Oddziały

Do jakiego oddziału przedszkolnego należy przydzielić dzieci 3-4 letnie oraz 5-6 letnie?

Od roku 2020/2021 zrezygnowano w SIO z dzielenia dzieci między oddziały 0 i poniżej 0.  Wszystkie dzieci przypisuje się do oddziałów “wychowanie przedszkolne” zgodnie ze stanem faktycznym.Do roku 2019/2020 dzieci 3, 4, 5 letnie przypisywało się do oddziału “poniżej O”, a dzieci 6 letnie do oddziału “O”.

Jak utworzyć oddziały łączone?

Oddziały łączone to oddziały międzyklasowe, w których naukę realizują równolegle uczniowie z różnych klas. Rejestracja oddziału łączonego umożliwia tworzenie oddziałów łączonych z dowolnych oddziałów podstawowych zarejestrowanych w danej szkole. Nie ma ograniczeń co do liczby oddziałów łączonych w jeden oddział łączony w danej szkole. Oddział, który uprzednio został włączony do jednego oddziału łączonego, nie może już wejść do kolejnego oddziału łączonego. Nie ma możliwości stworzenia oddziału łączonego z oddziałów wchodzących w skład różnych szkół.Aby zarejestrować oddział łączony należy w pierwszej kolejności zarejestrować oddziały podstawowe, które mają być połączone. Jeśli czynności te zostały wykonane, możliwe jest stworzenie oddziału łączonego.Przydatna instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/oddzial-dodatkowy-rejestracja/  (Informacje pod koniec instrukcji).

Szkoła Branżowa I Stopnia działa w MOS, cykl kształcenia trwa 2 lata. Podczas zakładania oddziału możliwość wyboru jedynie cyklu trzyletniego. Jak mamy założyć oddział dla Szkoły Branżowej?

Cykl 3 letni będzie się wyświetlał, jest to poprawne. W szkołach Branżowych przy MOS,MOW i zakładach poprawczych, ukończenie tego typu szkoły jest możliwe po kl. II.

Czy łączenie oddziału integracyjnego i podstawowego jest możliwe?

Przepisy prawa oświatowego nie wskazują możliwości łączenia oddziałów integracyjnych i ogólnodostępnych. Zgodnie z przepisami prawa sposób organizacji kształcenia w tych oddziałach jest różny. Łączenie takich oddziałów nie ma również uzasadnienia merytorycznego.

Nie mogę przypisać ucznia do oddziału o specyfice „specjalny”. Pojawia się komunikat: „Przypisanie ucznia do oddziału o specyfice ‘specjalna’ wymaga posiadania przez ucznia orzeczenia/orzeczeń o typie KS z okresem/okresami obejmującymi okres przypisania.”

Od roku 2020/2021 uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zarejestrowany okres obowiązywania, musi pokrywać cały okres przypisania do oddziału aby uczeń mógł zostać przypisany do oddziału o specyfice „specjalny”. Wyjątkiem są szkoły i oddziały ze związaniem w podmiocie leczniczym oraz szkoły wchodzące w skład MOW.

Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dlaczego nie mogę go przypisać do oddziału dodatkowego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?

Od roku 2020/2021 uczeń musi mieć nie tylko wprowadzone orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ale również okres obowiązywania orzeczenia aby móc go wykazać w takim oddziale.

Jakie orzeczenie musi posiadać uczeń by można było go przypisać do oddziału dodatkowego IPET?

Od roku 2020/2021 uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami sprzężonymi aby można było przypisać go do IPET. Jedną z niepełnosprawności musi być: „z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”, „z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym” lub „z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym”. Orzeczenie musi mieć wykazany okres obowiązywania i musi on obejmować w całości okres przypisania do IPET.

Rejestrujemy oddział o specyfice „dwujęzyczny”. Co należy wpisać w pola: „drugi język nauczania” i „języki obce nowożytne”?

W pole „drugi język nauczania” należy wpisać wykładowy język obcy. W pole „języki obce nowożytne” należy wpisać języki obce nauczane w oddziale, różne od języka wykładowego

W jakiej szkole można zarejestrować oddział ze specyfiką dodatkową „przygotowanie wojskowe”?

Oddział z taką drugą specyfiką można wykazać w liceum ogólnokształcącym oraz technikum. Placówki nie mogą posiadać związania organizacyjnego w podmiocie leczniczym.

Nie mogę przypisać ucznia do oddziału dodatkowego „zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze”. Pojawia się komunikat: „Okres przypisania nie może nachodzić na okres pobytu”.

Od roku 2020/2021 w SOSW, MOS, i MOW nie można przypisać ucznia do oddziału „zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze” jeśli ma on wykazany pobyt. Uczeń może mieć wykazany pobyt albo być przypisany do oddziału dodatkowego „zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze”

Jaką specyfikę mogą mieć oddziały na poziomie „wychowanie przedszkolne” w szkole podstawowej?

Takie oddziały mogą mieć specyfikę podstawową: „ogólnodostępny”, „integracyjny” lub „specjalny” oraz specyfikę dodatkową: „z językiem nauczania mniejszości narodowej”, „dwujęzyczny dla mniejszości narodowej” lub „z dodatkową nauką języka mniejszości”.

Nie mogę przypisać ucznia do oddziału. Wyświetla się komunikat „Nie można przypisać ucznia do oddziału z powodu braku zarejestrowanego miejsca zamieszkania.”

Od roku 2020/2021 uczeń musi mieć zarejestrowane miejsce zamieszkania aby można go było przypisać do oddziału podstawowego, przygotowawczego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Dla jakich oddziałów mogę przypisać ucznia bez wykazywania mu adresu zamieszkania?

Ucznia bez wpisanego adresu zamieszkania można przypisać do: oddziału wczesnego wspomagania rozwoju, IPET, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, międzyszkolnej grupy nauczania języka mniejszości, kursów umiejętności zawodowych, turnusu dokształcania, pozalekcyjnych zajęć wychowawczych zorganizowanych w podmiocie leczniczym.