Uczniowie

Czy jest możliwość grupowego zakończenia przypisania dzieci do oddziału?

Błędnie przypisałam ucznia do oddziału zamiast do IV A do IV B. Jak poprawnie usunąć żeby nie utracić danych ucznia?

Proszę w zakładce “PRZYPISANIA” – kliknąć w trzy kropki – Usuń. Następnie kliknąć w Dodaj przypisanie i uzupełnić dane, a następnie Zapisać.

Jeśli w przedszkolu dziecko zostało przypisane do oddziału podstawowego od 01.09.2019 r i to samo dziecko chcę przypisać do oddziału dodatkowego (rewalidacyjno-wychowawczego) do którego jednocześnie uczęszcza. Pojawia się komunikat: ,,Okres przypisania nie może nachodzić na przypisanie do oddziału podstawowego”. Czy to jest możliwe do wykonania?

Nie. Jeżeli dziecko ma zajęcia RW rewalidacyjno-wychowawcze to nie ma możliwości przypisania go do oddziału podstawowego. Dla takiego ucznia należy utworzyć tylko oddział dodatkowy.Natomiast jeśli dziecko ma zajęcia WWR – wczesnego wspomagania rozwoju to wtedy uczeń może mieć zarejestrowany oddział podstawowy i dodatkowy, ale tylko “0”, “poniżej 0” lub “wychowanie przedszkolne”.

Jak zarejestrować uczniów w klasie I do oddziału, skoro nie ma możliwości wyboru nowego roku szkolnego?

Dane w systemie SIO wprowadzamy na aktualny rok szkolny. Dane na nowy rok szkolny, można wprowadzać po 1 września danego roku.Dane należy wprowadzać w ciągu 7 dni od zmiany w stanie faktycznym.

W jaki sposób wprowadzić ucznia z obcojęzycznym imieniem i nazwiskiem?

Należy skorzystać np. z programu Microsoft Word i znaków specjalnych, a następnie skopiować nazwisko/imię do aplikacji SIO. Przydatna instrukcja:pomoc SIO rejestracja danych identyfikacyjnych ucznia ze znakiem obcojęzycznym

Jak przypisać dzieci z oddziału “0” z przedszkola do I klasy szkoły podstawowej?

W PRZEDSZKOLU należy uczniowi zakończyć przypisanie i naukę. Następnie zarejestrować go po danych identyfikacyjnych w SZKOLE PODSTAWOWEJ i wpisać naukę ucznia oraz przypisać do oddziału kl.I.

Jak przypisać ucznia do klasy drugiej, który od 1.09. przeniósł się do naszej szkoły a wcześniej mieszkał i uczył się za granicą?

Należy wprowadzić datę rozpoczęcia nauki z dniem 01.09. i przypisać go do kl. II.

Czy dla ucznia, który ukończył III klasę szkoły podstawowej zakończyć okres nauki (zakończenie I etapu edukacyjnego) i wznowić naukę ucznia w klasie IV (będzie to II etap edukacyjny)?

Nie. Okres nauki należy zakończyć w momencie, kiedy uczeń opuszcza szkołę. Ukończenie klasy III nie jest ukończeniem nauki w szkole.

W jaki sposób dokonać promocji ucznia?

W przypadku, kiedy uczeń otrzymał promocję do następnej klasy, należy zakończyć przypisanie do oddziału w danym roku szkolnym, zaznaczając status “otrzymał promocję”, następnie przypisać ucznia do oddziału w kolejnym roku szkolnym.

Co należy zrobić, gdy uczeń przerwał naukę w szkole?

W module Uczeń – wybrać ucznia z listy, następnie zakładka Przypisania – kliknąć w trzy kropki i wybrać Modyfikuj, wprowadzić datę zakończenia oraz wybrać odpowiedni status, zaznaczyć pole „czy zakończyć naukę ucznia z dniem zakończenia przypisania” lub zakończyć naukę w zakładce nauka ucznia.

Uczeń otrzymał promocję do klasy następnej, lecz 1 września zrezygnował z nauki w naszej szkole i przeszedł do innej. Co należy zaznaczyć, “otrzymał promocję”, czy “przerwał naukę”?

Jeśli uczeń otrzymał promocję i w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego złożył rezygnację z nauki w Państwa szkole, to należy mu zakończyć okres nauki z dniem 31 sierpnia i zaznaczyć “otrzymał promocję”.

Jaką datę należy wpisać w przypadku zakończenia szkoły przez ucznia?

Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach zaczyna się 1 września i kończy się 31 sierpnia.

Posiadamy ucznia spoza obwodu. Która szkoła powinna go zarejestrować: macierzysta czy ta do której przeszedł i uczy się obecnie?

Dziecko rejestruje wyłącznie ta placówka, do której aktualnie ono uczęszcza.

Do czego służy opcja “usuń ucznia”?

Przycisk “usuń ucznia” dedykowany jest wyłącznie dla omyłkowo zarejestrowanych uczniów w bazie danych.Np. uczeń zarejestrowany w szkole podstawowej, zamiast w przedszkolu w ramach tego samego zespołu lub nauczyciel zarejestrowany jako uczeń.

Jakie dzieci zakwalifikować do oddziału “poniżej 0” w placówkach wychowania przedszkolnego?

Oddziały “poniżej 0” można wykazać do roku 2019/2020 > W oddziałach przedszkolnych “poniżej 0” wykazuje się dzieci 3, 4, 5 letnie.Od roku szkolnego 2020/2021 zrezygnowano w SIO z dzielenia dzieci między oddziały “0” i “poniżej 0”. Należy tworzyć oddziały “wychowanie przedszkolne” i przypisywać do nich dzieci zgodnie ze stanem faktycznym. Rozróżnienie dzieci spełniających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne będzie możliwe na podstawie wieku.
1 2 3 4 5 6 7