Instrukcje merytoryczne

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią:

  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.) , zwana dalej ustawą,
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporządzeniem.

SZKOŁA

Wychowanie do życia w rodzinie

Dane dotyczące wychowania do życia w rodzinie gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2ba ustawy. Przekazuje się je, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia w terminie do dnia 7 czerwca każdego roku kalendarzowego według stanu za rok szkolny, w którym są przekazywane.

W liczbie uczniów należy uwzględnić uczniów biorących udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, którzy w ciągu roku szkolnego uczestniczyli przynajmniej w połowie zajęć (wliczając usprawiedliwione nieobecności).

Od czerwca 2020 r. dane zbiorcze o wychowaniu do życia w rodzinie przekazywane będą w podziale na klasy i płeć.

Wydawanie posiłków

Średnia dzienna liczba posiłków wydanych przez stołówkę szkoły i placówki oświatowej w październiku, według rodzajów tych posiłków – w przypadku szkół i placówek oświatowych posiadających stołówki.

Dane o wydawanych posiłkach gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy oraz § 3 pkt 11 lit. b rozporządzenia. Dane o wydawanych posiłkach powinny być przekazane do 7 listopada i ilustrować średnią dzienną liczbę posiłków wydanych w październiku. Dane należy wypełnić raz dla danej szkoły/placówki lub jednostki złożonej i powinny one dotyczyć wszystkich posiłków wydawanych przez stołówkę, niezależnie od kategorii korzystających (uczniowie, nauczyciele, personel niepedagogiczny).

Należy wykazywać tylko posiłki wydawane przez stołówkę szkoły (placówki), prosimy nie wykazywać w zakładce „Wydawanie posiłków” cateringu z zewnątrz szkoły.

Dożywianie uczniów

Dane o dożywianiu uczniów gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy oraz § 3 pkt 11 lit. a rozporządzenia. Dane te dotyczą średniej dziennej liczby uczniów korzystających w październiku z posiłków organizowanych przez szkołę lub placówkę oświatową. Dane te powinny być przekazane do dnia 7 listopada każdego roku.

Należy najpierw wybrać rok szkolny, którego dotyczą dane, a następnie rodzaj posiłku i liczbę uczniów, którzy z niego korzystają. Należy wykazać liczbę uczniów korzystających z:

– śniadań,

– drugich śniadań/podwieczorków,

– obiadów,

– niepełnych obiadów,

– kolacji,

– z co najmniej jednego z wymienionych posiłków.

W pozycji „niepełny obiad” należy wykazać uczniów korzystających z pierwszego lub drugiego dania. W pozycji „co najmniej jeden z wymienionych posiłków” należy wykazać liczbę uczniów, którzy korzystają z któregokolwiek z wymienionych posiłków, inaczej mówiąc, chodzi o unikatową liczbę uczniów, którzy jedzą przynajmniej jeden posiłek.

Następnie dla każdego rodzaju posiłku należy wskazać, ilu uczniów korzysta z posiłku:

– pełnopłatnego,

– dofinansowanego lub

– refundowanego.

Za posiłek pełnopłatny należy uznać posiłek, za który uczeń płaci pełną stawkę ustaloną w danej szkole, dofinansowany to taki, za który uczeń płaci część ustalonej stawki, a posiłek refundowany to taki, za który uczeń nie ponosi opłaty.

UWAGA! Dane te wypełniają także szkoły i placówki nieposiadające stołówki, które np. korzystają z cateringu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Dane dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2a) i 2b) ustawy.

Przekazuje się je, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret trzeci rozporządzenia w terminie do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok szkolny.

Formy zajęć jakie można wprowadzić to:

– zajęcia rozwijające uzdolnienia,

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

– zajęcia logopedyczne,

– zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

– inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

– porady i konsultacje,

– klasa terapeutyczna,

– zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

– zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

– zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

– zindywidualizowana ścieżka kształcenia,

– warsztaty,

– warsztaty i szkolenia (w szkołach dla dorosłych).

UWAGA! W przypadku braku zarejestrowanych oddziałów podstawowych w roku szkolnym, za który wypełniane są dane nie ma możliwości wykazania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Pole klasa będzie nieaktywne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana dla wszystkich uczniów zgodnie z ich potrzebami, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 1591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Od danych za rok szkolny 2018/2019 przekazywanych do 10 października 2019 r. wyszczególnia się liczbę uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Korzystający ze świetlicy szkolnej

Dane dotyczące liczby uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej zbierane są na podstawie art. 8 pkt 2bb ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Dane wykazywane są wg stanu za poprzedni rok szkolny do 10 października każdego roku kalendarzowego (zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret szósty Rozporządzenia). Liczbę korzystających ze świetlicy podajemy według klas (oddziałów), do których uczęszczają uczniowie.

Należy wykazać liczbę uczniów korzystających z zajęć świetlicowych, które są zorganizowane dla uczniów, pozostających w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców (na wniosek rodziców) lub organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole (art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Należy uwzględnić tylko uczniów, którzy w ciągu roku szkolnego uzyskali frekwencję na zajęciach świetlicowych równą lub większą 50%, odnosząc się do wszystkich dni, w których odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w poprzednim roku szkolnym.  Sam fakt odnotowania na liście obecności przybycia ucznia na zajęcia świetlicowe oznacza, iż w danym dniu uczeń korzystał ze świetlicy, niezależnie od liczby godzin tam spędzonych.

JST

Pomoc materialna udzielana przez JST

Dane o pomocy materialnej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego gromadzone są na podstawie art. 9 pkt 2 lit. c ustawy. Przekazuje się je, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz § 31 ust. 1 pkt 5 lit. a tiret siódmy rozporządzenia, w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego za okres wrzesień-grudzień
i w terminie do dnia 10 października za okres styczeń – sierpień.

Sprawozdanie dotyczy pomocy materialnej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego uczniom na podstawie art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne), art. 90t ust. 1 ustawy o systemie oświaty (regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży) i art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty (rządowe programy wsparcia).

Dla zasiłków i stypendiów szkolnych należy najpierw wybrać rok i okres, którego dotyczy sprawozdanie, następnie wskazać typ szkoły i liczbę uczniów, którzy otrzymali stypendia lub zasiłki szkolne, osobno dla każdego przedziału wielkości pomocy materialnej udzielanej dla uczniów tego typu szkoły w danym okresie sprawozdawczym.

Liczba uczniów powinna odpowiadać liczbie decyzji o przyznanych stypendiach lub zasiłkach na dany okres. Jeżeli wydana została decyzja o cofnięciu stypendium, to nie należy wykazywać ucznia w SIO, natomiast, jeżeli wydana została decyzja o przyznaniu stypendium i uczeń pobierał stypendium np. za okres wrzesień-listopad i później jego sytuacja materialna się poprawiła, o czym powiadomiono organ prowadzący, który wydał decyzję wstrzymującą stypendium na dalsze miesiące – to takiego ucznia należy wykazać w SIO. Następnie tych uczniów należy przydzielić (w ramach określonego typu szkoły) do określonych przedziałów wielkości pomocy materialnej.

Przedziały te są następujące:

– mniejsze lub równe czterokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

– większe od czterokrotności i mniejsze lub równe dwunastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

– powyżej dwunastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Kwota ta wynosi obecnie 124 zł.

W okresie styczeń-sierpień należy uwzględnić tyko tych uczniów, którym w tym okresie wydano decyzje o przyznaniu stypendium po 1 stycznia tego roku. Nie należy wykazywać uczniów, którym wydano decyzje zmieniające bądź aneksowano decyzje o przyznaniu stypendium wydane w okresie wrzesień-grudzień poprzedniego roku.

W przypadku programów regionalnych, lokalnych i rządowych określa się tylko rodzaj programu, typ szkoły i liczbę uczniów z tego typu szkoły, którzy byli beneficjentami tego programu. Uczniowie zakwalifikowani do regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży powinni być wykazywani w SIO jeden raz w danym roku szkolnym.

Programy rządowe, których uczestników należy wykazywać w SIO to m.in.:

– Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. “Wyprawka szkolna” – program przyjmowany był rokrocznie i obowiązywał do końca 2019 r.

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – “Wyprawka Szkolna”
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1342)

– Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

Podstawa prawna:

  • Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227)

– Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021– program obowiązywał do końca 2021 r.

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr 50/2019 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 (Dz. U. z 2019 r. poz.1075)

– Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024

Podstawa prawna:

  • Uchwała nr 65/2022 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024 (Dz. U. z 2022 r. poz.850)

Wypełniając dane w SIO należy prawidłowo zaklasyfikować zasiłki szkolne oraz zasiłki losowe.

Zasiłek szkolny jest przyznawany na podstawie art.90c ust. 2 pkt.2 ustawy o systemie oświaty. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (art.90e ustawy o systemie oświaty).

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.).

Zasiłek losowy jest przyznawany zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024 (poprzedni program obowiązywał w latach 2019-2021).

Kwota zasiłku losowego wynosi 1000 zł jeśli rodzinie ucznia przyznano zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z póżn. zm.). W programie na lata 2019-2021 kwota zasiłku losowego wynosiła 500 zł lub 1000 zł w zależności od wysokości zasiłku celowego.