Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Powierzchnia gruntów oraz obiektów budowlanych – rejestracja

Aby wprowadzić powierzchnię gruntów oraz obiektów budowlanych, należy wejść w menu boczne w zakładkę Dane zbiorcze – Infrastruktura, a w głównym oknie wybrać zakładkę Powierzchnia gruntów – otworzy się formularz Powierzchnia gruntów oraz obiektów budowlanych.

Dane wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku, można rejestrować od dnia 1 listopada danego roku.

widok okna dane zbiorcze zakładki infrastruktura - powierzchnia gruntów

W pierwszym kroku należy wybrać rok szkolny:

okno z widokiem na zakładkę powierzchnia gruntów oraz obiektów budowlanych z możliwością wyboru roku sprawozdawczego

Wprowadzanie danych do tabeli rozpoczyna się użyciem przycisku DODAJ.

W panelu dotyczącym powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych należy wykazać wszystkie rodzaje powierzchni gruntu występujące w szkole/placówce, takie jak:

  • Place zabaw,
  • Tereny zielone,
  • Pozostałe tereny,
  • Tereny pod obiektami budowlanymi,
  • Tereny sportowe,

Ponadto należy podać powierzchnię wskazanych gruntów i obiektów budowlanych.

widok formularza dodaj powierzchnię gruntu

widok formularza powierzchnia gruntów oraz obiektów budowlanych z przykładowo wprowadzonymi danymi

Formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ lub ZAPISZ i DODAJ NASTĘPNY.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych zbiorczych dotyczących powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych wraz z sumą całkowitej powierzchni nieruchomości gruntowej.

widok formularza powierzchnia gruntów oraz obiektów budowlanych z przykładowo wprowadzonymi danymi

Kopiowanie danych powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych

Jeżeli dane powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych nie uległy zmianie w kolejnym roku sprawozdawczym, to można skorzystać z opcji KOPIUJ DANE.

Uwaga: Dane są dodawane na podstawie poprzedniego roku kalendarzowego.

Aby skorzystać z opcji należy kliknąć w przycisk KOPIUJ DANE.

okno z widokiem na powierzchnia gruntów oraz obiektów budowlanych z oznaczoną funkcją kopiuj dane

Pojawi się formularz z widokiem na dane według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.

okno z widokiem na listę danych do skopiowania z poprzedniego roku szkolnego

W przypadku, gdy któraś z danych jest nieprawidłowa należy skorzystać z opcji X znajdującej się z prawej strony wiersza.

W kolejnym kroku należy kliknąć w przycisk WYŚLIJ.

okno z widokiem na zaznaczone dane poprzez przycisk x które mają zostać usunięte, oraz możliwość wysłania danych

Wysłane dane zostaną oznaczone zielonym haczykiem z lewej strony wiersza.

okno z widokiem na skopiowane  dane powierzchni gruntów oznaczone zielonym haczykiem

Po powrocie do wypełnianego formularza za dany rok skopiowane dane pojawią się na liście wpisów.