Uczniowie

W jaki sposób zarejestrować imię/nazwisko w języku ukraińskim?

Proszę wprowadzić imię / nazwisko w języku ukraińskim stosując sposób transliteracji określony w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326), tj.na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony dokument.

Komunikat: Wiek dziecka/ucznia przekracza standardowy przedział wiekowy dla danego typu placówki. Sprawdź poprawność daty urodzenia lub PESEL

Wyświetlający się komunikat to tylko ostrzeżenie, pozwalające zapisać dane.

Kiedy zakończyć korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego?

Za datę zakończenia korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego uznajemy koniec roku szkolnego, tj. 31.08. W przypadku zakończenia zajęć w trakcie roku szkolnego, należy wskazać faktyczny dzień zakończenia korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.

Z jaką datą zakończyć w danych dziedzinowych dowożenie ucznia?

Należy wprowadzić faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia dowożenia uczniów. Na czas ferii, na czas nauki zdalnej i innych przerw, proszę nie robić przerwy w przypisaniu w dowożeniu.
1 2 3 4 5 6 7