FAQ

W szkole/placówce oświatowej została błędnie wprowadzona specyfika szkoły jako „brak specyfiki”, a powinna być „specjalna”. Jak możemy to poprawić?

 

Modyfikacji specyfiki szkoły można dokonać w przypadku błędnie zaznaczonej w placówce na dany rok szkolny specyfiki np. „brak specyfiki” na „specjalna”.Aby zmienić wprowadzoną specyfikę należy najpierw skontaktować się ze szkołą/placówką i sprawdzić, czy na bieżący rok szkolny zostały zarejestrowane oddziały podstawowe i dodatkowe oraz czy do tych oddziałów zostali przypisani uczniowie.Zatem zmiany specyfiki można dokonać jeśli w szkole lub placówce:

  • Wszystkie zarejestrowane w szkole oddziały podstawowe mają wykazaną prawidłową specyfikę podstawową – np. jeśli specyfika szkoły będzie zmieniana z „brak specyfiki” na „specjalna” wszystkie zarejestrowane w szkole oddziały muszą mieć specyfikę podstawową „specjalna”, „specjalny przysposabiający do pracy”, „o charakterze eksperymentalnym”
  • Wszystkie zarejestrowane w szkole oddziały dodatkowe mogą być wykazane w szkole z nową specyfiką – np. jeśli specyfika szkoły podstawowej będzie zmieniana z „brak specyfiki” na „specjalna” w szkole nie mogą być wykazane oddziały dodatkowe o typie „oddział przygotowawczy”; jeśli specyfika szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy będzie zmieniana z „brak specyfiki” na „specjalna” w szkole nie mogą być wykazane oddziały dodatkowe o typie „zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze”
Modyfikacja specyfiki umożliwia poprawne przekazanie danych o szkole/placówce, które zostały już przetworzone przez GUS pomimo ich błędnego wprowadzenia do RSPO.UWAGA: W szkole nie będzie można zmienić wykazanej specyfiki na dany rok szkolny jeśli w związaniu organizacyjnym szkoła ma wykazane związanie „w podmiocie leczniczym”