddziały, należy wybrać szkołę/placówkę, w której będzie rejestrowany oddział dodatkowy. Aby wybrać odpowiednią szkołę lub placówkę wchodzącą w skład zespołu należy w lewym górnym rogu przy danych zespołu kliknąć strzałkę, a w oknie WYBIERZ PODMIOT. wskazać odpowiednią szkołę lub placówkę, w której będzie rejestrowany oddział. Po wybraniu odpowiedniej szkoły lub placówki pojawi się moduł ODDZIAŁY, podzielony na zakładki: Oddziały podstawowe Oddziały dodatkowe W celu przejścia do rejestracji oddziałów dodatkowych należy kliknąć zakładkę oddziały Dodatkowe. Na listę oddziałów dodatkowych składa się: przycisk DODAJ pole wyboru roku szkolnego, pole Typ oddziału, które umożliwia filtrowanie danych na liście, kolumna Nazwa Oddziału, kolumna Typ, kolumna Cecha główna, kolumna Liczba uczniów uczących się pokazuje aktualną ilość przypisanych uczniów do danego oddziału wg stanu na dzień dzisiejszy, kolumna Liczba uczniów przypisanych wskazuje ilość wszystkich uczniów, jacy byli przypisani do tej klasy w wybranym roku szkolnym, w liczbie tej ujęci są także uczniowie, którzy np. przerwali naukę w oddziale w danym roku szkolnym kolumna Data rejestracji, które umożliwia sortowanie po dacie rejestracji oddziału REJESTRACJA ODDZIAŁU DODATKOWEGO Oddział dodatkowy to sposób wykazania: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, grup nauczania języka mniejszości, tj. grup międzyprzedszkolnych, międzyszkolnych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w których realizowana jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego, oddziałów przygotowawczych, kursów umiejętności zawodowych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, kwalifikacyjnych kursów w placówce doskonalenia nauczycieli, zajęć dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET, pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole w podmiocie leczniczym oddziałów łączonych. Każdy oddział dodatkowy funkcjonujący w danym przedszkolu, szkole lub placówce należy zarejestrować oddzielnie. W celu rejestracji oddziału dodatkowego należy kliknąć Oddziały dodatkowe znajdujące się w menu bocznym, a następnie przycisk DODAJ, znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału: Zakres danych do wypełnienia w oknie rejestracji uzależniony jest od typu wybranego oddziału dodatkowego. Dla wszystkich oddziałów dodatkowych wspólna jest część Dane podstawowe. Dane podstawowe: Rok szkolny: W tym polu należy wskazać rok szkolny, na który rejestrowany jest oddział dodatkowy. Typ oddziału: Należy określić typ oddziału dodatkowego. Zakres wyświetlanych do wyboru typów oddziału zależy od typu szkoły i placówki oświatowej, specyfiki podmiotu oraz kategorii uczniów określonych w RSPO. Nazwa: Należy określić nazwę oddziału w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury, ewentualnie w sposób ułatwiający później odnalezienie oddziału na liście oddziałów. Nazwa oddziału musi być unikalna w ramach podmiotu i roku szkolnego. Oznacza to, że w danym roku szkolnym nie mogą wystąpić np. dwa oddziały wczesnego wspomagania o tej samej nazwie (np. WWR). W przypadku potrzeby zarejestrowania większej liczby oddziałów dodatkowych tego samego typu należy zróżnicować nazwy tych oddziałów (np. I WWR i II WWR ). Wczesne wspomaganie rozwoju: W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w ośrodkach, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego rozwoju psychoruchowego i społecznego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od roku szkolnego 2020/2021 możliwość przypisania ucznia do WWR z zarejestrowaną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania oraz okresem obowiązywania obejmujący cały okres przypisania do oddziału. W celu rejestracji oddziału wczesnego wspomagania rozwoju należy kliknąć przycisk DODAJ, znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego należy wskazać typu oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju oraz nazwę oddziału. Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu. W przypadku szkół wchodzących w skład ośrodków, wczesne wspomaganie rozwoju wykazywane jest na poziomie ośrodka, nie zaś poszczególnych szkół wchodzących w jego skład. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych. Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat. Od roku szkolnego 2020/2021 możliwość przypisania ucznia do RW z zarejestrowanym orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zarejestrowanym okresem obowiązywania, pokrywającym cały okres przypisania do oddziału. W celu rejestracji oddziału zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy kliknąć przycisk DODAJ, znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego należy wskazać typu oddziału dodatkowego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nazwę oddziału. W przypadku szkół wchodzących w skład ośrodków, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze wykazywane są na poziomie ośrodka, nie zaś poszczególnych szkół wchodzących w jego skład. Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu. Grupa nauczania języka mniejszości Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub braku nauczyciela nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego w oddziałach: z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, dwujęzycznych, z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, organ prowadzący przedszkole lub szkołę, uwzględniając miejscowe warunki komunikacyjne, organizuje zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne. W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczniów jest niewystarczająca do utworzenia oddziału, w którym wszyscy uczniowie będą się uczyli języka mniejszości lub języka regionalnego, nauczanie tych języków w szkołach organizuje się w: grupach międzyoddziałowych, tj. grupach utworzonych z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy, grupach międzyklasowych, tj. grupach utworzonych z uczniów różnych klas, w której nauczanie odbywa się według organizacji nauczania w klasach łączonych. Zarówno zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne, jak i grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe w SIO należy zarejestrować jako grupy nauczania języka mniejszości. W celu rejestracji oddziału grupy nauczania języka mniejszości należy kliknąć przycisk DODAJ, znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu w oknie szczegółów oddziału typu oddziału dodatkowego Grupa nauczania języka mniejszości oprócz podania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany i nazwy oddziału, w polu Język mniejszości należy wskazać język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, którego uczą się uczniowie uczęszczający do tego oddziału. Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu. Oddział przygotowawczy Do oddziału mogą uczęszczać uczniowie, którzy mają trudności w komunikacji związanej z nieznajomością lub słabą znajomością języka polskiego lub trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w publicznych szkołach artystycznych, specjalnych, sportowych, mistrzostwa sportowego i dla dorosłych. Nauczanie w oddziale prowadzi się dla uczniów w zakresie: szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia liceum ogólnokształcącego, technikum. Po przypisaniu ucznia do oddziału przygotowawczego można wykazać dane dziedzinowe z zakresu korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. W celu rejestracji oddziału przygotowawczego należy kliknąć przycisk DODAJ,  znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego należy wskazać typu oddziału dodatkowego Oddział przygotowawczy oraz nazwę oddziału. Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu. Kurs umiejętności zawodowych Szkoły/placówki, w których może być zarejestrowany oddział Kurs umiejętności zawodowych: Branżowa szkoła I stopnia, Branżowa szkoła II stopnia Technikum, Szkoła policealna, Centrum Kształcenia Zawodowego CKZ, Placówka Kształcenia Ustawicznego, Placówka Kształcenia Praktycznego. W celu rejestracji oddziału Kurs umiejętności zawodowych należy kliknąć przycisk DODAJ,  znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego (oddział o tym typie można wykazać od roku szkolnego 2019/2020) należy wskazać typu oddziału dodatkowego Kurs umiejętności zawodowych, a następnie uzupełnić pola: Nazwa, Część efektu kształcenia zawód (zawody posiadające umiejętność dodatkową wynikające z obszarów kształcenia zawodów wykazanych w RSPO), Umiejętność dodatkowa. Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu. Po zapisaniu pojawi się komunikat:  Operacja zakończona pomyślnie. Zarejestrowany oddział pojawią się na liście oddziałów dodatkowych: Kursy kwalifikacyjne Od 1 września 2012 r. w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (tj. branżowych, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i w szkołach policealnych) oraz w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą być prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy o systemie oświaty. Jeśli w szkole lub placówce oświatowej są prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe należy zarejestrować oddziały w celu wykazania uczestników tych kursów. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakres możliwych do wyboru obszarów kształcenia uzależniony jest od listy zawodów wprowadzonych w RSPO przez organ rejestrujący, gdyż zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe szkoły te mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których przypisane są te zawody. W przypadku placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego dostępny jest pełen zakres obszarów kształcenia określony w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników Szkoły/placówki, w których można rejestrować oddział Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników: Branżowa szkoła I stopnia, Branżowa szkoła II stopnia, Technikum, Szkoła policealna, Centrum Kształcenia Zawodowego CKZ. W celu rejestracji oddziału Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników  należy kliknąć przycisk DODAJ,  znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego (oddział o tym typie można wykazać od roku szkolnego 2019/2020) należy wskazać typu oddziału dodatkowego Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, następnie uzupełnić pola: Nazwa, Zawód (zawody wynikające z obszarów kształcenia zawodów zarejestrowanych w RSPO). Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu. Po zapisaniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie. Zarejestrowany oddział pojawią się na liście oddziałów dodatkowych: Kursy kwalifikacyjny w placówce doskonalenia nauczycieli W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli do bazy danych SIO przekazywane są dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w danej placówce. Na potrzeby rejestrowania osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny należy dla każdego kursu zarejestrować odrębny oddział. W celu rejestracji oddziału kursu kwalifikacyjnego w placówce doskonalenia nauczycieli należy w module Oddziały dodatkowe,  kliknąć przycisk DODAJ,  znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego  2018/2019   typ oddziału dodatkowego Kursy kwalifikacyjne w PDN zostanie wskazany automatycznie. W formularzu rejestracji oddziału oprócz wskazania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany oraz jego nazwy, w polu Kurs należy podać obszar, którego kurs dotyczył. Nazwa kursu powinna umożliwiać łatwe odnalezienie właściwego kursu na liście przy przypisywaniu do tego kursu nauczycieli, którzy go ukończyli. Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu. Po zapisaniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie. Zarejestrowany oddział pojawią się na liście oddziałów dodatkowych: Zajęcia dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET W ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym istnieje możliwość wykazania zajęć dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, będących uczniami szkół, ale realizujących w ośrodku obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. UWAGA: Od roku szkolnego 2020/2021, aby przypisać ucznia do IPET konieczne jest wcześniej zarejestrowanie uczniowi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z występowaniem niepełnosprawności sprzężonych, a jedną z niepełnosprawności sprzężonych musi być niepełnosprawność: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym W celu rejestracji oddziału zajęć dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET, należy kliknąć przycisk DODAJ ODDZIAŁ,  znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego należy wskazać typ oddziału dodatkowego Zajęcia dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET oraz nazwę oddziału. Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym Od roku szkolnego 2018/2019 dane o uczęszczaniu na pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym należy wykazać poprzez rejestrację oddziału dodatkowego Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym, a następnie przypisania do niego uczniów biorących udział w zajęciach. W celu rejestracji oddziału pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole w podmiocie leczniczym należy kliknąć przycisk DODAJ, znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego 2018/2019 należy wskazać typu oddziału dodatkowego Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym oraz nazwę oddziału. Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu. Po zapisaniu pojawi się komunikat:  Operacja zakończona pomyślnie. Zarejestrowane oddziały pojawią się na liście oddziałów dodatkowych: Oddziały łączone Oddziały łączone to oddziały międzyklasowe, w których naukę realizują równolegle uczniowie z różnych klas. Rejestracja oddziału łączonego umożliwia tworzenie oddziałów łączonych z dowolnych oddziałów podstawowych zarejestrowanych w danej szkole. Nie ma ograniczeń co do liczby oddziałów łączonych w jeden oddział łączony w danej szkole. Oddział, który uprzednio został włączony do jednego oddziału łączonego, nie może już wejść do kolejnego oddziału łączonego. Nie ma możliwości stworzenia oddziału łączonego z oddziałów wchodzących w skład różnych szkół. Aby zarejestrować oddział łączony należy w pierwszej kolejności zarejestrować oddziały podstawowe, które mają być połączone (zakładka Oddziały podstawowe). Jeśli czynności te zostały wykonane, możliwe jest stworzenie oddziału łączonego. W celu rejestracji oddziału łączonego należy kliknąć przycisk ODDZIAŁY znajdujący się menu bocznym ekranu a następie należy wybrać zakładkę Dodatkowe i kliknąć w przycisk DODAJ. Po wybraniu przycisku DODAJ należy określić typ oddziału: Oddziały łączone, a następnie nazwę danego oddziału łączonego oraz oddziały, które ma zostać połączone. Muszą być zaznaczone minimum dwa oddziały podstawowe, które będą wchodziły w skład oddziału łączonego. UWAGA 1: Od roku szkolnego 2020/2021 mimo różnych cykli kształcenia w szkole podstawowej gdy zarejestrowane są oddziały na poziomie wychowania przedszkolnego można taki oddział połączyć z oddziałem klasy I z zachowaniem pozostałych warunków dotyczących specyfiki. UWAGA 2: W przypadku, gdy w organizacji nauczania w danej szkole przewidziano, że niektóre zajęcia (np. wychowanie fizyczne, nauka języków obcych) realizowane są w grupach międzyoddziałowych, nie należy na potrzeby wykazania takiej sytuacji tworzyć oddziałów łączonych. UWAGA 3: Jeśli w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe funkcjonują klasy, w których uczniowie uczą się różnych zawodów, nie należy tych klas wykazywać jako oddziałów łączonych, lecz jako oddziały podstawowe o specyfice wielozawodowy. UWAGA 4: Nie można łączyć w jeden oddział łączony różnych oddziałów tej samej klasy/semestru. Łączone mogą być wyłącznie oddziały różnych klas/semestrów. UWAGA 5: Nie można łączyć w jeden oddział łączony oddziałów posiadających różną specyfikę podstawową. Po wprowadzeniu niezbędnych danych okno rejestracji oddziału łączonego należy zapisać na pomocą przycisku ZAPISZ. Po zapisaniu formularza pojawi się komunikat potwierdzający poprawne zapisanie danych: Operacja zakończona pomyślnie. Nowo utworzony oddział pojawi się na liście oddziałów dodatkowych. Przy pomocy pola Typ oddziału w górnej części ekranu możliwe jest wyszukanie oddziału na liście po wybranym typie np. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na liście pojawi się tylko wskazany typ oddziałów: Aby przywrócić stan z widokiem na pełną listę oddziałów dodatkowych należy z podanych opcji wybrać Wszystkie:

Uczniowie Orzeczenia/Opinie

Data ostatniej aktualizacji: 08.03.2024 W zakładce Orzeczenia/opinie należy zarejestrować: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W tym celu po wejściu w zakładkę Orzeczenia klikamy przycisk Dodaj orzeczenie. Następnie wybieramy typ dokumentu oraz wprowadzamy numer orzeczenia/opinii, datę wydania, numer REGON poradni, która dokument wydała oraz w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego rodzaj niepełnosprawności bądź innej przyczyny kształcenia specjalnego (niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym). Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostało wydane z powodu niepełnosprawności sprzężonych, wówczas należy zaznaczyć pole Czy niepełnosprawności sprzężone? i wybrać składowe niepełnosprawności. W celu wykazania dodatkowej przyczyny organizowania kształcenia specjalnego, takiej jak niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, należy zaznaczyć pole Czy dodatkowa przyczyna organizowania kształcenia specjalnego? i wskazać jedno z powyższych. Aby orzeczenie (opinia) zostało zweryfikowane, dane wprowadzone przez szkołę/placówkę muszą być zgodne z danymi wykazanymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Po zarejestrowaniu orzeczenia/opinii w bazie danych SIO należy podać okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie poprzez wskazanie daty przedłożenia oraz daty zakończenia. W polu Data przedłożenia należy podać datę przedłożenia przez rodziców ucznia w szkole lub placówce oświatowej opinii lub orzeczenia, natomiast w polu Data zakończenia należy wpisać datę zakończenia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i kształcenia specjalnego zorganizowanego w szkole lub placówce oświatowej na podstawie odpowiednio opinii lub orzeczenia. Datą zakończenia obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie jest koniec roku szkolnego, czyli 31 sierpnia danego roku. Daty zakończenia orzeczenia nie uzupełnia się z datą przyszłą. Orzeczenie, które jest aktywne i jest realizowane przez placówkę powinno mieć wypełnioną datę przedłożenia i BRAK daty zakończenia. Datę zakończenia orzeczenia/opinii należy wypełnić tylko wówczas,  gdy już nie jest realizowane lub utraciło ważność, np. gdy uczeń odchodzi z placówki z dniem odejścia lub gdy kończy się ważność orzeczenia na danym etapie edukacyjnym z dniem 31 sierpnia. W odniesieniu do Daty przedłożenia: w przypadku, gdy data przedłożenia orzeczenia lub opinii w szkole przez rodziców ucznia jest wcześniejsza niż dzień 1 września danego roku i jednocześnie dziecko posiada w tym czasie inne orzeczenie/opinię (przykładowo rodzice przedkładają w szkole już w maju orzeczenie wydane dziecku na drugi etap edukacyjny, a dziecko posiada orzeczenie wydane na pierwszy etap edukacyjny), to wtedy w Dacie przedłożenia należy wskazać datę 1 września danego roku, w przypadku, gdy uczeń posiadający opinię/orzeczenie rozpoczyna naukę w danej szkole 1 września danego roku lub późnej, a rodzice dziecka przedłożą w szkole orzeczenie/opinię wydaną dziecku przed rozpoczęciem jego nauki w szkole, to wtedy w Dacie przedłożenia należy wskazać odpowiednio datę 1 września danego roku lub późniejszą (późniejszą, tzn. zgodną z rozpoczęciem nauki przez ucznia w szkole). Jeśli rodzic przyniósł orzeczenie do szkoły należy je zarejestrować, natomiast jeżeli oficjalnie rezygnuje z kształcenia specjalnego to data zakończenia obowiązywania orzeczenia powinna być taka sama jak data przedłożenia orzeczenia. W przypadku gdy rezygnacja z kształcenia specjalnego nastąpiła po jakimś czasie jego realizowania data zakończenia obowiązywania orzeczenia będzie równa dacie rezygnacji. Uwaga! Uczeń nie może posiadać dwóch orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zespoły orzekające wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,  na wniosek rodziców (opiekunów dziecka). Jeśli rodzic złoży wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dołączając dokumentację uzasadniającą wniosek i ww. zespół stwierdzi potrzebę kształcenia specjalnego zarówno z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, jak i  zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydaje uczniowi jedno orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydanie dwóch odrębnych orzeczeń dla jednego ucznia jest nieuzasadnione zarówno merytorycznie (zalecane działania wobec dziecka powinny być spójne i powinny uwzględniać wszystkie jego potrzeby, podczas gdy w każdym z odrębnych orzeczeń pominięty byłby istotny aspekt jego funkcjonowania), jak i nieprawidłowe od strony formalnej. Zgodnie z art.  127 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizowane są przez jeden zespół wczesnego wspomagania rozwoju. Przepisy tej ustawy umożliwiają realizację części zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez zespół utworzony w innej jednostce systemu oświaty jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia przez jeden zespół realizacji wszystkich wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Udzielanie wsparcia przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez różne organy lub osoby prowadzące odbywa się na podstawie porozumienia zawieranego przez organy lub osoby prowadzące te podmioty, w którym wskazuje się m.in. podmiot zobowiązany do przekazywania danych o zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W związku z tym, w bazie danych SIO dane dziecko może być przypisane do oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju i mieć wykazaną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju tylko w jednej placówce.

Modyfikacja placówek oświatowych

Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024 JST Modyfikacja niektórych danych placówki W celu modyfikacji placówki należy wybrać moduł PODMIOT, następnie z LISTY PODMIOTÓW placówkę której chcemy zmienić dane. Po kliknięciu na wybraną placówkę otworzy się okno ze szczegółowymi danymi placówki. W przypadku zmiany aktualnych danych szkoły należy pozostać przy aktualnym roku szkolnym. W kolejnym kroku należy kliknąć MENU w prawym górnym rogu okna, wybrać MODYFIKUJ a następnie dokonać zmian. Modyfikacji podlegają pola: Część miasta (w przypadku szkół i placówek rejestrowanych w miastach na prawach powiatu), Nazwa, Typ tylko w zakresie : Niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego na Centra Kształcenia Ustawicznego lub Centra Kształcenia Zawodowego, Placówek Kształcenia Ustawicznego bez szkół na Centrum Kształcenia Zawodowego, Punktów przedszkolnych i Placówek wychowania