FAQ

Jaką wpisać datę założenia i rozpoczęcia działalności?

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5, do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych przekazuje się dane o dacie założenia i dacie rozpoczęcia działalności przez szkołę, placówkę oświatową lub zespół. W szkołach publicznych jako datę założenia szkoły należy uznać datę podpisania aktu założycielskiego (czyli w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego datę podjęcia stosownej uchwały). W odniesieniu do szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub przez osoby fizyczne za datę założenia szkoły należy uznać datę wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust 3 ustawy o systemie oświaty. Datą rozpoczęcia działalności przez szkołę z reguły będzie początek najbliższego roku szkolnego, o ile nie wskazano innej daty w treści aktu założycielskiego. W przypadku szkół niepublicznych, za datę założenia szkoły należy uznać datę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, natomiast data rozpoczęcia działalności jest wskazywana w zgłoszeniu do ewidencji. Jeżeli szkoła została założona przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty data założenia powinna wynikać z odpowiedniego aktu organu, który założył szkołę. W zależności od okresu, w którym szkoła powstała, mogło to być np. zarządzenie kuratora oświaty i wychowania lub właściwego ministra, uchwała prezydium rady narodowej itp. Jeśli nie można odnaleźć odpowiedniego aktu, data założenia szkoły i rozpoczęcia przez nią działalności powinna być ustalona w oparciu o dostępne źródła (również historyczne). W przypadku szkół, które powstały w wyniku przekształcenia związanego ze zmianami ustawowymi, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego należy uznać, że została zachowana ciągłość funkcjonowania. Analogicznie należy traktować reorganizację szkół, która odbyła się na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 25 września 1965 r. w sprawie dostosowania organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych do zmian wynikających z ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania (M.P. z dnia 1 października 1965 r.).