Uczniowie

Czy należy przypisać jedno dziecko do oddziału podstawowego i oddziału dodatkowego, jeśli jest w grupie podstawowej i ma zajęcia wczesnego wspomagania?

Jeśli dziecko jest wychowankiem Przedszkola oraz jeśli Przedszkole organizuje dla tego dziecka zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju to powinni Państwo przypisać to dziecko zarówno do odpowiedniego oddziału podstawowego, jak i do oddziału dodatkowego – wczesne wspomaganie rozwoju. Ponadto dziecku należy w zakładce ORZECZENIA/OPINIE zarejestrować opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.

Pytanie dotyczące pobytu w bursie wychowanków, którzy w danym roku szkolnym ukończyli szkołę. Czy w przypadku przypisania do bursy datą zakończenia pobytu ma być faktyczna data wyprowadzki czyli dzień, w którym uczniowie klas IV ukończyli szkołę, czy ostatni dzień danego roku szkolnego? W przypadku przypisania do szkoły za datę zakończenia nauki w przypadku absolwentów podajemy 31 sierpień (ostatni dzień danego roku szkolnego). Czy analogicznie można podać okres pobytu w bursie w przypadku absolwentów?

Należy wprowadzić faktyczną datę zakończenia pobytu w bursie, np. 26.04.2019r.

W jaki sposób można dodać internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (MOW,MOS,SOW,ORW)? Po wprowadzeniu uczniowi informacji o Internacie w Danych dziedzinowych pojawia się komunikat: “Wystąpiły błędy: – Nie można dodać danych dla podmiotu, w którego działalności na wskazany rok szkolny nie określono posiadania przez podmiot internatu”.

SOSW jest sam w sobie internatem (podobnie jest w przypadku MOW, MOS, SOW, ORW). Należy z poziomu SOSW wprowadzić uczniowi jedynie pobyt. W danych dziedzinowych nie wykazują Państwo tej informacji.

Jaki wprowadzić adres zamieszkania dziecku, które przez okres wakacyjny będzie uczęszczało do naszego przedszkola, a na stałe mieszka w Belgii?

Należy wskazać miejsce zamieszkania/przebywania ucznia w Polsce wybierając kolejno województwo, powiat, gminę, miejscowość.

Uczeń został adoptowany i związku z tym zmienił nazwisko i PESEL. Dotychczas posiadał orzeczenie, które próbuje ponownie wprowadzić. Jednak pojawia się komunikat: „Orzeczenie o takim samym typie, numerze, dacie wydania i numerze REGON poradni jest już przypisane do innego ucznia w innej placówce”. Dlaczego nie mogę wprowadzić tego orzeczenia skoro wprowadziłam zakończenie jego obowiązywania przy poprzednich danych ucznia?

W przypadku zmiany numeru PESEL ucznia, Poradnia powinna wydać nowe orzeczenie, na nowe dane identyfikacyjne.

W której rubryce pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinno się wpisać zajęcia rewalidacyjne, które są organizowane w naszej szkole dla dzieci z orzeczeniami?

W SIO nie wykazuje się zajęć rewalidacyjnych, zajęcia te wykazuje się tylko w obowiązkach nauczycieli.

Jak wykazać w oddziale przedszkolnym dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku?

Art. 31 ust. 3 Prawa oświatowego brzmi: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.”W SIO w oddziałach podstawowych można wykazać tylko dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

Uczeń jest przypisany do oddziału „wychowanie przedszkolne”. Chcę wykazać mu zajęcia dodatkowe. Czy jest to możliwe?

Nie. Uczniom przypisanym do oddziałów „wychowanie przedszkole” nie wykazują Państwo zajęć dodatkowych.

W jakiej sytuacji można usunąć adres zamieszkania ucznia?

Adres można usunąć jeśli w nauce ucznia ostatnią wykazaną informacją jest spełnianie obowiązku szkolnego/przedszkolnego. Nie można usunąć adresu jeśli uczeń był lub jest przypisany do oddziału.

Dla jakich oddziałów mogę przypisać ucznia bez wykazywania mu adresu zamieszkania?

Ucznia bez wpisanego adresu zamieszkania można przypisać do: oddziału wczesnego wspomagania rozwoju, IPET, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, międzyszkolnej grupy nauczania języka mniejszości, kursów umiejętności zawodowych, turnusu dokształcania, pozalekcyjnych zajęć wychowawczych zorganizowanych w podmiocie leczniczym.

Dlaczego nie mogę dodać dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim do oddziału o specyfikacji specjalnej?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578) § 2 ust 3. Przedszkoli specjalnych i oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych nie organizuje się dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Nie możemy zgłosić uczniów do egzaminu. Wyświetla się komunikat o konieczności złożenia wniosku o upoważnienie do SIO przez kierownika lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki.

Oznacza to, że w placówce nie ma nikogo upoważnionego z funkcją kierownika jednostki lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki. Aby móc zgłosić uczniów do egzaminu należy upoważnić kogoś z jedną z tych funkcji.

Kiedy zaznaczać opcję: “Korzystanie z internatu” w danych dziedzinowych ucznia?

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe – dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, może zorganizować internat. Opcję należy wypełnić, jeśli dany uczeń korzysta z internatu.

Komu powinno się zaznaczyć “korzystanie z internatu” w danych dziedzinowych ucznia?

Informację tę uzupełniają Państwo uczniom, którzy korzystają z internatu przypisanego do przynajmniej jednej z placówek w danym zespole/ jednostce złożonej, w której obecnie się uczą.

Czy uczniowi przypisanemu do oddziału dodatkowego „Oddział przygotowawczy” można wykazać dane dziedzinowe?

Dane dziedzinowe jakie można wykazać z poziomu przypisania ucznia do dodatkowego oddziału przygotowawczego to: – zakres korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego – dowożenie
1 2 3 4 5 6 7