Wnioski o nadanie upoważnienia

Kto rozpatruje mój wniosek?

  • Wnioski pracowników szkoły/placówki – rozpatruje dyrektor placówki lub upoważniony przez niego w tym zakresie pracownik.
  • Wnioski dyrektorów szkoły/placówki – rozpatruje odpowiedni dla szkoły organ rejestrujący (Urząd Miasta/Gminy/Ministerstwo).
  • Wnioski pracowników JST – rozpatruje kierownik tej jednostki (Burmistrz/Wójt/Starosta itp.) lub upoważniony przez niego w tym zakresie pracownik.
  • Wnioski kierowników JST – rozpatruje Kuratorium Oświaty.

Jestem kierownikiem jednostki. Czy mogę przedłużyć swoje upoważnienie, jeśli w placówce jest więcej niż jedna osoba upoważniona z funkcja kierownika?

Nie, w takiej sytuacji nie da się przedłużyć upoważnienia. Upoważnienie dla kierownika da się przedłużyć tylko, jeśli jest to jedyne upoważnienie z tą funkcją w placówce.

Jaki sposób potwierdzenia tożsamości należy wybrać podczas przedłużania upoważnienia?

Sposób potwierdzenia tożsamości można wybrać niezależnie od tego jakim sposobem było złożone pierwotne upoważnienie, czyli można skorzystać z ePUAP lub osobistego potwierdzenia tożsamości.

Składam wniosek z funkcją kierownika jednostki lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki. Wyświetla się komunikat: „W podmiocie nie mogą istnieć 2 wnioski z funkcją kierownik lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki z nachodzącym na siebie okresem ważności upoważnienia.”

Oznacza to, że do placówki został już wcześniej złożony wniosek z funkcją kierownika lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki. W systemie może występować tylko jedno aktywne upoważnienie z taką samą funkcją: kierownik i/lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki. Jeśli w systemie znajduje się wniosek w trakcie przetwarzania z funkcją kierowniczą, to również nie uda się złożyć kolejnego wniosku z taką samą funkcją.

Nie możemy zgłosić uczniów do egzaminu. Wyświetla się komunikat o konieczności złożenia wniosku o upoważnienie do SIO przez kierownika lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki.

Oznacza to, że w placówce nie ma nikogo upoważnionego z funkcją kierownika jednostki lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki. Aby móc zgłosić uczniów do egzaminu należy upoważnić kogoś z jedną z tych funkcji.

W związku ze zmianą opisu pola funkcji użytkownika z p.o. Kierownika jednostki na p.o. Kierownika jednostki/osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki, jak należy rozumieć pojęcie “osoba wykonująca obowiązki służbowe kierownika jednostki” i na podstawie jakich dokumentów JST może przyznać takiej osobie upoważnienie do SIO?

P.o. kierownika to osoba, która pełni obowiązki kierownika jednostki (np. dyrektora szkoły, wójta/burmistrza/prezydenta miasta) w przypadku kiedy formalnie nie ma kierownika jednostki. Natomiast osoba wykonująca obowiązki służbowe kierownika jednostki to osoba, która wykonuje te obowiązki podczas gdy jest kierownik jednostki, ale z różnych przyczyn nie może wykonywać swoich obowiązków służbowych (w tym wypełniania SIO), np. stan zawieszenia kierownika, długotrwała nieobecność kierownika. Osoba pełniąca obowiązki służbowe kierownika jednostki zostaje powołana na podstawie odpowiednich do funkcji przepisów, np. zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.
1 2