Instrukcje merytoryczne

Oddziały dodatkowe

Powrót do listy

Oddział dodatkowy to sposób wykazania:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • grup nauczania języka mniejszości, tj. grup międzyprzedszkolnych, międzyszkolnych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w których realizowana jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego,
 • oddziałów przygotowawczych,
 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • kwalifikacyjnych kursów w placówce doskonalenia nauczycieli
 • zajęć dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET),
 • pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym,
 • oddziałów łączonych,
 • kursów umiejętności zawodowych,
 • turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
 • informacji o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Każdy oddział dodatkowy funkcjonujący w danym przedszkolu, szkole lub placówce należy zarejestrować oddzielnie.

Zakres danych do wypełnienia w oknie rejestracji uzależniony jest od typu oddziału dodatkowego. Dla wszystkich oddziałów dodatkowych wspólna jest część  Dane podstawowe.

Rok szkolny:

W tym polu należy wskazać rok szkolny, na który rejestrowany jest oddział.

Typ:

Należy określić typ oddziału dodatkowego. Zakres wyświetlanych do wyboru typów oddziału zależy od typu szkoły i placówki oświatowej oraz kategorii uczniów określonych w RSPO.

Nazwa oddziału:

Należy określić nazwę oddziału w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury, ewentualnie w sposób ułatwiający później odnalezienie oddziału na liście oddziałów.

Nazwa oddziału musi być unikalna w ramach podmiotu i roku szkolnego. Oznacza, to że nie mogą wystąpić np. dwa oddziały grupy międzyszkolnej nauczania języka mniejszości o tej samej nazwie (np. język kaszubski). W przypadku potrzeby zarejestrowania większej liczby oddziałów dodatkowych tego samego typu należy zróżnicować nazwy tych oddziałów (np. język kaszubski1 i język kszubski2).

Grupa nauczania języka mniejszości

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub braku nauczyciela nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego w oddziałach:

 • z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
 • dwujęzycznych,
 • z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,

organ prowadzący przedszkole lub szkołę, uwzględniając miejscowe warunki komunikacyjne, organizuje zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczniów jest niewystarczająca do utworzenia oddziału, w którym wszyscy uczniowie będą się uczyli języka mniejszości lub języka regionalnego, nauczanie tych języków w szkołach organizuje się w:

 • grupach międzyoddziałowych, tj. grupach utworzonych z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy,
 • grupach międzyklasowych, grupach utworzonych z uczniów różnych klas, w której nauczanie odbywa się według organizacji nauczania w klasach łączonych.

Zarówno zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne, jak i grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe w SIO należy zarejestrować jako grupy nauczania języka mniejszościDo oddziałów tych nie ma możliwości przypisania uczniów cudzoziemców nie będących obywatelami polskimi. Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2006 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 823) mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich/ mniejszością etniczną, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich.

Oddział przygotowawczy

Zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy Prawo oświatowe, przez oddział przygotowawczy należy rozumieć oddział szkolny dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jak również wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 165 ust. 16 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Szkoły/placówki, w których może być zarejestrowany oddział kwalifikacyjnego kursu zawodowego:

 • Branżowa szkoła I stopnia,
 • Branżowa szkoła II stopnia,
 • Technikum,
 • Szkoła policealna,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego – CKZ,
 • Placówka Kształcenia Ustawicznego.

Jeśli w szkole lub placówce oświatowej są prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe należy zarejestrować oddziały w celu wykazania słuchaczy tych kursów.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakres możliwych do wyboru kwalifikacji uzależniony jest od listy zawodów wprowadzonych w RSPO przez organ rejestrujący, gdyż zgodnie z art. 117 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe szkoły te mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w  zakresie zawodów, w których kształcą oraz
w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła.

W przypadku placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego dostępna jest możliwość kształcenia w pełnym zakresie zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, ale tylko tych, dla których klasyfikacja ta przewiduje możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Kurs kwalifikacyjny w placówce doskonalenia nauczycieli

W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli do bazy danych SIO przekazywane są dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w danej placówce. Na potrzeby rejestrowania osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny należy dla każdego kursu zarejestrować odrębny oddział.

Typ oddziału dodatkowego Kursy kwalifikacyjne w PDN zostanie wskazany automatycznie. Oprócz wybrania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany oraz jego nazwy, w polu Kurs kwalifikacyjny w PDN należy podać obszar, którego kurs dotyczył.

Nazwa kursu powinna umożliwiać łatwe odnalezienie właściwego kursu na liście przy przypisywaniu do tego kursu nauczycieli, którzy go ukończyli.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, które spełniają warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 19 pkt 1, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W przypadku szkół wchodzących w skład ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy  Prawo oświatowe, wczesne wspomaganie rozwoju wykazywane jest na poziomie ośrodka, nie zaś poszczególnych szkół wchodzących w jego skład.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych.

Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

W przypadku szkół wchodzących w skład ośrodków, o których mowa w art. 2  pkt 7ustawy  Prawo oświatowe, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze wykazywane są na poziomie ośrodka, nie zaś poszczególnych szkół wchodzących w jego skład.

Zajęcia dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET

W ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym istnieje możliwość wykazania zajęć dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, będących uczniami szkół, ale realizujących w ośrodku obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym

 Oddział ten należy utworzyć w celu wykazania wychowanków zespołu pozalekcyjnych zajęć wychowawczych lub grupy wychowawczej w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1654).

Oddział łączony

Oddziały łączone to oddziały międzyklasowe, w których naukę realizują równolegle uczniowie z różnych klas.

Rejestracja oddziału łączonego umożliwia tworzenie oddziałów łączonych z  oddziałów podstawowych zarejestrowanych w danej szkole. Nie ma ograniczeń co do liczby oddziałów podstawowych tworzących jeden oddział łączony w danej szkole. Oddział, który uprzednio został włączony do jednego oddziału łączonego, nie może już wejść do kolejnego oddziału łączonego. Nie ma możliwości stworzenia oddziału łączonego z oddziałów wchodzących w skład różnych szkół.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, w szkołach podstawowych działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w zakresie danego etapu edukacyjnego.

W szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział wychowania przedszkolnego, dopuszcza się łączenie zajęć prowadzonych w oddziale wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w klasie I, z tym że co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz co najmniej połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego nowożytnego w klasie I powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale wychowania przedszkolnego i w klasie I (art. 96 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli z dnia 28 lutego 2019 r.jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:

1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

2)  w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

3)  w klasach IV-VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

4)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami.

W szkole podstawowej specjalnej i oddziale specjalnym zorganizowanym w szkole podstawowej ogólnodostępnej dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zachowując zasadę niełączenia klas z różnych etapów edukacyjnych.

Wychowanie przedszkolne

Do roku szkolnego 2019/2020

Oddział przedszkolny, do którego uczęszczają zarówno dzieci 5-letnie jak i 6-letnie należy zarejestrować jako 2 oddziały podstawowe, aby przypisać do nich dzieci według wieku: oddział “0” – dla dzieci 6-letnich i oddział “poniżej 0” – dla dzieci 5-letnich. W oddziale “poniżej 0” prosimy wykazać wszystkie dzieci 5-letnie jako nieobjęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.
W powyższym przypadku mamy do czynienia z oddziałem łączonym. Po utworzeniu oddziału „0” i „poniżej 0” oraz przypisaniu do nich dzieci, należy je połączyć w jeden oddział łączony (w zakładce „Oddziały dodatkowe”).

Od roku szkolnego 2020/2021

W związku z zastąpieniem etapów edukacyjnych „0” i „poniżej 0” etapem edukacyjnym wychowanie przedszkolne nie tworzymy  oddziału łączonego składającego się z oddziałów „0” i „poniżej 0”.

Należy rejestrować oddziały wychowania przedszkolnego, zgodnie z utworzonymi oddziałami (grupami) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Aby zarejestrować oddział łączony należy w pierwszej kolejności zarejestrować oddziały podstawowe, które mają być połączone (zakładka Oddziały – Podstawowe),

następnie należy stworzyć oddział łączony. W celu jego rejestracji należy wybrać zakładkę Oddziały – Dodatkowe, a w ramach Typu oddziału wskazać „Oddziały łączone”.

Po kliknięciu „Dodaj”, będzie należało podać nazwę oddziału łączonego. Po rozwinięciu wiersza „Oddziały łączone”, pojawi się lista oddziałów podstawowych zarejestrowanych w szkole. Na liście należy zaznaczyć oddziały podstawowe, które wchodzą w skład danego oddziału łączonego. Muszą być zaznaczone minimum dwa oddziały podstawowe wchodzące w skład oddziału łączonego.

UWAGA 1: W przypadku, gdy w organizacji nauczania w danej szkole przewidziano, że niektóre zajęcia (np. wychowanie fizyczne, nauka języków obcych) realizowane są w grupach międzyoddziałowychnie należy na potrzeby wykazania takiej sytuacji tworzyć oddziałów łączonych.

UWAGA 2: Jeśli w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe funkcjonują klasy, w których uczniowie uczą się różnych zawodównie należy tych klas wykazywać jako oddziałów łączonych, lecz jako oddziały podstawowe o specyfice wielozawodowy.

UWAGA 3: Nie można łączyć w jeden oddział łączony różnych oddziałów tej samej klasy/semestru. Łączone mogą być wyłącznie oddziały różnych klas/semestrów.

Kurs umiejętności zawodowych

Szkoły/placówki, w których może być zarejestrowany oddział kursu umiejętności zawodowych:

 • Branżowa szkoła I stopnia,
 • Branżowa szkoła II stopnia,
 • Technikum,
 • Szkoła policealna,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego – CKZ,
 • Placówka Kształcenia Ustawicznego.

Szkoły mogą prowadzić kursy umiejętności zawodowych w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła.

W przypadku placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dostępny jest pełen zakres zawodów określonych w rozporządzeniu  w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, ale tylko tych dla których klasyfikacja ta przewiduje możliwość kształcenia na kursach umiejętności zawodowych.

Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników są jedną z form pozaszkolnego kształcenia ustawicznego. Zgodnie z art. 4 pkt 35c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przez turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników należy rozumieć formę kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w tym zawodzie. Przez młodocianego pracownika należy rozumieć pracownika, o którym mowa w Dziale IX ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).

Turnusy dokształcania teoretycznego dotyczą wyłącznie pracowników młodocianych, w tym uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami (nie dotyczą zatem uczniów BS I niebędących młodocianymi pracownikami).

Szczegółowe regulacje dotyczące realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, znajdują się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników może być prowadzony wyłącznie w formie dziennej.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą być prowadzone przez:

 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;
 • publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.

Tym samym, szkoły/placówki, w których może być zarejestrowany oddział turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (organizowanego wyłącznie
w formie dziennej dla pracowników młodocianych):

 • Branżowa szkoła I stopnia,
 • Branżowa szkoła II stopnia,
 • Technikum,
 • Szkoła policealna,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego – CKZ.

Egzamin eksternistyczny

Dane dziedzinowe o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych gromadzone są na podstawie art. 14 pkt 23 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych z dnia 9 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1774), dyplom ukończenia można uzyskać na podstawie egzaminów eksternistycznych w poszczególnych typach szkół artystycznych:

 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
 • Liceum sztuk plastycznych
 • Ogólnokształcąca szkoła baletowa
 • Szkoła sztuki cyrkowej
 • Szkoła muzyczna II stopnia
 • Szkoła sztuki tańca
 • Policealna szkoła muzyczna
 • Policealna szkoła plastyczna

Do bazy danych SIO przekazywane są dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe osób, które ukończyły szkoły artystyczne na podstawie egzaminów eksternistycznych (z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz egzaminu dyplomowego) w danej placówce artystycznej.

Zgodnie z art. 44zm ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty uczeń szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy kończy tę szkołę, jeżeli zda ten egzamin.

Należy zarejestrować oddział dodatkowy „Egzamin eksternistyczny” wskazując zawód z listy zawodów określonej w RSPO wraz z jego specjalnością i specjalizacją, a następnie należy przypisać uczniów do oddziału:

 • data przypisania do oddziału musi zawierać się w okresie działalności oddziału „Egzamin eksternistyczny”,
 • przypisanie ucznia do oddziału „Egzamin eksternistyczny” nie może nachodzić na inne przypisanie ucznia do innego oddziału „Egzamin eksternistyczny” z takim samym zawodem/specjalnością/specjalizacją w strukturze podmiotu,
 • uczeń w ciągu roku może być tylko raz przypisany do określonego oddziału,
 • ­okres przypisania do oddziału „Egzamin eksternistyczny” nie może nachodzić na okres przypisania do oddziału RW, WWR w strukturze podmiotu.

Okres przypisania do oddziału równa się dacie zdania egzaminu eksternistycznego dyplomowego.

Przykład: data zdania egzaminu eksternistycznego dyplomowego 29.11.2023 r. Okres przypisania do oddziału 29.11.2023-29.11.2023.