Wyniki wyszukiwania dla frazy:

Wy艣wietl wyniki dla:

Wyniki: 670

Sortowanie:

Modyfikacja

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 Aby zmodyfikowa dane w zarejestrowanym oddziale dodatkowym, naley wybra odpowiedni wpis z listy oddziaw: Wywietli si podgld szczegw wybranego oddziau. W celu wprowadzenia zmian, naley wybra w prawym grnym rogu funkcj MODYFIKACJI (znak OWEK). W oddziaach dodatkowych modyfikacji podlega jedynie pole Nazwa. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w opisie Nazwy oddziau dodatkowego naley je zapisa korzystajc z przycisku ZAPISZ dostpnego w prawym dolnym rogu wywietlanego okna. Pojawi si komunikat o pomylnie zakoczonej operacji:Operacja zakoczona pomylnie. Na licie oddziaw dodatkowych pojawi si zmodyfikowany wpis oddziau:

Procedura przejcia na jeden login

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 W zwizku ze zmian polityki logowania do Krajowego Systemu Danych Owiatowych (KSDO) zmienia si podejcie do logowania do systemu SIO. Podstawowe zmiany: Do tej pory obowizywaa zasada 1 login 1 podmiot. Po przejciu na jeden login bdzie obowizywa zasada 1 login wiele podmiotw. Uytkownik posiadajcy dostp do systemu SIO (jeden login) po zalogowaniu bdzie mia list wszystkich podmiotw, do ktrych skada wniosek o dostp do SIO. Po przejciu na jeden login uytkownik bdzie posiada login skadajcy si wycznie z wielkich liter i cyfr. Osoba posiadajca aktualnie dostp do SIO zachowuje go nadal. 1. W przypadku, gdy uytkownik posiada tylko 1 login skadajcy si wycznie z wielkich liter i cyfr (np. JANKOW1) login i haso pozostaj niezmienne przejcie na jeden login odbywa si w tle. 2. W przypadku, gdy uytkownik posiada wicej ni 1 login skadajcy si wycznie z wielkich liter i cyfr (np. LECWAC1 i LECWAC2) uytkownik bdzie zobowizany wybra jeden z posiadanych przez siebie aktywnych loginw. Wybr loginu odbywa si poprzez zalogowanie si na wybrany login i potwierdzenie wyboru loginu. Potwierdzenie wyboru loginu odbywa si poprzez zaznaczenie checkboxa POTWIERDZAMi kliknicie przycisku POTWIERD. Pojawi si okno z informacj o wybranym loginie i uniwersalnych danych konta. Uniwersalne dane konta uzupeniane s na podstawie ostatniego zaakceptowanego wniosku o dostp do SIO. Aby dokoczy procedur wyboru jednego loginu naley uy przycisku WYLOGUJ SI. Nastpnie zalogowa si do systemu SIO wybranym loginem. Po zalogowaniu pojawi si lista podmiotw do ktrych uytkownik ma aktywne upowanienie: Wybierajc wskazany podmiot z listy, aplikacja przenosi do wybranej placwki/podmiotu. W Panelu Uytkownika jest moliwo szybkiej zmiany wybranego podmiotu/placwki na inny: 3. Jeli uytkownik oprcz loginw z wielkich liter i cyfr posiada rwnie login skadajcy si z wielkich i maych liter i cyfr, to nie moe wybra takiego loginu na swj jedyny login. Po zalogowaniu si do systemu loginem z wielkich i maych liter i cyfr wywietli si komunikat: Jeste zalogowany na login MarZie53 W zwizku ze zmian polityki logowania do Krajowego Systemu Danych Owiatowych (KSDO) konieczne jest wybranie loginu, ktry bdzie Twoim jedynym loginem do systemw dziaajcych w ramach KSDO. Login, na ktry jeste zalogowany nie jest zgodny z now polityk logowania. Login, ktry mona wybra musi zawiera wycznie wielkie litery. Wybierz inny login. Jeeli chcesz wybra inny LOGIN, poniej znajduje si lista loginw, ktre posiadasz. Wyloguj si i zaloguj uywajc preferowanego LOGIN-u. Jeeli posiadasz login zawierajcy jednoczenie wielkie i mae litery nie bdzie mona go wybra. Moliwy jest wybr loginu zawierajcego wycznie wielkie litery. Naley si wylogowa i ponownie zalogowa do systemu SIO loginem z listy zawierajcym tylko wielkie litery i cyfry np. MARZIE73. Loginy, ktre nie mog zosta wybrane na jeden login s oznaczone kolorem szarym. Loginy, ktre mona wybra jako jeden login oznaczone s kolorem czarnym. Wybrany login bdzie jedynym loginem uytkownika do wszystkich podmiotw, do ktrych zosta zoony wniosek o dostp do SIO i ktrych okres wanoci nie upyn (upowanienia s aktywne). Potwierdzenie wyboru loginu odbywa si poprzez zaznaczenie checkboxa POTWIERDZAM i kliknicie przycisku POTWIERD. Pojawi si okno z informacj o wybranym loginie i uniwersalnych danych konta. Uniwersalne dane konta uzupeniane s na podstawie ostatniego zaakceptowanego wniosku o dostp do SIO. Aby dokoczy procedur wyboru jednego loginu naley uy przycisku WYLOGUJ SI. Nastpnie zalogowa si do systemu SIO wybranym loginem: Po zalogowaniu pojawi si lista podmiotw do ktrych uytkownik ma aktywne upowanienie: Wybierajc wskazany podmiot z listy, aplikacja przenosi do wybranej placwki/podmiotu. W Panelu Uytkownika jest moliwo szybkiej zmiany wybranego podmiotu/placwki na inny: 4. W przypadku, gdy uytkownik posiada tylko 1 login lub wicej ni 1 login skadajcy si z wielkich i maych liter oraz cyfr (np. JanKow1 lub JanKow1 i JanKow9) i nie posiada loginu skadajcego si wycznie z wielkich liter i cyfr to system wygeneruje mu nowy login skadajcy si wyczenie z wielkich liter i cyfr (np. JANKOW50). Otrzymanie nowego loginu uytkownik bdzie musia potwierdzi hasem. Po zalogowaniu si do systemu SIO na jedyny dotychczasowy login skadajcy si z wielkich i maych liter i cyfr pojawi si komunikat: Jeste zalogowany na login AdaPol1 W zwizku ze zmian polityki logowania do Krajowego Systemu Danych Owiatowych (KSDO) konieczne jest utworzenie loginu, ktry bdzie Twoim jedynym loginem do systemw dziaajcych w ramach KSDO. Loginy, ktre posiadasz nie s zgodne z now polityk logowania (login nie moe zawiera maych liter). Wpisz haso, ktre posiadasz w systemie, a system utworzy dla Ciebie nowy login. Naley wpisa dotychczasowe haso, uzupeni pole Potwierd haso, zaznaczy checkbox POTWIERDZAMi klikn przycisk POTWIERD. Pojawi si okno z wygenerowanym nowym loginem zawierajcym tylko wielkie litery i cyfry. Przyznany login bdzie jedynym loginem uytkownika do wszystkich wskazanych podmiotw. Naley zapisa nowy login, poniewa stare loginy nie bd ju umoliwiay zalogowania si do SIO. Jeli uytkownik nie potwierdzi wyboru loginu nie bdzie mg pracowa w SIO. Aby dokoczy procedur jednego loginu naley uy przycisku WYLOGUJ SI. Nastpnie zalogowa si do systemu SIO nowo wygenerowanym loginem: Po zalogowaniu uytkownik ma dostp do podmiotw, do ktrych ma aktualne upowanienie do dostpu: Przejcie na jeden login powoduje stworzenie danych technicznych uytkownika, nadrzdnych nad danymi okrelonymi w skadanych wnioskach o dostp do SIO. Dane teleadresowe (e-mail i telefon) mona edytowa po zalogowaniu si do SIO w Panelu Uytkownika.

Rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 W zespoach szk, czy jednostkach zoonych, dane dotyczce oddziaw wprowadzamy do poszczeglnych placwek wchodzcych w ich skad. W przypadku zespow szk i placwek owiatowych, w ktrych znajduje si wicej ni jedna placwka, ktra wykazuje oddziay, naley wybra szko/placwk, w ktrej bdzie rejestrowany oddzia dodatkowy. Aby wybra odpowiedni szko lub placwk wchodzc w skad zespou naley w lewym grnym rogu przy danych zespou klikn strzak, a w oknie WYBIERZ PODMIOT. wskaza odpowiedni szko lub placwk, w ktrej bdzie rejestrowany oddzia. Po wybraniu odpowiedniej szkoy lub placwki pojawi si modu ODDZIAY, podzielony na zakadki: Oddziay podstawowe Oddziay dodatkowe W celu przejcia do rejestracji oddziaw dodatkowych naley klikn zakadk oddziay Dodatkowe. Na list oddziaw dodatkowych skada si: przycisk DODAJ pole wyboru roku szkolnego, pole Typ oddziau, ktre umoliwia filtrowanie danych na licie, kolumna Nazwa Oddziau, kolumna Typ, kolumna Cecha gwna, kolumna Liczba uczniw uczcych si pokazuje aktualn ilo przypisanych uczniw do danego oddziau wg stanu na dzie dzisiejszy, kolumna Liczba uczniw przypisanych wskazuje ilo wszystkich uczniw, jacy byli przypisani do tej klasy w wybranym roku szkolnym, w liczbie tej ujci s take uczniowie, ktrzy np. przerwali nauk w oddziale w danym roku szkolnym kolumna Data rejestracji, ktre umoliwia sortowanie po dacie rejestracji oddziau REJESTRACJA ODDZIAU DODATKOWEGO Oddzia dodatkowy to sposb wykazania: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zaj rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i modziey zniepenosprawnoci intelektualn w stopniu gbokim, grup nauczania jzyka mniejszoci, tj. grup midzyprzedszkolnych, midzyszkolnych, midzyoddziaowych lub midzyklasowych, w ktrych realizowana jest nauka jzyka mniejszoci narodowej lub etnicznej oraz jzyka regionalnego, oddziaw przygotowawczych, kursw umiejtnoci zawodowych, kwalifikacyjnych kursw zawodowych, turnusw doksztacania teoretycznego modocianych pracownikw, kwalifikacyjnych kursw w placwce doskonalenia nauczycieli, zaj dla wychowankw z niepenosprawnoci intelektualn ze sprzonymi niepenosprawnociami, realizujcych IPET, pozalekcyjnych zaj wychowawczych w szkole w podmiocie leczniczym oddziaw czonych. Kady oddzia dodatkowy funkcjonujcy w danym przedszkolu, szkole lub placwce naley zarejestrowa oddzielnie. W celu rejestracji oddziau dodatkowego naley klikn Oddziay dodatkowe znajdujce si w menu bocznym, a nastpnie przycisk DODAJ, znajdujcy si w grnej czci ekranu. Otworzy si okno rejestracji oddziau: Zakres danych do wypenienia w oknie rejestracji uzaleniony jest od typu wybranego oddziau dodatkowego. Dla wszystkich oddziaw dodatkowych wsplna jest cz Dane podstawowe. Dane podstawowe: Rok szkolny: W tym polu naley wskaza rok szkolny, na ktry rejestrowany jest oddzia dodatkowy. Typ oddziau: Naley okreli typ oddziau dodatkowego. Zakres wywietlanych do wyboru typw oddziau zaley od typu szkoy i placwki owiatowej, specyfiki podmiotu oraz kategorii uczniw okrelonych w RSPO. Nazwa: Naley okreli nazw oddziau w zalenoci od funkcjonujcej w danej szkole/placwce owiatowej nomenklatury, ewentualnie w sposb uatwiajcy pniej odnalezienie oddziau na licie oddziaw. Nazwa oddziau musi by unikalna w ramach podmiotu i roku szkolnego. Oznacza to, e w danym roku szkolnym nie mog wystpi np. dwa oddziay wczesnego wspomagania o tej samej nazwie (np. WWR). W przypadku potrzeby zarejestrowania wikszej liczby oddziaw dodatkowych tego samego typu naley zrnicowa nazwy tych oddziaw (np. I WWR i II WWR ). Wczesne wspomaganie rozwoju: W przedszkolach i szkoach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz worodkach, a take w publicznych iniepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mog by tworzone zespoy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wcelu pobudzania jego rozwoju psychoruchowego i spoecznego, od chwili wykrycia niepenosprawnoci do podjcia nauki w szkole, prowadzonego bezporednio z dzieckiem ijego rodzin. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje si dla dzieci posiadajcych opini opotrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od roku szkolnego 2020/2021 moliwo przypisania ucznia do WWR z zarejestrowan opini o potrzebie wczesnego wspomagania oraz okresem obowizywania obejmujcy cay okres przypisania do oddziau. W celu rejestracji oddziau wczesnego wspomagania rozwoju naley klikn przycisk DODAJ, znajdujcy si w grnej czci ekranu. Otworzy si okno rejestracji oddziau. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego naley wskaza typu oddziau dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju oraz nazw oddziau. Nastpnie naley skorzysta z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu. W przypadku szk wchodzcych w skad orodkw, wczesne wspomaganie rozwoju wykazywane jest na poziomie orodka, nie za poszczeglnych szk wchodzcych w jego skad. Zajcia rewalidacyjno-wychowawcze Zajcia rewalidacyjno-wychowawcze, organizuje si dla dzieci i modziey z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu gbokim, posiadajcych orzeczenie o potrzebie zaj rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoy orzekajce dziaajce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych. Zajcia organizuje si dla dzieci i modziey, posiadajcych orzeczenie o potrzebie zaj rewalidacyjno-wychowawczych, od pocztku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktrym kocz 3 lata, do koca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktrym kocz 25 lat. Od roku szkolnego 2020/2021 moliwo przypisania ucznia do RW z zarejestrowanym orzeczeniem o potrzebie zaj rewalidacyjno-wychowawczych oraz zarejestrowanym okresem obowizywania, pokrywajcym cay okres przypisania do oddziau. W celu rejestracji oddziau zaj rewalidacyjno-wychowawczych naley klikn przycisk DODAJ, znajdujcy si w grnej czci ekranu. Otworzy si okno rejestracji oddziau. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego naley wskaza typu oddziau dodatkowego zajcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nazw oddziau. W przypadku szk wchodzcych w skad orodkw, zajcia rewalidacyjno-wychowawcze wykazywane s na poziomie orodka, nie za poszczeglnych szk wchodzcych w jego skad. Nastpnie naley skorzysta z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu. Grupa nauczania jzyka mniejszoci Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkw i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoy i placwki publiczne zada umoliwiajcych podtrzymywanie poczucia tosamoci narodowej, etnicznej i jzykowej uczniw nalecych do mniejszoci narodowych i etnicznych oraz spoecznoci posugujcej si jzykiem regionalnym, jeeli z powodu zbyt maej liczby zgoszonych uczniw lub braku nauczyciela nie ma moliwoci zorganizowania nauczania jzyka mniejszoci lub jzyka regionalnego w oddziaach: z jzykiem nauczania mniejszoci narodowej lub etnicznej albo jzyka regionalnego, dwujzycznych, z dodatkow nauk jzyka mniejszoci narodowej lub etnicznej albo jzyka regionalnego, organ prowadzcy przedszkole lub szko, uwzgldniajc miejscowe warunki komunikacyjne, organizuje zespoy midzyprzedszkolne lub midzyszkolne. W przypadku gdy liczba zgoszonych uczniw jest niewystarczajca do utworzenia oddziau, w ktrym wszyscy uczniowie bd si uczyli jzyka mniejszoci lub jzyka regionalnego, nauczanie tych jzykw w szkoach organizuje si w: grupach midzyoddziaowych, tj. grupach utworzonych z uczniw rnych oddziaw na poziomie danej klasy, grupach midzyklasowych, tj. grupach utworzonych z uczniw rnych klas, wktrej nauczanie odbywa si wedug organizacji nauczania w klasach czonych. Zarwno zespoy midzyprzedszkolne lub midzyszkolne, jak i grupy midzyoddziaowe lub midzyklasowe w SIO naley zarejestrowa jako grupy nauczania jzyka mniejszoci. W celu rejestracji oddziau grupy nauczania jzyka mniejszoci naley klikn przycisk DODAJ, znajdujcy si w grnej czci ekranu. Otworzy si okno rejestracji oddziau. Po wybraniu w oknie szczegw oddziau typu oddziau dodatkowego Grupa nauczania jzyka mniejszoci oprcz podania roku szkolnego, na ktry oddzia jest rejestrowany inazwy oddziau, w polu Jzyk mniejszoci naley wskaza jzyk mniejszoci narodowej, etnicznej lub jzyk regionalny, ktrego ucz si uczniowie uczszczajcy do tego oddziau. Nastpnie naley skorzysta z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu. Oddzia przygotowawczy Do oddziau mog uczszcza uczniowie, ktrzy maj trudnoci w komunikacji zwizanej z nieznajomoci lub sab znajomoci jzyka polskiego lub trudnoci adaptacyjne zwizane z wczeniejszym ksztaceniem za granic. Oddziau przygotowawczego nie organizuje si w publicznych szkoach artystycznych, specjalnych, sportowych, mistrzostwa sportowego i dla dorosych. Nauczanie w oddziale prowadzi si dla uczniw w zakresie: szkoy podstawowej, branowej szkoy I stopnia, branowej szkoy II stopnia liceum oglnoksztaccego, technikum. Po przypisaniu ucznia do oddziau przygotowawczego mona wykaza dane dziedzinowe z zakresu korzystania z dodatkowej, bezpatnej nauki jzyka polskiego. W celu rejestracji oddziau przygotowawczego naley klikn przycisk DODAJ, znajdujcy si w grnej czci ekranu. Otworzy si okno rejestracji oddziau. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego naley wskaza typu oddziau dodatkowego Oddzia przygotowawczy oraz nazw oddziau. Nastpnie naley skorzysta z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu. Kurs umiejtnoci zawodowych Szkoy/placwki, w ktrych moe by zarejestrowany oddzia Kurs umiejtnoci zawodowych: Branowa szkoa I stopnia, Branowa szkoa II stopnia Technikum, Szkoa policealna, Centrum Ksztacenia Zawodowego CKZ, Placwka Ksztacenia Ustawicznego, Placwka Ksztacenia Praktycznego. W celu rejestracji oddziauKurs umiejtnoci zawodowych naley klikn przyciskDODAJ, znajdujcy si w grnej czci ekranu. Otworzy si okno rejestracji oddziau. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego (oddzia o tym typie mona wykaza od roku szkolnego 2019/2020) naley wskaza typu oddziau dodatkowegoKurs umiejtnoci zawodowych, a nastpnie uzupeni pola: Nazwa, Cz efektu ksztacenia zawd (zawody posiadajce umiejtno dodatkow wynikajce z obszarw ksztacenia zawodw wykazanych w RSPO), Umiejtno dodatkowa. Nastpnie naley skorzysta z przyciskuZAPISZw prawym dolnym rogu systemu. Po zapisaniu pojawi si komunikat: Operacja zakoczona pomylnie. Zarejestrowany oddzia pojawi si na licie oddziaw dodatkowych: Kursy kwalifikacyjne Od 1 wrzenia 2012 r. w szkoach prowadzcych ksztacenie zawodowe (tj. branowych,zasadniczych szkoach zawodowych, technikach i w szkoach policealnych) oraz wplacwkach ksztacenia ustawicznego, placwkach ksztacenia praktycznego oraz orodkach doksztacania idoskonalenia zawodowego mog by prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe, oktrych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy o systemie owiaty. Jeli w szkole lub placwce owiatowej s prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe naley zarejestrowa oddziay w celu wykazania uczestnikw tych kursw. W przypadku szk prowadzcych ksztacenie zawodowe zakres moliwych do wyboru obszarw ksztacenia uzaleniony jest od listy zawodw wprowadzonych w RSPO przez organ rejestrujcy, gdy zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Prawo owiatowe szkoy te mog prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodw, w ktrych ksztac, oraz w zakresie obszarw ksztacenia, do ktrych przypisane s te zawody. W przypadku placwek ksztacenia ustawicznego, placwek ksztacenia praktycznego oraz orodkw doksztacania i doskonalenia zawodowego dostpny jest peen zakres obszarw ksztacenia okrelony w rozporzdzeniu w sprawie klasyfikacji zawodw szkolnictwa zawodowego. Nastpnie naley skorzysta z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu. Turnus doksztacania teoretycznego modocianych pracownikw Szkoy/placwki, w ktrych mona rejestrowa oddzia Turnus doksztacania teoretycznego modocianych pracownikw: Branowa szkoa I stopnia, Branowa szkoa II stopnia, Technikum, Szkoa policealna, Centrum Ksztacenia Zawodowego CKZ. W celu rejestracji oddziauTurnus doksztacania teoretycznego modocianych pracownikw naley klikn przyciskDODAJ, znajdujcy si w grnej czci ekranu. Otworzy si okno rejestracji oddziau. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego (oddzia o tym typie mona wykaza od roku szkolnego 2019/2020) naley wskaza typu oddziau dodatkowegoTurnusy doksztacania teoretycznego modocianych pracownikw, nastpnie uzupeni pola: Nazwa, Zawd (zawody wynikajce z obszarw ksztacenia zawodw zarejestrowanych w RSPO). Nastpnie naley skorzysta z przyciskuZAPISZw prawym dolnym rogu systemu. Po zapisaniu pojawi si komunikat: Operacja zakoczona pomylnie. Zarejestrowany oddzia pojawi si na licie oddziaw dodatkowych: Kursy kwalifikacyjny w placwce doskonalenia nauczycieli W przypadku placwek doskonalenia nauczycieli do bazy danych SIO przekazywane s dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe osb, ktre ukoczyy kurs kwalifikacyjny w danej placwce. Na potrzeby rejestrowania osb, ktre ukoczyy kurs kwalifikacyjny naley dla kadego kursu zarejestrowa odrbny oddzia. W celu rejestracji oddziau kursu kwalifikacyjnego w placwce doskonalenia nauczycieli naley w module Oddziay dodatkowe, klikn przycisk DODAJ, znajdujcy si w grnej czci ekranu. Otworzy si okno rejestracji oddziau. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego 2018/2019 typ oddziau dodatkowego Kursy kwalifikacyjne w PDN zostanie wskazany automatycznie. W formularzu rejestracji oddziau oprcz wskazania roku szkolnego, na ktry oddzia jest rejestrowany oraz jego nazwy, w polu Kurs naley poda obszar, ktrego kurs dotyczy. Nazwa kursu powinna umoliwia atwe odnalezienie waciwego kursu na licie przy przypisywaniu do tego kursu nauczycieli, ktrzy go ukoczyli. Nastpnie naley skorzysta z przyciskuZAPISZw prawym dolnym rogu systemu. Po zapisaniu pojawi si komunikat: Operacja zakoczona pomylnie. Zarejestrowany oddzia pojawi si na licie oddziaw dodatkowych: Zajcia dla wychowankw z niepenosprawnoci intelektualn ze sprzonymi niepenosprawnociami, realizujcych IPET W orodku rewalidacyjno-wychowawczym istnieje moliwo wykazania zaj dla wychowankw z niepenosprawnoci intelektualn ze sprzonymi niepenosprawnociami, bdcych uczniami szk, ale realizujcych w orodku obowizek szkolny lub obowizek nauki wformie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. UWAGA: Od roku szkolnego 2020/2021, aby przypisa ucznia do IPET konieczne jest wczeniej zarejestrowanie uczniowi orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnegow zwizku z wystpowaniem niepenosprawnoci sprzonych, a jedn z niepenosprawnoci sprzonych musi by niepenosprawno: z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu znacznym W celu rejestracji oddziau zaj dla wychowankw z niepenosprawnoci intelektualn ze sprzonymi niepenosprawnociami, realizujcych IPET, naley klikn przycisk DODAJ ODDZIA, znajdujcy si w grnej czci ekranu. Otworzy si okno rejestracji oddziau. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego naley wskaza typ oddziau dodatkowego Zajcia dla wychowankw z niepenosprawnoci intelektualn ze sprzonymi niepenosprawnociami, realizujcych IPET oraz nazw oddziau. Pozalekcyjne zajcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym Od roku szkolnego 2018/2019 dane o uczszczaniu na pozalekcyjne zajcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym naley wykaza poprzez rejestracj oddziau dodatkowego Pozalekcyjne zajcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym, a nastpnie przypisania do niego uczniw biorcych udzia w zajciach. W celu rejestracji oddziau pozalekcyjnych zaj wychowawczych w szkole w podmiocie leczniczym naley klikn przycisk DODAJ, znajdujcy si w grnej czci ekranu. Otworzy si okno rejestracji oddziau. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego 2018/2019 naley wskaza typu oddziau dodatkowego Pozalekcyjne zajcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym oraz nazw oddziau. Nastpnie naley skorzysta z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu. Po zapisaniu pojawi si komunikat: Operacja zakoczona pomylnie. Zarejestrowane oddziay pojawi si na licie oddziaw dodatkowych: Oddziay czone Oddziay czone to oddziay midzyklasowe, w ktrych nauk realizuj rwnolegle uczniowie z rnych klas. Rejestracja oddziau czonego umoliwia tworzenie oddziaw czonych zdowolnych oddziaw podstawowych zarejestrowanych wdanej szkole. Nie ma ogranicze co do liczby oddziaw czonych wjeden oddzia czony w danej szkole. Oddzia, ktry uprzednio zosta wczony do jednego oddziau czonego, nie moe ju wej do kolejnego oddziau czonego. Nie ma moliwoci stworzenia oddziau czonego z oddziaw wchodzcych wskad rnych szk. Aby zarejestrowa oddzia czony naley w pierwszej kolejnoci zarejestrowa oddziay podstawowe, ktre maj by poczone (zakadka Oddziay podstawowe). Jeli czynnoci te zostay wykonane, moliwe jest stworzenie oddziau czonego. W celu rejestracji oddziau czonego naley klikn przycisk ODDZIAY znajdujcy si menu bocznym ekranu a nastpie naley wybra zakadk Dodatkowe i klikn w przycisk DODAJ. Po wybraniu przycisku DODAJ naley okreli typ oddziau: Oddziay czone, a nastpnie nazw danego oddziau czonego oraz oddziay, ktre ma zosta poczone. Musz by zaznaczone minimum dwa oddziay podstawowe, ktre bd wchodziy w skad oddziau czonego. UWAGA 1: Od roku szkolnego 2020/2021 mimo rnych cykli ksztacenia w szkole podstawowej gdy zarejestrowane s oddziay na poziomie wychowania przedszkolnego mona taki oddzia poczy z oddziaem klasy I z zachowaniem pozostaych warunkw dotyczcych specyfiki. UWAGA 2: W przypadku, gdy w organizacji nauczania w danej szkole przewidziano, e niektre zajcia (np. wychowanie fizyczne, nauka jzykw obcych) realizowane s wgrupach midzyoddziaowych, nie naley na potrzeby wykazania takiej sytuacji tworzy oddziaw czonych. UWAGA 3: Jeli w szkoach prowadzcych ksztacenie zawodowe funkcjonuj klasy, wktrych uczniowie ucz si rnych zawodw, nie naley tych klas wykazywa jako oddziaw czonych, lecz jako oddziay podstawowe o specyfice wielozawodowy. UWAGA 4: Nie mona czy w jeden oddzia czony rnych oddziaw tej samej klasy/semestru. czone mog by wycznie oddziay rnych klas/semestrw. UWAGA 5: Nie mona czy w jeden oddzia czony oddziaw posiadajcych rn specyfik podstawow. Po wprowadzeniu niezbdnych danych okno rejestracji oddziau czonego naley zapisa na pomoc przycisku ZAPISZ. Po zapisaniu formularza pojawi si komunikat potwierdzajcy poprawne zapisanie danych: Operacja zakoczona pomylnie. Nowo utworzony oddzia pojawi si na licie oddziaw dodatkowych. Przy pomocy pola Typ oddziau w grnej czci ekranu moliwe jest wyszukanie oddziau na licie po wybranym typie np. Zajcia rewalidacyjno-wychowawcze na licie pojawi si tylko wskazany typ oddziaw: Aby przywrci stan z widokiem na pen list oddziaw dodatkowych naley z podanych opcji wybra Wszystkie:

Oddzia podstawowy klasa wstpna rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 W ustawie Prawo owiatowe, wprowadzono przepisy, ktre umoliwi tworzenie klas wstpnych w szkoach ponadpodstawowych, w ktrych funkcjonuj oddziay dwujzyczne. W klasach wstpnych uczniowie przygotuj si do kontynuowania nauki w oddziaach dwujzycznych w placwkach. Po ukoczeniu klasy wstpnej, ucze w kolejnym roku szkolnym bdzie kontynuowa nauk w klasie I oddziau dwujzycznego w szkole, w ktrej uczszcza do klasy wstpnej. Oddzia podstawowy klasy wstpnej moliwy jest do rejestracji od roku szkolnego 2019/2020. Oddzia ten mona rejestrowa tylko w: Liceum oglnoksztaccym z 4-letnim cyklem ksztacenia, Technikum z 5-letnim cyklem ksztacenia, Bednarskiej Szkole Realnej z 4-letnim cyklem ksztacenia. Wskazany oddzia podstawowy moe mie tylko podbudow szkoy podstawowej oraz specyfik podstawow oglnodostpny. W oddziale klasy wstpnej mona zarejestrowa tylko nauczanie w jednym jzyku obcym. W oddziale klasy wstpnej wykazanej w Technikum nie s rejestrowane zawody. W celu rejestracji oddziau klasy wstpnej naley wybra zakadk oddziay Podstawowe. Nastpnie naley klikn przycisk DODAJ. Otworzy si nowe okno, w ktrym naley wprowadzi informacje o klasie wstpnej. Pola do uzupenienia: Rok szkolny: bdzie uzupeniony automatycznie po wybraniu odpowiedniego na licie oddziaw. Typ szkoy dla oddziau: rwnie bdzie uzupeniony automatycznie po wybraniu odpowiedniego typu placwki. Podbudowa: klasa wstpna moe mie tylko podbudow szkoy podstawowej. Klasa/semestr: naley wskaza Wstpna Opis: naley wypeni zgodnie z nomenklatur<