Dane zbiorcze

Proszę o informację czy w sprawozdaniach z pomocy materialnej udzielonej przez JST, należy wykazać uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy mają status uchodźcy. Nadmieniam, że w okresie od września do grudnia 2022 r. kilku uczniów z Ukrainy otrzymało stypendia. Udzielone stypendia sfinansowano z Funduszu Pomocy.

Pomoc materialną udzieloną obywatelom Ukrainy na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), należy wpisać do SIO w formularzu „Pomoc materialne JST”