Instrukcje merytoryczne

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji o艣wiatowej (w skr贸cie SIO) stanowi膮:

  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.聽o systemie informacji o艣wiatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900, z p贸藕n. zm.) , zwana dalej ustaw膮,
  2. rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji o艣wiatowej oraz termin贸w przekazywania niekt贸rych danych do bazy danych systemu informacji o艣wiatowej聽(Dz.U. z 2019 r. poz. 1663), zwane dalej rozporz膮dzeniem.

SZKO艁A

Wychowanie do 偶ycia w rodzinie

Dane dotycz膮ce wychowania do 偶ycia w rodzinie gromadzone s膮 na podstawie art. 8 pkt 2ba ustawy. Przekazuje si臋 je, zgodnie z聽搂聽31 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporz膮dzenia w聽terminie do dnia 7 czerwca ka偶dego roku kalendarzowego wed艂ug stanu za rok szkolny, w kt贸rym s膮 przekazywane.

W liczbie uczni贸w nale偶y uwzgl臋dni膰 uczni贸w bior膮cych udzia艂 w zaj臋ciach wychowania do 偶ycia w rodzinie, kt贸rzy w ci膮gu roku szkolnego uczestniczyli przynajmniej w po艂owie zaj臋膰 (wliczaj膮c usprawiedliwione nieobecno艣ci).

Od czerwca 2020 r. dane zbiorcze o wychowaniu do 偶ycia w rodzinie przekazywane b臋d膮 w podziale na klasy i p艂e膰.

Wydawanie posi艂k贸w

艢rednia dzienna liczba posi艂k贸w wydanych przez sto艂贸wk臋 szko艂y i plac贸wki o艣wiatowej w聽pa藕dzierniku, wed艂ug rodzaj贸w tych posi艂k贸w 鈥撀w przypadku szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych posiadaj膮cych sto艂贸wki.

Dane o wydawanych posi艂kach gromadzone s膮 na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy oraz 搂 3 pkt 11 lit. b rozporz膮dzenia. Dane o wydawanych posi艂kach powinny by膰 przekazane do 7聽listopada i ilustrowa膰 艣redni膮 dzienn膮 liczb臋 posi艂k贸w wydanych w pa藕dzierniku. Dane nale偶y wype艂ni膰 raz dla danej szko艂y/plac贸wki lub jednostki z艂o偶onej i powinny one dotyczy膰 wszystkich posi艂k贸w wydawanych przez sto艂贸wk臋, niezale偶nie od kategorii korzystaj膮cych (uczniowie, nauczyciele, personel niepedagogiczny).

Nale偶y wykazywa膰 tylko posi艂ki wydawane przez sto艂贸wk臋 szko艂y (plac贸wki), prosimy nie wykazywa膰 w zak艂adce 鈥濿ydawanie posi艂k贸w鈥 cateringu z zewn膮trz szko艂y.

Do偶ywianie uczni贸w

Dane o do偶ywianiu uczni贸w gromadzone s膮 na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy oraz 搂 3 pkt 11 lit. a rozporz膮dzenia. Dane te dotycz膮 艣redniej dziennej liczby uczni贸w korzystaj膮cych w聽pa藕dzierniku z posi艂k贸w organizowanych przez szko艂臋 lub plac贸wk臋 o艣wiatow膮. Dane te聽powinny by膰 przekazane do dnia 7 listopada ka偶dego roku.

Nale偶y najpierw wybra膰 rok szkolny, kt贸rego dotycz膮 dane, a nast臋pnie rodzaj posi艂ku i liczb臋 uczni贸w, kt贸rzy z niego korzystaj膮. Nale偶y wykaza膰 liczb臋 uczni贸w korzystaj膮cych z:

鈥 艣niada艅,

鈥 drugich 艣niada艅/podwieczork贸w,

鈥 obiad贸w,

鈥 niepe艂nych obiad贸w,

鈥 kolacji,

鈥 z co najmniej jednego z wymienionych posi艂k贸w.

W pozycji 鈥瀗iepe艂ny obiad鈥 nale偶y wykaza膰 uczni贸w korzystaj膮cych z pierwszego lub drugiego dania. W pozycji 鈥瀋o najmniej jeden z wymienionych posi艂k贸w鈥 nale偶y wykaza膰 liczb臋 uczni贸w, kt贸rzy korzystaj膮 z kt贸regokolwiek z wymienionych posi艂k贸w, inaczej m贸wi膮c, chodzi o聽unikatow膮 liczb臋 uczni贸w, kt贸rzy jedz膮 przynajmniej jeden posi艂ek.

Nast臋pnie dla ka偶dego rodzaju posi艂ku nale偶y wskaza膰, ilu uczni贸w korzysta z posi艂ku:

鈥 pe艂nop艂atnego,

鈥 dofinansowanego lub

鈥 refundowanego.

Za posi艂ek pe艂nop艂atny nale偶y uzna膰 posi艂ek, za kt贸ry ucze艅 p艂aci pe艂n膮 stawk臋 ustalon膮 w聽danej szkole, dofinansowany to taki, za kt贸ry ucze艅 p艂aci cz臋艣膰 ustalonej stawki, a posi艂ek refundowany to taki, za kt贸ry ucze艅 nie ponosi op艂aty.

UWAGA! Dane te wype艂niaj膮 tak偶e szko艂y i plac贸wki nieposiadaj膮ce sto艂贸wki, kt贸re np.聽korzystaj膮 z聽cateringu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Dane dotycz膮ce pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole gromadzone s膮聽na聽podstawie art. 8 pkt 2a) i 2b) ustawy.

Przekazuje si臋 je, zgodnie z 搂 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret trzeci rozporz膮dzenia w terminie do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego wed艂ug stanu za poprzedni rok szkolny.

Formy zaj臋膰 jakie mo偶na wprowadzi膰 to:

鈥 zaj臋cia rozwijaj膮ce uzdolnienia,

鈥 zaj臋cia korekcyjno-kompensacyjne,

鈥 zaj臋cia logopedyczne,

鈥 zaj臋cia rozwijaj膮ce kompetencje emocjonalno-spo艂eczne,

鈥 inne zaj臋cia o charakterze terapeutycznym,

鈥 porady i konsultacje,

鈥 klasa terapeutyczna,

鈥 zaj臋cia rozwijaj膮ce umiej臋tno艣ci uczenia si臋,

鈥 zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze,

鈥 zaj臋cia zwi膮zane z wyborem kierunku kszta艂cenia i zawodu,

鈥 zindywidualizowana 艣cie偶ka realizacji obowi膮zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

鈥 zindywidualizowana 艣cie偶ka kszta艂cenia,

鈥 warsztaty,

鈥 warsztaty i szkolenia (w szko艂ach dla doros艂ych).

UWAGA!聽W przypadku braku zarejestrowanych oddzia艂贸w podstawowych w roku szkolnym, za kt贸ry wype艂niane s膮 dane nie ma mo偶liwo艣ci wykazania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Pole klasa b臋dzie nieaktywne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna mo偶e by膰 organizowana dla wszystkich uczni贸w zgodnie z ich potrzebami, na podstawie rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko艂ach i plac贸wkach (Dz.U. poz. 1591, z p贸藕n. zm.) oraz rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko艂ach i plac贸wkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i plac贸wce jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodzic贸w ucznia, dyrektora przedszkola, szko艂y lub plac贸wki, nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadz膮cych zaj臋cia z uczniem, piel臋gniarki 艣rodowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora s膮dowego, organizacji pozarz膮dowej, innej instytucji lub podmiotu dzia艂aj膮cych na rzecz rodziny, dzieci i m艂odzie偶y.

Od danych za rok szkolny 2018/2019 przekazywanych do 10 pa藕dziernika 2019 r. wyszczeg贸lnia si臋 liczb臋 uczni贸w posiadaj膮cych orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego.

Korzystaj膮cy ze 艣wietlicy szkolnej

Dane dotycz膮ce liczby uczni贸w korzystaj膮cych ze 艣wietlicy szkolnej zbierane s膮 na podstawie聽art. 8 pkt 2bbustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o艣wiatowej.

Dane wykazywane s膮 wg stanu za聽poprzedni rok szkolny聽do 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego (zgodnie z 搂 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret sz贸sty聽Rozporz膮dzenia). Liczb臋 korzystaj膮cych ze 艣wietlicy podajemy wed艂ug klas (oddzia艂贸w), do kt贸rych ucz臋szczaj膮 uczniowie.

Nale偶y wykaza膰 liczb臋 uczni贸w korzystaj膮cych z zaj臋膰 艣wietlicowych, kt贸re s膮 zorganizowane dla uczni贸w, pozostaj膮cych w szkole d艂u偶ej ze wzgl臋du na czas pracy rodzic贸w (na wniosek rodzic贸w) lub organizacj臋 dojazdu do szko艂y lub inne okoliczno艣ci wymagaj膮ce zapewnienia opieki w szkole (art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. 鈥 Prawo o艣wiatowe).

Nale偶y uwzgl臋dni膰 tylko uczni贸w, kt贸rzy w ci膮gu roku szkolnego uzyskali frekwencj臋 na zaj臋ciach 艣wietlicowych r贸wn膮 lub wi臋ksz膮 50%, odnosz膮c si臋 do wszystkich dni, w kt贸rych odbywa艂y si臋 zaj臋cia dydaktyczno-wychowawcze w poprzednim roku szkolnym.聽 Sam fakt odnotowania na li艣cie obecno艣ci przybycia ucznia na zaj臋cia 艣wietlicowe oznacza, i偶 w danym dniu ucze艅 korzysta艂 ze 艣wietlicy, niezale偶nie od liczby godzin tam sp臋dzonych.

JST

Pomoc materialna udzielana przez JST

Dane o pomocy materialnej udzielanej przez jednostki samorz膮du terytorialnego gromadzone s膮 na podstawie art. 9 pkt 2 lit. c ustawy. Przekazuje si臋 je, zgodnie z聽搂聽31 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz 搂聽31 ust. 1 pkt 5 lit. a tiret si贸dmy rozporz膮dzenia, w聽terminie do dnia 10 stycznia ka偶dego roku kalendarzowego za okres wrzesie艅-grudzie艅
i w聽terminie do dnia 10 pa藕dziernika za okres stycze艅 鈥 sierpie艅.

Sprawozdanie dotyczy pomocy materialnej udzielanej przez jednostki samorz膮du terytorialnego uczniom na podstawie art. 90c ust. 2 ustawy o systemie o艣wiaty (stypendia i zasi艂ki szkolne), art. 90t ust. 1 ustawy o systemie o艣wiaty (regionalne lub lokalne programy wyr贸wnywania szans edukacyjnych i wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m艂odzie偶y) i art. 90u ust. 1 ustawy o systemie o艣wiaty (rz膮dowe programy wsparcia).

Dla zasi艂k贸w i stypendi贸w szkolnych nale偶y najpierw wybra膰 rok i okres, kt贸rego dotyczy sprawozdanie, nast臋pnie wskaza膰 typ szko艂y i liczb臋 uczni贸w, kt贸rzy otrzymali stypendia lub zasi艂ki szkolne, osobno dla ka偶dego przedzia艂u wielko艣ci pomocy materialnej udzielanej dla uczni贸w tego typu szko艂y w danym okresie sprawozdawczym.

Liczba uczni贸w powinna odpowiada膰 liczbie decyzji o przyznanych stypendiach lub zasi艂kach na dany okres. Je偶eli wydana zosta艂a decyzja o cofni臋ciu stypendium, to nie nale偶y wykazywa膰 ucznia w SIO, natomiast, je偶eli wydana zosta艂a decyzja o przyznaniu stypendium i ucze艅 pobiera艂 stypendium np. za okres wrzesie艅-listopad i p贸藕niej jego sytuacja materialna si臋 poprawi艂a, o czym powiadomiono organ prowadz膮cy, kt贸ry wyda艂 decyzj臋 wstrzymuj膮c膮 stypendium na dalsze miesi膮ce 鈥 to takiego ucznia nale偶y wykaza膰 w SIO. Nast臋pnie tych uczni贸w nale偶y przydzieli膰 (w ramach okre艣lonego typu szko艂y) do okre艣lonych przedzia艂贸w wielko艣ci pomocy materialnej.

Przedzia艂y te s膮 nast臋puj膮ce:

鈥 mniejsze lub r贸wne czterokrotno艣ci kwoty, o kt贸rej mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o 艣wiadczeniach rodzinnych,

鈥 wi臋ksze od czterokrotno艣ci i mniejsze lub r贸wne dwunastokrotno艣ci kwoty, o kt贸rej mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o 艣wiadczeniach rodzinnych,

鈥 powy偶ej dwunastokrotno艣ci kwoty, o kt贸rej mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o 艣wiadczeniach rodzinnych.

Kwota ta wynosi obecnie 124 z艂.

W okresie stycze艅-sierpie艅 nale偶y uwzgl臋dni膰 tyko tych uczni贸w, kt贸rym w tym okresie wydano decyzje o przyznaniu stypendium po 1 stycznia tego roku. Nie nale偶y wykazywa膰 uczni贸w, kt贸rym wydano decyzje zmieniaj膮ce b膮d藕 aneksowano decyzje o przyznaniu stypendium wydane w okresie wrzesie艅-grudzie艅 poprzedniego roku.

W przypadku program贸w regionalnych, lokalnych i rz膮dowych okre艣la si臋 tylko rodzaj programu, typ szko艂y i liczb臋 uczni贸w z tego typu szko艂y, kt贸rzy byli beneficjentami tego programu. Uczniowie zakwalifikowani do regionalnych lub lokalnych program贸w wyr贸wnywania szans edukacyjnych i wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m艂odzie偶y powinni by膰 wykazywani w SIO jeden raz w danym roku szkolnym.

Programy rz膮dowe, kt贸rych uczestnik贸w nale偶y wykazywa膰 w SIO to m.in.:

鈥 Rz膮dowy program pomocy uczniom w 2019 r. 鈥淲yprawka szkolna鈥 鈥 program przyjmowany by艂 rokrocznie i obowi膮zywa艂 do ko艅ca 2019 r.

Podstawa prawna:

  • Uchwa艂a Nr 60/2019 Rady Ministr贸w z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rz膮dowego programu pomocy uczniom w 2019 r. 鈥 鈥淲yprawka Szkolna鈥
  • Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr臋cznik贸w i materia艂贸w edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1342)

鈥 Rz膮dowy program pomocy uczniom niepe艂nosprawnym w formie dofinansowania zakupu podr臋cznik贸w, materia艂贸w edukacyjnych i materia艂贸w 膰wiczeniowych w latach 2020鈥2022

Podstawa prawna:

  • Uchwa艂a nr 89/2020 Rady Ministr贸w z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rz膮dowego programu pomocy uczniom niepe艂nosprawnym w formie dofinansowania zakupu podr臋cznik贸w, materia艂贸w edukacyjnych i materia艂贸w 膰wiczeniowych w latach 2020鈥2022
  • Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w udzielania pomocy uczniom niepe艂nosprawnym w formie dofinansowania zakupu podr臋cznik贸w, materia艂贸w edukacyjnych i materia艂贸w 膰wiczeniowych w latach 2020鈥2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227)

鈥 Rz膮dowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasi艂ku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazd贸w terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zaj臋膰 opieku艅czych i zaj臋膰 terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021鈥 program obowi膮zywa艂 do ko艅ca 2021 r.

Podstawa prawna:

  • Uchwa艂a Nr 50/2019 Rady Ministr贸w z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Rz膮dowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasi艂ku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazd贸w terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zaj臋膰 opieku艅czych i zaj臋膰 terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021
  • Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasi艂ku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazd贸w terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zaj臋膰 opieku艅czych i zaj臋膰 terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 (Dz. U. z 2019 r. poz.1075)

鈥 Rz膮dowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasi艂ku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazd贸w terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zaj臋膰 opieku艅czych i zaj臋膰 terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022鈥2024

Podstawa prawna:

  • Uchwa艂a nr 65/2022 Rady Ministr贸w z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Rz膮dowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasi艂ku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazd贸w terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zaj臋膰 opieku艅czych i zaj臋膰 terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022鈥2024
  • Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasi艂ku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazd贸w terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zaj臋膰 opieku艅czych i zaj臋膰 terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022鈥2024 (Dz. U. z 2022 r. poz.850)

Wype艂niaj膮c dane w SIO nale偶y prawid艂owo zaklasyfikowa膰 zasi艂ki szkolne oraz zasi艂ki losowe.

Zasi艂ek szkolny jest przyznawany na podstawie art.90c ust. 2 pkt.2 ustawy o systemie o艣wiaty. Zasi艂ek szkolny mo偶e by膰 przyznany uczniowi znajduj膮cemu si臋 przej艣ciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (art.90e ustawy o systemie o艣wiaty).

Wysoko艣膰 zasi艂ku szkolnego nie mo偶e przekroczy膰 jednorazowo kwoty stanowi膮cej pi臋ciokrotno艣膰 kwoty, o kt贸rej mowa w art. 6, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z p贸藕n. zm.).

Zasi艂ek losowy jest przyznawany zgodnie z聽Rz膮dowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasi艂ku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazd贸w terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zaj臋膰 opieku艅czych i zaj臋膰 terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024聽(poprzedni program obowi膮zywa艂 w latach 2019-2021).

Kwota zasi艂ku losowego wynosi 1000 z艂 je艣li rodzinie ucznia przyznano zasi艂ek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z p贸偶n. zm.). W programie na lata 2019-2021 kwota zasi艂ku losowego wynosi艂a 500 z艂 lub 1000 z艂 w zale偶no艣ci od wysoko艣ci zasi艂ku celowego.