Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Placówki oświatowo-wychowawcze – Rejestracja

Formularz jest wypełniany tylko przez placówki oświatowo-wychowawcze, tj.:

 • Pałac młodzieży,
 • Młodzieżowy dom kultury,
 • Ognisko pracy pozaszkolnej,
 • Międzyszkolny ośrodek sportowy,
 • Ogród jordanowski,
 • Pozaszkolna placówka specjalistyczna,
 • Szkolne schronisko młodzieżowe,
 • Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty,

Rejestrowane są dane dotyczące działalności placówki oświatowo-wychowawczej w zakresie liczby uczestników i liczby zajęć w poszczególnych formach i rodzajach zajęć w danym roku szkolnym.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dane przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny.

Aby wprowadzić Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej należy wejść w zakładkę Dane zbiorcze, wybrać Dane o działalności, a następnie w oknie głównym Dane zbiorcze dotyczące działalności podmiotów wybrać opcję Placówki oświatowo-wychowawcze.

Formularz należy wypełnić indywidualnie dla każdej placówki oświatowo-wychowawczej, dlatego też w przypadku placówek wchodzących w skład zespołów szkół i placówek w pierwszym oknie po wejściu do formularza należy wybrać podmiot, dla którego zostanie wypełniony formularz. W przypadku, gdy placówka oświatowo-wychowawcza jest samodzielna bezpośrednio otworzy się formularz Danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczej.

widok okna zakładki dane o działalności placówek oświatowo-wychowawczych

Po wybraniu placówki w pierwszej kolejności należy wskazać rok szkolny, którego będą dotyczyć przekazywane dane. Następnie należy wypełnić formularz poprzez wprowadzenie rodzajów zajęć prowadzonych przez placówkę oświatowo-wychowawczą. Aby dodać do formularza zajęcia należy skorzystać z przycisku DODAJ.

widok okna zakładki dane o działalności placówek oświatowo-wychowawczych z zaznaczoną możliwością wyboru roku szkolnego

Użycie przycisku DODAJ pozwoli wypełnić wiersz w tabeli. W kolumnach forma zajęć oraz rodzaj zajęć z rozwijalnych list należy wybrać odpowiednie zajęcia

Z listy forma zajęć można wybrać:

 • Zajęcia okazjonalne
 • Zajęcia okresowe
 • Zajęcia stałe

Z listy rodzaj zajęć można wybrać:

 • Informatyczne
 • Techniczne
 • Przedmiotowe
 • Artystyczne
 • Sportowe
 • Turystyczno-krajoznawcze
 • Inne

W pola liczba uczestników oraz liczba form zajęć należy ręcznie wprowadzić odpowiednie wartości.

widok formularza dodaj dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej

Formularz z uzupełnionymi danymi należy zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ lub ZAPISZ i DODAJ NASTĘPNY, aby uzupełnić kolejne dane.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat informujący o ich poprawnym zapisaniu: Operacja zakończona pomyślnie.

widok okna po zapisaniu danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczej