Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Dane w module ODDZIAŁY są przekazywane przez:

 • przedszkola,
 • inne formy wychowania przedszkolnego,
 • szkoły,
 • zakłady kształcenia nauczycieli,
 • kolegia pracowników służb społecznych

oraz następujące placówki oświatowe:

 • specjalne ośrodki wychowawcze (SOW),
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW),
 • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW),
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW),
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS),
 • placówki kształcenia ustawicznego,
 • placówki kształcenia praktycznego,
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 • placówki doskonalenia nauczycieli,
 • centra kształcenia zawodowego.

Dane dotyczące oddziałów obejmują:

 • informację o oddziałach podstawowych
 • informację o oddziałach dodatkowych

W zespołach szkół, czy jednostkach złożonych, dane dotyczące oddziałów wprowadzamy do poszczególnych placówek wchodzących w ich skład.

Aby wybrać odpowiedną szkołę wchodzącą w skład zespołu należy w lewym górnym rogu przy danych zespołu  Widok na zespół placówek z opcją wyboru szkoły wchodzącej w struktury zespołu  kliknąć w ”STRZAŁKĘ” i w oknie Wybierz podmiot

 

Okno z wybranym podmiotem ze struktury zespołu

wskazać odpowiednią szkołę lub placówkę, w której będzie rejestrowany oddział.

Po wybraniu odpowiedniej szkoły lub placówki pojawi się moduł ODDZIAŁY, podzielony na zakładki:

• Oddziały podstawowe

• Oddziały dodatkowe

W celu przejścia do rejestracji oddziałów podstawowych należy wybrać zakładkę oddziały Podstawowe.

Okno z zaznaczonym modułem oddziały i zakładką oddziały podstawowe

Po kliknięciu w zakładkę oddziały Podstawowe dostępna będzie lista oddziałów:

Widok na listę oddziałów podstawowych

Przed wykonaniem dalszych kroków należy upewnić się, czy w polu Wybrany podmiot wyświetlana jest nazwa odpowiedniej szkoły lub placówki. W razie konieczności można zmienić wybraną szkołę lub placówkę.

W przypadku zespołów szkół i placówek oświatowych, w których znajduje się więcej niż jedna placówka, która wykazuje oddziały w szkole należy wybrać szkołę/placówkę, w której będzie rejestrowany oddział podstawowy.

Na listę oddziałów składa się:

 • przycisk DODAJ
 • pole wyboru roku szkolnego,
 • przycisk FILTRUJ, umożliwiający wyszukiwanie po typie oddziału
 • kolumna Klasa/semestr,
 • kolumna Oznaczenie oddziału przekazywane OKE, do wypełnienia w klasach kończących się egzaminem np. kl. VIII szkoły podstawowej,
 • kolumna Opis,
 • kolumna Typ szkoły dla oddziału :
 • możliwość wskazania typu szkoły dla oddziału w roku 2019/2020 na poziomie Branżowej szkoły I stopnia, Liceum sztuk plastycznych, Szkoły Podstawowej i Liceum ogólnokształcącego z kategorią uczniów “dorośli”
 • w roku szkolnym 2020/2021 Możliwość wykazania typu szkoły dla oddziału jest możliwa jedynie w Liceum sztuk plastycznych
 • kolumna Podbudowa – podbudowa wskazywana jest w Technikum, Liceum ogólnokształcącym, Branżowej Szkole I i II stopnia, Bednarskiej Szkole Realnej, Liceum sztuk plastycznych,
 • kolumna Specyfika podstawowa,
 • kolumna Liczba uczniów uczących się – pokazuje aktualną ilość przypisanych uczniów do danego oddziału wg stanu na dzień dzisiejszy,
 • kolumna Liczba uczniów przypisanych– wskazuje ilość wszystkich uczniów, jacy byli przypisani do tej klasy w wybranym roku szkolnym, w liczbie tej ujęci są także uczniowie, którzy np. przerwali naukę w oddziale w danym roku szkolnym,
 • kolumna Data rejestracji, umożliwiający sortowanie po dacie rejestracji oddziału.

Kliknięcie w wiersz z danym oddziałem otworzy okno ze szczegółowymi danymi zarejestrowanego oddziału – znajdują się tam takie dane jak tryb nauki, nauczane języki lub zawody. W szczegółach oddziału dostępna jest również zakładka „Przypisania”, w której można znaleźć listę uczniów przypisanych do oddziału.

 

Rejestracja oddziału

Dane podstawowe

W celu zarejestrowania nowego oddziału należy kliknąć przycisk DODAJ. Otworzy się nowe okno, w którym należy wprowadzić informacje o oddziale podstawowym.

Okno na rejestrację oddziału

Rok szkolny:

Rejestrując oddział podstawowy pole rok szkolny jest automatycznie uzupełnione (w polu domyślnie wprowadzony jest rok, który był wybrany na liście oddziałów), po rozwinięciu listy dodatkowo dostępne są poprzednie lata szkolne.

Typ szkoły dla oddziału:

Ze względu na reformę oświaty i możliwość występowania oddziałów szkoły innego typu rejestrując oddział podstawowy należy wskazać odpowiedni typ szkoły dla oddziału podstawowego, możliwość wskazania typu szkoły dla oddziału w roku 2019/2020 występuje w typach:

 • Branżowa szkoła I stopnia,
 • Liceum sztuk plastycznych,
 • Szkoła Podstawowa dla dorosłych,
 • Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

W roku szkolnym 2020/2021 typ szkoły dla oddziału inny od typu szkoły można zarejestrować jedynie w Liceum sztuk plastycznych.

W zależności od typu placówki, w której rejestrowany jest oddział istnieje możliwość wyboru typu szkoły dla oddziału np.:

 • do roku szkolnego 2018/2019 w Branżowej szkole I stopnia występować będą następujące typu szkół dla oddziału:
  • Branżowa szkoła I stopnia
  • Gimnazjum
  • Zasadnicza szkoła zawodowa

Okno z podziałem na typ szkoły dla oddziału

 • w roku 2019/2020 w Branżowej szkole I stopnia występować będą następujące typu szkół dla oddziału:
  • Branżowa szkoła I stopnia
  • Zasadnicza szkoła zawodowa
 • Od roku 2020/2021 nie będzie już innego typu niż Branżowej szkole I stopnia

Okno z podziałem na typ szkoły dla oddziału

Podbudowa:

Pole podbudowa oddziału dostępne od roku szkolnego 2019/2020 w placówkach:

 • Liceum ogólnokształcące,
 • Technikum,
 • Branżowej szkole I stopnia ,
 • Branżowej szkole II stopnia,
 • Liceum sztuk plastycznych,
 • Bednarskiej Szkole Realnej

Do wyboru dwie opcje podbudowy:

 • „szkoła podstawowa” – oddział rejestrowany dla uczniów, który w roku szklonym 2018/19 ukończyli ośmioletnią Szkołę podstawową,
 • “gimnazjum” – oddział rejestrowany dla uczniów, który w roku szkolnym 2018/19 ukończyli Gimnazjum,
 • „zasadnicza szkoła zawodowa” – oddział rejestrowany w Branżowej Szkole II stopnia, dla uczniów, którzy ukończyli Zasadniczą Szkołę Zawodową,
 • „branżowa szkoła I stopnia” – oddział rejestrowany w Branżowej Szkole II stopnia, dla uczniów, którzy ukończyli Branżową Szkołę I stopnia

Okno z wyborem podbudowy

W zależności od podbudowy określany jest cykl kształcenia w placówce:

 • Liceum ogólnokształcące podbudowa “szkoła podstawowa” cykl kształcenia 4-letni,
 • Liceum ogólnokształcące podbudowa “gimnazjum” cykl kształcenia 3-letni,
 • Technikum podbudowa “szkoła podstawowa” cykl kształcenia 5-letni,
 • Technikum podbudowa “gimnazjum” cykl kształcenia 4-letni,
 • Branżowa szkoła I stopnia podbudowa “szkoła podstawowa” i “gimnazjum” cykl 3-letni,
 • Liceum sztuk plastycznych na podbudowie “szkoła podstawowa” cykl 5-letni,
 • Liceum sztuk plastycznych na podbudowie “gimnazjum” cykl 4-letni,
 • Bednarska Szkoła Realna obie podbudowy cykl 4-letni,
 • Branżowa Szkoła II stopnia obie podbudowy cykl 2-letni.

Klasa/Semestr:

W tym polu należy określić klasę lub semestr rejestrowanego oddziału.

Wartości (np. kl. I, II, III, sem. I, sem. II itp.) można wybrać z rozwijanej listy po kliknięciu przycisku na końcu pola.

Możliwości wyboru klas/semestrów uzależnione są przede wszystkim od typu jednostki oraz kategorii uczniów, dla których szkoła jest zorganizowana, wykazanych w RSPO przez organ rejestrujący szkołę. Dodatkowo w przypadku szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego możliwość wyboru klas lub semestrów uzależniona jest od etapów edukacyjnych wprowadzonych w RSPO.

Do roku szkolnego 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych przewidziano dwie możliwości do wyboru:

– „0” – oddziały „0”, to oddziały dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;

– Poniżej „0” – oddziały Poniżej „0” należy zarejestrować dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Od roku szkolnego 2020/2021 dla oddziałów przedszkolnych przewidziano tylko jedną możliwość:

– Wychowanie przedszkolne

 • dla oddziałów na tym poziomie możliwa do wyboru jest tylko specyfika podstawowa -ogólnodostępny, integracyjny, specjalny
 • oraz jedna ze specyfik dodatkowych – z językiem nauczania mniejszości narodowej, dwujęzyczny dla mniejszości narodowej, z dodatkową nauką języka mniejszości lub brak specyfiki dodatkowej

Od roku szkolnego 2022/23 w typach podmiotów Punkt przedszkolny i Zespół wychowania przedszkolnego może być zarejestrowany tylko jeden oddział podstawowy wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym, do wskazanego oddziału może być przypisanych maksymalnie 25 wychowanków/uczniów.

Od roku szkolnego 2023/24 możliwość rejestracji oddziału podstawowego „Wychowanie przedszkolne” w typach podmiotów w Szkole Podstawowej z oddziałami „wychowanie przedszkolne”, Przedszkole, Punkt przedszkolny i Zespół wychowania przedszkolnego uzależniona od wypełnionych danych zbiorczych dotyczących liczby miejsc w placówce.

Widok na komunikat przy próbę rejestracji oddziału Wychowania przedszkolnego o braku danych o liczbie miejsc

Dane dotyczące liczby miejsc w placówce są do uzupełnienia w module Dane zbiorcze> Dane o działalności> Liczba miejsc w placówce:

https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-51/

Od roku szkolnego 2023/2024 w filiach Szkół Podstawowych ( posiadających 14-znakowy REGON podmiotu), które zostały założone 21.01.2017 lub później nie można zarejestrować oddziałów podstawowych na poziomie klas V-VIII.

Na podstawie Art. 358 Przepisów art. 95 ust. 2-5 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się do szkół podstawowych obejmujących strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej, w tym szkół filialnych, utworzonych przed dniem 20 stycznia 2017 r.

Oznaczenie oddziału przekazywane OKE:

Pole do uzupełnienia tylko w szkołach przeprowadzających egzaminy:

 • Szkoła podstawowa,
 • Branżowa Szkoła I stopnia,
 • Branżowa Szkoła II stopnia
 • Liceum ogólnokształcące,
 • Technikum,
 • Bednarska Szkoła Realna,
 • Szkoła policealna,
 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia,
 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia,
 • Poznańska szkoła chóralna,
 • Ogólnokształcąca szkoła baletowa,
 • Ogólnokształcąca szkoła sztuk plastycznych.

Dana opcja do wykazania tylko w klasach kończących się egzaminem np. klasa VIII Szkoła podstawowa czy klasa III lub IV Liceum ogólnokształcące oraz na wszystkich poziomach nauczania w szkołach przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Należy określić nazwę oddziału wpisując pojedynczą dużą literę bez polskich znaków (np. A, B, C, D, itp.) w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury.

Opis:

W tym polu należy wpisać opis oddziału zgodny z nomenklaturą szkoły. Opis oddziału może być taki sam jak jego oznaczenie.

Tryb nauki:

W zależności od typu szkoły oraz kategorii uczniów określonych w RSPO w niektórych przypadkach należy wybrać z listy rozwijanej tryb nauki, w jakim prowadzone jest kształcenie w rejestrowanym oddziale. Należy wskazać właściwą wartość z listy rozwijanej:

 • dzienna,
 • wieczorowa,
 • zaoczna,
 • stacjonarna.

Zawartość listy rozwijanej zależy od typu szkoły.

Specyfika podstawowa:

W pierwszej kolejności dla każdego oddziału należy określić specyfikę podstawową wybierając jedną z pozycji z poniższej listy rozwijanej:

 • integracyjny
 • międzynarodowy
 • o charakterze eksperymentalnym
 • ogólnodostępny
 • specjalny:
 1. od roku szkolnego 2020/2021 można wybrać specyfikę podstawową oddziału „specjalny” tylko jeśli został wybrany tryb nauki „dzienny”
 2. od roku szkolnego 2020/2021, dla przypisania do oddziału ze specyfiką specjalny wymagane jest posiadania orzeczenia KS i okresu orzeczenia pokrywającego w całości okres przypisania, za wyjątkiem szkół ze związaniem w podmiocie leczniczym i oddziałów ze związaniem w podmiocie leczniczym oraz szkół wchodzących w skład MOW
 • terapeutyczny
 • dwujęzyczny w szkole podstawowej, liceum i technikum:

od roku 2020/2021 w oddziałach o specyfice dwujęzycznej określamy:

 1. drugi język nauczania – możliwość wyboru jednego języka wykładowego dla oddziału
 2. język obcy nowożytny – przynajmniej 1 język dodatkowy różny od języka wykładowego
 • przysposabiający do pracy
 • specjalny przysposabiający do pracy

Zakres listy specyfik podstawowych zależy od typu jednostki, kategorii uczniów oraz specyfiki szkoły wykazanych w RSPO.

Widok na listę specyfik podstawowych

Specyfika dodatkowa I, II, III:

Wybranie specyfiki dodatkowej nie jest obowiązkowe. Jeżeli dany oddział posiada tylko specyfikę podstawową, to pole specyfika dodatkowa I należy zostawić nieuzupełnione (puste).

okno z wybraną specyfiką oddziału- ogólnodostępny

W przypadku błędnego przypisania do oddziału specyfiki dodatkowej należy kliknąć na krzyżyk dostępny na końcu pola – wybrana specyfika zostanie usunięta.

W zależności od wybranej specyfiki podstawowej pojawia się możliwość wyboru specyfik dodatkowych. Na liście mogą znajdować się następujące specyfiki dodatkowe:

1) wielozawodowy,

2) przygotowania wojskowego – specyfika dodatkowa dostępna od roku szkolnego 2020/2021. Może być dodana tylko dla oddziału w szkole bez zdefiniowanego w RSPO związania organizacyjnego w podmiocie leczniczym,

3a) sportowy,

3b) mistrzostwa sportowego,

4a) z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,

4b) dwujęzyczny dla mniejszości narodowej,

4c) z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.

W przypadku występowania w oddziale wielu specyfik dodatkowych ważna jest kolejność dodawania specyfik. Na hierarchię, w jakiej należy dodawać specyfiki dodatkowe wskazuje numeracja powyżej. Wybranie w pierwszej kolejności specyfik dodatkowych oznaczonych trójką uniemożliwia dodawanie kolejnych specyfik.

Jeśli w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, do jednego oddziału uczęszczają uczniowie kształcący się w różnych zawodach – dla takiego oddziału należy wskazać specyfikę Wielozawodowy.

Przypisanie do oddziału jednej ze specyfik dodatkowych wymienionych powyżej w pkt 4a, 4b lub 4c oznacza, że wszyscy uczniowie w danym oddziale korzystają z nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego we wskazanej formie. Jeśli nie wszyscy uczniowie w danym oddziale uczą się języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, uczniów tych należy wykazać w grupie nauczania języka mniejszości (oddział dodatkowy).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 263 j. t.) nauka języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego może być prowadzona:

 1. w oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, tj. oddziałach, w których zajęcia prowadzone są w języku mniejszości lub języku regionalnym,
 2. w oddziałach dwujęzycznych, tj. oddziałach, w których zajęcia prowadzone są w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości lub języku regionalnym
 3. w oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
 4. w międzyszkolnych (międzyprzedszkolnych) zespołach nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.

Od roku szkolnego 2022/2023 do oddziału podstawowego ze specyfiką dodatkową:

 • z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
 • dwujęzyczny dla mniejszości narodowej,
 • z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego

oraz do oddziału dodatkowego Grupa nauczania języka mniejszości, nie można przypisać ucznia, który w okresie przypisania do powyższych typów oddziałów posiada okres obowiązywania orzeczenia KS z niepełnosprawnościami:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w stopniu znacznym

Należy podkreślić, że nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego odbywa się na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub samych zainteresowanych uczniów.

Okno z formularza rejestracji oddziału z wypełnionymi polami - specyfika podstawowa, specyfika dodatkowa nr 1

Okno z formularza rejestracji oddziału z wypełnionymi polami - specyfika podstawowa , specyfika dodatkowa nr 2

Związanie organizacyjne przy podmiocie leczniczym:

W przypadku wyboru specyfiki oddziału specjalny, pojawia się również możliwość określenia związania organizacyjnego oddziału poprzez zaznaczenie checkbox’a.

Okno z checkbox do zaznaczenia czy związanie w podmiocie leczniczym?

Jeżeli szkoła została zarejestrowana w RSPO jako szkoła ze związaniem organizacyjnym w podmiocie leczniczym, pole Związanie organizacyjne jest wypełniane automatycznie.

Dane dodatkowe

Języki obce nowożytne:

Kolejnym krokiem jest przypisanie języków obcych nowożytnych nauczanych w danym oddziale. Wybór języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale dokonywany jest poprzez zaznaczenie   Pole do zaznaczenia przy wyborze danego języka   kwadratu po lewej stronie danego języka, możliwość wyszukania odpowiedniego języka po przesunięciu suwaka dostępnego po prawej stronie okna.

Program umożliwia zaznaczenie kilku języków obcych nowożytnych w jednym oddziale. Należy wykazać wszystkie języki obce, jakich uczniowie uczą się w tym oddziale, w szczególności w przypadku szkół, w których nauka języka obcego zorganizowana jest w grupach międzyoddziałowych i w konsekwencji w jednej klasie znajdują się uczniowie uczący się różnych języków obcych.

Lista wybranych języków

Od roku szkolnego 2020/2021 podczas rejestracji oddziału podstawowego o specyfice dwujęzycznej należy określić:

 • drugi język nauczania – możliwość wyboru jednego języka wykładowego dla oddziału
 • język obcy nowożytny – przynajmniej 1 język dodatkowy różny od języka wykładowego

Okno z wyborem drugiego języka nauczania i języków obcych nowożytnych

W przypadku, gdy do oddziału został przypisany tylko jeden język obcy, zostanie on automatycznie przypisany wszystkim uczniom w tym oddziale, przy czym w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można usunąć informację o nauczaniu języka obcego.

Jeżeli rejestrowany oddział ma wykazane związanie organizacyjne w podmiocie leczniczym i w oddziale tym dzieci nie będą miały zajęć z języka obcego nowożytnego, program dopuszcza sytuację, że język obcy dla oddziału nie zostanie wybrany.

Dyscypliny sportowe:

Jeśli w specyfice dodatkowej wskazano specyfikę sportową albo mistrzostwa sportowego, pojawi się pole, w którym należy określić dyscyplinę sportu, w której kształcenie odbywa się w danym oddziale.

Okno z zaznaczoną specyfiką dodatkową - sportowy

Wybór dyscypliny sportowej dokonywany jest poprzez zaznaczenie   Pole do zaznaczenia przy wyborze danego języka   kwadratu po lewej stronie nazwy dyscypliny, możliwość wyszukania odpowiedniej dyscypliny po przesunięciu suwaka dostępnego po prawej stronie okna.

Program umożliwia zaznaczenie kilku dyscyplin sportowych w jednym oddziale. Należy wykazać wszystkie dyscypliny sportowe, w jakich uczniowie kształcą się w tym oddziale – umożliwi to przypisanie poszczególnym uczniom właściwej dyscypliny, w której się kształcą.

W przypadku, gdy do oddziału została przypisana tylko jedna dyscyplina sportowa, zostanie ona automatycznie przypisana wszystkim uczniom w tym oddziale.

Okno z widokiem na wskazane w oddziale dyscypliny sportowe

Języki mniejszości i języki regionalne:

W przypadku oddziałów, w których określono specyfikę dodatkową z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, albo dwujęzyczne dla mniejszości narodowej, albo z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego należy określić język mniejszości narodowej/etnicznej lub język regionalny, którego nauczanie prowadzone jest w danym oddziale.

Okno ze wskazaną specyfiką dodatkową z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego

Zostanie on automatycznie przypisany wszystkim uczniom w tym oddziale.

Wybór języka mniejszości narodowej/etnicznej lub języka regionalnego nauczanego w oddziale dokonywany jest poprzez zaznaczenie   znak potwierdzenia   kwadratu po lewej stronie danego języka.

Okno z wykazanym nauczanym językiem mniejszości narodowej

Cykl kształcenia:

Cykl kształcenia w większości placówek zaczytuje się automatycznie ze względu na typ placówki jak i wybrana podbudowę rejestrowanego oddziału. W szkołach, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe lub artystyczne, długość cyklu kształcenia jest uzależniona od typu szkoły i występujących w niej cyklach.

Okno z polem do wykazania cyklu kształcenia

Zawody:

W przypadku szkół kształcących w zawodach należy określić zawód, w którym uczniowie w danym oddziale się kształcą.

Określenie zawodu rozpoczyna się od wybrania zawodu z rozwijalnej listy. W przypadku szkół Branżowych szkół I i II stopnia i Techników lista zawodów jest związana z danymi wprowadzonymi w działalności placówki w RSPO przekazanymi przez organ rejestrujący.

Branżowa szkoła I stopnia:

Typ szkoły dla oddziału - branżowa szkoła I stopnia

Okno z widokiem na zaznaczone nauczane w tym oddziale zawody

Technikum:

Typ szkoły dla oddziału - technikum

Okno z widokiem na zaznaczone nauczane w tym oddziale zawody

Typ szkoły dla oddziału - zasadnicza szkoła zawodowa

Okno z widokiem na zaznaczone nauczane w tym oddziale zawody

Jeżeli w specyfice dodatkowej wskazano specyfikę wielozawodową należy określić wszystkie zawody, których uczą się uczniowie w danym oddziale.

Okno z zaznaczoną specyfiką dodatkową – wielozawodowy

Dla specyfiki wielozawodowej należy określić przynajmniej dwa zawody dla danego oddziału.

W przypadku błędnego wprowadzenia zawodu należy kliknąć znak „x” przy błędnym zawodzie.

W przypadku szkół artystycznych należy określić zawód, specjalność i specjalizację.

Okno z polami do wykazania -zawód, specjalność, specjalizacja

Podsumowanie rejestracji oddziału:

Po wypełnieniu danych w oknie dodania nowego oddziału:

przykład rejestrowanego oddziału podstawowego

należy kliknąć przycisk ZAPISZ w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie”.

Rejestrowany oddział pojawi się na liście oddziałów:

lista oddziałów