Instrukcje merytoryczne

Oddzia艂y dodatkowe

Powr贸t do listy

Oddzia艂 dodatkowy to spos贸b wykazania:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i m艂odzie偶y z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu g艂臋bokim,
 • grup nauczania j臋zyka mniejszo艣ci, tj. grup mi臋dzyprzedszkolnych, mi臋dzyszkolnych, mi臋dzyoddzia艂owych lub mi臋dzyklasowych, w kt贸rych realizowana jest nauka j臋zyka mniejszo艣ci narodowej lub etnicznej oraz j臋zyka regionalnego,
 • oddzia艂贸w przygotowawczych,
 • kwalifikacyjnych kurs贸w zawodowych,
 • kwalifikacyjnych kurs贸w w plac贸wce doskonalenia nauczycieli
 • zaj臋膰 dla wychowank贸w niepe艂nosprawnych intelektualnie ze sprz臋偶onymi niepe艂nosprawno艣ciami, realizuj膮cych indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET),
 • pozalekcyjnych zaj臋膰 wychowawczych w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym,
 • oddzia艂贸w 艂膮czonych,
 • kurs贸w umiej臋tno艣ci zawodowych,
 • turnus贸w dokszta艂cania teoretycznego m艂odocianych pracownik贸w.

Ka偶dy oddzia艂 dodatkowy funkcjonuj膮cy w danym przedszkolu, szkole lub plac贸wce nale偶y zarejestrowa膰 oddzielnie.

Zakres danych do wype艂nienia w oknie聽rejestracji聽uzale偶niony jest od typu oddzia艂u dodatkowego. Dla wszystkich oddzia艂贸w dodatkowych wsp贸lna jest cz臋艣膰聽聽Dane podstawowe.

Rok szkolny:

W tym polu nale偶y wskaza膰 rok szkolny, na kt贸ry rejestrowany jest oddzia艂.

Typ:

Nale偶y okre艣li膰 typ oddzia艂u dodatkowego. Zakres wy艣wietlanych do wyboru typ贸w oddzia艂u zale偶y od typu szko艂y i plac贸wki o艣wiatowej oraz kategorii uczni贸w okre艣lonych w RSPO.

Nazwa oddzia艂u:

Nale偶y okre艣li膰 nazw臋 oddzia艂u w zale偶no艣ci od funkcjonuj膮cej w danej szkole/plac贸wce o艣wiatowej nomenklatury, ewentualnie w spos贸b u艂atwiaj膮cy p贸藕niej odnalezienie oddzia艂u na li艣cie oddzia艂贸w.

Nazwa oddzia艂u musi by膰 unikalna w ramach podmiotu i roku szkolnego. Oznacza, to 偶e nie mog膮 wyst膮pi膰 np. dwa oddzia艂y grupy mi臋dzyszkolnej nauczania j臋zyka mniejszo艣ci o tej samej nazwie (np. j臋zyk kaszubski). W przypadku potrzeby zarejestrowania wi臋kszej liczby oddzia艂贸w dodatkowych tego samego typu nale偶y zr贸偶nicowa膰 nazwy tych oddzia艂贸w (np. j臋zyk kaszubski1 i j臋zyk kszubski2).

Grupa nauczania j臋zyka mniejszo艣ci

Zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.聽w聽sprawie warunk贸w i sposobu wykonywania przez przedszkola, szko艂y i plac贸wki publiczne zada艅 umo偶liwiaj膮cych podtrzymywanie poczucia to偶samo艣ci narodowej, etnicznej i j臋zykowej uczni贸w nale偶膮cych do mniejszo艣ci narodowych i etnicznych oraz spo艂eczno艣ci pos艂uguj膮cej si臋 j臋zykiem regionalnym,聽je偶eli z powodu zbyt ma艂ej liczby zg艂oszonych uczni贸w lub braku nauczyciela nie ma mo偶liwo艣ci zorganizowania nauczania j臋zyka mniejszo艣ci lub j臋zyka regionalnego w oddzia艂ach:

 • z j臋zykiem nauczania mniejszo艣ci narodowej lub etnicznej albo j臋zyka regionalnego,
 • dwuj臋zycznych,
 • z dodatkow膮 nauk膮 j臋zyka mniejszo艣ci narodowej lub etnicznej albo j臋zyka regionalnego,

organ prowadz膮cy przedszkole lub szko艂臋, uwzgl臋dniaj膮c miejscowe warunki komunikacyjne, organizuje聽zespo艂y mi臋dzyprzedszkolne lub mi臋dzyszkolne.

W przypadku gdy liczba zg艂oszonych uczni贸w jest niewystarczaj膮ca do utworzenia oddzia艂u, w kt贸rym wszyscy uczniowie b臋d膮 si臋 uczyli j臋zyka mniejszo艣ci lub j臋zyka regionalnego, nauczanie tych j臋zyk贸w w szko艂ach organizuje si臋 w:

 • grupach mi臋dzyoddzia艂owych, tj. grupach utworzonych z uczni贸w r贸偶nych oddzia艂贸w na poziomie danej klasy,
 • grupach mi臋dzyklasowych,聽grupach utworzonych z uczni贸w r贸偶nych klas, w kt贸rej nauczanie odbywa si臋 wed艂ug organizacji nauczania w klasach 艂膮czonych.

Zar贸wno zespo艂y mi臋dzyprzedszkolne lub mi臋dzyszkolne, jak i grupy mi臋dzyoddzia艂owe lub mi臋dzyklasowe w SIO nale偶y zarejestrowa膰 jako聽grupy nauczania j臋zyka mniejszo艣ci.聽Do oddzia艂贸w tych nie ma mo偶liwo艣ci przypisania uczni贸w cudzoziemc贸w nie b臋d膮cych obywatelami polskimi.聽Zgodnie z聽ustaw膮 z dnia 6 stycznia 2006 r. o mniejszo艣ciach narodowych i etnicznych oraz o j臋zyku regionalnym聽( Dz.U. z 2017 r. poz. 823) mniejszo艣ci膮 narodow膮, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich/ mniejszo艣ci膮 etniczn膮, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich.

Oddzia艂 przygotowawczy

Zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy Prawo o艣wiatowe, przez oddzia艂 przygotowawczy nale偶y rozumie膰 oddzia艂 szkolny dla os贸b nieb臋d膮cych obywatelami polskimi oraz os贸b b臋d膮cych obywatelami polskimi, podlegaj膮cych obowi膮zkowi szkolnemu lub obowi膮zkowi nauki, kt贸re pobiera艂y nauk臋 w szko艂ach funkcjonuj膮cych w systemach o艣wiaty innych pa艅stw, kt贸re nie znaj膮 j臋zyka polskiego albo znaj膮 go na poziomie niewystarczaj膮cym do korzystania z nauki, jak r贸wnie偶 wykazuj膮 zaburzenia w komunikacji oraz trudno艣ci adaptacyjne zwi膮zane z r贸偶nicami kulturowymi lub ze zmian膮 艣rodowiska edukacyjnego, co wymaga dostosowania procesu i organizacji kszta艂cenia do ich potrzeb i mo偶liwo艣ci edukacyjnych, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 165 ust. 16 pkt 2 ustawy Prawo o艣wiatowe.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Szko艂y/plac贸wki, w kt贸rych mo偶e by膰 zarejestrowany oddzia艂聽kwalifikacyjnego kursu zawodowego:

 • Bran偶owa szko艂a I stopnia,
 • Bran偶owa szko艂a II stopnia,
 • Technikum,
 • Szko艂a policealna,
 • Centrum Kszta艂cenia Zawodowego 鈥 CKZ,
 • Plac贸wka Kszta艂cenia Ustawicznego.

Je艣li w szkole lub plac贸wce o艣wiatowej s膮 prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe nale偶y zarejestrowa膰 oddzia艂y w celu wykazania s艂uchaczy tych kurs贸w.

W przypadku szk贸艂 prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe zakres mo偶liwych do wyboru kwalifikacji uzale偶niony jest od listy zawod贸w wprowadzonych w RSPO przez organ rejestruj膮cy, gdy偶 zgodnie z art. 117 ust. 2 pkt 1 ustawy聽Prawo o艣wiatowe聽szko艂y te mog膮 prowadzi膰 kwalifikacyjne kursy zawodowe w聽 zakresie zawod贸w, w kt贸rych kszta艂c膮 oraz
w zakresie innych zawod贸w przypisanych do bran偶, do kt贸rych nale偶膮 zawody, w kt贸rych kszta艂ci szko艂a.

W przypadku plac贸wek kszta艂cenia ustawicznego oraz centr贸w kszta艂cenia zawodowego dost臋pna jest mo偶liwo艣膰 kszta艂cenia w pe艂nym zakresie zawod贸w okre艣lonych w klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa bran偶owego, ale tylko tych, dla kt贸rych klasyfikacja ta przewiduje mo偶liwo艣膰 kszta艂cenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Kurs kwalifikacyjny w plac贸wce doskonalenia nauczycieli

W przypadku plac贸wek doskonalenia nauczycieli do bazy danych SIO przekazywane s膮 dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe os贸b, kt贸re聽uko艅czy艂y聽kurs kwalifikacyjny w danej plac贸wce. Na potrzeby rejestrowania os贸b, kt贸re uko艅czy艂y kurs kwalifikacyjny nale偶y dla ka偶dego kursu zarejestrowa膰 odr臋bny oddzia艂.

Typ oddzia艂u dodatkowego聽Kursy kwalifikacyjne w PDN聽zostanie wskazany automatycznie. Opr贸cz wybrania聽roku szkolnego, na kt贸ry oddzia艂 jest rejestrowany oraz jego聽nazwy,聽w polu聽Kurs聽kwalifikacyjny w PDN nale偶y poda膰 obszar, kt贸rego kurs dotyczy艂.

Nazwa kursu powinna umo偶liwia膰 艂atwe odnalezienie w艂a艣ciwego kursu na li艣cie przy przypisywaniu do tego kursu nauczycieli, kt贸rzy go uko艅czyli.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo o艣wiatowe, w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szko艂ach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych o艣rodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych o艣rodkach wychowawczych, o艣rodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, kt贸re spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie ust. 19 pkt 1, mog膮 by膰 tworzone zespo艂y wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i spo艂ecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepe艂nosprawno艣ci do podj臋cia nauki w szkole, prowadzonego bezpo艣rednio z dzieckiem i jego rodzin膮.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje si臋 dla dzieci posiadaj膮cych opini臋 o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W przypadku szk贸艂 wchodz膮cych w sk艂ad o艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 2 pkt 7 ustawy聽 Prawo o艣wiatowe, wczesne wspomaganie rozwoju wykazywane jest na poziomie o艣rodka, nie za艣 poszczeg贸lnych szk贸艂 wchodz膮cych w jego sk艂ad.

Zaj臋cia rewalidacyjno-wychowawcze

Zaj臋cia rewalidacyjno-wychowawcze, organizuje si臋 dla dzieci i m艂odzie偶y z聽niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu g艂臋bokim, posiadaj膮cych orzeczenie o聽potrzebie zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespo艂y orzekaj膮ce dzia艂aj膮ce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych.

Zaj臋cia organizuje si臋 dla dzieci i m艂odzie偶y, posiadaj膮cych orzeczenie o聽potrzebie zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych, od pocz膮tku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt贸rym ko艅cz膮 3 lata, do ko艅ca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt贸rym ko艅cz膮 25 lat.

W przypadku szk贸艂 wchodz膮cych w sk艂ad o艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w art. 2聽 pkt 7ustawy聽 Prawo o艣wiatowe, zaj臋cia rewalidacyjno-wychowawcze wykazywane s膮 na poziomie o艣rodka, nie za艣 poszczeg贸lnych szk贸艂 wchodz膮cych w jego sk艂ad.

Zaj臋cia dla wychowank贸w niepe艂nosprawnych intelektualnie ze sprz臋偶onymi niepe艂nosprawno艣ciami, realizuj膮cych IPET

W o艣rodku rewalidacyjno-wychowawczym istnieje mo偶liwo艣膰 wykazania zaj臋膰 dla wychowank贸w niepe艂nosprawnych intelektualnie ze sprz臋偶onymi niepe艂nosprawno艣ciami, b臋d膮cych uczniami szk贸艂, ale realizuj膮cych w o艣rodku obowi膮zek szkolny lub obowi膮zek nauki w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Pozalekcyjne zaj臋cia wychowawcze w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym

Oddzia艂 ten nale偶y utworzy膰 w celu wykazania wychowank贸w zespo艂u pozalekcyjnych zaj臋膰 wychowawczych lub grupy wychowawczej w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym, o kt贸rych mowa w聽搂 6 ust. 1 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.聽w聽sprawie organizacji kszta艂cenia oraz warunk贸w i form realizowania specjalnych dzia艂a艅 opieku艅czo-wychowawczych w przedszkolach i szko艂ach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy spo艂ecznej聽(Dz.U. z 2017 r. poz. 1654).

Oddzia艂 艂膮czony

Oddzia艂y 艂膮czone to oddzia艂y mi臋dzyklasowe, w kt贸rych nauk臋 realizuj膮 r贸wnolegle uczniowie z r贸偶nych klas.

Rejestracja oddzia艂u 艂膮czonego聽umo偶liwia tworzenie oddzia艂贸w 艂膮czonych z聽 oddzia艂贸w podstawowych zarejestrowanych w聽danej szkole. Nie ma ogranicze艅 co do liczby oddzia艂贸w podstawowych tworz膮cych聽jeden oddzia艂 艂膮czony w danej szkole. Oddzia艂, kt贸ry uprzednio zosta艂 w艂膮czony do jednego oddzia艂u 艂膮czonego, nie mo偶e ju偶 wej艣膰 do kolejnego oddzia艂u 艂膮czonego. Nie ma mo偶liwo艣ci stworzenia oddzia艂u 艂膮czonego z oddzia艂贸w wchodz膮cych w sk艂ad r贸偶nych szk贸艂.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy Prawo o艣wiatowe, w szko艂ach podstawowych dzia艂aj膮cych w szczeg贸lnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, dopuszcza si臋 organizacj臋 nauczania w klasach 艂膮czonych聽w zakresie danego etapu edukacyjnego.

W szkole podstawowej, w kt贸rej zorganizowano oddzia艂 wychowania przedszkolnego,聽dopuszcza si臋 艂膮czenie zaj臋膰 prowadzonych w oddziale wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich z zaj臋ciami edukacyjnymi prowadzonymi w klasie I, z tym 偶e co najmniej po艂owa zaj臋膰 prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz co najmniej po艂owa obowi膮zkowych zaj臋膰 edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz j臋zyka obcego nowo偶ytnego w klasie I powinna by膰 prowadzona oddzielnie w oddziale wychowania przedszkolnego i w klasie I (art. 96 ust. 5 ustawy Prawo o艣wiatowe).

Zgodnie z聽rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczeg贸艂owej organizacji publicznych szk贸艂 i publicznych przedszkoli z dnia 28 lutego 2019 r.,聽je偶eli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach 艂膮czonych, to:

1)聽 obowi膮zkowe zaj臋cia edukacyjne w klasie I, z wyj膮tkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi si臋 bez 艂膮czenia tych klas z innymi klasami;

2)聽 w klasach II i III co najmniej po艂ow臋 wymiaru godzin obowi膮zkowych zaj臋膰 edukacyjnych, z wyj膮tkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi si臋 bez 艂膮czenia tych klas z innymi klasami;

3)聽 w klasach IV-VII co najmniej po艂ow臋 wymiaru godzin obowi膮zkowych zaj臋膰 edukacyjnych, z wyj膮tkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi si臋 bez 艂膮czenia tych klas z innymi klasami;

4)聽 obowi膮zkowe zaj臋cia edukacyjne w klasie VIII, z wyj膮tkiem wychowania fizycznego, prowadzi si臋 bez 艂膮czenia tych klas z innymi klasami.

W szkole podstawowej specjalnej i oddziale specjalnym聽zorganizowanym w szkole podstawowej og贸lnodost臋pnej dopuszcza si臋 organizacj臋 nauczania w klasach 艂膮czonych na wszystkich obowi膮zkowych zaj臋ciach edukacyjnych, zachowuj膮c zasad臋 nie艂膮czenia klas z r贸偶nych etap贸w edukacyjnych.

Wychowanie przedszkolne

Do roku szkolnego 2019/2020

Oddzia艂 przedszkolny, do kt贸rego ucz臋szczaj膮聽zar贸wno dzieci 5-letnie jak i 6-letnie聽nale偶y聽zarejestrowa膰 jako 2 oddzia艂y podstawowe, aby przypisa膰 do nich dzieci wed艂ug wieku: oddzia艂 鈥0鈥 鈥 dla dzieci 6-letnich i oddzia艂 鈥減oni偶ej 0鈥 鈥 dla dzieci 5-letnich. W oddziale 鈥減oni偶ej 0鈥 prosimy wykaza膰 wszystkie dzieci 5-letnie jako nieobj臋te obowi膮zkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z ustaw膮 Prawo o艣wiatowe.
W powy偶szym przypadku mamy do czynienia z聽oddzia艂em 艂膮czonym. Po utworzeniu oddzia艂u 鈥0鈥 i 鈥瀙oni偶ej 0鈥 oraz przypisaniu do nich dzieci, nale偶y je po艂膮czy膰 w jeden oddzia艂 艂膮czony (w zak艂adce 鈥濷ddzia艂y dodatkowe鈥).

Od roku szkolnego 2020/2021

W zwi膮zku z zast膮pieniem etap贸w edukacyjnych 鈥0鈥 i 鈥瀙oni偶ej 0鈥 etapem edukacyjnym wychowanie przedszkolne nie tworzymy聽 oddzia艂u 艂膮czonego sk艂adaj膮cego si臋 z oddzia艂贸w 鈥0鈥 i 鈥瀙oni偶ej 0鈥.

Nale偶y rejestrowa膰 oddzia艂y wychowania przedszkolnego, zgodnie z utworzonymi oddzia艂ami (grupami) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Aby zarejestrowa膰 oddzia艂 艂膮czony nale偶y w pierwszej kolejno艣ci zarejestrowa膰 oddzia艂y podstawowe, kt贸re maj膮 by膰 po艂膮czone (zak艂adka聽Oddzia艂y 鈥 Podstawowe),

nast臋pnie nale偶y stworzy膰 oddzia艂 艂膮czony. W celu jego rejestracji nale偶y wybra膰 zak艂adk臋聽Oddzia艂y 鈥 Dodatkowe, a w ramach聽Typu oddzia艂u聽wskaza膰聽鈥濷ddzia艂y 艂膮czone鈥.

Po klikni臋ciu 鈥濪odaj鈥, b臋dzie nale偶a艂o poda膰 nazw臋 oddzia艂u 艂膮czonego. Po rozwini臋ciu wiersza 鈥濷ddzia艂y 艂膮czone鈥,聽pojawi si臋 lista oddzia艂贸w podstawowych zarejestrowanych w szkole. Na li艣cie nale偶y zaznaczy膰 oddzia艂y podstawowe, kt贸re wchodz膮 w sk艂ad danego oddzia艂u 艂膮czonego. Musz膮 by膰 zaznaczone minimum dwa oddzia艂y podstawowe wchodz膮ce w sk艂ad oddzia艂u 艂膮czonego.

UWAGA 1:聽W przypadku, gdy w organizacji nauczania w danej szkole przewidziano, 偶e niekt贸re zaj臋cia (np. wychowanie fizyczne, nauka j臋zyk贸w obcych) realizowane s膮聽w grupach mi臋dzyoddzia艂owych,聽nie nale偶y聽na potrzeby wykazania takiej sytuacji tworzy膰 oddzia艂贸w 艂膮czonych.

UWAGA 2:聽Je艣li w szko艂ach prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe funkcjonuj膮聽klasy, w kt贸rych uczniowie ucz膮 si臋 r贸偶nych zawod贸w,聽nie nale偶y聽tych klas wykazywa膰 jako oddzia艂贸w 艂膮czonych, lecz jako oddzia艂y podstawowe o specyfice聽wielozawodowy.

UWAGA 3:Nie mo偶na 艂膮czy膰 w jeden oddzia艂 艂膮czony r贸偶nych oddzia艂贸w tej samej klasy/semestru. 艁膮czone mog膮 by膰 wy艂膮cznie oddzia艂y r贸偶nych klas/semestr贸w.

Kurs umiej臋tno艣ci zawodowych

Szko艂y/plac贸wki, w kt贸rych mo偶e by膰 zarejestrowany oddzia艂聽kursu umiej臋tno艣ci zawodowych:

 • Bran偶owa szko艂a I stopnia,
 • Bran偶owa szko艂a II stopnia,
 • Technikum,
 • Szko艂a policealna,
 • Centrum Kszta艂cenia Zawodowego 鈥 CKZ,
 • Plac贸wka Kszta艂cenia Ustawicznego.

Szko艂y mog膮 prowadzi膰 kursy umiej臋tno艣ci zawodowych w zakresie zawod贸w, w聽kt贸rych kszta艂c膮, oraz w zakresie innych zawod贸w przypisanych do bran偶, do聽kt贸rych nale偶膮 zawody, w kt贸rych kszta艂ci szko艂a.

W przypadku plac贸wek kszta艂cenia ustawicznego i centr贸w kszta艂cenia zawodowego dost臋pny jest pe艂en zakres zawod贸w okre艣lonych w聽rozporz膮dzeniu聽 w sprawie og贸lnych cel贸w i zada艅 kszta艂cenia w zawodach szkolnictwa bran偶owego oraz klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa bran偶owego, ale tylko tych dla kt贸rych klasyfikacja ta przewiduje mo偶liwo艣膰 kszta艂cenia na聽kursach umiej臋tno艣ci zawodowych.

Turnus dokszta艂cania teoretycznego m艂odocianych pracownik贸w

Turnusy dokszta艂cania teoretycznego m艂odocianych pracownik贸w s膮 jedn膮 z聽form pozaszkolnego kszta艂cenia ustawicznego. Zgodnie z art. 4 pkt 35c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 鈥 Prawo o艣wiatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 z p贸藕n. zm.) przez聽turnus dokszta艂cania teoretycznego m艂odocianych pracownik贸w聽nale偶y rozumie膰 form臋 kszta艂cenia zawodowego teoretycznego聽m艂odocianych pracownik贸w聽w zakresie zawodu nauczanego w bran偶owej szkole I stopnia, kt贸rego program nauczania uwzgl臋dnia podstaw臋 programow膮 kszta艂cenia w tym zawodzie. Przez聽m艂odocianego pracownika聽nale偶y rozumie膰 pracownika, o kt贸rym mowa w Dziale IX ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 鈥 Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z p贸藕n. zm.).

Turnusy dokszta艂cania teoretycznego dotycz膮聽wy艂膮cznie pracownik贸w m艂odocianych, w tym uczni贸w bran偶owych szk贸艂 I stopnia b臋d膮cych m艂odocianymi pracownikami (nie dotycz膮 zatem uczni贸w BS I nieb臋d膮cych m艂odocianymi pracownikami).

Szczeg贸艂owe regulacje dotycz膮ce realizacji turnus贸w dokszta艂cania teoretycznego m艂odocianych pracownik贸w, znajduj膮 si臋 w rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kszta艂cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. 鈥 Prawo o艣wiatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 z p贸藕n. zm.).

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e zgodnie z przepisami ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe turnus dokszta艂cania teoretycznego m艂odocianych pracownik贸w mo偶e by膰 prowadzony wy艂膮cznie w formie dziennej.

Turnusy dokszta艂cania teoretycznego m艂odocianych pracownik贸w mog膮 by膰 prowadzone przez:

 • publiczne i niepubliczne szko艂y prowadz膮ce kszta艂cenie zawodowe, z聽wyj膮tkiem szk贸艂 artystycznych 鈥 w zakresie zawod贸w, w kt贸rych kszta艂c膮 oraz w zakresie innych zawod贸w przypisanych do bran偶, do kt贸rych nale偶膮 zawody, w kt贸rych kszta艂ci szko艂a;
 • publiczne i niepubliczne centra kszta艂cenia zawodowego.

Tym samym, szko艂y/plac贸wki, w kt贸rych mo偶e by膰 zarejestrowany oddzia艂聽turnusu dokszta艂cania teoretycznego m艂odocianych pracownik贸w聽(organizowanego wy艂膮cznie
w formie dziennej dla pracownik贸w m艂odocianych):

 • Bran偶owa szko艂a I stopnia,
 • Bran偶owa szko艂a II stopnia,
 • Technikum,
 • Szko艂a policealna,
 • Centrum Kszta艂cenia Zawodowego 鈥 CKZ.