Placówki

Gdzie mogę sprawdzić dane zarejestrowanego podmiotu?

Po zalogowaniu do aplikacji SIO, w module “szczegóły podmiotu” widoczne są wszystkie zarejestrowane dane podmiotu.

W jaki sposób mogę zmienić dane teleadresowe Jednostki Samorządu Terytorialnego?

Jak zarejestrować nowy organ prowadzący, np. Stowarzyszenie?

Aby zarejestrować nowy organ prowadzący należy zalogować się do aplikacji SIO, następnie w module Organy prowadzące inne niż JST/Minister dodać dany organ.

Chcę zmodyfikować istniejący organ prowadzący, jak to zrobić?

Aby dokonać modyfikacji organu prowadzącego, należy zalogować się do aplikacji SIO, następnie w module “Organy prowadzące inne niż JST/Minister” wyszukać interesujący nas organ przez kliknięcie Wyszukaj. Po kliknięciu na organ prowadzący pokaże się okno ze szczegółowymi danymi. Należy kliknąć w ołówek znajdujący się w prawym górnym rogu okna, a następnie dokonać zmian. Zmiany zapisać klikając w przycisk ZAPISZ.

W jaki sposób usunąć organ prowadzący?

W celu usunięcia organu prowadzącego należy wejść do aplikacji SIO, wybrać moduł “Organy prowadzące inne niż JST/Minister”, a następnie wyszukać organ, który chcemy zlikwidować. Pokaże się okno z szczegółowymi danymi. Aby usunąć organ prowadzący z listy należy kliknąć znak kosza. Pojawi się okienko „Czy na pewno usunąć wybrany organ prowadzący?”. Wykonanie operacji wymaga potwierdzenia – klikamy w okienko do potwierdzenia a następnie jeszcze raz zatwierdzamy likwidacje organu za pomocą przycisku POTWIERDŹ.UWAGA! Organ prowadzący można usunąć tylko wtedy, kiedy nie prowadzi on żadnych szkół lub placówek oświatowych.

Jak sprawdzić czy organ prowadzący jest już zarejestrowany?

Aby sprawdzić czy organ prowadzący jest już zarejestrowany w systemie należy wejść do aplikacji SIO i w module “Organy prowadzące inne niż JST/Minister” wyszukać organ przy pomocy odpowiednich filtrów.

Co w sytuacji kiedy osoba fizyczna (organ prowadzący inny niż JST/Minister) zmieniła nazwisko w wyniku zawarcia związku małżeńskiego?

W takim przypadku w aplikacji należy dokonać modyfikacji danych organu prowadzącego.

W jaki sposób przepiąć szkoły/placówki z jednej jednostki złożonej/lub zespołu do poprawnej jednostki złożonej/lub zespołu?

Aby przepiąć szkoły z jednej jednostki do drugiej należy: wejść w moduł Podmioty, odszukać i kliknąć w szkołę, która została błędnie podpięta pod jednostkę złożoną. Za pomocą funkcji modyfikuj “ołówek” należy usunąć w polu “Podmiot Nadrzędny “błędnie wybraną jednostkę złożoną lub zespół a następnie za pomocą “lupy” wyszukać z listy placówek odpowiednią jednostkę złożoną bądź zespół. Zmiany należy zapisać za pomocą przycisku “Zapisz”.

Jak mam wprowadzić do RSPO filię szkoły podstawowej będącej w zespole szkół? Szkołę podstawową wprowadziłam jako “szkołę lub placówkę w zespole”. Wprowadzając filię nie edytuje mi się jednostka nadrzędna.

Szkoła podstawowa (macierzysta) powinna być zarejestrowana, jako “szkoła w zespole” i mieć wskazaną jednostkę nadrzędną zespół. Zaś szkoła podstawowa (filia) powinna mieć w polu “podmiotu nadrzędnego” wykazaną szkołę podstawową (macierzystą). Obydwie szkoły będą widoczne w strukturze zespołu.

W jaki sposób podpiąć szkołę/placówkę samodzielną do jednostki złożonej/ zespołu?

Aby podpiąć szkołę/placówkę samodzielną do jednostki złożonej należy odszukać ją w module Podmioty, następnie kliknąć w przycisk modyfikuj “ołówek”, dokonać zmian – w polu: “podmiot nadrzędny” i za pomocą “lupy” z listy placówek wyszukać właściwą jednostkę złożoną/zespół.Na końcu zapisać formularz za pomocą przycisku “zapisz”.

Co należy wpisać w polu “Nazwa skrócona”?

Pole to nie jest wymagane, o ile szkoła lub placówka oświatowa nie dysponuje nazwą skróconą (o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 21 maja 2011 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).

W jaki sposób podpiąć szkołę lub placówkę z filią zarejestrowaną błędnie jako „samodzielna” do zespołu szkół?

Należy znaleźć szkołę lub placówkę w module Placówki, a następnie dokonać modyfikacji “ołówek” – w polu “podmiot nadrzędny” za pomocą “lupy” z listy placówek wyszukać właściwy zespół szkół, pod który ma być włączona szkoła. Następnie należy zapisać formularz przyciskiem “zapisz”.

Co należy wpisać w polu “Sposób ewidencjonowania”?

W polu SPOSÓB EWIDENCJONOWANIA znajdują się dwie kategorie: PROWADZONA oraz REJESTROWANA.Kategorię PROWADZONA należy wybrać dla szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.Natomiast kategorię REJESTROWANA należy wybrać dla: – szkół wpisywanych do odpowiedniej ewidencji przez organ jednostki samorządu terytorialnego (por. art. 82 ust 1 i 1a ustawy o systemie oświaty)szkół, dla których odpowiedni organ samorządu terytorialnego wydał zezwolenie na prowadzenie szkoły publicznej (por. art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Co należy wpisać w polu “Przewidywana liczba pracowników” (dane przekazywane do Urzędów Statystycznych)?

Liczba pracujących (zgodnie z def. GUS) to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania.W przypadku szkół będą to zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni, niezależnie od podstawy prawnej, na podstawie której wykonują swoje obowiązki(umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Do przewidywanej liczby pracujących należy doliczyć również wakaty.

Jak poprawić sposób ewidencjonowania?

Sposób ewidencjonowania nie może być modyfikowany.Jeżeli placówka zmienia sposób ewidencjonowania z prowadzonej na rejestrowaną czy odwrotnie to należy daną placówkę zlikwidować i zarejestrować nową.
1 2