Orzeczenia/Opinie

Jak zarejestrować orzeczenie/ opinię w szkole?

Aby zarejestrować orzeczenie/opinię należy wybrać moduł Uczniowie, następnie z listy uczniów wybrać odpowiednią osobę i przejść do zakładki ORZECZENIA. Za pomocą przycisku “Dodaj orzeczenie” należy uzupełnić wymagane pola m.in: – typ orzeczenia/opinii – numer orzeczenia/opinii – data wydania (klikając w ikonę kalendarza) – REGON poradni – przyczynyProszę pamiętać, że wprowadzane dane orzeczenia/opinii muszą się pokrywać z danymi wprowadzonymi przez poradnię, która wydała to orzeczenie/opinię.

Jak zarejestrować orzeczenie/opinię w poradni?

Aby zarejestrować orzeczenie/opinię należy wybrać moduł Wydawanie Orzeczeń, następnie za pomocą przycisku “Dodaj ” należy uzupełnić wymagane pola m.in: – typ orzeczenia/opinii – numer orzeczenia/opinii – data wydania (klikając w ikonę kalendarza) – Przyczyny – Grupa wiekowa – Typ podmiotu – Klasa Dane zapisujemy przyciskiem “zapisz”.

Co oznacza status orzeczenia “Niezweryfikowany”?

Status ten wskazuje na niezgodność wprowadzonych danych dotyczących zarejestrowanego orzeczenia między szkołą a poradnią.Należy zweryfikować poprawność wpisu orzeczenia/opinii wprowadzonego przez Poradnię, która to orzeczenie/opinię wydała. W tym celu należy bezpośrednio skontaktować się z poradnią i wyjaśnić sposób i formę zapisu orzeczenia/opinii.

Co oznacza świecąca się etykieta “brak orzeczenia/opinii w przypisaniu” przy uczniu?

ETYKIETA – BRAK ORZECZENIA/OPINII W PRZYPISANIU ŚWIECI SIĘ:– w przypadku ucznia przypisanego do oddziału specjalnego bez orzeczenia, – w przypadku gdy uczeń przypisany do oddziału specjalnego ma orzeczenie, a nie ma okresu obowiązywania orzeczenia w podmiocie, – w przypadku gdy uczeń przypisany do oddziału specjalnego ma orzeczenie, ma okres obowiązywania orzeczenia w podmiocie, ale okres ten nie pokrywa całego okresu przypisania do oddziału specjalnego.Etykieta ma charakter informacyjny.

Dlaczego z poziomu samodzielnej placówki SOW są do wykazania tylko opinie o potrzebie wczesnego wspomagania?

Zgodnie z art. 16 ustawy o SIO – specjalny ośrodek wychowawczy wykazuje podstawę pobytu w ośrodku, którą może być orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wniosek rodziców. Powyższe należy wykazać w zakładce „Pobyt”, nie w zakładce “Orzeczenia/opinie”.W przypadku SOW podawanie szczegółowych danych dot. każdego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest wymagane.W zakładce „Orzeczenia/opinie” dostępna jest do wykazania tylko opinia o potrz ebie wczesnego wspomagania ze względu na możliwość organizowania przez SOW wczesnego wspomagania rozwoju.

Po zarejestrowaniu orzeczenia/opinii w SIO należy podać okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie. Jakie to mają być daty?

Po zarejestrowaniu orzeczenia/opinii w bazie danych SIO należy podać okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie poprzez wskazanie daty przedłożenia oraz daty zakończenia. W polu Data przedłożenia należy podać datę przedłożenia przez rodziców ucznia w szkole lub placówce oświatowej opinii lub orzeczenia, natomiast w polu Data zakończenia należy wpisać datę zakończenia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i kształcenia specjalnego zorganizowanego w szkole lub placówce oświatowej na podstawie odpowiednio opinii lub orzeczenia. Datą zakończenia obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie jest koniec roku szkolnego, czyli 31 sierpnia danego roku.W odniesieniu do Daty przedłożenia:
  1. w przypadku, gdy data przedłożenia orzeczenia lub opinii w szkole przez rodziców ucznia jest wcześniejsza niż dzień 1 września danego roku i jednocześnie dziecko posiada w tym czasie inne orzeczenie/opinię (przykładowo rodzice przedkładają w szkole już w maju orzeczenie wydane dziecku na drugi etap edukacyjny, a dziecko posiada orzeczenie wydane na pierwszy etap edukacyjny), to wtedy w Dacie przedłożenia należy wskazać datę 1 września danego roku,
  2. w przypadku, gdy uczeń posiadający opinię/orzeczenie rozpoczyna naukę w danej szkole 1 września danego roku lub późnej, a rodzice dziecka przedłożą w szkole orzeczenie/opinię wydaną dziecku przed rozpoczęciem jego nauki w szkole, to wtedy w Dacie przedłożenia należy wskazać odpowiednio datę 1 września danego roku lub późniejszą (późniejszą, tzn. zgodną z rozpoczęciem nauki przez ucznia w szkole).

Co oznacza komunikat: “Orzeczenie o takim samym typie, numerze, dacie wydania i numerze REGON poradni jest już przypisane do innego ucznia, w innej placówce”?

Komunikat ten oznacza, że orzeczenie/opinia o danym numerze zostało przypisane do innej osoby w innej placówce, oprócz Państwa szkoły. W takim przypadku należy zweryfikować, w jakiej innej placówce zarejestrowano to orzeczenie/opinię, poprzez wysłanie na formularz kontaktowy do pomocy SIO: – danych wprowadzonego orzeczenia/opinii – REGON poradni /regon Państwa szkoły  Ewentualnie jeżeli wiedzą Państwo, jaka szkoła mogła to orzeczenie wprowadzić u siebie w bazie – należy bezpośrednio się z nią skontaktować celem ustalenia czy wprowadziła ona poprawną datę zakończenia obowiązywania tego orzeczenia w ich podmiocie lub czy dane orzeczenie/opinia jest wprowadzona dla ucznia o tych samych danych identyfikacyjnych (PESEL, imię, nazwisko).

Jakie orzeczenie musi posiadać uczeń by móc go przypisać do oddziału podstawowego w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy?

Uczeń musi mieć zarejestrowane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z niepełnosprawnością podstawową – niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym.

Uczeń jest przypisany do przypisany do oddziału „0”, „poniżej 0” lub „wychowanie przedszkolne”, czy mogę mu wykazać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością podstawową lub dodatkową – niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym?

Nie, uczniom przypisanym do takich oddziałów nie można wykazać tego rodzaju orzeczeń .

Nie mogę przypisać ucznia do oddziału o specyfice „specjalny”. Pojawia się komunikat: „Przypisanie ucznia do oddziału o specyfice ‘specjalna’ wymaga posiadania przez ucznia orzeczenia/orzeczeń o typie KS z okresem/okresami obejmującymi okres przypisania.”

Od roku 2020/2021 uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zarejestrowany okres obowiązywania, musi pokrywać cały okres przypisania do oddziału aby uczeń mógł zostać przypisany do oddziału o specyfice „specjalny”. Wyjątkiem są szkoły i oddziały ze związaniem w podmiocie leczniczym oraz szkoły wchodzące w skład MOW.

Jesteśmy szkołą dla dorosłych. Dlaczego nie możemy uczniowi wykazać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

Od roku 2020/2021 w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych plastycznych i policealnych muzycznych nie wykazuje się orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dlaczego nie mogę go przypisać do oddziału dodatkowego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?

Od roku 2020/2021 uczeń musi mieć nie tylko wprowadzone orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ale również okres obowiązywania orzeczenia aby móc go wykazać w takim oddziale.

Jakie orzeczenie musi posiadać uczeń by można było go przypisać do oddziału dodatkowego IPET?

Od roku 2020/2021 uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami sprzężonymi aby można było przypisać go do IPET. Jedną z niepełnosprawności musi być: „z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”, „z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym” lub „z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym”. Orzeczenie musi mieć wykazany okres obowiązywania i musi on obejmować w całości okres przypisania do IPET.
1