Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Dane o liczbie uczniów w poszczególnych typach szkół, objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym i programami pomocowymi, zbierane są w celach statystycznych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. c ustawy o SIO.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w SIO:

– dane przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego za okres styczeń-sierpień,

– dane przekazywane są do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego za okres wrzesień-grudzień.

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Pomoc materialna należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane zbiorcze, a następnie Inne.

ono z widokiem na zakładkę pomoc materialna

W prawym górnym rogu okna należy wybrać rok kalendarzowy za jaki będą wprowadzane dane.

okno z widokiem na pomoc materialną z oznaczonym rokiem kalendarzowym

Sprawozdanie można wprowadzić za dwa okresy:

– styczeń-sierpień,

– wrzesień-grudzień.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy rozpocząć użyciem przycisku DODAJ znajdującego się w prawym górnym rogu okna.

okno z widokiem na pomoc materialną z oznaczonym sprawozdaniem za okres styczeń-sierpień, rokiem szkolnym oraz przyciskiem dodaj

Po kliknięciu przycisku DODAJ pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane dotyczące:

– Formy pomocy,

– Typ szkoły,

– Przedział wielkości,

– Liczba uczniów,

okno z widokiem na dodaj pomoc materialną JST

Formy pomocy jakie można wprowadzić to:

– Stypendium szkolne,

– Zasiłek rodzinny,

– Pomoc w ramach programów tworzonych przez JST,

– Pomoc w ramach programów rządowych.

okno z widokiem na dodaj pomoc materialną JST z przykładowo uzupełnionymi danymi

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk ZAPISZ. W przypadku wprowadzenia kolejnych danych należy kliknąć w przycisk ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY.

okno z widokiem na dodaj pomoc materialną JST z oznaczonym przyciskiem zapisz i dodaj następny oraz zapisz

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Widok po wprowadzeniu danych:

okno z widokiem na wprowadzone dane w zakładce pomoc materialna