Wyniki wyszukiwania dla frazy:

Wyświetl wyniki dla:

Wyniki: 670

Sortowanie:

Wykaz placówek oświatowych

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 JST Wykaz placówek oświatowych Moduł PODMIOTY Wszystkie opcje związane z wypełnianiem formularzy rejestracyjnych są zlokalizowane w module  PODMIOT. Wybierając odpowiedni przycisk menu z lewej strony ekranu, użytkownik przechodzi do właściwego modułu aplikacji, która sygnalizuje zmianą koloru wybranego modułu na niebieski. W aplikacji wyświetla się lista wszystkich zarejestrowanych placówek przez dany organ samorządu terytorialnego lub dane ministerstwo. Przedstawia ona tabelę z formularzami rejestracyjnymi i modyfikacyjnymi zapisanymi w systemie centralnym. Tabela prezentuje następujące informacje: RSPO (zostaje nadany automatycznie podczas zapisania formularza rejestracyjnego placówki w bazie danych), Nazwę szkoły lub placówki oświatowej, Datę rejestracji, REGON, Typ placówki, Miejscowość Kolumnę z ikonami informującymi o statusie przetworzenia formularza (trójkąt z wykrzyknikiem, lub kółko z literą i w środku)   ,   oraz jej strukturze   . Filtrowanie danych Możliwe jest filtrowanie placówek po ich nazwie za pomocą pola z lupą, gdzie należy wprowadzić szukaną frazę i nacisnąć ENTER lub przycisk LUPA. Można także, zawęzić pole wyszukiwania ( numer RSPO/Nazwa/ REGON/ Typ/ Województwo/ Status aktywności) za pomocą przycisku FILTRUJ , który znajduje się w prawym górnym rogu aplikacji. Aby usunąć wprowadzone dane w polu  WYSZUKAJ należy skorzystać z przycisku WYCZYŚĆ . Sortowanie danych Dane na liście podmiotów można posortować po kolumnach widocznych na liście podmiotów RSPO: alfabetycznie/ po nazwie/ po dacie rejestracji/ wg typu/ poprzez kliknięcie kursorem myszy obok nazwy danej kolumny. Pojawi się wówczas STRZAŁKA w danej kolumnie, w kierunku góra/ dół, symbolizująca sortowanie .

Modyfikacja

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 Modyfikację wprowadzonego Tygodniowego wymiaru zajęć należy rozpocząć od wybrania odpowiedniej osoby z Listy Nauczycieli: Następnie w zakładce ZATRUDNIENIE wybrać odpowiednią umowę i przejść do panelu danych Tygodniowy wymiar zajęć. Następnie należy kliknąć menu ( znak ) i wybrać opcję MODYFIKUJ: Zostanie otworzone nowe okno umożliwiające zmianę tygodniowego wymiaru zajęć, godzin ponadwymiarowych lub zwiększonego wymiaru zajęć. Modyfikacji podlegają pola Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Tygodniowa liczba godzin pracy, Pensum, Godziny ponadwymiarowe, Zwiększony wymiar zajęć. Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając przycisk  ZAPISZ  znajdujący się w prawym dolnym rogu. Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie. Po zmianie tygodniowego wymiaru zajęć należy również zmodyfikować Obowiązki wpisane dla danego nauczyciela. Modyfikację wprowadzonego Obowiązku należy rozpocząć od wybrania w panelu danych Obowiązki z menu znak       ( )  i wybraniu opcji MODYFIKUJ. Modyfikacji podlegają pola: Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Typ obowiązku, Obowiązek, Miejsce pełnienia obowiązku, Rodzaj specyfiki oddziału, Typy szkoły dla oddziału (w szkołach, w których mogą być prowadzone oddziały o typie szkoły ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych), Etap edukacyjny (w szkołach podstawowych i placówkach wychowania przedszkolnego), Liczba godzin obowiązku. Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk  ZAPISZ  znajdujący się w prawym dolnym rogu. Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie. Komunikat Niepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć świadczy o niespójność danych między wykazanym tygodniowym wymiarem zajęć a dotychczas wprowadzonym obowiązkiem. Należy ponownie kliknąć przycisk DODAJ i w nowo otwartym oknie uzupełnić brakujący kolejny obowiązek. Należy uzupełniać obowiązki tak długo, aż nie zostaną wykazane wszystkie godziny wprowadzone w tygodniowym wymiarze zajęć. W polu obowiązki pojawią się dwa wpisy o obowiązkach: Dane dotyczące Tygodniowego wymiaru zajęć oraz Obowiązki można również zmodyfikować bezpośrednio z modułu Nauczyciele po wybraniu w panelu bocznym zakładki Lista umów: Wyświetli się lista umów wprowadzonych do systemu, należy wybrać odpowiedni wpis, który chcemy zmienić i przejść do zakładki Dane umowy następnie Tygodniowy wymiar zajęć, a następnie skorzystać z opcji MODYFIKUJ dostępnej po kliknięciu  w menu (znak), w którym wyświetli się nowe okno umożliwiające zmianę tygodniowego wymiaru zajęć, godzin ponadwymiarowych lub zwiększonego wymiaru zajęć. Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk  ZAPISZ  znajdujący się w prawym dolnym rogu. Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie. Zmodyfikowany wpis zmieni swój zapis: Po zmianie tygodniowego wymiaru zajęć należy również zmodyfikować Obowiązki wpisane dla danego nauczyciela. Modyfikację wprowadzonego Obowiązku należy rozpocząć od wybrania w panelu danych Obowiązki wpisu, który chcemy zmienić, z dostępnego menu   (znak ), należy wybrać opcję MODYFIKUJ: W oknie modyfikacji należy dokonać potrzebnych zmian: Po zmianie danych należy je zapisać klikając w przycisk  ZAPISZ   znajdujący się w prawym dolnym rogu. Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie. Zmodyfikowane dane zmienią swój zapis:

Panel użytkownika

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 Panel użytkownika jest miejscem, z którego można obejrzeć zakres uprawnień, szczegółowe informacje z upoważnienia, zmienić hasło, czy dane do kontaktu. Aby podejrzeć dane należy kliknąć w prawy górny róg na swój identyfikator  po kliknięciu pojawi się okno wyboru: Po kliknięciu w okno PANEL UŻYTKOWNIKA wyświetli się okno zawierające trzy zakładki: PROFIL PODMIOTY MOJE WNIOSKI PROFIL Po wejściu w zakładkę wyświetlą się dane konta: Login Numer PESEL Adres e-mail Numer telefonu W zakładce PROFIL można dokonać zmiany hasła używając opcji ZMIEŃ HASŁO: Potwierdzenie zmiany akceptujemy poprzez kliknięcie przycisku PRZEŚLIJ. Oraz modyfikacji danych adresu email i numer telefonu po wybraniu opcji MODYFIKUJ. Potwierdzenie akceptujemy poprzez kliknięcie przycisku PRZEŚLIJ. PODMIOTY w zakładce znajduje się lista podmiotów do których użytkownik ma upoważnienie: Po wybraniu opcji ZMIEŃ DANE KONTAKTOWE można dokonać zmiany danych kontaktowych użytkownika związanych z upoważnieniem do wskazanego podmiotu. Akceptację należy potwierdzić klikając w przycisk ZAPISZ DANE. Z opcji PRZEDŁUŻ można skorzystać jeśli upoważnienie wygasa: Z poziomu tej zakładki można też złożyć wniosek o upoważnienie do nowego podmiotu korzystając z funkcji NOWY WNIOSEK. MOJE WNIOSKI w tej zakładce znajduje się lista wniosków użytkownika: Po kliknięciu we wniosek- POKAŻ SZCZEGÓŁY pojawi się możliwość jego podglądu.

Likwidacja szkół/placówek oświatowych

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 W module PODMIOT z listy placówek należy wybrać szkołę, którą likwidujemy. W polu Data likwidacji z kalendarza wyprowadzamy datę likwidacji placówki: Po wybraniu odpowiedniej daty pojawi się dodatkowe okno informacji o likwidacji placówki, w którym należy wskazać czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka. W przypadku zaznaczenia checkboxa pojawi się pole do wyszukania placówki, która powstała na bazie likwidowanego podmiotu. Wprowadzając dane szkoły, która powstała na bazie likwidowanej placówki w wyszukiwarce pojawi się lista placówek z której wybieramy odpowiedni wpis. Po kliknięciu z listy odpowiedniej placówki automatycznie zaczyta się w polu Nowa placówka: Zmiany należy zapisać korzystając z przycisku w prawym dolnym rogu formularza  ZAPISZ. Po naciśnięciu pojawi się dodatkowe okno z zapytaniem Czy na pewno chcesz zlikwidować placówkę? Należy zaznaczyć checkbox i kliknąć LIKWIDUJ. Pojawi się komunikat o pomyślnie zakończonej operacji OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. Na liście placówek wpis będzie widniał jako przekreślony: Z informacją TRÓJKĄT PLACÓWKA ZLIKWIDOWANA. Funkcja USUŃ służy do usunięcia formularza placówki, która została ze względów formalnych, jeszcze przed nadaniem REGON odrzucona przez GUS. W takim przypadku należy kliknąć MENU w prawym górnym rogu okna, wybrać USUŃ. Po potwierdzeniu usunięcia placówki, pojawi komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Modyfikacja placówek oświatowych

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 JST Modyfikacja niektórych danych placówki W celu modyfikacji placówki należy wybrać moduł PODMIOT, następnie z LISTY PODMIOTÓW placówkę której chcemy zmienić dane. Po kliknięciu na wybraną placówkę otworzy się okno ze szczegółowymi danymi placówki. W przypadku zmiany aktualnych danych szkoły należy pozostać przy aktualnym roku szkolnym. W kolejnym kroku należy kliknąć MENU w prawym górnym rogu okna, wybrać MODYFIKUJ a następnie dokonać zmian. Modyfikacji podlegają pola: Część miasta (w przypadku szkół i placówek rejestrowanych w miastach na prawach powiatu), Nazwa, Typ tylko w zakresie : Niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego na Centra Kształcenia Ustawicznego lub Centra Kształcenia Zawodowego, Placówek Kształcenia Ustawicznego bez szkół na Centrum Kształcenia Zawodowego, Punktów przedszkolnych i Placówek wychowania przedszkolnego na Przedszkola, Nazwa skrócona, Data założenia, Data rozpoczęcia działalności, Podmiot nadrzędny, Data włączenia i wyłączenia z zespołu i jednostki złożonej, Specyfika szkoły, Status publiczno-prawny (w zakresie placówek niepublicznych), Związanie organizacyjne, Etapy edukacji (w szkołach podstawowych), Zawody lub kombinacje zawodów, Profile, Przewidywana liczba pracowników, Informacja, że szkoła została założona lub jest prowadzona po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, Informacja o posiadanym obwodzie, Informacja o planowanym otrzymywaniu dotacji na kolejny rok budżetowy, Informacja o posiadaniu internatu (UWAGA! Nie ma możliwości oznaczenia tej informacji w placówce, w której wykazuje się pobyt), Dane podmiotu prowadzącego, Adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej, Dane do korespondencji szkoły lub placówki oświatowej, Dane teleadresowe szkoły/placówki oświatowej, Dane osoby do kontaktu z GUS. Po wpisaniu danych należy wybrać przycisk ZAPISZ znajdujący się w prawym dolnym rogu. Poprawnie zapisane dane zostaną potwierdzone komunikatem: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. Po modyfikacji niektórych danych wpis placówki pojawia się na liście Szkół i placówek oświatowych z komunikatem TRWA WERYFIKACJA GUS.

Rejestracja placówek oświatowych

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 JST Przekazywanie danych do RSPO rejestracja szkoły lub placówki oświatowej Formularz rejestracyjny służy do rejestracji szkoły/placówki oświatowej. Jednostki Samorządu Terytorialnego powinny rejestrować szkoły i placówki oświatowe znajdujące się na ich terenie. Placówki można zarejestrować po zalogowaniu się do aplikacji pod adresem: SIO. Należy wybrać moduł PODMIOT, a następnie kliknąć przycisk DODAJ. Wyświetli się formularz do uzupełnienia. Większość pól znajdujących się na tym ekranie jest wymagana do wypełnienia formularza RG-1 dla Głównego Urzędu Statystycznego. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką. W momencie wysłania wniosku do systemu centralnego, dane z formularza są przesyłane do GUS i tam zostają poddane weryfikacji. Jeśli podczas wypełniania formularza nie podano numeru REGON, zostanie uruchomiona procedura mająca na celu przyznanie szkole lub placówce oświatowej nowego numeru. W takiej sytuacji Urząd Statystyczny wydaje placówce wpisywanej do rejestru REGON odpowiednie zaświadczenie. DANE PODSTAWOWE REGON Przekazując dane nowo założonej szkoły lub placówki oświatowej pole REGON należy pozostawić niewypełnione w ramach współpracy bazy danych SIO z rejestrem REGON numer identyfikacyjny REGON zostanie nadany. Jeśli REGON został już nadany placówce należy to pole uzupełnić. NIP Wypełnienie pola NIP nie jest obowiązkowe. Numer NIP należy podać, jeżeli taki numer został nadany. Typ W polu Typ należy wybrać z listy wartość definiującą wprowadzany podmiot. W zależności od podmiotu, do którego użytkownik jest zalogowany dostępne są opcje: Bednarska Szkoła Realna, Biblioteki pedagogiczne, Branżowa szkoła I stopnia, Branżowa szkoła II stopnia (z datą rozpoczęcia działalności od 01.09.2020 r.) Bursa, Placówka Kształcenia Ustawicznego bez szkół, Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołami, Centrum Kształcenia Zawodowego, Dom wczasów dziecięcych, Inna szkoła artystyczna, Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Liceum ogólnokształcące, Liceum sztuk plastycznych, Międzyszkolny ośrodek sportowy, Młodzieżowy dom kultury, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty, Ognisko pracy pozaszkolnej, Ogólnokształcąca szkoła baletowa, Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia, Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia, Ogród jordanowski, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Pałac młodzieży, Placówka doskonalenia nauczycieli, Placówki artystyczne (ognisko artystyczne), Policealna szkoła muzyczna, Policealna szkoła plastyczna, Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Poradnia specjalistyczna, Pozaszkolna placówka specjalistyczna, Poznańska szkoła chóralna, Przedszkole, Punkt przedszkolny, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Wychowawczy, Szkolne schronisko młodzieżowe, Szkoła muzyczna I stopnia, Szkoła muzyczna II stopnia, Szkoła podstawowa, Szkoła policealna, Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, Szkoła sztuki cyrkowej, Szkoła sztuki tańca, Technikum, Zespół szkół i placówek oświatowych, Zespół wychowania przedszkolnego. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Kreator nie pozwoli poprawnie zapisać formularza, jeśli wspomniane informacje nie zostaną wypełnione. Czy podmiot powstaje w wyniku przekształcenia/przekazania innego podmiotu? W przypadku rejestracji szkoły powstającej w wyniku przekształcenia/przekazania w formularzu rejestracyjnym należy zaznaczyć opcję: Czy podmiot powstaje w wyniku przekształcenia/przekazania innego podmiotu? Po wybraniu tej opcji w formularzu pojawi się możliwość wskazania szkoły, na bazie której powstała nowo zakładana szkoła lub możliwość wskazania szkoły samorządowej, która jest przekazana do prowadzenia. Właściwą szkołę należy wybrać za pomocą wyszukiwarki, tj. wyszukać np. po numerze REGON lub RSPO i wybrać odpowiednią szkołę która będzie przekształcana/przekazywana. Wybierz jedną z podstaw prawnych przekazania małej szkoły: Należy wybrać jedną z dostępnych opcji i zaznaczyć CHECKBOX.  Przekazanie do 31 sierpnia 2017r. szkoła przekazana do prowadzenia w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 5g. Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osoby, o której mowa w ust. 5ga, lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły.  Przekazanie od 1 września 2017  szkoła przekazana do prowadzenia w drodze umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Art. 9. 1. Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać z dniem 1 września danego roku, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osoby, o której mowa w ust. 2, lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły, o ile szkoła ta nie jest jedyną szkołą danego typu prowadzoną przez tę jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 8 ust. 15 lub 16. Przepis nie dotyczy szkoły artystycznej. Sposób ewidencjonowania: W polu SPOSÓB EWIDENCJONOWANIA, należy wybrać PROWADZONA/ REJESTROWANA, czy wpisywana szkoła lub placówka jest prowadzona przez jednostkę rejestrującą, czy jest przez nią jedynie rejestrowana do RSPO z powodu podległości terytorialnej. Poprzez placówki rejestrowane rozumiemy placówki publiczne, które są prowadzone przez inne organy niż JST (np. stowarzyszenia, firmy, fundacje, osoby prawne), bądź szkoły niepubliczne, które jednostka samorządu terytorialnego wpisuje do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Nazwa i Nazwa skrócona: W polach Nazwa i Nazwa skrócona należy podać faktyczną nazwę wprowadzanej szkoły lub placówki oświatowej (wpisanej w dokumentach dotyczących utworzenia szkoły/placówki oświatowej). Nazwa i Nazwa skrócona może składać się maksymalnie z 254 znaków. Data założenia Data założenia szkoły lub placówki oświatowej wynikająca z dokumentacji (w przypadku szkół publicznych data aktu założycielskiego, data podjęcia uchwały; w przypadku szkół niepublicznych data wpisania do ewidencji lub wydania zezwolenia). Data rozpoczęcia działalności Faktyczna data rozpoczęcia działalności szkoły lub placówki oświatowej (np. 1 września 2019 r.) DANE DODATKOWE Dane Dyrektora Pole imię i nazwisko dyrektora placówki zostało usunięte z poziomu rejestracji placówki przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Od działalności 2020/2021 dane dyrektora w opisie placówki w RSPO są pobierane z upoważnienia wydanego na stanowisko Kierownika jednostki wskazanej placówki. W systemie SIO wyświetlany jest komunikat: Nie istnieje w podmiocie aktywny użytkownik z funkcją kierownika. (w szczegółach podmiotu) w przypadku braku aktywnego upoważnienia na funkcję Kierownika jednostki danej placówki. Jeśli w podmiocie jest więcej niż jedno upoważnienie wydane na Kierownika jednostki , to w opisie placówki w RSPO nie ma pobranych danych imienia i nazwiska dyrektora. W takiej sytuacji w szczegółach podmiotu pojawi się komunikat: Nie można określić danych dyrektora placówki, ponieważ w podmiocie istnieje wiele aktywnych upoważnień do SIO z funkcją kierownika. Aby dane dyrektora były uzupełnione w RSPO w podmiocie może być tylko jedno aktywne upoważnienie do SIO z funkcją kierownika. Istnieje konieczności wyjaśnienia kto jest aktualnym dyrektorem i cofnięcie wydanych upoważnień osobom, które nie są w tym momencie dyrektorem szkoły lub placówki. Status publiczno-prawny: W polu Status publiczno-prawny należy dokonać wyboru spośród następujących możliwości: Publiczna Niepubliczna Niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej Niepubliczna szkoła artystyczna bez uprawnień publicznej szkoły artystycznej Wypełnienie pola Status publiczno-prawny ma kluczowe znaczenie dla określenia szczególnej formy prawnej (dana niezbędna we współpracy RSPO-REGON). Kategoria uczniów: Należy wskazać czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci czy dorosłych. W niektórych typach szkół dostępna będzie również kategoria uczniów bez kategorii. Specyfika szkoły: W polu określa się, czy wpisywana szkoła posiada status szkoły specjalnej. Jeśli wprowadzono szkołę specjalną, na formularzu pojawi się nowe pole, w którym należy podać niepełnosprawność dominującą w jednostce. Dostępna lista niepełnosprawności po kliknięciu w strzałkę : Związanie organizacyjne szkoły: Pole opisuje, czy rejestrowana szkoła działa w powiązaniu z innym podmiotem (np. przy zakładzie karnym, w podmiocie leczniczym, itp.). Etapy edukacji: Pole pojawia się w formularzach szkół podstawowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego. Należy w nim wykazać etapy edukacji realizowane w szkole/placówce. Do roku 2019/2020 możliwość wskazania etapów: Od roku 2020/2021 możliwość wskazania etapów: Szkoła została założona lub jest prowadzona po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe: Informację o działalności o charakterze szkoły eksperymentalnej można wprowadzić dla placówek ze statusem publiczno-prawnym: niepubliczna niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej. Dane te można wprowadzić jedynie dla szkół z jednym z powyższych statusów publiczno-prawnych. Nie ma możliwości oznaczenia tego pola dla np.: zespołu szkół i placówek oświatowych, zespołu wychowania przedszkolnego. Czy podmiot będzie otrzymywał dotację, o której mowa w art. 32 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w przyszłym roku kalendarzowym? Informację o planowanym otrzymywaniu przez szkołę lub placówkę oświatową na kolejny rok budżetowy dotacji, o której mowa w art. 32 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dawny art. 80 ust. 3b i art. 90 ust. 3b ustawy o systemie oświaty), podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO przekazuje do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego. Pole to pojawia się tylko w przypadku placówek rejestrowanych przez miasto na prawach powiatu lub powiat ziemski, których organem prowadzącym jest organ inny niż JST/Minister lub osoba fizyczna. Pole to należy wypełnić tylko w przypadku dotacji dla publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-6 i 10 ustawy Prawo oświatowe, niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej oraz niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 6 i 10 ustawy Prawo oświatowe, które będą otrzymywać dotację z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu. Czy podmiot posiada obwód? Należy w tym miejscu podać informację czy szkoła jest szkołą obwodową. Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, szkołom sportowym, szkołom mistrzostwa sportowego, szkołom artystycznym, szkołom w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkołom przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Szkole publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego nie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem. Czy podmiot posiada internat? W polu INTERNAT należy zaznaczyć checkbox, w przypadku, gdy w szkole zorganizowano internat. Internat może być wykazany wyłącznie przy wypełnianiu danych szkoły. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) przewiduje organizowanie internatów w szkołach różnych typów. Nie przewiduje się możliwości wykazania internatu w zespole szkół i placówek oświatowych. UWAGA! Nie ma możliwości oznaczenia informacji o Internacie w placówce, w której wykazuje się pobyt. Zawody: Podczas rejestrowania niektórych podmiotów występuje dodatkowy krok formularza. Informacje, które należy w nim podać, są uzależnione od rodzaju szkoły/placówki oświatowej, która jest dodawana do RSPO. Okno może się składać z jednej lub kilku sekcji, które są wyświetlane jedna pod drugą. Podmiot prowadzący W polu Podmiot prowadzący należy z listy rozwijanej wybrać właściwy organ prowadzący inny niż JST/Minister. Pole dostępne jest tylko w przypadku wyboru sposobu ewidencjonowania Rejestrowany. Po wybraniu z listy odpowiedniego podmiotu automatycznie pojawia się on w spisie wybranych podmiotów prowadzących. Następnie należy zatwierdzić wybór poprzez zaznaczenie właściwego organu. Adres siedziby szkoły/placówki oświatowej Należy wskazać adres siedziby szkoły, placówki oświatowej lub zespołu. W celu podania województwa, powiatu, gminy, miejscowości, ulicy, na której znajduje się siedziba szkoły, placówki oświatowej lub zespołu należy wybrać odpowiednią wartość z rozwijanego słownika. Dane wykorzystywane w słownikach pochodzą z prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju, tzw. rejestru TERYT. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pola Poczta. W celu określenia numeru budynku, numeru lokalu oraz kodu pocztowego należy wpisać w odpowiednie pola właściwe wartości liczbowe. Jeżeli dane adresowe różnią się od danych do korespondencji, należy odznaczyć pomarańczowy checkbox. Odznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie dodatkowego formularza z polami do wypełnienia adresu korespondencyjnego. Dane teleadresowe szkoły/placówki oświatowej W danych teleadresowych należy podać przynajmniej jeden z widniejących rodzajów danych (e-mail, faks, strona www, telefon). Modyfikacji numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły lub placówki oświatowej, a także adresu do korespondencji może dokonać oprócz jednostki samorządu terytorialnego także dyrektor danej szkoły lub placówki oświatowej. Dane do REGON Dane do REGON zaczytują się automatycznie w zależności od poprzednio wprowadzonych w formularzu danych np. Szczególna forma prawna zależy od typu szkoły placówki oraz sposobu ewidencjonowania. Przewidywana liczba pracowników: Podanie przewidywanej liczby pracowników jest wymagane przez przepis art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) w celu dokonania wpisu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do rejestru REGON. W przypadku zespołów szkół i placówek oświatowych, jednostek złożonych oraz szkół lub placówek z filią przewidywaną liczbę pracowników należy wykazywać na poziomie zespołu, jednostki złożonej, szkoły lub placówki z filią, gdyż one są zgodnie z prawem miejscem zatrudnienia. Dane te nie są wykazywane na poziomie poszczególnych szkół i placówek wchodzących w skład zespołu, jednostki złożonej lub filii. Po kliknięciu w pole Przewidywana liczba pracowników można wpisać liczbę z klawiatury lub przesuwając strzałkami dostępnymi na końcu pola. Dane osoby do kontaktu z GUS W tej części formularza należy podać telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt z Głównym Urzędem Statystycznym w jednostce rejestrującej szkoły i placówki oświatowe. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących informacji otrzymanych przez GUS, pracownik urzędu, zamiast odrzucać wniosek, będzie mógł skontaktować się z odpowiednią osobą i wyjaśnić zaistniałą sytuację. Można też skorzystać z funkcji UZUPEŁNIJ MOIMI DANYMI pola automatycznie uzupełnią się danymi osoby zalogowanej do systemu SIO. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji placówki należy dane zapisać korzystając z przycisku w prawym dolnym rogu ZAPISZ. Na dole ekranu pojawi się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. Po zapisaniu danych wpis placówki pojawia się na liście Szkół i placówek oświatowych z komunikatem TRWA WERYFIKACJA GUS. Funkcja USUŃ służy do usunięcia formularza placówki, która została ze względów formalnych jeszcze przed nadaniem REGON została ODRZUCONA PRZEZ GUS. Rejestracja filii szkoły lub placówki, szkoły lub placówki w zespole oraz szkoły/placówki wchodzącej w skład jednostki złożonej. Aby zarejestrować: filię szkoły lub placówki szkołę lub placówkę w zespole szkołę/placówkę wchodzącą w skład jednostki złożonej W aplikacji SIO, należy w pierwszej kolejności w pełni zarejestrować jej podmiot nadrzędny (szkołę lub placówkę z filią, zespół lub jednostkę złożoną). W momencie otrzymania z SIO informacji na temat pomyślnej weryfikacji takiej jednostki i tym samym po dodaniu jej do RSPO, można rejestrować podległe jej podmioty. Rejestracja fili placówki: Wprowadzają dane podstawowe filii w polu Podmiot nadrzędny wybieramy z listy placówkę macierzystą, która musi mieć ten sam typ co filia szkoły. Po wypełnieniu wszystkich danych w formularzu korzystamy z przycisku w prawym dolnym rogu ekranu ZAPISZ. Na dole ekranu pojawi się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. Po zapisaniu danych wpis placówki pojawia się na liście Szkół i placówek oświatowych: z komunikatem TRWA WERYFIKACJA GUS. Wchodząc w Pokaż strukturę danego wpisu będzie już widoczna struktura wpisanej placówki: