Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Formularz danych dziedzinowych ucznia ZGŁOSZENIA DO EGZAMINU wypełniany jest tylko w szkołach przeprowadzających egzaminy.

Po wybraniu ucznia z listy uczniów należy wybrać zakładkę DANE DZIEDZINOWE.

Widok okna danych dziedzinowych ucznia z zakładką zgłoszenie do egzaminu w odpowiednim roku szkolnym

Opcja ZGŁOSZENIA DO EGZAMINU dostępna jest we wszystkich szkołach, w których przeprowadzany jest:

  • egzamin ósmoklasisty,
  • egzamin maturalny,
  • egzamin zawodowy
  • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Po wskazaniu roku szkolnego w oknie ZGŁOSZENIA DO EGZAMINU należy kliknąć  DODAJ  automatycznie otworzy się okno do wpisania danych.

Okno z formularzem dodania zgłoszenia do egzaminu z polem wyboru rodzaju egzaminu

Aby zgłosić ucznia do egzaminu musi być on przypisany do oddziału, który kończy się egzaminem np. w technikum kl. IV. Po poprawnym przypisaniu ucznia do odpowiedniego oddziału, dane zaczytują się z automatu.

Okno ze zgłoszenie do egzaminu maturalnego

Okno ze zgłoszeniem do egzaminu zawodowego

Przy wprowadzaniu egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pojawi się ostrzeżenie:

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Uwaga! Jeżeli podczas wprowadzania zgłoszenia do egzaminu pojawi się komunikat podświetlony na CZERWONO„Warunkiem zgłoszenia ucznia do egzaminu jest aktywne na dzień zgłoszenia do egzaminu upoważnienie dla kierownika albo p.o. kierownika w podmiocie. Prosimy o złożenie wniosku o dostęp do SIO” to oznacza, że w placówce nie ma aktywnego upoważnienia z funkcją Kierownik jednostki/p.o. Kierownika jednostki. Po uzyskaniu dostępu przez Kierownik jednostki/p.o. Kierownika jednostki będzie można wprowadzić zgłoszenie o egzaminie.

Jeżeli komunikat podświetla się na NIEBIESKO to w placówce jest aktywne upoważnienie na Kierownika jednostki lub p.o. Kierownika jednostki i dane można ZAPISAĆ mimo tego komunikatu. Komunikat jest tylko informacją.

Następnie należy kliknąć przycisk ZAPISZ w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Zgłoszenie do egzaminu zostaje zapisane w zakładce dane dziedzinowe:

Okno z widokiem na zapisane zgłoszenie do egzaminu w zakładce dane dziedzinowe ucznia