Nauczyciele

Jaką datę należy wpisać w rubryce: data uzyskania, która znajduje się w wykształceniu?

Należy wpisać datę uzyskania dyplomu, która jest widoczna na dyplomie.

Nauczyciel miał umowę na czas określony od 1 stycznia do 31 sierpnia i następną od 1 września do końca danego roku. Jak ująć to w sprawozdaniach?

Jeśli jedna umowa zakończona jest z dniem 31.08 danego roku a druga aktywna jest od 01.09 to w tym przypadku sprawozdanie za okres styczeń – sierpień wykazuje się dla umowy aktywnej w tym okresie, a sprawozdanie roczne należy wykazać w dwóch osobnych wpisach:a) dla umowy już zamkniętej z dniem 31.08. – jedno; b) dla umowy aktywnej od 01.09. – drugie.

Jakie nieobecności nie powinny być rejestrowane w SIO?

W nieobecnościach nie należy wykazywać urlopów okolicznościowych i opieki nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu Pracy lub art. 67e ustawy Karta Nauczyciela – analogicznie jak nie wykazujemy urlopu wypoczynkowego.Proszę wykazywać nieobecności zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

Czy należy wykazać nagrodę jubileuszową?

Tak. Nagrodę jubileuszową należy wykazać ją jako element wynagrodzenia w roku w którym była wypłacona.

Czy wszystkie potrącenia wchodzące w składowe L4 należy odjąć od wynagrodzenia zasadniczego?

Wynagrodzenia wykazujemy w kwocie brutto. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pracownika odpowiednie składniki wynagrodzenia za dany okres należy wykazać odpowiednio zmniejszone (przypominamy, że świadczenia wypłacane przez ZUS nie są składnikami wynagrodzenia).Instrukcja rejestracji wynagrodzenia u nauczycieli 

Jak wykazać wynagrodzenie zasadnicze w przypadku nieobecności nauczyciela w związku z chorobą /zwolnieniem lekarskim?

W SIO nie wykazuje się świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Kwoty wynagrodzenia np. wynagrodzenie zasadnicze wykazujemy w kwocie brutto. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pracownika odpowiednie składniki wynagrodzenia np. wynagrodzenie zasadnicze za dany okres należy wykazać odpowiednio zmniejszone (przypominamy, że świadczenia wypłacane przez ZUS nie są składnikami wynagrodzenia).

Kiedy należy wykazać dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykazujecie Państwo w roku sprawozdawczym, w którym zostało wypłacone.

Czy i gdzie w wynagrodzeniu nauczyciela należy wpisać średnią urlopową, np. z zastępstw, nadgodzin?

Za rok 2018 nie wykazuje się tego składnika, ponieważ nie jest on wpisany w rozporządzeniu, ani w aplikacji SIO. Od września 2019 zbieramy dodatkowy składnik wynagrodzenia, tzw. średnią urlopową „wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego”.

Jak wykazywać wynagrodzenie nauczyciela uzupełniającego etat?

Wynagrodzenie nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole wykazuje w całości szkoła macierzysta.

Jak wykazać w obowiązkach nauczyciela gimnastykę korekcyjną?

Gimnastykę korekcyjną w klasach 1-8 szkoły podstawowej należy wpisywać jako obowiązek „zajęcia rekreacyjno-zdrowotne”.W oddziałach "wychowanie przedszkolne" > wszelkie zajęcia typu rytmika, muzyka, plastyka, taniec, gimnastyka korekcyjna, etc. są składową wychowania przedszkolnego. Prosimy o wpisywanie obowiązku „wychowanie przedszkolne”.

Czy wykazywać obowiązki, gdy nauczyciel przebywa dwa miesiące na urlopie wypoczynkowym uzupełniającym, a jego obowiązki pełni inny zatrudniony nauczyciel?

W takim przypadku należy wybrać w obowiązkach brak obowiązku w arkuszu organizacyjnym w kategorii: inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia.

Czy zwolnienia lekarskie dłuższe niż 33 dni (lub 14) należy wprowadzać do SIO?

Tak, należy je wykazać z przyczyną: niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 4 Kodeksu pracy. Za datę rozpoczęcia tej nieobecności należy przyjąć dzień, od którego wypłacany jest zasiłek chorobowy (tj. 34 dzień nieobecności w roku kalendarzowym lub w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia 15 dzień nieobecności w roku kalendarzowym).

Jak wprowadzić w nowym SIO nauczyciela, który jest zawieszony w obowiązkach ze względu na postępowanie dyscyplinarne?

Takiemu nauczycielowi należy zaznaczyć nieobecność: zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy – Karta Nauczyciela

Czy w kosztach wynagrodzeń osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umów cywilnoprawnych należy uwzględnić nauczycieli, którzy u nas realizują zajęcia w ramach rządowego programu „Za życiem”?

Tak, należy wprowadzić tę informację do systemu.

Z nauczycielem zatrudnionym w szkole na podstawie mianowania podpisano umowę zlecenie w ramach projektu ERASMUS czy ta umowa powinna być rejestrowana w SIO?

Tak, ta umowa powinna być wprowadzona w SIO.