FAQ

Kiedy należy wprowadzić nauczanie indywidualne?

 

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe – indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Indywidualne nauczanie organizowane jest na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – szkoła nie wykazuje w SIO tych orzeczeń.W danych dziedzinowych ucznia należy wpisać faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia indywidualnego nauczania, np. 01.04.2019 (data rozpoczęcia) i 17.05.2019 (data zakończenia).