Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

W Poradni dane identyfikacyjne ucznia należy zarejestrować tylko w przypadku uczniów, którym poradnia organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Instrukcja Merytoryczna – Dane identyfikacyjne ucznia

Rejestracja ucznia posiadającego numer PESEL

Aby zarejestrować ucznia należy w bocznym pasku menu wybrać moduł Uczniowie, a następnie kliknąć przycisk DODAJ, który znajduje się w górnej części okna.

Okno z widokiem na listę uczniów i oznaczonym przyciskiem dodaj

W oknie formularza rejestracji ucznia należy wypełnić wymagane pola, podać imię (pierwsze imię) i nazwisko ucznia oraz jego numer PESEL. W przypadku rejestracji ucznia niebędącego obywatelem polskim należy również zaznaczyć opcję

Widok na chekbox do zaznaczenia z pytaniem czy podajesz status i kraj pochodzenia ucznia nie będącego obywatelem polskim?

Okno rejestracji ucznia z przyciskiem zapisz

Zarejestrowanie ucznia zakańczane jest kliknięciem w przycisk ZAPISZ, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ nastąpi weryfikacja wprowadzonych danych z rejestrem PESEL.

Na dole ekranu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

Wprowadzone dane pojawią się na liście uczniów:

Okno z widokiem na listę uczniów z oznaczonym nowo zarejestrowanym uczniem

W podglądzie szczegółów ucznia będą widoczne pozostałe dane pobrane z rejestru PESEL.

Widok na podgląd szczegółów danych ucznia zaczytanych z rejestru PESEL

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych wpis ucznia pojawi się na liście z komunikatem „Uczeń niezweryfikowany w PESEL”.

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone tylko pierwsze imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Instrukcja Merytoryczna – Brak weryfikacji PESEL

Po kliknięciu na wpis niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych pojawi się możliwość przekazania komunikatu o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL.

Okno z widokiem na komunikat o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze pesel z przyciskiem przekaż

Po kliknięciu przycisku PRZEKAŻ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

Wpis ulegnie zmianie na:

Okno z widokiem na komunikat o skierowanie danych do wyjaśnienia w rejestrze pesel

Po wyjaśnieniu sprawy dotyczącej niezweryfikowanych danych można je zmodyfikować poprzez opcje modyfikacji  (znak ołówek) dostępną w prawym górnym rogu formularza.

Uczeń nieposiadający numeru PESEL

Jeżeli uczeń nie posiada numeru PESEL, niezbędne będzie podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona ucznia, jego płeć, datę urodzenia, status ucznia.

Instrukcja Merytoryczna – Uczeń nieposiadający PESEL

Aby dodać ucznia bez numeru PESEL, w module Uczniowie należy skorzystać z przycisku DODAJ, który znajduje się górze okna.

W oknie rejestracji ucznia należy zaznaczyć opcję Brak numeru PESEL i wypełnić formularz odpowiednimi danymi.

okno formularza rejestracji ucznia z polami do wypełnienia takim jak imię, nazwisko , typ dokumentu , numer dokumentu itp

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku ZAPISZ na dole pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wpis pojawi się na liście uczniów:

Widok na listę uczniów