Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Rejestracja ucznia posiadającego numer PESEL

Pierwszym etapem wprowadzania profilu ucznia do systemu SIO jest podanie jego danych identyfikacyjnych.

Należy zarejestrować tylko dane identyfikacyjne uczniów, dla których wypełniane są dane o obowiązku nauki rozumianego jako informacja o niespełnianiu obowiązku nauki, spełnianiu obowiązku poza szkołą lub kwalifikacyjnym kursem zawodowym realizowanym w polskim systemie oświaty, albo spełnianiu obowiązku w szkole innego niż polski system oświaty.

Aby zarejestrować ucznia należy w MODULE UCZNIOWIE  kliknąć przycisk DODAJ, który znajduje się w górnej części listy uczniów.

W oknie formularza rejestracji ucznia należy wypełnić wymagana pola, podać imię (pierwsze imię) i nazwisko ucznia oraz jego numer PESEL. W przypadku rejestracji ucznia niebędącego obywatelem polskim należy również zaznaczyć opcję  Okno z widokiem na miejsce zaznaczenia statusu ucznia niebędącego obywatelem polskim  .

Zarejestrowanie ucznia zakańczane jest kliknięciem w przycisk ZAPISZ, który znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.

okno rejestracji ucznia z przyciskiem zapisz

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ nastąpi weryfikacja wprowadzonych danych z rejestrem PESEL.

Na dole ekranu pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Rejestrowane dane pojawią się na liście uczniów:

okno z widokiem na listę uczniów

W podglądzie szczegółów ucznia będą widoczne dane:

okno z widokiem na podgląd danych identyfikacyjnych ucznia

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych wpis ucznia pojawi się na liście oznaczony etykietą w kolorze czerwonym Etykieta uczeń niezweryfikowany w PESEL

okno z widokiem na wpis zarejestrowanego ucznia na liście uczniów ze statusem etykiety.

z komunikatem UCZEŃ NIEZWERYFIKOWANY W BAZIE PESEL.

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone tylko pierwsze imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Po kliknięciu na wpis niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych pojawi się możliwość przekazane komunikatu o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL.

okno z widokiem na podgląd danych identyfikacyjnych ucznia

Po kliknięciu przycisku PRZEKAŻ pojawi komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Wpis ulegnie zmianie na:

Okno z widokiem na komunikat o skierowaniu danych do wyjaśnienia w rejestrze pesel

Po wyjaśnieniu sprawy dotyczącej niezweryfikowanych danych można je zmodyfikować poprzez opcje modyfikacji, znak OŁÓWKA dostępny w prawym górnym rogu formularza.

Uczeń nieposiadający numeru PESEL

Jeżeli uczeń nie posiada numeru PESEL, niezbędne będzie podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona ucznia, jego płeć, datę urodzenia, status ucznia.

Aby dodać ucznia bez numeru PESEL, w MODULE UCZNIOWIE należy skorzystać z przycisku DODAJ, który znajduje się w górnej części listy uczniów.

W oknie rejestracji ucznia zaznaczyć opcję  Okno z miejscem zaznaczenia braku numeru pesel podczas rejestracji ucznia  i wypełnić formularz odpowiednimi danymi.

okno formularza rejestracji ucznia z polami do wypełnienia

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku ZAPISZ na dole pojawia się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Wpis pojawi się na liście uczniów.

okno z widokiem na listę uczniów

 

JST – Uczeń – dane identyfikacyjne – rejestracja

Rejestracja ucznia posiadającego numer PESEL

Pierwszym etapem wprowadzania profilu ucznia do systemu SIO jest podanie jego danych identyfikacyjnych.

Należy zarejestrować tylko dane identyfikacyjne uczniów, dla których wypełniane są dane o obowiązku nauki rozumianego jako informacja o niespełnianiu obowiązku nauki, spełnianiu obowiązku poza szkołą lub kwalifikacyjnym kursem zawodowym realizowanym w polskim systemie oświaty, albo spełnianiu obowiązku w szkole innego niż polski system oświaty.

Aby zarejestrować ucznia należy w MODULE UCZNIOWIE  kliknąć przycisk DODAJ, który znajduje się w górnej części listy uczniów.

W oknie formularza rejestracji ucznia należy wypełnić wymagana pola, podać imię (pierwsze imię) i nazwisko ucznia oraz jego numer PESEL. W przypadku rejestracji ucznia niebędącego obywatelem polskim należy również zaznaczyć opcję  Okno z widokiem na miejsce zaznaczenia statusu ucznia niebędącego obywatelem polskim  .

Zarejestrowanie ucznia zakańczane jest kliknięciem w przycisk ZAPISZ, który znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.

okno rejestracji ucznia z przyciskiem zapisz

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ nastąpi weryfikacja wprowadzonych danych z rejestrem PESEL.

Na dole ekranu pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Rejestrowane dane pojawią się na liście uczniów:

okno z widokiem na listę uczniów

W podglądzie szczegółów ucznia będą widoczne dane:

okno z widokiem na podgląd danych identyfikacyjnych ucznia

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych wpis ucznia pojawi się na liście oznaczony etykietą w kolorze czerwonym Etykieta uczeń niezweryfikowany w PESEL

okno z widokiem na wpis zarejestrowanego ucznia na liście uczniów ze statusem etykiety.

z komunikatem UCZEŃ NIEZWERYFIKOWANY W BAZIE PESEL.

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone tylko pierwsze imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Po kliknięciu na wpis niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych pojawi się możliwość przekazane komunikatu o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL.

okno z widokiem na podgląd danych identyfikacyjnych ucznia

Po kliknięciu przycisku PRZEKAŻ pojawi komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Wpis ulegnie zmianie na:

Okno z widokiem na komunikat o skierowaniu danych do wyjaśnienia w rejestrze pesel

Po wyjaśnieniu sprawy dotyczącej niezweryfikowanych danych można je zmodyfikować poprzez opcje modyfikacji, znak OŁÓWKA dostępny w prawym górnym rogu formularza.

Uczeń nieposiadający numeru PESEL

Jeżeli uczeń nie posiada numeru PESEL, niezbędne będzie podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona ucznia, jego płeć, datę urodzenia, status ucznia.

Aby dodać ucznia bez numeru PESEL, w MODULE UCZNIOWIE należy skorzystać z przycisku DODAJ, który znajduje się w górnej części listy uczniów.

W oknie rejestracji ucznia zaznaczyć opcję  Okno z miejscem zaznaczenia braku numeru pesel podczas rejestracji ucznia  i wypełnić formularz odpowiednimi danymi.

okno formularza rejestracji ucznia z polami do wypełnienia

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku ZAPISZ na dole pojawia się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Wpis pojawi się na liście uczniów.

okno z widokiem na listę uczniów