Instrukcje techniczne

Orzeczenia/opinie – rejestracja

Powrót do listy

Formularz Orzeczenia/Opinie umożliwia zarejestrowanie:

 • orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (od roku 2020/2021 nie można rejestrować orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole dla dorosłych oraz w policealnych plastycznych i policealnych muzycznych),
 • orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

które posiada uczeń.

Rodzaj opinii lub orzeczeń, które można wprowadzić zależy od oddziałów zarejestrowanych w placówce lub od typu placówki.

Aby wypełnić formularz Orzeczeń/Opinii, należy kliknąć w zakładkę UCZNIOWIE i wybrać ucznia z listy uczniów.

Okno z widokiem na wybór ucznia z listy uczniów w programie SIO

Następnie należy wejść w zakładkę ORZECZENIA /OPINIE i przycisk DODAJ.

Okno z widokiem na możliwość dodania orzeczenia/opinii u wybranego ucznia

Po kliknięciu przycisku DODAJ otworzy się okno, w którym będzie można zarejestrować orzeczenie lub opinię.

Zarejestrowanie Orzeczenia/Opinii jest niezbędne do przypisania ucznia do oddziałów dodatkowych. Od roku szkolnego 2020/2021 konieczne jest zarejestrowanie okresu obowiązywania orzeczenia/opinii:

 • Oddział rewalidacyjno-wychowawczy,
 • Oddział wczesnego wspomagania.

Uzupełnianie formularza należy rozpocząć od wyboru rodzaju orzeczenia:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

W niektórych placówkach (np. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie będzie dostępne.

Następna cześć formularza jest uzależniona od zaznaczonego rodzaju orzeczenia lub opinii. W przypadku wybrania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju należy uzupełnić:

 • datę wydania orzeczenia,
 • REGON poradni (w przypadku wybrania daty wydania orzeczenia od 01.01.2013),
 • numer orzeczenia.

W przypadku wybrania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy uzupełnić:

 • Datę wydania orzeczenia,
 • REGON poradni (w przypadku wybrania daty wydania orzeczenia od 01.01.2013),,
 • Zaznaczyć opcję przy zapytaniu „czy niepełnosprawność sprzężona”
 • Przyczynę organizowania kształcenia specjalnego,
 • W przypadku niektórych przyczyn organizowania kształcenia specjalnego należy również zaznaczyć odpowiednią opcję przy zapytaniu „czy dodatkowa przyczyna organizowania kształcenia specjalnego?”,
 • Numer orzeczenia.

Uzupełniając formularz należy pamiętać, że w przypadku zespołów poradni, wprowadzając REGON poradni, która wydała orzeczenie, należy wprowadzić REGON poradni, która wydała orzeczenie, a nie REGON zespołu poradni. W przeciwnym przypadku nie będzie można poprawnie zarejestrować orzeczenia. Podobna sytuacja dotyczy poradni z filiami – w przypadku wydania orzeczenia przez filię poradni należy podać 14-cyfrowy REGON (REGON filii).

Widok formularza: dodaj orzeczenie/opinię, z aktywnymi polami do uzupełnienia

Po wypełnieniu danych dotyczących orzeczenia /opinii dane należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: „Operacja zakończona pomyślnie”.

Jeśli w oknie formularza orzeczenie będzie miało status ZWERYFIKOWANE oznacza to, że dane orzeczenia wpisane w szkole lub placówce są zgodne z orzeczeniem zarejestrowanym przez poradnię.

Widok dodanego, zweryfikowanego orzeczenia/opinii u wybranego ucznia

Okresy obowiązywania orzeczenia w podmiocie

Po zapisaniu orzeczenia/opinii na dole okna pojawi się informacja dotycząca Okresu obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie.

OKno z możliwością dodania okresu obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie

Informacja dotyczy konieczności wypełnienia okresu obowiązywania orzeczenia w podmiocie. Do wprowadzenia jest data przedłożenia orzeczenia/opinii w podmiocie, w którym organizowane są zajęcia zgodnie z zarejestrowanym orzeczeniem lub opinią.

W przypadku przedłożenia orzeczenia/opinii w placówce przed rozpoczęciem roku szkolnego np. w dniu 10/08/2018 r., w polu data przedłożenia należy wskazać datą 01/09/2018 r. – dzień rozpoczęcie roku szkolnego w którym będą realizowane zajęcia na podstawie wykazanego orzeczenia/opinii.

Po kliknięciu przycisku DODAJ należy podać datę przedłożenia i datę zakończenia obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie. Datę zakończenie obowiązywania orzeczenia należy podać dopiero po zakończeniu realizacji zajęć z orzeczenia/opinii.

Okno formularza dodaj okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie, z wyborem daty przedłożenia i zakończenia

W przypadku wprowadzania okresu obowiązywania orzeczenia w typie orzeczenia „Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” z niepełnosprawnością sprzężoną pojawi się dodatkowa opcja do zaznaczenia „Czy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczeń spełnia obowiązek w ORW?”.

Okno formularza dodania okresu obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie z zaznaczoną opcją spełniania przez ucznia obowiązku ORW

Przy błędnie wprowadzonych datach dotyczących okresu obowiązywania orzeczenia w podmiocie można dokonać modyfikacji lub likwidacji okresu obowiązywania klikając w znak menu   przycisk menu   i wybierając opcje modyfikuj lub usuń.

Okno okresu obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie z możliwością modyfikowania lub usunięcia wpisu.

Można również dodać kolejny okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie poprzez funkcję DODAJ OKRES. Nowy okres można wprowadzić dopiero po zakończeniu ważności wcześniejszego okresu.

Po wypełnieniu okresu obowiązywania orzeczenia, dane należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Pojawi się komunikat: „Operacja zakończona pomyślnie”.

Po dodaniu okresu obowiązywania w ramach orzeczenia/opinii od roku szkolnego 2022/2023 pojawi się możliwość dodania okresu godzin pomocy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia/opinii (Art.12).

Aby wykazać okres godzin pomocy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia/opinii należy kliknąć w trzy kropeczki znajdujące się po prawej stronie okna dotyczącego okresu obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie i wybierać opcje DODAJ OKRES GODZIN POMOCY:

okno z widokiem na możliwość dodania okresu godzin pomocy

Otworzy się okno do wypełnienia danych:

okno z widokiem na dodaj okres godzin pracy

Po uzupełnieniu tabeli, dane należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Uczeń z wypełnioną informacją dotyczącą orzeczenia/opinii będzie widniał na liście z zaznaczoną etykietą   etykieta z dodanym orzeczeniem/opinią   .

Okno z widokiem na wpis ucznia i aktywną etykietą znajdującą się w zaznaczonej pozycji na liście uczniów