Wyniki wyszukiwania dla frazy:

Wy艣wietl wyniki dla:

Wyniki: 670

Sortowanie:

Zgodnie z ustaw o systemie informacji owiatowej przekazalimy do RSPO dane identyfikacyjne istniejcych w dniu 31 lipca szk i placwek owiatowych. Przez miesice sierpie i wrzesie zaszo wiele zmian (likwidacja szk, zmiany w strukturach itp.). Kiedy powinnimy zaktualizowa dane w RSPO, tj. zmodyfikowa je, by byy zgodne ze stanem obecnym?

Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2023 Dane naley aktualizowa na bieco, tj. w terminie 7 dni od dnia zmiany w stanie faktycznym. Dane naley poda zgodnie ze statutem lub arkuszem organizacyjnym.

Czy Orodek Szkolenia Kierowcw, ktry zarejestrowany jest w ewidencji szk i placwek niepublicznych, a tym samym w SIO, w przypadku zawieszenia dziaalnoci bdzie musia prowadzi SIO?

Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2023 W prawie owiatowym, regulujcym funkcjonowanie szk i placwek owiatowych, nie przewiduje si instytucji zawieszenia dziaalnoci. Szkoa lub placwka owiatowa jest zobowizana przekazywa dane od chwili jej zaoenia do momentu likwidacji. Inn zupenie kwesti jest dlaczego orodek szkolenia kierowcw (w myl art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujcych pojazdami: orodek szkolenia kierowcw jednostka organizacyjna przedsibiorcy wpisanego do rejestru przedsibiorcw prowadzcych orodek szkolenia kierowcw) zosta wpisany do ewidencji szk i placwek systemu owiaty (czyli jako jednostka organizacyjna, o ktrej mowa w art. 2 ustawy o systemie owiaty). Do obu jednostek (orodka szkolenia kierowcw vs szkoy lub placwki owiatowej) stosuj si odrbne przepisy, co wiadczy o tym, e te jednostki nie s tym samym.

Czy dane w RSPO naley na bieco aktualizowa?

Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2023 Wprowadzanie danych szk/placwek owiatowych do RSPO jest procesem cigym. Dane w RSPO powinny by zawsze aktualne.

Jak zmieni organ prowadzcy z JST na organ prowadzcy inny ni JST?

Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2023 W takim przypadku naley zlikwidowa poprzedni placwk i zarejestrowa ponownie z nowym organem prowadzcym.

Czy REGON szkoy, ktra bya prowadzona przez JST, a zostaa przekazana stowarzyszeniu zmienia si (placwka powinna by wic zamknita i zaoona na nowo z nowym numerem REGON i RSPO)?

Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2023 Przekazanie szkoy, prowadzonej do tej pory przez JST, innej osobie prawnej jest rwnoznaczne z likwidacj samorzdowej jednostki organizacyjnej. Wymaga rwnie zmiany numeru REGON, bo zmienia si szczeglna forma prawna tej jednostki. W zwizku z tym dla prowadzonej dotychczas przez samorzd szkoy naley wprowadzi dat likwidacji. Natomiast szko prowadzon przez osob prawn, ktra przeja szko do prowadzenia, naley wprowadzi jako now jednostk. Wprowadzajc dane tej szkoy naley zostawi pole REGON puste numer REGON zostanie nadany w ramach wsppracy SIO-REGON.

W jaki sposb sprawdzi czy szkoy lub placwki s podpite pod waciwy zesp?

Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2023 Aby sprawdzi jak struktur posiada konkretna naniesiona w bazie placwka, naley wej w list placwek w wybranym wierszu, w ostatniej kolumnie ukazanej tabeli nacisn kursorem myszy ikonk struktury. W osobnym oknie ukae si podgld na pen struktur podmiotu, uwzgldniajc wytuszczonym drukiem miejsce w strukturze wybranej placwki. Strzaki skierowane w praw stron wskazuj na pozostae podmioty znajdujce si w tym zwizaniu.

Kiedy otrzymam 9-cyfrowy REGON dla szkoy?

Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2023 W momencie rejestracji szkoy w RSPO.

Jak wpisa dat zaoenia i rozpoczcia dziaalnoci?

Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2023 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5, do Rejestru Szk i Placwek Owiatowych przekazuje si dane o dacie zaoenia i dacie rozpoczcia dziaalnoci przez szko, placwk owiatow lub zesp. W szkoach publicznych jako dat zaoenia szkoy naley uzna dat podpisania aktu zaoycielskiego (czyli w przypadku szk prowadzonych przez jednostki samorzdu terytorialnego dat podjcia stosownej uchway). W odniesieniu do szk publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne ni jst lub przez osoby fizyczne za dat zaoenia szkoy naley uzna dat wydania zezwolenia, o ktrym mowa w art. 58 ust 3 ustawy o systemie owiaty. Dat rozpoczcia dziaalnoci przez szko z reguy bdzie pocztek najbliszego roku szkolnego, o ile nie wskazano innej daty w treci aktu zaoycielskiego. W przypadku szk niepublicznych, za dat zaoenia szkoy naley uzna dat wpisu do ewidencji szk niepublicznych, natomiast data rozpoczcia dziaalnoci jest wskazywana w zgoszeniu do ewidencji. Jeeli szkoa zostaa zaoona przed dniem wejcia w ycie ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty data zaoenia powinna wynika z odpowiedniego aktu organu, ktry zaoy szko. W zalenoci od okresu, w ktrym szkoa powstaa, mogo to by np. zarzdzenie kuratora owiaty i wychowania lub waciwego ministra, uchwaa prezydium rady narodowej itp. Jeli nie mona odnale odpowiedniego aktu, data zaoenia szkoy i rozpoczcia przez ni dziaalnoci powinna by ustalona w oparciu o dostpne rda (rwnie historyczne). W przypadku szk, ktre powstay w wyniku przeksztacenia zwizanego ze zmianami ustawowymi, na mocy przepisw ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzajce reform ustroju szkolnego naley uzna, e zostaa zachowana cigo funkcjonowania. Analogicznie naley traktowa reorganizacj szk, ktra odbya si na mocy zarzdzenia Ministra Owiaty z dnia 25 wrzenia 1965 r. w sprawie dostosowania organizacji szk oglnoksztaccych i zawodowych do zmian wynikajcych z ustawy o rozwoju systemu owiaty i wychowania (M.P. z dnia 1 padziernika 1965 r.).

Jak dokona likwidacji placwki bez wczenia i przeksztacenia?

Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2023 Wpodgldzie szczegwdanej placwki w prawym grnym rogu naley klikn owek modyfikacji, a nastpniewprowadzidat likwidacji(wybra j z kalendarza). Po wprowadzeniu zmian i zapisaniu ich na licie placwek wpis bdzie widnia, jako przekrelony.

W zwizku ze zmian opisu pola funkcji uytkownika z p.o. Kierownika jednostki na p.o. Kierownika jednostki/osoba wykonujca obowizki subowe Kierownika jednostki, jak naley rozumie pojcie osoba wykonujca obowizki subowe kierownika jednostki i na podstawie jakich dokumentw JST moe przyzna takiej osobie upowanienie do SIO?

Data ostatniej aktualizacji: 22.02.2023 P.o. kierownika to osoba, ktra peni obowizki kierownika jednostki (np. dyrektora szkoy, wjta/burmistrza/prezydenta miasta) w przypadku kiedy formalnie nie ma kierownika jednostki. Natomiast osoba wykonujca obowizki subowe kierownika jednostki to osoba, ktra wykonuje te obowizki podczas gdy jest kierownik jednostki, ale z rnych przyczyn nie moe wykonywa swoich obowizkw subowych (w tym wypeniania SIO), np. stan zawieszenia kierownika, dugotrwaa nieobecno kierownika. Osoba penica obowizki subowe kierownika jednostki zostaje powoana na podstawie odpowiednich do funkcji przepisw, np. zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w przypadku nieobecnoci dyrektora szkoy lub placwki zastpuje go wicedyrektor, a w szkoach i placwkach, w ktrych nie utworzono stanowiska wicedyrektora inny nauczyciel tej szkoy lub placwki, wyznaczony przez organ prowadzcy.