Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Szkoła – Nauczyciele – Awans zawodowy – Rejestracja

Aby dodać awans zawodowy nauczyciela, należy wejść w moduł NAUCZYCIELE, następnie z listy rozwijalnej wybrać: Lista nauczycieli.

Przed uzupełnieniem informacji o awansie zawodowym nauczyciela należy poprawnie zarejestrować zatrudnienie nauczyciela – w przeciwnym przypadku pojawią się komunikaty:

okno z widokiem na komunikaty informujące o braku umowy dla której możliwe jest wprowadzenie awansu zawodowego w sekcji awans zawodowy oraz awans zawodowy przed 2022/2023

Dane o awansie zawodowym można wprowadzić nauczycielom, których podstawa prawna zatrudnienia jest jedną z następujących:

 • Mianowanie,
 • Uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,

Danych o awansie zawodowym nie wprowadzamy dla nauczycieli, którzy zatrudnieni są na podstawie:

 • Umowy o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-6 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowy o pracę na czas nieokreślony – zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-6 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowy zlecenie,
 • Umowy o dzieło,
 • Innej podstawy prawnej świadczenia pracy,
 • Umowy o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowy o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowy o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe,
 • Umowy o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe,
 • Umowa o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,

Jeśli nauczyciel przy umowie o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela w poprzednich latach miał wprowadzony awans – należy usunąć te dane.

Nie wprowadzony awans zawodowy, nie blokuje możliwości zarejestrowania tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego w ramach umowy o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela

Przy próbie wprowadzenia awansu wyświetli się komunikat:

okno z widokiem komunikatu: nie można zarejestrować awansu zawodowego. Nauczyciel nie posiada umowy, która pozwala na rejestrację tych danych.

Po uzupełnieniu danych w module ZATRUDNIENIE należy kliknąć w kafelek Awans zawodowy.

okno z widokiem na zakładkę awans zawodowy

Od roku szkolnego 2022/2023 awans zawodowy podzielony jest na dwie sekcje:

1. Awans zawodowy (sekcja ważna od 1.09.2022) składająca się z następujących stopni awansu:

 • Nauczyciel dyplomowany
 • Nauczyciel mianowany
 • Nauczyciel bez stopnia
 • Inne

2. Awans zawodowy przed 2022/2023 (sekcja aktywna do 31.08.2022) składająca się ze stopnia awansu:

 • Nauczyciel kontraktowy
 • Nauczyciel stażysta

Obydwie sekcje są możliwe do wypełnienia.

1. AWANS ZAWODOWY sekcja po zmianach od roku 2022/2023

Inne

W zakładce „Inne” należy wprowadzać dane dotyczące braku stopnia awansu zawodowego dla: Nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego nieodbywającego przygotowania do zawodu nauczyciela

Aby wprowadzić brak awansu zawodowego – w zakładce „Inne” należy kliknąć DODAJ,

okno z widokiem na możliwość wprowadzenia awansu w sekcji Inne

wyświetli się okno „Dodaj awans zawodowy”: Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego nieodbywający przygotowania do zawodu nauczyciela.

okno wyboru awansu: Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego nieodbywający przygotowania do zawodu nauczyciela - z przyciskiem zapisz.

Wpis należy potwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem wprowadzonego awansu zawodowego nauczyciela

Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela

Stopień awansu ,„Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela” zaznacza się nauczycielom, którzy w wyniku wejścia w życie nowego brzmienia art. 9a ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730 zm.) otrzymali ten stopień awansu zawodowego – tj. nauczycielom, którzy przed 1 września 2022 r. posiadali najwyższy stopień awansu zawodowego:

 • „Nauczyciel stażysta” lub „Nauczyciel kontraktowy”,
 • lub którzy rozpoczęli pracę jako nauczyciele od 1 września 2022 r.

Aby wprowadzić stopień awansu „Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela” należy w sekcji Awans zawodowy, kliknąć przycisk DODAJ,

okno z widokiem na możliwość dodania stopnia awansu "Nauczyciel bez stopnia awansu"

A następnie wskazać wpis „Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela” oraz wskazać datę:

 • Rozpoczęcia umowy w podmiocie / Data wynikająca z wejścia w życie nowego brzmienia art. 9a ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730 zm.) – tj. 1 września 2022 r. – w przypadku nauczycieli początkujących – tj. tych którzy nie uzyskali wcześniej stopni awansu zawodowego „nauczyciel stażysta” lub „nauczyciel kontraktowy”.

okno z widokiem na dodanie wybranego awansu zawodowego "Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela”

Wpis należy potwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na zapisany awans zawodowy

Nauczyciel mianowany

Aby wprowadzić awans zawodowy „Nauczyciel mianowany”, należy kliknąć przycisk DODAJ, 

okno z widokiem na możliwość dodania awansu "Nauczyciel minowany".

W polu Data uzyskania stopnia awansu widniejąca na akcie nadania należy wskazać datę.

okno z widokiem na wypełnione dane dla wskazanego awansu zawodowego.

Wprowadzony wpis należy potwierdzić klikając ZAPISZ.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na zapisany stopień awansu "Nauczyciela mianowanego:"

Aby wprowadzić dane o planowanym awansie zawodowym, należy kliknąć DODAJ PLANOWANY AWANS ZAWODOWY.

Informacja jak wprowadzić Planowany awans zawodowy znajduje się w https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-25/

Nauczyciel dyplomowany

Aby wprowadzić stopień awansu „Nauczyciel dyplomowany”, należy kliknąć przycisk DODAJ, 

okno z widokiem na możliwość wprowadzenia awansu dla nauczyciela dyplomowanego

a następnie z kalendarze wybrać „Datę uzyskania stopnia widniejąca na Akcie nadania”.

\ okno z widokiem na uzupełnione dane dla awansu nauczyciela dyplomowanego

Wprowadzony wpis należy potwierdzić klikając ZAPISZ.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na wprowadzony awans nauczyciel dyplomowany

2. AWANS ZAWODOWY przed 2022/2023

Sekcja, w której znajdują się dane wprowadzone do SIO na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w brzmieniu sprzed 1 września 2022 r.

Można w niej zarejestrować stopnie awansu zawodowego „nauczyciel stażysta” oraz „nauczyciel kontraktowy”.

Data uzyskania stopni awansu zawodowego nie może być późniejsza niż 31 sierpnia 2022 r.

W tej sekcji znajdują się również wprowadzone w SIO do 31 sierpnia 2022 r. informacje o planowaniu następnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela ze stopni „nauczyciel stażysta” oraz „nauczyciel kontraktowy”. Historyczne informacje o planowaniu awansu zawodowego można jedynie usunąć. Od 1 września 2022 r. nie można zarejestrować ani zmodyfikować tych danych.

Aby wprowadzić awans dotyczący „Nauczyciela stażysty” uzyskanym przed 2022/2023, należy kliknąć przycisk DODAJ.

okno z widokiem na awans zawodowy przed 2022/2023

Następnie należy z kalendarza wskazać datę uzyskania stopnia awansu, widniejącą na akcie nadania.

okno z widokiem na dodaj awans zawodowy z wyborem daty

Wprowadzoną informację należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem zapisany na awans zawodowy przed 2022/2023

Aby wprowadzić awans dotyczący „Nauczyciela kontraktowego” uzyskanym przed 2022/2023 należy kliknąć przycisk DODAJ.

okno z widokiem na możliwość dodania awansu zawodowego - nauczyciela kontaktowego

Następnie należy z kalendarza wskazać datę uzyskania stopnia awansu, widniejącą na akcie nadania.

okno z widokiem na dodaj awans zawodowy z możliwością wyboru daty

Wprowadzoną informację należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na awans zawodowy przed 2022/2023