Uczniowie

Podczas przypisania do oddziału pojawił się komunikat: „Okres przypisania nachodzi na inny okres przypisania”

Komunikat oznacza, że dla danego ucznia nie zostało zamknięte przypisanie do oddziału za poprzedni rok szkolny. Należy zastosować poniższe kroki: 1. wybrać ucznia z listy, 2. przejść do zakładki – PRZYPISANIA, 3. z listy wybrać poprzedni rok szkolny i kliknąć w trzy kropeczki, a następnie z listy wybrać Modyfikuj, 4. z listy proszę wybrać odpowiedni status zakończenia przypisania, 5. przypisać ucznia do następnego oddziału.

Uczeń został przypisany do błędnego oddziału. Jak mogę go ponownie przenieść do prawidłowego?

W takim przypadku należy usunąć błędne przypisanie. W module Uczeń – wybrać ucznia, w zakładce Przypisania – kliknąć w trzy kropki i wybrać Usuń. Po usunięciu błędnego przypisania, należy go przypisać do prawidłowego oddziału

Czy rejestrujemy uczniów z oddziałów przedszkolnych?

Tak, uczniów z oddziałów przedszkolnych należy wykazać w SIO.

Jaką datę należy wpisać uczniowi przy dacie rozpoczęcia uczęszczania do szkoły?

Data rozpoczęcia nauki – to data, kiedy dziecko pierwszy raz rozpoczęło naukę w Państwa szkole, zgodnie z dokumentacją.

Jak prawidłowo zarejestrować ucznia z dwuczłonowym nazwiskiem?

Ucznia z dwuczłonowym nazwiskiem należy wpisać z myślnikiem bez spacji, np. Kowalski-Nowak

Czy należy usunąć z aplikacji ucznia, który został skreślony z listy lub zrezygnował z nauki w ciągu roku?

Usuwanie danych dotyczy tylko osób, które zostały błędnie zarejestrowane. W przypadku uczniów, którzy zostali skreśleni lub rezygnują – należy w zakładce PRZYPISANIA, wprowadzić datę zakończenia, oraz wybrać status „Przerwał naukę”, zaznaczyć pole „czy zakończyć naukę ucznia z dniem zakończenia przypisania” lub zakończyć naukę w zakładce NAUKA UCZNIA.

Co oznacza opcja “Czy przedłużony okres nauki” w przypisaniu do oddziału podstawowego?

Dotyczy ona kształcenia specjalnego. Osoby, które posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym i nie radzą sobie z przyswojeniem programu edukacyjnego na dany rok szkolny mogą mieć przedłużoną edukację w danej klasie do: – max. 2 lat dla szkół podstawowych – do max. 1 rok dla wszystkich pozostałych placówek

Jak przypisać dziecko do odpowiedniej klasy?

Najpierw należy wprowadzić NAUKĘ UCZNIA na aktualny rok szkolny, a następnie dodać przypisanie do odpowiedniej klasy we wskazanym roku szkolnym.

Kiedy zaznaczyć opcję “przedłużony okres nauki”? Czy w roku szkolnym, w którym nastąpiło przedłużenie, czy też w następnym, w którym de facto jest ono konsumowane?

Opcję “przedłużony okres nauki” zaznaczamy w roku szkolnym, w którym nastąpiło przedłużenie, pojawia się wtedy status „nie podlega klasyfikacji rocznej”, co umożliwia przypisanie do oddziału nas tym samym poziomie.

Uczeń w klasie 3 otrzymał świadectwo i promocję do klasy wyższej – 4. W trakcie roku okazało się, że nie daje rady i został przeniesiony w trakcie roku do klasy niższej – 3. W jaki sposób go zapisać? Wyskakuje błąd – że chce go zapisać do oddziału na niższym poziomie?

W tego typu przypadkach należy skontaktować się bezpośrednio z Sekretariatem Departamentu Kształcenia Ogólnego, nr tel. 22 34 74 141 (z prośbą o połączenie z Wydziałem Efektów Kształcenia).

Komu zaznaczać “Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą” w danych dziedzinowych ucznia?

Opcję tą należy wypełnić, jeżeli uczeń spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zgody dyrektora szkoły (wydanej w formie decyzji administracyjnej) na taki tryb spełniania tego obowiązku zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. Chodzi tu wyłącznie o przypadki, kiedy dziecko jest uczone przez rodziców lub inne osoby, a świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły otrzymuje na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. Mówiąc językiem potocznym, chodzi o przypadki „nauczania domowego”. UWAGA: Opcji tej nie należy wybierać w stosunku do dzieci, którym przyznano nauczanie indywidualne, bowiem również wtedy, gdy nauczanie odbywa się w ich domu rodzinnym lub w innym miejscu poza szkołą, jest ono organizowane przez tę szkołę. Nie należy również wybierać tej opcji w przypadku dzieci, które realizują obowiązek szkolny w innej szkole niż szkoła z wyznaczonym obwodem.

Komu zaznaczać “Nauczanie indywidualne” w danych dziedzinowych ucznia?

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe – indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Indywidualne nauczanie organizowane jest na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – szkoła nie wykazuje w SIO tych orzeczeń.

Co oznacza komunikat: “Data zakończenia okresu nauki jest wcześniejsza od daty zakończenia ostatniego przypisania do oddziału w tym okresie nauki”?

Komunikat wskazuje, że w zakładce NAUKA UCZNIA – została tej osobie wprowadzona już data zakończenia uczęszczania w wybranym roku szkolnym, w którym chcą Państwo zakończyć przypisanie do oddziału. Należy zmodyfikować ten okres nauki i usunąć wprowadzoną datę zakończenia (kliknąć znak x) zapisując zmiany. Następnie przejść do PRZYPISAŃ i tu zakończyć uczniowi uczęszczanie do oddziału zaznaczając datę zakończenia i odpowiedni status.

Co oznacza komunikat: “Należy zakończyć przypisanie do oddziału podstawowego we wcześniejszym roku szkolnym”?

Komunikat informuje, że w poprzednim roku szkolnym nie zakończono danemu uczniowi przypisania do ubiegłorocznej klasy, co uniemożliwia dodanie go do klasy w aktualnym roku szkolnym. Należy w przypisaniu ucznia wybrać poprzedni rok szkolny i zmodyfikować ostatnie przypisanie do klasy, uzupełniając datę jego zakończenia czyli 31/08…r z zaznaczeniem odpowiedniego statusu. Dopiero ta czynność umożliwi poprawną rejestrację ucznia do aktualnej klasy w bieżącym roku szkolnym.

W przedszkolu mam dziecko, które spełnia “obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego”. Jak to zaznaczyć?

Aby zarejestrować “spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego“, dziecko musi być przypisane do oddziału podstawowego na poziomie „0” (do roku 2019/2020) lub “wychowanie przedszkolne” (od roku 2020/2021). A następnie w danych dziedzinowych ucznia zaznacza się w/w opcję.
1 2 3 4 5 6 7