Nauczyciele

Co zrobić, jeśli przy nowo zarejestrowanym nauczycielu pojawia się komunikat „Nauczyciel niezweryfikowany w PESEL”?

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w nieodpowiednie pola, wprowadzone więcej niż jedno imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela.

Co w przypadku gdy nauczyciel od 2016 roku nie jest czynnym nauczycielem ponieważ przeszedł na emeryturę?

W takim przypadku należy zaznaczyć nauczycielowi zakończenie umowy o pracę.

W etykiecie zatrudnienia wyświetla się na czerwono informacja o “Umowa zawiera niespójności”. O czym to świadczy?

Etykieta podświetlona na czerwono, z informacją “Umowa zawiera niespójności” świadczy o braku danych dotyczących zarejestrowanej ostatnio umowy. Brak lub niezgodność danych może dotyczyć: wprowadzonych wartości w tygodniowym wymiarze zajęć lub brak uzupełnionych obowiązków do tej umowy. Należy te dane sprawdzić i uzupełnić.

Nie można wprowadzić przyszłej daty zakończenia umowy. Kalendarz jest aktywny tylko do dnia bieżącego.

Tak. Jest to poprawne działanie programu. Datę zakończenia umowy należy wprowadzić dopiero po upływie tego okresu. W programie nie można wprowadzić dat “przyszłych”.

W systemie pojawia się informacja na czerwono: “Obowiązki nie wypełniają całego roku szkolnego 2017/2018 w ramach umowy”. Co oznacza?

Komunikat wyświetlany na czerwono stanowi informację dla użytkownika o braku wypełnienia obowiązków lub ich niezgodności co do rozdzielonych godzin wykazanych w tygodniowym wymiarze zajęć, względem danego  zatrudnienia. Należy zweryfikować wprowadzone obowiązki tego nauczyciela w danym roku szkolnym i dokonać ich prawidłowego uzupełnienia. Wyjątek stanowią tutaj aktualnie wprowadzone nieobecności danego nauczyciela (o których mowa w instrukcji merytorycznej: Instrukcja merytoryczna dotyczącza danych nauczyciela), które są zwolnione od rejestracji obowiązków.

Mam wprowadzony staż ogólny 30 lat a wyskakuje komunikat “Urlop dla poratowania zdrowia dostępny jest dla nauczycieli ze stażem pedagogicznym większym lub równym 7 lat.” Jak to dodać?

Komunikat pojawia się ponieważ nie został uzupełniony staż pedagogiczny w danych dziedzinowych tego nauczyciela. Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości lat stażu pedagogicznego – dane dotyczące nieobecności będą mogły być zapisane.

Co oznacza błąd w modyfikacji zatrudnienia: “Okres pomiędzy datą rozpoczęcia umowy a datą zakończenia umowy nie jest w całości wypełniony przez okresy tygodniowych wymiarów zajęć.”

Komunikat wskazuje na brak uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć dla zarejestrowanej umowy u tej osoby. Należy to uzupełnić aby móc zakończyć zatrudnienie.

Z jaką datą należy wprowadzić uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela?

Należy wprowadzić datę uzyskania dokumentu świadczącego o awansie, który jest podstawą do roszczeń z tytułu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.

Nauczyciel ma wykazaną nieobecność np. od 1 września roku szkolnego do 30 czerwca. Tygodniowy wymiar zajęć jest uzupełniony. Jednak czerwona etykieta wskazuje, że umowa zawiera niespójności.

W takim przypadku w danym roku szkolnym, w polu OBOWIĄZEK należy wybrać datę rozpoczęcia: 1 lipca oraz datę zakończenia: 31 sierpnia i wprowadzić typ obowiązku: inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia, a w obowiązku: brak obowiązku w arkuszu organizacyjnym. Poniżej w “liczbie godzin obowiązku” należy wykazać taką samą liczbę, jaka jest podana w tygodniowym wymiarze zajęć.

Co oznacza przycisk “importuj” w module nauczyciele?

Ta funkcjonalność służy do grupowej rejestracji danych identyfikacyjnych nauczycieli, których nie ma w systemie. Przydatna instrukcja: Instrukcja tworzenia pliku csv i importu danych identyfikacyjnych do systemu SIO

Jak zarejestrować tygodniowy wymiar zajęć, który uległ zmianie w trakcie roku szkolnego?

W przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna (zgodnie z art. 42 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela), należy wpisać wartość uśrednioną – faktyczną liczbę godzin z umowy. W przypadku, gdy nauczyciel otrzyma aneks do umowy, na mocy którego zostaną mu przydzielone dodatkowe godziny, np. godziny nauczania indywidualnego, należy zmodyfikować tygodniowy wymiar zajęć poprzez wprowadzenie daty zakończenia dla pierwotnego wymiaru zajęć i dodanie nowego wymiaru zajęć z wykazaniem godzin ponadwymiarowych i podaniem okresu, na jaki te godziny zostały przydzielone do realizacji.

Jaką datę należy wpisać w rubryce: data uzyskania, która znajduje się w wykształceniu?

Należy wpisać datę uzyskania dyplomu, która jest widoczna na dyplomie.

Nauczyciel miał umowę na czas określony od 1 stycznia do 31 sierpnia i następną od 1 września do końca danego roku. Jak ująć to w sprawozdaniach?

Jeśli jedna umowa zakończona jest z dniem 31.08 danego roku a druga aktywna jest od 01.09 to w tym przypadku sprawozdanie za okres styczeń - sierpień wykazuje si...
Jeśli jedna umowa zakończona jest z dniem 31.08 danego roku a druga aktywna jest od 01.09 to w tym przypadku sprawozdanie za okres styczeń – sierpień wykazuje się dla umowy aktywnej w tym okresie, a sprawozdanie roczne należy wykazać w dwóch osobnych wpisach: a) dla umowy już zamkniętej z dniem 31.08. – jedno; b) dla umowy aktywnej od 01.09. – drugie.

Jakie nieobecności nie powinny być rejestrowane w SIO?

W nieobecnościach nie należy wykazywać urlopów okolicznościowych i opieki nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu Pracy lub art. 67e ustawy Karta Nauczyciela – analogicznie jak nie wykazujemy urlopu wypoczynkowego. Proszę wykazywać nieobecności zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

Czy należy wykazać nagrodę jubileuszową?

Tak. Nagrodę jubileuszową należy wykazać ją jako element wynagrodzenia w roku w którym była wypłacona.
1 2 3 4