Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Dane o komputerach stanowią kolejną część informacji o wyposażeniu szkoły/placówki oświatowej, gromadzonych w SIO.

Do formularza należy wprowadzić dane o komputerach będących w posiadaniu szkoły oraz o rodzaju połączenia internetowego.

Dane wprowadza się do 10 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.

Możliwe jest wypełnienie danych za poprzedni i bieżący rok kalendarzowy.

Aby wprowadzić informacje dotyczące komputerów, należy kliknąć zakładkę Dane zbiorcze w menu bocznym, a następnie wybrać Komputery.

Otworzy się główna strona dotycząca wprowadzenia danych:

  • Przeznaczenie komputerów
  • Technologia łączy internetowych
  • Wiek komputerów
  • Informacja o bezprzewodowym dostępie do Internetu

okno z widokiem na zakładkę komputery

Przeznaczenie Komputerów

Aby zacząć wprowadzać dane dotyczące Przeznaczenia komputerów należy kliknąć przycisk DODAJ.

okno z widokiem na zakładkę komputery z oznaczonym przyciskiem dodaj

Po kliknięciu w przycisk DODAJ pojawi się formularz dotyczący komputerów będących w posiadaniu szkoły lub placówki oświatowej. Informacje o liczbie poszczególnych rodzajów komputerów należy wprowadzać poprzez kliknięcie myszką w okno, do którego wprowadza się dane.

widok formularza Dodaj przeznaczenie komputerów

Po wprowadzeniu danych i kliknięciu przycisku ZAPISZ.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie.

Po zapisaniu danych pojawi się okno podsumowujące wprowadzone dane dotyczące Przeznaczenia komputerów.

okno z widokiem na uzupełniony formularz z przeznaczeniem komputerów

Technologia łączy internetowych

Aby zacząć wprowadzać dane dotyczące Technologii łączy internetowych należy kliknąć przycisk DODAJ.

widok Okna Technologii łączy internetowych

Po kliknięciu w przycisk DODAJ pojawi się formularz dotyczący wprowadzenia informacji o technologiach łączy internetowych.

Informacje o technologiach łączy internetowych należy wprowadzać poprzez kliknięcie myszką w okno, do którego wprowadza się dane takie jak rodzaj łącza, przepustowość i liczbę łączy w danym rodzaju łącza.

Okno Dodaj informację o technologii łączy internetowych

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk ZAPISZ lub ZAPISZ i DODAJ NASTĘPNY, aby wprowadzić pozostałe dane.

Po wprowadzeniu danych i kliknięciu przycisku ZAPISZ.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie.

okno z widokiem na uzupełnionej zakładki technologia łączy internetowych

Wiek komputerów

Aby zacząć wprowadzać dane dotyczące Wiek komputerów należy kliknąć przycisk DODAJ.

widok okna Wiek komputerów

Po kliknięciu w przycisk DODAJ pojawi się formularz dotyczący wprowadzenia informacji o wieku komputerów.

Do wypełnienia są pola Wiek komputerów z podziałem na kategorie:

  • Komputery mające do 5 lat
  • Komputery mające powyżej 5 i do 10 lat
  • Komputery mające powyżej 10 lat

oraz Liczba komputerów.

formularz Dodaj informację o wieku komputerów

Po wybraniu jednej kategorii wiekowej komputerów można wybrać opcje ZAPISZ lub DODAJ NASTĘPNY, aby sprawniej wprowadzić wszystkie potrzebne dane.

Okno Dodaj informację o wieku komputerów

Po wprowadzeniu informacji o wieku komputerów należy zapisać formularz używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych zbiorczych dotyczących Komputerów:

Okno wiek komputerów z zapisanymi danymi

Informacja o bezprzewodowym dostępie do Internetu

Aby wykazać informacje dotyczącą „Możliwości korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową” w zakładce Informacja o bezprzewodowym dostępie do Internetu należy zaznaczyć informację TAK lub NIE:

Okno Dodaj informację o bezprzewodowym dostępie do Internetu

Po wykazaniu danych należy je zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ

Pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

okno z widokiem na uzupełnioną zakładkę informacja o bezprzewodowym dostępie do Internetu.