Instrukcje merytoryczne

Dane dotycz膮ce organizacji i dzia艂alno艣ci poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o kt贸rych mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o艣wiatowej.

1.Korzystaj膮cy z pomocy poradni

W SIO gromadzi si臋 dane o liczbie uczni贸w, nauczycieli i rodzic贸w korzystaj膮cych z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych oraz liczb臋 form tej pomocy 鈥 wed艂ug form pomocy, na podstawie art. 8 pkt 2 lit. a ustawy o systemie informacji o艣wiatowej.

Liczba korzystaj膮cych, to liczba os贸b, kt贸re skorzysta艂y z danej formy pomocy. Liczba form, to liczba danej pomocy, kt贸ra by艂a dla nich organizowana.

Przyk艂adowo, je偶eli poradnia zorganizowa艂a form臋 pomocy 鈥渢erapia rodzin鈥 i wzi臋艂o w niej udzia艂 3 osoby, to w liczbie form poda (1), a w liczbie korzystaj膮cych (3). Ale je偶eli te same osoby uda艂y si臋 ponownie na terapi臋, to w liczbie form poda (2), a w liczbie korzystaj膮cych (3). Je偶eli dodatkowo oddzielnie na terapi臋 rodzin uda艂y si臋 3 inne osoby, to w liczbie form poda (3), a w liczbie korzystaj膮cych (6).

Dane te gromadzi si臋 wed艂ug nast臋puj膮cych form tej pomocy:

 1. porady i konsultacje, w tym indywidualne porady edukacyjno-zawodowe na podstawie bada艅 i bez bada艅;
 2. treningi i warsztaty;
 3. prelekcje i wyk艂ady;
 4. grupy wsparcia;
 5. terapie rodzin;
 6. mediacje;
 7. udzia艂 w radach pedagogicznych w charakterze konsultanta-doradcy;
 8. spotkania z przedstawicielami innych instytucji dzia艂aj膮cych na rzecz rodziny, dzieci i m艂odzie偶y oraz organizacji pozarz膮dowych;
 9. organizacja przedsi臋wzi臋膰 o charakterze 艣rodowiskowym na rzecz rodziny, dzieci i m艂odzie偶y;
 10. udzia艂 w spotkaniach zespo艂u, o kt贸rym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe;
 11. badania przesiewowe dzieci, wed艂ug rodzaj贸w tych bada艅:
  • badania przesiewowe s艂uchu, z wyszczeg贸lnieniem bada艅 wykonywanych za pomoc膮 platformy do bada艅 zmys艂贸w oraz w ramach programu 鈥濻艂ysz臋鈥,
  • badania przesiewowe wzroku, z wyszczeg贸lnieniem bada艅 wykonywanych za pomoc膮 platformy do bada艅 zmys艂贸w oraz w ramach programu 鈥濿idz臋鈥,
  • badania przesiewowe mowy, z wyszczeg贸lnieniem bada艅 wykonywanych za pomoc膮 platformy do bada艅 zmys艂贸w oraz w ramach programu 鈥濵贸wi臋鈥;
 12. inne badania przesiewowe;
 13. porady po badaniach przesiewowych.

Dane te przekazuje si臋 wed艂ug stanu za poprzedni rok szkolny w terminie do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego.

2.Diagnozy

Dane o liczbie diagnoz sporz膮dzonych przez poradni臋 oraz liczbie dzieci do 3 roku 偶ycia, dzieci w wieku, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, w tym obj臋tych rocznym obowi膮zkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczni贸w, wed艂ug typ贸w szk贸艂 i klas 鈥 dla kt贸rych sporz膮dzono diagnozy, wed艂ug rodzaj贸w tych diagnoz, gromadzi si臋 w SIO na podstawie art. 8 pkt 2 lit. b ustawy o systemie informacji o艣wiatowej.

W SIO gromadzi si臋 nast臋puj膮ce rodzaje diagnoz:

 1. psychologiczna;
 2. pedagogiczna;
 3. logopedyczna;
 4. zwi膮zana z wyborem kierunku kszta艂cenia i zawodu oraz planowaniem kszta艂cenia i kariery zawodowej;
 5. rehabilitanta;

Dane te przekazuje si臋 wed艂ug stanu za poprzedni rok szkolny w terminie do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego.

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W ramach danych, o kt贸rych mowa w art. 8 pkt 2 lit. c ustawy o systemie informacji o艣wiatowej, w SIO gromadzi si臋 dane dziedzinowe dotycz膮ce liczby dzieci do 3 roku 偶ycia, dzieci w wieku, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, w tym obj臋tych rocznym obowi膮zkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczni贸w, wed艂ug typ贸w szk贸艂 i klas 鈥 uczestnicz膮cych w zaj臋ciach organizowanych przez poradni臋, wed艂ug rodzaj贸w tych zaj臋膰:

  1. terapia psychologiczna;
  2. psychoterapia;
  3. terapia pedagogiczna, w tym zaj臋cia korekcyjno-kompensacyjne;
  4. terapia logopedyczna;
  5. socjoterapia;
  6. 膰wiczenia rehabilitacyjne;
  7. zaj臋cia z zakresu profilaktyki uzale偶nie艅;
  8. zaj臋cia dla dzieci i m艂odzie偶y z trudno艣ciami adaptacyjnymi zwi膮zanymi z r贸偶nicami kulturowymi lub ze zmian膮 艣rodowiska edukacyjnego, w tym zwi膮zanymi z wcze艣niejszym kszta艂ceniem za granic膮;
  9. zaj臋cia grupowe aktywizuj膮ce do wyboru kierunku kszta艂cenia i zawodu;
  10. inne zaj臋cia o charakterze terapeutycznym.

Dane te przekazuje si臋 wed艂ug stanu za poprzedni rok szkolny w terminie do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego.

4.Opinie

W ramach danych, o kt贸rych mowa w art. 8 pkt 2 lit. d ustawy o systemie informacji o艣wiatowej , w SIO gromadzi si臋 dane dziedzinowe dotycz膮ce liczby opinii innych ni偶 opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanych przez poradni臋 oraz liczby dzieci do 3 roku 偶ycia, dzieci w wieku, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, w tym obj臋tych rocznym obowi膮zkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczni贸w, wed艂ug typ贸w szk贸艂 i klas 鈥 dla kt贸rych wydano opinie, wed艂ug rodzaj贸w tych opinii:

  1. opinia o mo偶liwo艣ci rozpocz臋cia nauki w szkole podstawowej, o kt贸rej mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe;
  2. opinia w sprawie odroczenia rozpocz臋cia spe艂niania przez dziecko obowi膮zku szkolnego, o kt贸rej mowa w art. 36 ust. 6 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe;
  3. opinia w sprawie spe艂niania przez dziecko obowi膮zku, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, poza przedszkolem, oddzia艂em przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inn膮 form膮 wychowania przedszkolnego i obowi膮zku szkolnego lub obowi膮zku nauki poza szko艂膮;
  4. opinia w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego j臋zyka obcego nowo偶ytnego;
  5. opinia w sprawie obj臋cia ucznia nauk膮 w klasie terapeutycznej;
  6. opinia w sprawie dostosowania wymaga艅 edukacyjnych wynikaj膮cych z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo偶liwo艣ci psychofizycznych ucznia;
  7. opinia o specyficznych trudno艣ciach w uczeniu si臋;
  8. opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
  9. opinia w sprawie przyj臋cia ucznia szko艂y podstawowej do oddzia艂u przysposabiaj膮cego do pracy;
  10. opinia w sprawie pierwsze艅stwa w przyj臋ciu do szko艂y ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczaj膮cymi mo偶liwo艣ci wyboru kierunku kszta艂cenia ze wzgl臋du na stan zdrowia;
  11. opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie m艂odocianego w celu przyuczenia do wykonywania okre艣lonej pracy lub nauki zawodu;
  12. opinia w sprawie braku przeciwwskaza艅 do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zaj臋膰 zarobkowych;
  13. opinia w sprawie obj臋cia dziecka pomoc膮 psychologiczno-pedagogiczn膮 w przedszkolu, szkole lub plac贸wce o艣wiatowej;
  14. inna opinia zwi膮zana z kszta艂ceniem i wychowaniem dziecka.

Dane te przekazuje si臋 wed艂ug stanu za poprzedni rok szkolny w terminie do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego.

5. Wydawanie orzecze艅/opinii

Dane dotycz膮ce wydawania orzecze艅 i opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne s膮 gromadzone na podstawie art. 8 pkt 2 lit. e ustawy o systemie informacji o艣wiatowej.

W module聽鈥濿ydawanie orzecze艅鈥聽鈥 nale偶y zarejestrowa膰 wszystkie:

 • orzeczenia o potrzebie kszta艂cenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

wydane od 1 stycznia 2013 r.

Od 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju mog膮 wydawa膰 wy艂膮cznie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (w oparciu o Przepisy wprowadzaj膮ce ustaw臋 鈥 Prawo o艣wiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

Aby zarejestrowa膰 wydane orzeczenie, po wej艣ciu w modu艂聽鈥濿ydawanie orzecze艅鈥聽klikamy przycisk 鈥濪odaj鈥. Nast臋pnie wybieramy typ dokumentu oraz wprowadzamy numer orzeczenia/opinii, dat臋 wydania oraz w przypadku orzeczenia o potrzebie kszta艂cenia specjalnego 鈥 rodzaj niepe艂nosprawno艣ci b膮d藕 innej przyczyny kszta艂cenia specjalnego (niedostosowanie spo艂eczne, zagro偶enie niedostosowaniem spo艂ecznym). Je偶eli orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego zosta艂o wydane z powodu niepe艂nosprawno艣ci sprz臋偶onych, w贸wczas nale偶y zaznaczy膰 pole 鈥濩zy niepe艂nosprawno艣ci sprz臋偶one?鈥 i wybra膰 sk艂adowe niepe艂nosprawno艣ci. W celu wykazania dodatkowej przyczyny organizowania kszta艂cenia specjalnego, takiej jak niedostosowanie spo艂eczne lub zagro偶enie niedostosowaniem spo艂ecznym, nale偶y zaznaczy膰 pole 鈥濩zy dodatkowa przyczyna organizowania kszta艂cenia specjalnego?鈥 i wskaza膰 jedno z powy偶szych.

Po wskazaniu przyczyn, nale偶y wype艂ni膰聽鈥濪ane og贸lne dziecka鈥, na kt贸re sk艂ada si臋 informacja, czy opinia lub orzeczenie zosta艂o wydane dziecku do 3 roku 偶ycia, dziecku w wieku uprawniaj膮cym do obj臋cia wychowaniem przedszkolnym, dziecku obj臋temu rocznym obowi膮zkowym przygotowaniem przedszkolnym czy uczniowi 鈥 wraz z informacj膮 o typie szko艂y i klasy, do kt贸rej ucz臋szcza.

Uwaga!聽Ucze艅 nie mo偶e posiada膰 dw贸ch orzecze艅 o potrzebie kszta艂cenia specjalnego. Zespo艂y orzekaj膮ce wydaj膮 orzeczenia o potrzebie kszta艂cenia specjalnego zgodnie z przepisami rozporz膮dzenia聽w sprawie orzecze艅 i opinii wydawanych przez zespo艂y orzekaj膮ce dzia艂aj膮ce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,聽聽na wniosek rodzic贸w (opiekun贸w dziecka). Je艣li rodzic z艂o偶y wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kszta艂cenia specjalnego, do艂膮czaj膮c dokumentacj臋 uzasadniaj膮c膮 wniosek i ww. zesp贸艂 stwierdzi potrzeb臋 kszta艂cenia specjalnego zar贸wno z uwagi na niepe艂nosprawno艣膰 intelektualn膮 w聽stopniu lekkim, jak i聽 zagro偶enie niedostosowaniem spo艂ecznym, wydaje uczniowi聽jedno聽orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego.

Wydanie dw贸ch odr臋bnych orzecze艅 dla jednego ucznia jest nieuzasadnione zar贸wno merytorycznie (zalecane dzia艂ania wobec dziecka powinny by膰 sp贸jne i powinny uwzgl臋dnia膰 wszystkie jego potrzeby, podczas gdy w ka偶dym z odr臋bnych orzecze艅 pomini臋ty by艂by istotny aspekt jego funkcjonowania), jak i nieprawid艂owe od strony formalnej.

6.Orzeczenia o braku potrzeby

Dane dotycz膮ce liczby uczni贸w wobec kt贸rych stwierdzono, na podstawie orzeczenia, brak potrzeby kszta艂cenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania albo zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych gromadzone s膮聽na聽podstawie art. 8 pkt 2 lit. f ustawy.

Przekazuje si臋 je, zgodnie z 搂 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret drugi rozporz膮dzenia w terminie do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego wed艂ug stanu za poprzedni rok szkolny.