FAQ

Jaką wpisać datę założenia i rozpoczęcia działalności?

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5, do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych przekazuje się dane o dacie założenia i dacie rozpoczęcia działalności przez szkołę, placówkę oświatową lub zespół.W szkołach publicznych jako datę założenia szkoły należy uznać datę podpisania aktu założycielskiego (czyli w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego datę podjęcia stosownej uchwały).W odniesieniu do szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub przez osoby fizyczne za datę założenia szkoły należy uznać datę wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust 3 ustawy o systemie oświaty. Datą rozpoczęcia działalności przez szkołę z reguły będzie początek najbliższego roku szkolnego, o ile nie wskazano innej daty w treści aktu założycielskiego.W przypadku szkół niepublicznych, za datę założenia szkoły należy uznać datę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, natomiast data rozpoczęcia działalności jest wskazywana w zgłoszeniu do ewidencji. Jeżeli szkoła została założona przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty data założenia powinna wynikać z odpowiedniego aktu organu, który założył szkołę. W zależności od okresu, w którym szkoła powstała, mogło to być np. zarządzenie kuratora oświaty i wychowania lub właściwego ministra, uchwała prezydium rady narodowej itp.Jeśli nie można odnaleźć odpowiedniego aktu, data założenia szkoły i rozpoczęcia przez nią działalności powinna być ustalona w oparciu o dostępne źródła (również historyczne). W przypadku szkół, które powstały w wyniku przekształcenia związanego ze zmianami ustawowymi, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego należy uznać, że została zachowana ciągłość funkcjonowania.Analogicznie należy traktować reorganizację szkół, która odbyła się na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 25 września 1965 r. w sprawie dostosowania organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych do zmian wynikających z ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania (M.P. z dnia 1 października 1965 r.).