Nauczyciele

Jak wprowadzić w polu “Obowiązki” – obowiązki nauczyciela wspomagającego?

Nauczycielowi wspomagającemu jako obowiązek należy podać: obowiązki nauczycieli nieprzedmiotowców – nauczyciel współorganizujący kształcenie.

Jak wykazać obowiązek nauczyciela oligofrenopedagoga?

Prosimy o wskazanie obowiązku zgodnego z arkuszem organizacyjnym. W zakładce Obowiązek są do wyboru różne typy obowiązków – np. dla nauczycieli nieprzedmiotowców lub pozostałe – prosimy wybrać obowiązek odpowiadający zakresowi prowadzonych zajęć przez Państwa nauczyciela.Instrukcja rejestracji tygodniowego wymiaru zajęć i obowiązków nauczycielaNatomiast kwalifikacje nauczyciela oligofrenopedagoga, tyflopedagoga itd. należy wykazać w rubryce „Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska” poprzez wybranie odpowiedniej grupy szkół, tj. np. w przypadku nauczyciela oligofrenopedagoga – „w szkołach i placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim”, w przypadku nauczyciela oligofrenopedagoga posiadającego dodatkowo kwalifikacje do nauczania przedmiotu – „w szkołach i placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”, natomiast w przypadku nauczyciela tyflopedagoga – „w szkołach i placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży niewidomych lub słabo widzących”. Należy zwrócić uwagę, że do roku szkolnego 2018/2019 wśród przedmiotów ogólnokształcących były takie przedmioty jak: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika szkolna itp. Przedmiotów tych nie należało wskazywać w odniesieniu do osób, które ukończyły odpowiedni kierunek studiów, kategorie te odnoszą się do osób, które miały prawo do nauczania powyższych przedmiotów w kolegiach nauczycielskich w poprzednich latach.

Jak wykazać “indywidualny tok nauki” w obowiązkach nauczyciela?

Nauczycielowi należy wybrać typ obowiązku (np. przedmioty ogólnokształcące), a jako obowiązek faktyczne przedmioty, które nauczyciel realizuje z uczniem w ramach indywidualnego toku nauki.

Jak wykazać w obowiązku zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne proszę wpisać z typem: pozostałe i w obowiązku: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Uwzględnia się specyfikę i typu oddziału w którym, faktycznie realizowane są zajęcia.

Jak należy wykazać wynagrodzenie za godziny indywidualne oraz godziny rewalidacyjne?

Zajęcia indywidualnego nauczania oraz zajęcia rewalidacyjne dla nauczyciela mogą być obowiązkowymi godzinami, ustalonymi zgodnie z art. 42 ust. 3, 4a lub 7 ustawy KN lub godzinami ponadwymiarowymi, o których mowa w art. 35 ustawy KN. W SIO należy wynagrodzenie za te godziny wykazać zgodnie ze stanem rzeczywistym. Jeżeli te zajęcia były realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych, to tak należy je wykazać. Jeżeli nauczycielowi za prowadzenie zajęć rewalidacyjnych przyznany został dodatek za warunki pracy (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…)) to dodatek ten należy wykazać w osobnej pozycji w SIO jako dodatek za warunki prac.

Czy należy wykazywać nauczycielowi godziny realizowane i opłacane w ramach projektów unijnych?

Jeżeli nauczyciel wykonuje prace wynikające z projektu unijnego w ramach dotychczasowej umowy (ale na zasadzie powierzenia/porozumienia), to nie należy wykazywać takiej umowy, obowiązków i wynagrodzenia. Jeżeli zaś wykonuje te prace w ramach dodatkowej umowy cywilnoprawnej (zlecenia, o dzieło) to należy tą umowę wykazać w SIO, a wynagrodzenie w odpowiednim sprawozdaniu w danych zbiorczych w zakładce “finanse”.

Czy krótkie formy doskonalenia (np. warsztaty 4 godzinne, 5 godzinne, 8 godzinne itp.) wykazujemy nauczycielowi w SIO jako forma doskonalenia do 20 godzin?

Tak, należy wykazać w SIO jako forma doskonalenia zawodowego do 20 godz. Należy wykazać tyle razy, ile kursów ukończył nauczyciel.

Gdzie w zestawieniu składników wynagrodzeń nauczyciela mam umieścić dochód osiągnięty z tytułu nauczania indywidualnego ucznia?

W zależności od charakteru zajęć, jeżeli nauczanie indywidualne jest realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych to należy wykazać jako wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, a jeżeli jest w ramach pensum to na głównych składnikach.

Czy opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8 wykazywać w nieobecnościach nauczycieli?

Jeżeli nauczyciel sprawuje opiekę nad swoim dzieckiem do lat 8 należy w takim przypadku wybrać przyczynę nieprowadzenia zajęć zgodnie z rozporządzeniem:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DANYCH DZIEDZINOWYCH GROMADZONYCH W SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ ORAZ TERMINÓW PRZEKAZYWANIA NIEKTÓRYCH DANYCH DO BAZY DANYCH SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1663)§ 27 W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 1a lit. h oraz ust. 3 pkt 1 lit. f ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć:14) zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 i 1590)

Jaką przyczynę nieobecności należy zaznaczyć nauczycielowi, który został powołany do wojska na okres 4 tygodni w ramach służby przygotowawczej?

Taką nieobecność należy wykazać w SIO, jako przyczynę nieobecności proszę w SIO wskazać: urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy.

Jaką nieobecność należy wykazać nauczycielowi, jeśli korzysta z opieki nad dzieckiem poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych?

Należy wykazać zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.

W jaki sposób zarejestrować imię/nazwisko w języku ukraińskim?

Proszę wprowadzić imię / nazwisko w języku ukraińskim stosując sposób transliteracji określony w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326), tj.na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony dokument.

Chcę aktualizować nauczycielom w zakładce umowy – liczbę lat ogólnego stażu pracy. Pojawia się komunikat: W ramach umowy są zarejestrowane stanowiska nauczyciela z datą rozpoczęcia okresu wcześniejszą od daty przeniesienia. Nie można zmodyfikować daty przeniesienia. Przed modyfikacją należy usunąć powiązane z umową stanowiska nauczyciela.

W przypadku tego komunikatu, należy poprawić datę w stanowisku gdyż nie może ona być wcześniejsza od daty rozpoczęcia działalności placówki.

W wynagrodzeniu nauczyciela nie przechodzi kwota za nagrodę jubileuszową, staż pracy wynosi 20 lat. Pojawia się komunikat: Wystąpiły błędy, Staż pracy nauczyciela nie pozwala na rejestrację składnika wynagrodzenia nagroda jubileuszowa.

Komunikat dotyczący wysługi lat, jest informacją. W takim przypadku proszę sprawdzić czy został wprowadzony prawidłowo OGÓLNY staż pracy. Proszę wejść w podgląd szczegółów umowy i wybrać modyfikację danych podstawowych, następnie proszę uzupełnić lub poprawić zgodnie ze stanem faktycznym ogólny staż pracy.

Wystąpił taki błąd: Kwota wynagrodzenia tego samego składnika z typem rocznym sprawozdania musi być równa lub większa od kwoty tego składnika zarejestrowanej z typem sprawozdania za 8 miesięcy. Co zrobić jeśli ten składnik tak ma być, jest dobrze wprowadzony?

W takim przypadku, proszę sprawdzić wszystkie wykazane składniki w sprawozdaniu styczeń-sierpień i w sprawozdaniu rocznym. Składniki w sprawozdaniu rocznym, muszą być takie same lub większe niż wykazane w sprawozdaniu 8-miesięcznym. Jeśli jest taka konieczność, to proszę dokonać korekty sprawozdania 8-miesięcznego, następnie wykazać roczne.