Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

W zespołach szkół, czy jednostkach złożonych, dane dotyczące oddziałów wprowadzamy do poszczególnych placówek wchodzących w ich skład.

W przypadku zespołów szkół i placówek oświatowych, w których znajduje się więcej niż jedna placówka, która wykazuje oddziały, należy wybrać szkołę/placówkę, w której będzie rejestrowany oddział dodatkowy.

Aby wybrać odpowiednią szkołę lub placówkę wchodzącą w skład zespołu należy w lewym górnym rogu przy danych zespołu  Widok na zespół placówek z opcją wyboru szkoły wchodzącej w struktury zespołu  kliknąć ‘’STRZAŁKĘ”, a w oknie Wybierz podmiot

Okno z wybranym podmiotem ze struktury zespołu

wskazać odpowiednią szkołę lub placówkę, w której będzie rejestrowany oddział.

Po wybraniu odpowiedniej szkoły lub placówki pojawi się moduł ODDZIAŁY, podzielony na zakładki:

 • Oddziały podstawowe
 • Oddziały dodatkowe

W celu przejścia do rejestracji oddziałów dodatkowych należy kliknąć zakładkę oddziały Dodatkowe.

Okno z zaznaczonym modułem oddziały i zakładką oddziały dodatkowe po lewej stronie aplikacji

Na listę oddziałów dodatkowych składa się:

 • przycisk DODAJ
 • pole wyboru roku szkolnego,
 • pole Typ oddziału, które umożliwia filtrowanie danych na liście,
 • przycisk FILTRUJ umożliwiający wyszukanie oddziału po identyfikatorze,
 • kolumna Nazwa Oddziału,
 • kolumna Typ,
 • kolumna Cecha główna,
 • kolumna Liczba uczniów uczących się– pokazuje aktualną ilość przypisanych uczniów do danego oddziału wg stanu na dzień dzisiejszy,
 • kolumna Liczba uczniów przypisanych– wskazuje ilość wszystkich uczniów, jacy byli przypisani do tej klasy w wybranym roku szkolnym, w liczbie tej ujęci są także uczniowie, którzy np. przerwali naukę w oddziale w danym roku szkolnym
 • kolumna Data rejestracji, które umożliwia sortowanie po dacie rejestracji oddziału

Widok na kolumny z listy oddziałów dodatkowych

REJESTRACJA ODDZIAŁU DODATKOWEGO

Oddział dodatkowy to sposób wykazania:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • grup nauczania języka mniejszości, tj. grup międzyprzedszkolnych, międzyszkolnych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w których realizowana jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego,
 • oddziałów przygotowawczych,
 • kursów umiejętności zawodowych,
 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
 • kwalifikacyjnych kursów w placówce doskonalenia nauczycieli,
 • zajęć dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET,
 • pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole w podmiocie leczniczym
 • oddziałów łączonych,
 • oddziałów „egzamin eksternistyczny” w szkole artystycznej w celu uzyskania informacji o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Każdy oddział dodatkowy funkcjonujący w danym przedszkolu, szkole lub placówce należy zarejestrować oddzielnie.

W celu rejestracji oddziału dodatkowego należy kliknąć Oddziały dodatkowe znajdujące się w menu bocznym, a następnie przycisk DODAJ znajdujący w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału:

Widok na formularz rejestracji oddziału dodatkowego

Zakres danych do wypełnienia w oknie rejestracji uzależniony jest od typu wybranego oddziału dodatkowego. Dla wszystkich oddziałów dodatkowych wspólna jest część Dane podstawowe.

Dane podstawowe:

Rok szkolny:

W tym polu należy wskazać rok szkolny, na który rejestrowany jest oddział dodatkowy.

Typ oddziału:

Należy określić typ oddziału dodatkowego. Zakres wyświetlanych do wyboru typów oddziału zależy od typu szkoły i placówki oświatowej, specyfiki podmiotu oraz kategorii uczniów określonych w RSPO.

Widok na typy oddziałów do wyboru

Nazwa:

Należy określić nazwę oddziału w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury, ewentualnie w sposób ułatwiający później odnalezienie oddziału na liście oddziałów.

Nazwa oddziału musi być unikalna w ramach podmiotu i roku szkolnego. Oznacza to, że w danym roku szkolnym nie mogą wystąpić np. dwa oddziały wczesnego wspomagania o tej samej nazwie (np. WWR). W przypadku potrzeby zarejestrowania większej liczby oddziałów dodatkowych tego samego typu należy zróżnicować nazwy tych oddziałów (np. I WWR i II WWR ).

Wczesne wspomaganie rozwoju:

W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w ośrodkach, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego rozwoju psychoruchowego i społecznego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Od roku szkolnego 2020/2021 możliwość przypisania ucznia do WWR z zarejestrowaną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania oraz okresem obowiązywania obejmujący cały okres przypisania do oddziału.

W celu rejestracji oddziału wczesnego wspomagania rozwoju należy kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego należy wskazać typ oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju oraz nazwę oddziału.

Formularz rejestracji oddziału dodatkowego- wczesne wspomaganie rozwoju z polami do wykazania typu i nazwy

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

W przypadku szkół wchodzących w skład ośrodków, wczesne wspomaganie rozwoju wykazywane jest na poziomie ośrodka, nie zaś poszczególnych szkół wchodzących w jego skład.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych.

Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

Od roku szkolnego 2020/2021 możliwość przypisania ucznia do RW z zarejestrowanym orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zarejestrowanym okresem obowiązywania, pokrywającym cały okres przypisania do oddziału.

W celu rejestracji oddziału zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego należy wskazać typ oddziału dodatkowego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nazwę oddziału.

W przypadku szkół wchodzących w skład ośrodków, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze wykazywane są na poziomie ośrodka, nie zaś poszczególnych szkół wchodzących w jego skład.

Formularz rejestracji oddziału dodatkowego- zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z polami do wykazania typu i nazwy

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Grupa nauczania języka mniejszości

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub braku nauczyciela nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego w oddziałach:

 • z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
 • dwujęzycznych,
 • z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,

organ prowadzący przedszkole lub szkołę, uwzględniając miejscowe warunki komunikacyjne, organizuje zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczniów jest niewystarczająca do utworzenia oddziału, w którym wszyscy uczniowie będą się uczyli języka mniejszości lub języka regionalnego, nauczanie tych języków w szkołach organizuje się w:

 • grupach międzyoddziałowych, tj. grupach utworzonych z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy,
 • grupach międzyklasowych, tj. grupach utworzonych z uczniów różnych klas, w której nauczanie odbywa się według organizacji nauczania w klasach łączonych.

Zarówno zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne, jak i grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe w SIO należy zarejestrować jako grupy nauczania języka mniejszości.

Od roku szkolnego 2022/2023 do oddziału dodatkowego Grupa nauczania języka mniejszości, nie można przypisać ucznia, który w okresie przypisania do powyższego typu oddziału posiada okres obowiązywania orzeczenia KS z niepełnosprawnościami:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w stopniu znacznym

W celu rejestracji oddziału grupy nauczania języka mniejszości należy kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu w oknie szczegółów oddziału typu oddziału dodatkowego Grupa nauczania języka mniejszości oprócz podania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany i nazwy oddziału, w polu Język mniejszości należy wskazać język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, którego uczą się uczniowie uczęszczający do tego oddziału.

Formularz rejestracji oddziału dodatkowego- Grupa nauczania języka mniejszości z polami do wykazania typu i nazwy

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Oddział przygotowawczy

Do oddziału mogą uczęszczać uczniowie, którzy mają trudności w komunikacji związanej z nieznajomością lub słabą znajomością języka polskiego lub trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w publicznych szkołach artystycznych, specjalnych, sportowych, mistrzostwa sportowego i dla dorosłych.

Nauczanie w oddziale prowadzi się dla uczniów w zakresie:

 • szkoły podstawowej,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum.

Od roku szkolnego 2021/2022 w oddziale przygotowawczym jest możliwość wykazania dyscypliny sportowej.

Po przypisaniu ucznia do oddziału przygotowawczego można wykazać dane dziedzinowe z zakresu korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.

W celu rejestracji oddziału przygotowawczego należy kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego należy wskazać typ oddziału dodatkowego Oddział przygotowawczy oraz nazwę oddziału.

Formularz rejestracji oddziału dodatkowego- Oddział przygotowawczy z polami do wykazania typu, nazwy i dyscypliny sportowej

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Kurs umiejętności zawodowych

Szkoły/placówki, w których może być zarejestrowany oddział Kurs umiejętności zawodowych:

 • Branżowa szkoła I stopnia,
 • Branżowa szkoła II stopnia
 • Technikum,
 • Szkoła policealna,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego – CKZ,
 • Placówka Kształcenia Ustawicznego,
 • Placówka Kształcenia Praktycznego.

W celu rejestracji oddziału Kurs umiejętności zawodowych należy kliknąć przycisk DODAJ  znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału.

Widok rejestracji oddziału dodatkowego Kurs umiejętności zawodowych z widocznym przyciskiem zapisz

Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego (oddział o tym typie można wykazać od roku szkolnego 2019/2020) należy wskazać typ oddziału dodatkowego Kurs umiejętności zawodowych, a następnie uzupełnić pola:

 • Nazwa,
 • Część efektu kształcenia – zawód (zawody posiadające umiejętność dodatkową wynikające z obszarów kształcenia zawodów wykazanych w RSPO),
 • Umiejętność dodatkowa.

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie”.

Zarejestrowany oddział pojawią się na liście oddziałów dodatkowych:

Widok na listę oddziałów dodatkowych

Kursy kwalifikacyjne

Od 1 września 2012 r. w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (tj. branżowych, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i w szkołach policealnych) oraz w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą być prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy o systemie oświaty.

Jeśli w szkole lub placówce oświatowej są prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe należy zarejestrować oddziały w celu wykazania uczestników tych kursów.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakres możliwych do wyboru obszarów kształcenia uzależniony jest od listy zawodów wprowadzonych w RSPO przez organ rejestrujący, gdyż zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe szkoły te mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których przypisane są te zawody.

W przypadku placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego dostępny jest pełen zakres obszarów kształcenia określony w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Okno formularza rejestracji oddziału dodatkowego- Kursy kwalifikacyjne z polami do wykazania typu i nazwy

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Szkoły/placówki, w których można rejestrować oddział Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników:

 • Branżowa szkoła I stopnia,
 • Branżowa szkoła II stopnia,
 • Branżowe Centrum Umiejętności
 • Technikum,
 • Szkoła policealna,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego – CKZ.

W celu rejestracji oddziału Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników  należy kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału.

Okno formularza rejestracji oddziału dodatkowego- Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników z polami do wykazania typu i nazwy

Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego (oddział o tym typie można wykazać od roku szkolnego 2019/2020) należy wskazać typ oddziału dodatkowego Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, następnie uzupełnić pola:

 • Nazwa,
 • Zawód (zawody wynikające z obszarów kształcenia zawodów zarejestrowanych w RSPO).

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie”.

Zarejestrowany oddział pojawi się na liście oddziałów dodatkowych:

Widok na listę zarejestrowanych oddziałów dodatkowych

Branżowe szkolenia zawodowe uczniów:

Oddziały dodatkowe Branżowe szkolenia zawodowe uczniów są możliwe do rejestracji z poziomu Branżowych Centrum Umiejętności.

W celu rejestracji oddziału dodatkowego należy kliknąć moduł Oddziały dodatkowe znajdujący się w menu bocznym, a następnie przycisk DODAJ w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału:

Widok na formularz rejestracji oddziału dodatkowego

W tym polu Rok szkolny należy wskazać rok szkolny, na który rejestrowany jest oddział dodatkowy. Rok szkolny działalności oddziału nie może być wcześniejszy niż 2023/2024.

Nastepnie należy określić typ oddziału dodatkowego. Typ oddziału Branżowe szkolenie zawodowe uczniów musi być zgodny z typem szkoły/placówki zadeklarowanym dla działalności szkoły/placówki w RSPO

W polu Nazwa oddziału w zależności od funkcjonującej w danej placówce nomenklatury, ewentualnie w sposób ułatwiający później odnalezienie oddziału na liście oddziałów.

Nazwa oddziału musi być unikalna w ramach podmiotu i roku szkolnego. Oznacza to, że w danym roku szkolnym nie mogą wystąpić o takich samych atrybutach jak: rok szkolny działalności oddziału, nazwa oddziału.

Pole Dziedzina zaczytuje się automatycznie z danych określonych dla podmiotu Branżowe Centrum Umiejętności w działalności placówki w RSPO na rok szkolny taki sam jak rok szkolny działalności oddziału.

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Okno formularza rejestracji oddziału dodatkowego- Branżowe szkolenie zawodowe uczniów z polami do wykazania typu i nazwy

Po zapisaniu pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie”. Zarejestrowany oddział będzie widoczny na liście oddziałów dodatkowych.

Widok na listę zarejestrowanych oddziałów dodatkowych

Kursy kwalifikacyjny w placówce doskonalenia nauczycieli

W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli do bazy danych SIO przekazywane są dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w danej placówce. Na potrzeby rejestrowania osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny należy dla każdego kursu zarejestrować odrębny oddział.

W celu rejestracji oddziału kursu kwalifikacyjnego w placówce doskonalenia nauczycieli należy w module Oddziały dodatkowe kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału.

Okno z zaznaczonym przyciskiem dodaj

Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego typ oddziału dodatkowego Kursy kwalifikacyjne w PDN zostanie wskazany automatycznie. W formularzu rejestracji oddziału oprócz wskazania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany oraz jego nazwy, w polu Kurs należy podać obszar, którego kurs dotyczy.

Nazwa kursu powinna umożliwiać łatwe odnalezienie właściwego kursu na liście przy przypisywaniu do tego kursu nauczycieli, którzy go ukończyli.

Okno formularza rejestracji oddziału dodatkowego- Kursy kwalifikacyjny w placówce doskonalenia nauczycieli z polami do wykazania typu i nazwy

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie”.

Zarejestrowany oddział pojawią się na liście oddziałów dodatkowych:  Widok na listę zarejestrowanych oddziałów dodatkowych

Zajęcia dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET

ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym istnieje możliwość wykazania zajęć dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, będących uczniami szkół, ale realizujących w ośrodku obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

UWAGA: Od roku szkolnego 2020/2021, aby przypisać ucznia do IPET konieczne jest wcześniej zarejestrowanie uczniowi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z występowaniem niepełnosprawności sprzężonych, a jedną z niepełnosprawności sprzężonych musi być niepełnosprawność:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym

W celu rejestracji oddziału zajęć dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET, należy kliknąć przycisk DODAJ ODDZIAŁ znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego należy wskazać typ oddziału dodatkowego Zajęcia dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET oraz nazwę oddziału.

Okno formularza rejestracji oddziału dodatkowego- Zajęcia dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET z polami do wykazania typu i nazwy

Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym

Od roku szkolnego 2018/2019 dane o uczęszczaniu na pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym należy wykazać poprzez rejestrację oddziału dodatkowego „Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym”, a następnie przypisania do niego uczniów biorących udział w zajęciach.

W celu rejestracji oddziału pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole w podmiocie leczniczym należy kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego 2018/2019 należy wskazać typu oddziału dodatkowego Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym oraz nazwę oddziału.

Okno formularza rejestracji oddziału dodatkowego- Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym z polami do wykazania typu i nazwy

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Po zapisaniu pojawi się komunikat  ‘’Operacja zakończona pomyślnie”.

Zarejestrowane oddziały pojawią się na liście oddziałów dodatkowych:

Widok na listę zarejestrowanych oddziałów

Oddziały łączone

Oddziały łączone to oddziały międzyklasowe, w których naukę realizują równolegle uczniowie z różnych klas.

Rejestracja oddziału łączonego umożliwia tworzenie oddziałów łączonych z dowolnych oddziałów podstawowych zarejestrowanych w danej szkole. Nie ma ograniczeń co do liczby oddziałów łączonych w jeden oddział łączony w danej szkole. Oddział, który uprzednio został włączony do jednego oddziału łączonego, nie może już wejść do kolejnego oddziału łączonego. Nie ma możliwości stworzenia oddziału łączonego z oddziałów wchodzących w skład różnych szkół.

Widok na oznaczony moduł oddziały i zakładkę oddziały dodatkowe  Aby zarejestrować oddział łączony należy w pierwszej kolejności zarejestrować oddziały podstawowe, które mają być połączone (zakładka Oddziały podstawowe). Jeśli czynności te zostały wykonane, możliwe jest stworzenie oddziału łączonego.

W celu rejestracji oddziału łączonego należy kliknąć przycisk ODDZIAŁY znajdujący się menu bocznym ekranu a następie należy wybrać zakładkę Dodatkowe i kliknąć w przycisk DODAJ.

Po wybraniu przycisku DODAJ należy określić typ oddziału: Oddziały łączone, a następnie nazwę danego oddziału łączonego oraz oddziały, które ma zostać połączone. Muszą być zaznaczone minimum dwa oddziały podstawowe, które będą wchodziły w skład oddziału łączonego.

UWAGA 1: Od roku szkolnego 2020/2021 mimo różnych cykli kształcenia w szkole podstawowej gdy zarejestrowane są oddziały na poziomie wychowania przedszkolnego można taki oddział połączyć z oddziałem klasy I z zachowaniem pozostałych warunków dotyczących specyfiki.

UWAGA 2: W przypadku, gdy w organizacji nauczania w danej szkole przewidziano, że niektóre zajęcia (np. wychowanie fizyczne, nauka języków obcych) realizowane są w grupach międzyoddziałowych, nie należy na potrzeby wykazania takiej sytuacji tworzyć oddziałów łączonych.

UWAGA 3: Jeśli w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe funkcjonują klasy, w których uczniowie uczą się różnych zawodów, nie należy tych klas wykazywać jako oddziałów łączonych, lecz jako oddziały podstawowe o specyfice wielozawodowy.

UWAGA 4: Nie można łączyć w jeden oddział łączony różnych oddziałów tej samej klasy/semestru. Łączone mogą być wyłącznie oddziały różnych klas/semestrów.

UWAGA 5: Nie można łączyć w jeden oddział łączony oddziałów posiadających różną specyfikę podstawową.

Okno formularza rejestracji oddziału dodatkowego- Oddziały łączone z polami do wykazania typu i nazwy oraz wskazaniem jakie oddziały są łączone

Po wprowadzeniu niezbędnych danych okno rejestracji oddziału łączonego należy zapisać na pomocą przycisku ZAPISZ.

Po zapisaniu formularza pojawi się komunikat potwierdzający poprawne zapisanie danych.

”Operacja zakończona pomyślnie”.

Nowo utworzony oddział pojawi się na liście oddziałów dodatkowych.

Widok na listę oddziałów dodatkowych

Oddział „Egzamin eksternistyczny”

Dane o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych gromadzone są na podstawie art. 14 pkt 23 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Do bazy danych SIO przekazywane są dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe osób, które ukończyły szkoły artystyczne na podstawie egzaminów eksternistycznych (z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz egzaminu dyplomowego) w danej placówce artystycznej.

Zgodnie z art. 44zm ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty uczeń szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy kończy tę szkołę, jeżeli zda ten egzamin.

Oddział „egzamin eksternistyczny” rejestrowany jest w szkołach artystycznych:

 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
 • Liceum sztuk plastycznych
 • Ogólnokształcąca szkoła baletowa
 • Szkoła sztuki cyrkowej
 • Szkoła muzyczna II stopnia
 • Szkoła sztuki tańca
 • Policealna szkoła muzyczna
 • Policealna szkoła plastyczna

W celu rejestracji oddziału egzamin eksternistyczny należy w module Oddziały dodatkowe kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału.

widok na zaznaczony przycisk Dodaj

Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego należy wskazać typ oddziału dodatkowego egzamin eksternistyczny, a następnie uzupełnić pola:

 • Nazwa,
 • Zawód artystyczny – zawód (należy wybrać jeden zawód z listy zawodów określonej w RSPO wraz z jego specjalnością i specjalizacją),

widok na formularz rejestracji oddziału dodatkowego egzamin eksternistyczny

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie”.

Zarejestrowany oddział pojawią się na liście oddziałów dodatkowych:

Widok na listę zarejestrowanych oddziałów dodatkowych

Przy pomocy pola Typ oddziału w górnej części ekranu możliwe jest wyszukanie oddziału na liście po wybranym typie np. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na liście pojawi się tylko wskazany typ oddziałów:

Widok z zaznaczonym typem oddziału

Aby przywrócić stan z widokiem na pełną listę oddziałów dodatkowych należy z podanych opcji wybrać Wszystkie:

Okno z opcjami do wyboru przy sortowaniu oddziałów dodatkowych z zaznaczoną opcją wszystkie