Instrukcje techniczne

Pobyt ucznia/wychowanka

Powrót do listy

Funkcja POBYT dostępna jest w następujących placówkach:

 • Bursa
 • Dom Wczasów Dziecięcych (DWD)

ośrodki, w których realizowane jest kształcenie specjalne:

 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami

Rozpoczęcie pobytu

Po zarejestrowaniu danych identyfikacyjnych wychowanka należy wprowadzić informacje dotyczące POBYTU.

W Bursie i Domu Wczasów Dziecięcych od roku szkolnego 2019/2020 pobyt wychowanka musi zawierać się w roku szkolnym.

Rozpoczęcie wprowadzania informacji dotyczących pobytu wychowanka nastąpi po wejściu w PODGLĄD SZCZEGÓŁÓW wybranego wychowanka i wybraniu opcji POBYT :

Widok okna z wyborem zakładki pobyt u wybranego ucznia z listy uczniów.

Bezpośrednio po wejściu do formularza po lewej stronie widoczne są kolejne lata szkolne (początek związany jest z datą rozpoczęcia działalności szkoły) – aktualny rok szkolny widoczny jest na górze formularza.

Przy każdym roku szkolnym po prawej stronie formularz widoczny jest znak  przycisk menu  – jest to MENU, z którego rozpoczyna się wprowadzanie informacji o:

 • rozpoczęciu pobytu,
 • zakończeniu pobytu,
 • modyfikacji daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu,
 • usunięciu informacji o wprowadzonym pobycie z MENU  przycisk menu , które znajduje się po prawej stronie wpisu, w którym wychowanek rozpoczął pobyt należy wybrać opcję DODAJ OKRES POBYTU.

Pojawi się okno do wprowadzenia danych:

okno formularza dodaj pobyt, z możliwością wyboru daty rozpoczęcia i podstawy pobytu

Należy wskazać DATĘ ROZOPCZĘCIA POBYTU, a następnie określić PODSTAWĘ POBYTU (w przypadku placówek, które wymagają podania przyczyny pobytu):

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Od roku 2020/2021 nie można wybrać jako podstawy pobytu „Wniosek rodziców”.

Uzupełniony formularz należy zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ.

Poprawne wprowadzenie danych będzie potwierdzone komunikatem: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

A w oknie pobytu wychowanka zostanie wprowadzony pobyt:

Widok na zawartość zakładki pobyt i dodanego okresu pobytu wychowanka

Modyfikacja pobytu

Modyfikacja pobytu rozpoczyna się od kliknięcia MENU przycisk menu  obok wprowadzonego okresu pobytu i wybraniu opcji MODYFIKUJ:

okno wyboru opcji modyfikuj z menu

Modyfikacji podlegają dane :

 • data rozpoczęcia
 • data zakończenia
 • podstawy pobytu

Po wybraniu jednej z powyższych opcji otworzy się okno, w którym można zmienić przyczynę pobytu (w przypadku placówek, które jej wymagają) oraz jedną z dat (rozpoczęcia pobytu lub zakończenia pobytu).

okno formularza modyfikacji pobytu wychowanka z aktywnymi polami do zmiany

Po modyfikacji danych w formularzu należy go zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ. Zmienione informacje będą widoczne w historii pobytu wychowanka.

Widok zakładki pobyt po modyfikacji okresu pobytu wychowanka

 

Usunięcie pobytu

Usunięcie pobytu rozpoczyna się od kliknięcia MENU przycisk menu  obok wprowadzonego okresu pobytu i wybraniu opcji USUŃ:

okno wyboru opcji usuń z menu

Opcja USUŃ pozwala usunąć wszystkie informacje o wprowadzonym pobycie wskazanego wychowanka i kończy się komunikatem: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

A wpis POBYTU staje się pusty:

Widok zakładki pobyt po usunięciu wpisu

Ogólne uwagi związane z pobytem

Uwaga 1:

Nie wszystkie placówki w oknie rozpoczęcia pobytu będą wymagały podania podstawy pobytu. Widok okna rozpoczęcia pobytu w BURSIE:

okno formularza dodania pobytu w bursie

Uwaga 2:

W placówkach SOSW, MOS i MOW nie można zarejestrować pobytu ucznia, jeżeli uczeń jest przypisany do oddziału RW. Jeżeli wychowanek ma zarejestrowany pobyt, nie można w okresie pobytu zarejestrować przypisania do oddziału RW.

W przypadku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w oknie pobytu oprócz opcji Dodaj pobyt dostępna jest również opcja Rezerwacji miejsca w ośrodku. Widok okna jest następujący:

okno formularza dodania pobytu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym z możliwym zaznaczeniem checkbox rezerwacja miejsca w ośrodku

Uwaga 3:

W oknie historii pobytu poprzez wprowadzanie dat rozpoczęcia i zakończenia pobytu można wykazać cały przebieg pobytu wychowanka w danej placówce. Uzupełnione informacje o pobycie wychowanka będą przedstawiać się następująco:

okno historii pobytu ucznia/wychowanka całego okresu pobytu w danym podmiocie

Uwaga 4:

Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii rejestrujemy okres zakwaterowania:

 • okres zakwaterowania musi mieścić się w okresie pobytu
 • okres zakwaterowania rejestrowany jest na rok szkolny i musi się w nim zawierać

Widok na okno dodania okresu pobytu wychowanka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

Żeby wprowadzić okres zakwaterowania, należy kliknąć przycisk DODAJ w okresie zakwaterowania:

Okno formularza dodania okresu zakwaterowania wychowawnka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym z polem uzupełnienia daty rozpoczęcia zakwaterowania

Po zapisaniu wprowadzonego okresu zakwaterowania, informacje przedstawiają się następująco:

Widok na wprowadzony okres zakwaterowania wychowanka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym