Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

JST – Uczeń – dane identyfikacyjne – rejestracja

Rejestracja ucznia posiadającego numer PESEL

Pierwszym etapem wprowadzania profilu ucznia do systemu SIO jest podanie jego danych identyfikacyjnych.

Należy zarejestrować tylko dane identyfikacyjne uczniów, dla których wypełniane są dane o obowiązku nauki rozumianego jako informacja o niespełnianiu obowiązku nauki, spełnianiu obowiązku poza szkołą lub kwalifikacyjnym kursem zawodowym realizowanym w polskim systemie oświaty, albo spełnianiu obowiązku w szkole innego niż polski system oświaty.

Aby zarejestrować ucznia należy w MODULE UCZNIOWIE  kliknąć przycisk DODAJ, który znajduje się w górnej części listy uczniów.

W oknie formularza rejestracji ucznia należy wypełnić wymagana pola, podać imię (pierwsze imię) i nazwisko ucznia oraz jego numer PESEL. W przypadku rejestracji ucznia niebędącego obywatelem polskim należy również zaznaczyć opcję  Okno z widokiem na miejsce zaznaczenia statusu ucznia niebędącego obywatelem polskim  .

Zarejestrowanie ucznia zakańczane jest kliknięciem w przycisk ZAPISZ, który znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.

okno rejestracji ucznia z przyciskiem zapisz

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ nastąpi weryfikacja wprowadzonych danych z rejestrem PESEL.

Na dole ekranu pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Rejestrowane dane pojawią się na liście uczniów:

okno z widokiem na listę uczniów

W podglądzie szczegółów ucznia będą widoczne dane:

okno z widokiem na podgląd danych identyfikacyjnych ucznia

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych wpis ucznia pojawi się na liście oznaczony etykietą w kolorze czerwonym Etykieta uczeń niezweryfikowany w PESEL

okno z widokiem na wpis zarejestrowanego ucznia na liście uczniów ze statusem etykiety.

z komunikatem UCZEŃ NIEZWERYFIKOWANY W BAZIE PESEL.

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone tylko pierwsze imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Po kliknięciu na wpis niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych pojawi się możliwość przekazane komunikatu o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL.

Okno z widokiem na komunikat o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze pesel z przyciskiem przekaż

Po kliknięciu przycisku PRZEKAŻ pojawi komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Wpis ulegnie zmianie na:

Okno z widokiem na komunikat o skierowaniu danych do wyjaśnienia w rejestrze pesel

Po wyjaśnieniu sprawy dotyczącej niezweryfikowanych danych można je zmodyfikować poprzez opcje modyfikacji, znak OŁÓWKA dostępny w prawym górnym rogu formularza.

Uczeń nieposiadający numeru PESEL

Jeżeli uczeń nie posiada numeru PESEL, niezbędne będzie podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona ucznia, jego płeć, datę urodzenia, status ucznia.

Aby dodać ucznia bez numeru PESEL, w MODULE UCZNIOWIE należy skorzystać z przycisku DODAJ, który znajduje się w górnej części listy uczniów.

W oknie rejestracji ucznia zaznaczyć opcję  Okno z miejscem zaznaczenia braku numeru pesel podczas rejestracji ucznia  i wypełnić formularz odpowiednimi danymi.

okno formularza rejestracji ucznia z polami do wypełnienia

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku ZAPISZ na dole pojawia się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Wpis pojawi się na liście uczniów.

okno z widokiem na listę uczniów