FAQ

Czy należy usunąć z aplikacji ucznia, który został skreślony z listy lub zrezygnował z nauki w ciągu roku?

 

Usuwanie danych dotyczy tylko osób, które zostały błędnie zarejestrowane. W przypadku uczniów, którzy zostali skreśleni lub rezygnują – należy w zakładce PRZYPISANIA, wprowadzić datę zakończenia, oraz wybrać status „Przerwał naukę”, zaznaczyć pole „czy zakończyć naukę ucznia z dniem zakończenia przypisania” lub zakończyć naukę w zakładce NAUKA UCZNIA.