Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Nauczyciele – Planowany awans zawodowy – Rejestracja

Rejestracja informacji o planowaniu kolejnego stopnia awansu zawodowego i deklaracji o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego możliwa jest jeżeli nauczyciel ma zarejestrowany stopień awansu zawodowego.

Dla posiadanego stopnia awansu zawodowego można rejestrować tylko jedno planowanie awansu zawodowego.

Uzyskanie najwyższego stopnia awansu zawodowego, nauczyciel dyplomowany, nie pozwala na rejestrację planowania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Od nowego roku szkolnego 2022/2023 informacje o awansie zawodowym nauczyciela oraz planowanie kolejnego stopnia awansu zawodowego jest podzielone na dwie sekcje:

  • Awans zawodowy (sekcja od roku szkolnego 2022/2023),
  • Awans zawodowy przed 2022/2023 (sekcja do roku szkolnego 2022/2023).

1. Planowany awans zawodowy (sekcja Awans zawodowy od roku szkolnego 2022/2023)

Aby dodać planowanie awansu zawodowego nauczyciela, należy wejść w moduł NAUCZYCIELE, który znajduje się po lewej stronie systemu, a następnie z listy rozwijalnej Lista nauczycieli i wybrać nauczyciela, któremu dane będą wprowadzane. Następnie wejść w kartę Awans zawodowy.

okno z widokiem na wprowadzenie planowania stopnia awansu

Formularz Planowania awansu zawodowego jest dostępny w przypadku nauczycieli, którzy posiadają wprowadzony stopień awansu, który posiada opcję planowania awansu.

Należy kliknąć w przycisk DODAJ PLANOWANY AWANS ZAWODOWY. Otworzy się okno do wprowadzenia danych:

  • Data rozpoczęcia przygotowania do zawodu nauczyciela określona w przypadku dodawania planowania na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli początkujących lub nauczycieli, których najwyższym stopniem awansu zawodowego przed wejściem w życie nowego brzemienia art. 9a ustawy Karta Nauczyciela był „nauczyciel stażysta”.

Należy wskazać odpowiednią z wyświetlanego kalendarza datę. która powinna być, późniejsza lub równa dacie 1.09.2022 r.

  • Data rozpoczęcia stażu określana w przypadku dodawania planowania na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli, których najwyższym stopniem awansu zawodowego przed wejściem w życie nowego brzmienia art. 9a ustawy Karta Nauczyciela był „nauczyciel kontraktowy”

Jeśli nauczyciel rozpoczął planowanie awansu zawodowego przed wejściem w życie nowego brzmienia ustawy Karta Nauczyciela data ta powinna być tożsama z datą rozpoczętą stażu

  • Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w terminie do:

Minimalny termin, do którego złożono wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego to najbliższy 30 czerwca lub 31 października od daty rozpoczęcia stażu powiększone o 9 miesięcy. Dla wniosków złożonych do 30 czerwca data uzyskania następnego stopnia awansu jest 1 lipca i późniejsza, natomiast dla wniosków złożonych do 31 października data uzyskania stopnia awansu jest 1 września i późniejsza.

okno z widokiem na wprowadzone daty planowania awansu

Pomiędzy stopniami awansu wymagane jest obycie stażu lub przygotowania do zawodu niezbędne do ich uzyskania. Jeżeli zostaną zarejestrowane stopnie awansu z określonymi datami uzyskania tych stopni to okres pomiędzy tymi datami nie może być krótszy niż minimalne okresy stażu pomiędzy tymi stopniami. Minimalne okresy stażu zależą od: daty uzyskania stopnia awansu, daty rozpoczęcia stażu lub daty rozpoczęcia przygotowania do zawodu oraz terminu, do którego złożono wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, który z kolej wyznacza ewentualną datę uzyskania następnego stopnia awansu.

Po wprowadzeniu danych, formularz należy zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ.

okno z widokiem na zapisany planowany awans zawodowy

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: „Operacja zakończona pomyślnie”.

Dane zostaną zapisane w systemie.

W przypadku planowania stopnia awansu na najwyższy stopień awansu „Nauczyciel dyplomowany” należy kliknąć DODAJ PLANOWANY AWANS ZAWODOWY.

okno z widokiem na planowany awans na wyższy stopień

Otworzy się okno w którym należy wprowadzić:

  • Datę rozpoczęcia stażu: jeśli staż został rozpoczęty przed 1 września 2022 r. data musi być określona od 1 do 17 września. Od 1 września 2022 r. nie można wpisać daty rozpoczęcia stażu na nauczyciela dyplomowanego.
  • Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w terminie do: Termin, do którego złożono wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego musi być określony na dzień 30 czerwca lub 31 października.

okno z widokiem na wprowadzone daty w planowany awans

Po wprowadzeniu danych, formularz należy zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: „Operacja zakończona pomyślnie”.

Dane zostaną zapisane w systemie.

ono z widokiem na zapisany planowany awans zawdowy

2. Planowany awans zawodowy przed 2022/2023

Planowanie awansu zawodowego w sekcji Awans zawodowy przed 2022/2023 obejmuje jedynie planowania zarejestrowane w SIO do 31 sierpnia 2022 r. informacje o planowaniu następnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela ze stopni „nauczyciel stażysta” oraz „nauczyciel kontraktowy”. Historyczne informacje o planowaniu awansu zawodowego można jedynie usunąć.

Od 1 września 2022 r. nie można uzupełnić ani zmodyfikować tych danych.

okno z widokiem na planowany awans zawodowy w sekcji awans przed 2022/2023