Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Poradnie – Inne opinie – Rejestracja

W formularzu należy wprowadzić informacje o innych opiniach wydanych przez poradnię.

Aby rozpocząć wprowadzanie innych opinii należy wybrać moduł Dane zbiorcze, a następnie Dane o działalności.

Na górze strony może być konieczne wybranie typu danych zbiorczych, które będą wypełniane. Aby uzupełnić dane o wydanych innych opiniach należy wybrać zakładkę Poradnie.

okno z widokiem na możliwość rejestracji innych opinii, z modułu dane zbiorcze i dane o działalności

Następnie należy wejść w kartę INNE OPINIE, wybrać rok szkolny, którego dotyczą wprowadzane dane i kliknąć DODAJ.

okno z widokiem na rejestrację innych opinii, po wskazaniu wybranego roku szkolnego

Pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wymagane dane:

Rodzaj opinii:

 • inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka
 • opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • opinia w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce
 • opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • opinia w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • opinia w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • opinia w sprawie przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy
 • opinia w sprawie spełniania obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą
 • opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego lub osoby, o której mowa w art. 191 § 21 – 23 Kodeksu pracy w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • opinia w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • opinia w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego

Grupa wiekowa:

 • Dziecko do 3 roku życia
 • Dziecko w wieku uprawniającym do objęcia wychowaniem przedszkolnym
 • Dziecko objęte rocznym, obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
 • Uczeń szkoły
 • Inna osoba

Liczba.

okno z widokiem na szczegóły rodzaju opinii

W przypadku wyboru grupy wiekowej UCZEŃ SZKOŁY pojawią się dodatkowe pola: TYP SZKOŁY i KLASA. okno z widokiem na szczegóły rodzaju opinii oraz grupy wiekowej

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku ZAPISZ na dole pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Można również wybrać opcję ZAPISZ i DODAJ NASTĘPNY. Wtedy uzupełniony formularz zostanie zapisany i automatycznie otworzy się nowe okno z formularzem do uzupełniania kolejnych danych.

okno z widokiem na zapisane rodzaje opinii w określonej grupie wiekowej oraz typie szkoły/klasy