Uczniowie

W trakcie trwania roku szkolnego uczeń zmienił oddział – jak wprowadzić zmianę?

W module Uczeń – wybrać ucznia z listy, następnie w zakładce PRZYPISANIA – kliknąć w trzy kropki i wybrać Modyfikuj, wprowadzić datę zakończenia, oraz wybrać status „Przerwał naukę”. Po poprawnym przerwaniu nauki należy przypisać ucznia do nowego oddziału.

Jak przypisać ucznia do klasy I w Szkole Podstawowej uczęszczającego do oddziału “0” w poprzednim roku szkolnym?

Do roku 2019/2020 > jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału „poniżej 0” lub „0” w Szkole Podstawowej i kontynuował naukę w tej szkole w oddziale na poziomie wyższym niż „0” to należy: 1. zakończyć przypisanie do oddziału „poniżej 0” lub „0”, 2. zakończyć okres nauki ucznia (będzie to zakończenie danego etapu edukacji), 3. wznowić naukę ucznia (będzie to rozpoczęcie I etapu edukacyjnego), 4. przypisać ucznia do oddziału podstawowego na poziomie wyższym niż „0”.

Podczas przypisania do oddziału pojawił się komunikat: „Okres przypisania nachodzi na inny okres przypisania”

Komunikat oznacza, że dla danego ucznia nie zostało zamknięte przypisanie do oddziału za poprzedni rok szkolny.Należy zastosować poniższe kroki: 1. wybrać ucznia z listy, 2. przejść do zakładki – PRZYPISANIA, 3. z listy wybrać poprzedni rok szkolny i kliknąć w trzy kropeczki, a następnie z listy wybrać Modyfikuj, 4. z listy proszę wybrać odpowiedni status zakończenia przypisania, 5. przypisać ucznia do następnego oddziału.

Uczeń został przypisany do błędnego oddziału. Jak mogę go ponownie przenieść do prawidłowego?

W takim przypadku należy usunąć błędne przypisanie. W module Uczeń – wybrać ucznia, w zakładce Przypisania – kliknąć w trzy kropki i wybrać Usuń. Po usunięciu błędnego przypisania, należy go przypisać do prawidłowego oddziału

Czy rejestrujemy uczniów z oddziałów przedszkolnych?

Tak, uczniów z oddziałów przedszkolnych należy wykazać w SIO.

Jaką datę należy wpisać uczniowi przy dacie rozpoczęcia uczęszczania do szkoły?

Data rozpoczęcia nauki – to data, kiedy dziecko pierwszy raz rozpoczęło naukę w Państwa szkole, zgodnie z dokumentacją.

Jak prawidłowo zarejestrować ucznia z dwuczłonowym nazwiskiem?

Ucznia z dwuczłonowym nazwiskiem należy wpisać z myślnikiem bez spacji, np. Kowalski-Nowak

Czy należy usunąć z aplikacji ucznia, który został skreślony z listy lub zrezygnował z nauki w ciągu roku?

Usuwanie danych dotyczy tylko osób, które zostały błędnie zarejestrowane. W przypadku uczniów, którzy zostali skreśleni lub rezygnują – należy w zakładce PRZYPISANIA, wprowadzić datę zakończenia, oraz wybrać status „Przerwał naukę”, zaznaczyć pole „czy zakończyć naukę ucznia z dniem zakończenia przypisania” lub zakończyć naukę w zakładce NAUKA UCZNIA.

Co oznacza opcja “Czy przedłużony okres nauki” w przypisaniu do oddziału podstawowego?

Dotyczy ona kształcenia specjalnego. Osoby, które posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym i nie radzą sobie z przyswojeniem programu edukacyjnego na dany rok szkolny mogą mieć przedłużoną edukację w danej klasie do: – max. 2 lat dla szkół podstawowych – do max. 1 rok dla wszystkich pozostałych placówek

Jak przypisać dziecko do odpowiedniej klasy?

Najpierw należy wprowadzić NAUKĘ UCZNIA na aktualny rok szkolny, a następnie dodać przypisanie do odpowiedniej klasy we wskazanym roku szkolnym.

Kiedy zaznaczyć opcję “przedłużony okres nauki”? Czy w roku szkolnym, w którym nastąpiło przedłużenie, czy też w następnym, w którym de facto jest ono konsumowane?

Opcję “przedłużony okres nauki” zaznaczamy w roku szkolnym, w którym nastąpiło przedłużenie, pojawia się wtedy status „nie podlega klasyfikacji rocznej”, co umożliwia przypisanie do oddziału nas tym samym poziomie.

Uczeń w klasie 3 otrzymał świadectwo i promocję do klasy wyższej – 4. W trakcie roku okazało się, że nie daje rady i został przeniesiony w trakcie roku do klasy niższej – 3. W jaki sposób go zapisać? Wyskakuje błąd – że chce go zapisać do oddziału na niższym poziomie?

W tego typu przypadkach należy skontaktować się bezpośrednio z Sekretariatem Departamentu Kształcenia Ogólnego, nr tel. 22 34 74 141 (z prośbą o połączenie z Wydziałem Efektów Kształcenia).

Komu zaznaczać “Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą” w danych dziedzinowych ucznia?

Opcję tą należy wypełnić, jeżeli uczeń spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zgody dyrektora szkoły (wydanej w formie decyzji administracyjnej) na taki tryb spełniania tego obowiązku zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. Chodzi tu wyłącznie o przypadki, kiedy dziecko jest uczone przez rodziców lub inne osoby, a świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły otrzymuje na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. Mówiąc językiem potocznym, chodzi o przypadki „nauczania domowego”.UWAGA: Opcji tej nie należy wybierać w stosunku do dzieci, którym przyznano nauczanie indywidualne, bowiem również wtedy, gdy nauczanie odbywa się w ich domu rodzinnym lub w innym miejscu poza szkołą, jest ono organizowane przez tę szkołę. Nie należy również wybierać tej opcji w przypadku dzieci, które realizują obowiązek szkolny w innej szkole niż szkoła z wyznaczonym obwodem.

Komu zaznaczać “Nauczanie indywidualne” w danych dziedzinowych ucznia?

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe – indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Indywidualne nauczanie organizowane jest na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – szkoła nie wykazuje w SIO tych orzeczeń.

Co oznacza komunikat: “Data zakończenia okresu nauki jest wcześniejsza od daty zakończenia ostatniego przypisania do oddziału w tym okresie nauki”?

Komunikat wskazuje, że w zakładce NAUKA UCZNIA – została tej osobie wprowadzona już data zakończenia uczęszczania w wybranym roku szkolnym, w którym chcą Państwo zakończyć przypisanie do oddziału.Należy zmodyfikować ten okres nauki i usunąć wprowadzoną datę zakończenia (kliknąć znak x) zapisując zmiany. Następnie przejść do PRZYPISAŃ i tu zakończyć uczniowi uczęszczanie do oddziału zaznaczając datę zakończenia i odpowiedni status.
1 2 3 4 5 6 7