Instrukcje merytoryczne

Biblioteka

Powrót do listy

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.) , zwana dalej ustawą,
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporządzeniem.

Dane o wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. c ustawy, według kategorii uszczegółowionych w § 3 pkt 4 lit. d rozporządzenia. Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. b) tiret czwarty rozporządzenia dane te przekazuje się do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

W tej sekcji należy wykazać liczbę poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych („Zbiory biblioteczne”) oraz liczbę czytelników, według kategorii wiekowych („Kategorie wiekowe czytelników”).

W zakresie zbiorów bibliotecznych wyodrębnione zostały następujące kategorie danych:

 • książki o objętości poniżej 49 stron – wydawnictwa zwarte o objętości poniżej 49 stron nie wliczając okładki (dane uzupełniane począwszy od 31.12.2020 r.)
 • książki o objętości co najmniej 49 stron – wydawnictwa zwarte o objętości co najmniej 49 stron nie wliczając okładki,
 • książki i inne materiały na nośnikach elektronicznych w formatach tekstowych– publikacje tekstowe, w tym treści dydaktyczne (wraz z zestawami ćwiczeń przygotowanych na potrzeby nauczania przez nauczycieli) w formie plików w postaci alfanumerycznej zapisane na informatycznych nośnikach danych,
 • książki i inne materiały dydaktyczne na nośnikach elektronicznych w formatach dźwiękowych– nagrania dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej lub treści dydaktycznych wraz z zestawami ćwiczeń przygotowanymi na potrzeby nauczania zapisane na informatycznych nośnikach danych; mogą to być również inne materiały dźwiękowe służące celom dydaktycznym, w tym: słuchowiska, audycje, nagrania muzyczne itp.,
 • książki i inne materiały dydaktyczne na nośnikach elektronicznych w formatach audiowizualnych– wszystkie materiały audiowizualne (obraz i dźwięk w dowolnym formacie informatycznym) służące celom dydaktycznym, wraz z zestawami ćwiczeń, testami sprawdzającymi wiedzę lub opatrzone merytorycznym komentarzem, zapisane na informatycznych nośnikach danych[1],
 • dokumenty elektroniczne o dostępie lokalnym– dokumenty elektroniczne[2] dostępne w sieci lokalnej (LAN),
 • sieciowe zasoby elektroniczne– dokumenty elektroniczne udostępnione w sieci globalnej (WAN) (np. materiały biblioteczne, w tym materiały dydaktyczne, udostępnione na stronie internetowej szkoły lub biblioteki szkolnej),
 • materiały zdigitalizowane przez bibliotekę – tradycyjne materiały biblioteczne, drukowane lub rękopiśmienne (analogowe), przetworzone na formę cyfrową metodą skanowania lub fotografowania do postaci umożliwiającej wprowadzenie do komputera i publikację w sieci,
 • zestawy podręczników– kompletne zestawy podręczników do poszczególnych klas, o których mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.

W przypadku braku możliwości przyporządkowania książek do kategorii poniżej 49 stron i co najmniej 49 stron, proszę wykazać wszystkie książki w kategorii: książki o objętości co najmniej 49 stron.

Do korzystających z biblioteki szkolnej należy zaliczyć użytkowników zarejestrowanych w bibliotece, którzy w roku sprawozdawczym co najmniej raz skorzystali ze zbiorów i usług biblioteczno-informacyjnych biblioteki, tzn. wypożyczali materiały biblioteczne na zewnątrz, korzystali z czytelni, pracowni komputerowych, multimedialnych, usług informacyjnych, baz danych i katalogów itp.; korzystali z tych usług na terenie biblioteki lub poza nią (posiadają prawo dostępu do zdalnych usług biblioteki). Nie należy w tej kategorii wykazywać użytkowników, którzy mają automatycznie utworzone konto biblioteczne, jednak w okresie sprawozdawczym faktycznie nie korzystali z biblioteki w żaden z wymienionych wyżej sposobów; nie należy również zaliczać osób, które korzystały wyłącznie z innych niż biblioteczno-informacyjne usług biblioteki, np. spotkań autorskich, wystaw, lekcji bibliotecznych itp.

Kategorie wiekowe korzystających z biblioteki szkolnej:

 • do 6 lat,
 • od 7 do 9 lat,
 • od 10 do 14 lat,
 • od 15 do 19 lat,
 • powyżej 19 lat – zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz inne osoby.

[1] Informatycznym nośnikiem danych, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), jest materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej.

[2] Dokumentem elektronicznym, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), jest stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.