Nauczyciele

Czy mamy wykazywać w SIO dzieci oraz nauczycieli, którzy korzystają z dotacji UE?

W SIO wykazują Państwo wszystkie dzieci w oddziałach i wszystkich nauczycieli.

Gdzie wykazać godziny doraźnych zastępstw? Czy wystarczy wykazać je w wynagrodzeniu?

Godziny doraźnych zastępstw należy wykazać tylko w wynagrodzeniu.

Nauczyciel zatrudniony jest na 23/24 (ma łączone pensum) nie ma godzin ponadwymiarowych. Otrzymał za innego nauczyciela 8 godz. doraźnych zastępstw. Czy godziny te należy nanieść, jako zwiększony wymiar zajęć?

Nie wykazuje się w SIO doraźnych zastępstw w obowiązkach nauczycieli.

Gdzie trzeba wpisać nauczycielowi – dyrektorowi szkoły studia podyplomowe potwierdzające kwalifikacje do kierowania szkołą

W SIO nie wykazuje się kierunku ukończonych przez nauczyciela studiów podyplomowych. W zakładce “Ukończone formy kształcenia” są do wyboru z listy studia podyplomowe nadające kwalifikacje.

Jak wpisać wymiar etatu, pensum i przydział obowiązków nauczycielowi, który z uwagi na swoją niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym zgodnie z przepisami od 1 września 2018 r. ma 16/16?

Nauczyciel powinien mieć wykazane 16 godzin faktycznie realizowanego obowiązku z podaniem nauczanego przedmiotu (w polu pensum: 18) i następnie 2 godziny w następujący sposób: “Typ obowiązku” – “inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia”; “Obowiązek” – “obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 42a ust. 1a KN”.Podsumowując: Wymiar etatu: 18/18 Faktyczny obowiązek: 16/18 Obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 42a ust. 1a KN: 2/18

Jak wpisać obowiązek nauczyciela – język polski z obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy oraz zajęcia wyrównawcze z obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy?

Obowiązek – język polski z obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy – prosimy wykazać jako język polski, w przedmiotach ogólnokształcących;zajęcia wyrównawcze z obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy – prosimy wykazać jako zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (w typie obowiązku: “pozostałe”).

Nauczyciel uzyskał w dniu 29.06.2013r. kwalifikacje do nauczania języka kaszubskiego. Po wpisaniu w.w. daty znika opcja wyboru: “język mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego”.

Ten rodzaj kwalifikacji jest dostępny w SIO od roku 2017/2018, wcześniejszych dat się nie wprowadza.

Kiedy należy wybrać etap edukacyjny „nie dotyczy” w obowiązkach nauczyciela?

W etapie edukacyjnym wybieramy “nie dotyczy”, gdy obowiązek nie jest realizowany w danej klasie, np. nauczanie indywidualne, zajęcia korekcyjne itp.

Czy w obowiązkach nauczycieli powinno się wykazywać zajęcia rewalidacyjne?

Tak, w obowiązkach nauczyciela należy wykazać zajęcia rewalidacyjne w kategorii “pozostałe”.

Co oznacza data przeniesienia umowy?

W przypadku przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szkoły na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela należy wprowadzić datę przeniesienia umowy. Dotyczy to tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Data przeniesienia nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia umowy oraz od daty rozpoczęcia działalności szkoły/ placówki. Jeśli data rozpoczęcia umowy jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności szkoły/placówki oraz podstawą prawną zatrudnienia nauczyciela jest mianowanie system będzie wymagać wprowadzenia daty przeniesienia.W innych przypadkach data przeniesienia nie jest wymagana.

Jak wykazać nauczycielowi doradztwo zawodowe?

Należy wybrać: obowiązki nauczycieli nieprzedmiotowców w szkołach i placówkach oświatowych, a następnie: obowiązki nauczyciela doradcy zawodowego.

Czy w SIO należy wykazać wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego?

Od 2019 r. wykazywane jest również wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego (ferie zimowe i letnie) to tzw. średnia urlopowa. Ogólne zasady naliczania oraz wypłaty wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego uregulowane są w art. 67 ustawy – Karta Nauczyciela, który w ust. 1 stanowi, że za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował. Tę ogólną zasadę odzwierciedla, wydane na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 67 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z późn. zm.).Przypominamy, że świadczenie urlopowe określone w art. 53 ust. 1a ustawy Karta Nauczyciela nie jest składnikiem wynagrodzenia średniego i nie jest wykazywane w SIO.

Jak w obowiązkach wpisać nauczycielowi zajęcia wczesnego wspomagania?

Nauczycielowi, który prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju należy wykazać w typie obowiązku: “pozostałe”, a w polu obowiązek: “wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.Ten rodzaj obowiązku możliwy jest do wprowadzenia od 1 września 2019 roku.

Nauczyciel jest stażystą od 01.09.2022 r. Chcąc zaznaczyć stopień awansu zawodowego należy wpisać datę uzyskania stopnia awansu. Jaką datę należy wpisać?

Jako datę uzyskania stopnia awansu zawodowego w tym przypadku należy wybrać 1 września 2022 r.

Nauczyciel ma dwie umowy. Chcę w każdej umowie zaznaczyć inny stopień awansu, ale nie da się tego zrobić. Jeżeli wpisuje jeden stopień awansu np. dyplomowany, to wyskakuje mi on też przy drugiej umowie.

Nie wprowadza się awansu dla dwóch umów. Awans wykazuje się tylko jeden, ten najwyższy, jaki na tą chwilę dany nauczyciel posiada.