FAQ

Co należy zarejestrować: adres aktualnego zamieszkania czy zameldowania?

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ustawy, w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub nauką ucznia w szkole oraz zakładzie kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych, w SIO gromadzona jest informacja o miejscu zamieszkania ucznia. Przez miejsce zamieszkania ucznia należy rozumieć miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego). W szczególności w przypadku dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską miejscem zamieszkania jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).