Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Szkoła – Nauczyciele – Awans zawodowy – rejestracja

Aby dodać awans zawodowy nauczyciela, należy wejść w moduł NAUCZYCIELE,, a następnie z listy rozwijalnej wybrać: Lista nauczycieli.

Przed uzupełnieniem informacji o awansie zawodowym nauczyciela należy poprawnie zarejestrować zatrudnienie nauczyciela – w przeciwnym przypadku pojawią się komunikaty:

okno z widokiem na komunikaty informujące o braku umowy dla której możliwe jest wprowadzenie awansu zawodowego w sekcji awans zawodowy oraz awans zawodowy przed 2022/2023

Dane o awansie zawodowym można wprowadzić nauczycielom, których podstawa prawna zatrudnienia jest jedną z następujących:

 • Mianowanie,
 • Uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,

Danych o awansie zawodowym nie wprowadzamy dla nauczycieli, którzy zatrudnieni są na podstawie:

 • Umowy o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-6 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowy o pracę na czas nieokreślony – zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-6 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowy zlecenie,
 • Umowy o dzieło,
 • Innej podstawy prawnej świadczenia pracy,
 • Umowy o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowy o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowy o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe,
 • Umowy o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe,
 • Umowa o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,

Jeśli nauczyciel przy umowie o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela w poprzednich latach miał wprowadzony awans – należy usunąć te dane.

Nie wprowadzony awans zawodowy, nie blokuje możliwości zarejestrowania tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego w ramach umowy o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela

Przy próbie wprowadzenia awansu wyświetli się komunikat:

okno z widokiem komunikatu: nie można zarejestrować awansu zawodowego. Nauczyciel nie posiada umowy, która pozwala na rejestrację tych danych.

Po uzupełnieniu danych w module ZATRUDNIENIE należy kliknąć w kafelek Awans zawodowy.

okno z widokiem na zakładkę awans zawodowy

Od roku szkolnego 2022/2023 awans zawodowy podzielony jest na dwie sekcje:

1. Awans zawodowy (sekcja ważna od 1.09.2022) składająca się z następujących stopni awansu:

– Nauczyciel dyplomowany

– Nauczyciel mianowany

– Nauczyciel bez stopnia

– inne

2. Awans zawodowy przed 2022/2023 (sekcja aktywna do 31.08.2022) składająca się ze stopnia awansu:

– Nauczyciel kontraktowy

– Nauczyciel stażysta

Obydwie sekcje są możliwe do wypełnienia.

1. AWANS ZAWODOWY sekcja po zmianach od roku 2022/2023

Inne

W zakładce „Inne” należy wprowadzać dane dotyczące braku stopnia awansu zawodowego dla: Nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego nieodbywającego przygotowania do zawodu nauczyciela

Aby wprowadzić brak awansu zawodowego – w zakładce „Inne” należy kliknąć DODAJ,

okno z widokiem na możliwość wprowadzenia awansu w sekcji Inne

wyświetli się okno „Dodaj awans zawodowy”: Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego nieodbywający przygotowania do zawodu nauczyciela.

okno wyboru awansu: Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego nieodbywający przygotowania do zawodu nauczyciela - z przyciskiem zapisz.

Wpis należy potwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem wprowadzonego awansu zawodowego nauczyciela

Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego

Stopień awansu ,„Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego” zaznacza się nauczycielom, którzy w wyniku wejścia w życie nowego brzmienia art. 9a ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730 zm.) otrzymali ten stopień awansu zawodowego – tj. nauczycielom, którzy przed 1 września 2022 r. posiadali najwyższy stopień awansu zawodowego:

 • „Nauczyciel stażysta” lub „Nauczyciel kontraktowy”,
 • lub którzy rozpoczęli pracę jako nauczyciele od 1 września 2022 r.

Aby wprowadzić stopień awansu „Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego” należy w sekcji Awans zawodowy, kliknąć przycisk DODAJ,

okno z widokiem na możliwość dodania stopnia awansu "Nauczyciel bez stopnia awansu"

A następnie wskazać wpis „Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego” oraz wskazać datę:

 • Rozpoczęcia umowy w podmiocie / Data wynikająca z wejścia w życie nowego brzmienia art. 9a ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730 zm.) – tj. 1 września 2022 r. – w przypadku nauczycieli początkujących – tj. tych którzy nie uzyskali wcześniej stopni awansu zawodowego „nauczyciel stażysta” lub „nauczyciel kontraktowy”.

okno z widokiem na dodanie wybranego awansu zawodowego "Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego"

Wpis należy potwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na zapisany awans zawodowy

Nauczyciel mianowany

Aby wprowadzić awans zawodowy „Nauczyciel mianowany”, należy kliknąć przycisk DODAJ, 

okno z widokiem na możliwość dodania awansu "Nauczyciel minowany".

W polu Data uzyskania stopnia awansu widniejąca na akcie nadania należy wskazać datę.

okno z widokiem na wypełnione dane dla wskazanego awansu zawodowego.

Wprowadzony wpis należy potwierdzić klikając ZAPISZ.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na zapisany stopień awansu "Nauczyciela mianowanego:"

Aby wprowadzić dane o planowanym awansie zawodowym, należy kliknąć DODAJ PLANOWANY AWANS ZAWODOWY.

Informacja jak wprowadzić Planowany awans zawodowy znajduje się w https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-25/

Nauczyciel dyplomowany

Aby wprowadzić stopień awansu „Nauczyciel dyplomowany”, należy kliknąć przycisk DODAJ, 

okno z widokiem na możliwość wprowadzenia awansu dla nauczyciela dyplomowanego

a następnie z kalendarze wybrać „Datę uzyskania stopnia widniejąca na Akcie nadania”.

okno z widokiem na uzupełnione dane dla awansu nauczyciela dyplomowanego

Wprowadzony wpis należy potwierdzić klikając ZAPISZ.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na wprowadzony awans nauczyciel dyplomowany

2. AWANS ZAWODOWY przed 2022/2023

Sekcja, w której znajdują się dane wprowadzone do SIO na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w brzmieniu sprzed 1 września 2022 r.

Można w niej zarejestrować stopnie awansu zawodowego „nauczyciel stażysta” oraz „nauczyciel kontraktowy”.

Data uzyskania stopni awansu zawodowego nie może być późniejsza niż 31 sierpnia 2022 r.

W tej sekcji znajdują się również wprowadzone w SIO do 31 sierpnia 2022 r. informacje o planowaniu następnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela ze stopni „nauczyciel stażysta” oraz „nauczyciel kontraktowy”. Historyczne informacje o planowaniu awansu zawodowego można jedynie usunąć. Od 1 września 2022 r. nie można zarejestrować ani zmodyfikować tych danych.

Aby wprowadzić awans dotyczący „Nauczyciela stażysty” uzyskanym przed 2022/2023, należy kliknąć przycisk DODAJ.

okno z widokiem na awans zawodowy przed 2022/2023

Następnie należy z kalendarza wskazać datę uzyskania stopnia awansu, widniejącą na akcie nadania.

okno z widokiem na dodaj awans zawodowy z wyborem daty

Wprowadzoną informację należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem zapisany na awans zawodowy przed 2022/2023

Aby wprowadzić awans dotyczący „Nauczyciela kontraktowego” uzyskanym przed 2022/2023 należy kliknąć przycisk DODAJ.

okno z widokiem na możliwość dodania awansu zawodowego - nauczyciela kontaktowego

Następnie należy z kalendarza wskazać datę uzyskania stopnia awansu, widniejącą na akcie nadania.

okno z widokiem na dodaj awans zawodowy z możliwością wyboru daty

Wprowadzoną informację należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na awans zawodowy przed 2022/2023