Uczniowie

Co oznacza komunikat: “Należy zakończyć przypisanie do oddziału podstawowego we wcześniejszym roku szkolnym”?

Komunikat informuje, że w poprzednim roku szkolnym nie zakończono danemu uczniowi przypisania do ubiegłorocznej klasy, co uniemożliwia dodanie go do klasy w aktualnym roku szkolnym.Należy w przypisaniu ucznia wybrać poprzedni rok szkolny i zmodyfikować ostatnie przypisanie do klasy, uzupełniając datę jego zakończenia czyli 31/08…r z zaznaczeniem odpowiedniego statusu.Dopiero ta czynność umożliwi poprawną rejestrację ucznia do aktualnej klasy w bieżącym roku szkolnym.

W przedszkolu mam dziecko, które spełnia “obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego”. Jak to zaznaczyć?

Aby zarejestrować “spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego“, dziecko musi być przypisane do oddziału podstawowego na poziomie „0” (do roku 2019/2020) lub “wychowanie przedszkolne” (od roku 2020/2021).A następnie w danych dziedzinowych ucznia zaznacza się w/w opcję.

Uczeń przebywa w szkole przyszpitalnej na okres 1 miesiąca, czy w szkole macierzystej należy wypisać z oddziału?

Nie, uczeń powinien być przypisany do oddziału podstawowego, do którego uczęszcza. Nie należy wykazywać przerwy w okresie nauki ucznia w oddziale.

Uczeń przebywa cały rok szkolny w szkole przyszpitalnej. Czy należy go wykazywać w oddziale w szkole macierzystej?

Jeżeli mają Państwo wiedzę, że uczeń przez cały rok szkolny nie wróci do szkoły macierzystej i będzie tylko w szkole przyszpitalnej, to wówczas wykazuje go tylko szkoła przyszpitalna.

Wychowankowi ORW z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zostało wydane nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Czy w tej sytuacji należy zakończyć pobyt, którego podstawą było orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Tak, należy zakończyć pobyt, którego podstawą było orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dodać nowy okres pobytu z podstawą orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, następnie przypisać do odpowiedniego oddziału.

Czy można wprowadzić zbiorczo kilku uczniom adres zamieszkania?

Co należy zarejestrować: adres aktualnego zamieszkania czy zameldowania?

Zgodnie z art. 13 i 14 ustawy, w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub nauką ucznia w szkole oraz zakładzie kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych, w SIO gromadzona jest informacja o miejscu zamieszkania ucznia. Przez miejsce zamieszkania ucznia należy rozumieć miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego). W szczególności w przypadku dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską miejscem zamieszkania jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).

Czy istnieje możliwość grupowego przypisania uczniów do oddziału?

Co oznacza przycisk “importuj” w module uczniowie?

Ta funkcjonalność służy do grupowej rejestracji danych identyfikacyjnych uczniów, których nie ma w systemie. Przydatna instrukcja:pomoc SIO tworzenie pliku csv oraz import danych

Czy można grupowo zgłosić uczniów do egzaminu?

Tak. Można postąpić zgodnie z instrukcją: pomoc SIO grupowe zgłoszenie do egzaminu

Kiedy mogę dodać naukę ucznia?

Nauka ucznia jest wymagana przy przypisaniach do oddziałów podstawowych i RW (Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze).  Przypisując ucznia tylko do WWR (Wczesne wspomaganie rozwoju), Grupa nauczania języka mniejszości, Oddział przygotowawczy, Kurs kwalifikacyjny nie wprowadza się Nauki ucznia w ogóle.

Czy uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zgody dyrektora szkoły: tzw. nauczanie domowe, powinien być przypisany do oddziału podstawowego?

Tak. Uczeń, któremu chcemy wykazać nauczanie domowe (dana dziedzinowa ucznia – Spełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą) najpierw musi być przypisany do oddziału podstawowego.

Uczeń w danym roku szkolnym realizuje obowiązek szkolny w szkole w Anglii. W naszej szkole wpisany jest do ewidencji oraz do księgi ucznia i będzie kontynuował naukę w przyszłym roku szkolnym. Jak ma być ujęty w systemie nowe SIO?

Uczniowi należy zamknąć naukę w roku szkolnym, w którym przestał chodzić do placówki, następnie w nauce ucznia wprowadzić okres realizowania obowiązku szkolnego z przyczyną nauki za granicą (w datę rozpoczęcia należy wpisać początek roku szkolnego, a jeśli uczeń wyjechał w trakcie roku to dzień następny po przerwaniu nauki). Datę zakończenia obowiązku szkolnego będzie można wprowadzić wtedy, kiedy realizowanie obowiązku szkolnego poprzez uczęszczanie do szkoły za granicą zostanie ukończone i status ucznia się zmieni.

Czy w zakładce POBYT umieścić tylko uczniów, którzy przebywają w grupach wychowawczych od poniedziałku do piątku czy również uczniów, którzy codziennie dojeżdżają do SOSW?

SOSW jest samo w sobie internatem. Pobyt wprowadza się jedynie uczniom przebywającym w SOSW na stałe. Zatem osobom dojeżdżającym na zajęcia nie wprowadza się pobytu, ponieważ nie przebywają w placówce na stałe.

Kiedy należy wprowadzić nauczanie indywidualne?

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe – indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Indywidualne nauczanie organizowane jest na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – szkoła nie wykazuje w SIO tych orzeczeń.W danych dziedzinowych ucznia należy wpisać faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia indywidualnego nauczania, np. 01.04.2019 (data rozpoczęcia) i 17.05.2019 (data zakończenia).
1 2 3 4 5 6 7