Instrukcje merytoryczne

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią:

  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.) , zwana dalej ustawą,
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporządzeniem.

Komputery

Dane o liczbie komputerów gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. c ustawy o systemie informacji oświatowej, według kategorii uszczegółowionych w § 3 pkt 4 lit. b i lit. c rozporządzenia. Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. b tiret czwarty rozporządzenia dane o komputerach przekazuje się do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu na koniec IV kwartału roku poprzedniego.

W tej sekcji należy wprowadzić dane o komputerach będących w posiadaniu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu.

Przeznaczenie komputerów. 

W poszczególnych kategoriach należy wykazać ogólną liczbę komputerów, a następnie z liczby ogółem liczbę komputerów przenośnych (nie należy w tym miejscu uwzględniać tabletów) i liczbę komputerów z dostępem do Internetu.

Z liczby komputerów przeznaczonych do celów dydaktycznych należy również wykazać liczbę komputerów znajdujących się w bibliotece szkolnej oraz liczbę komputerów dostępnych dla uczniów.

Technologia łączy internetowych.

Należy wykazać rodzaj dostępu do Internetu poprzez wybranie odpowiednich opcji z rozwijanej listy:

  • łącze radiowe,
  • łącze satelitarne,
  • łącze telefoniczne,
  • łącze telewizji kablowej,
  • łącze w technologii telefonii komórkowej,
  • światłowód.

Po wybraniu danego rodzaju łącza internetowego należy określić jego przepustowość. Dany typ posiadanego łącza internetowego należy wykazać tylko raz – w przypadku posiadania różnych przepustowości tego samego łącza należy wykazać największą przepustowość tego łącza.

Wiek komputerów. 

Komputery należy przyporządkować do odpowiedniej grupy biorąc pod uwagę ich rok produkcji. Nieistotna jest data nabycia komputera lub data przekazania komputera do placówki.

Do wypełnienia są pola Wiek komputerów z podziałem na kategorie:

– komputery mające do 5 lat

– komputery mające powyżej 5 i do 10 lat

– komputery mające powyżej 10 lat

oraz Liczba komputerów.

Informacja o bezprzewodowym dostępie do Internetu. 

Aby wykazać informację o bezprzewodowym dostępie do Internetu, należy zaznaczyć pole przy komunikacie: „Możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową”.